Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (II. stupeň, externá forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (min. 54 kreditov)

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/E_2_FM/22 Finančný manažmentPP 6 52sP H 2 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KEMP-EF/E_2_FPvMaSP/22 Firemné plánovanie v malých a stredných podnikochPP 6 52sP H 1 L doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KEMP-EF/E_2_MMaM/22 Medzinárodný manažment a marketingPP 6 52sP H 1 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/E_2_PLog/22 Podniková logistikaPP 6 52sP H 2 Z doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KEMP-EF/E_2_SZP/22 Spoločensky zodpovedné podnikaniePP 6 52sP H 1 Z prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
KEMP-EF/E_2_SMan/22 Strategický manažmentPP 5 39sP H 1 Z doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
KEMP-EF/E_2_Smar/22 Strategický marketingPP 5 39sP H 1 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
KEMP-EF/E_2_DPS/22 Dane podnikateľských subjektov 5 39sP H 2 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/E_2_DS/22 Diplomový seminár 4 26sP Abs 2, 3 Z prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KE-EF/E_2_Makro2/22 Makroekonómia 2 5 52sP H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)

Blok - 1 - Ekonomika malých a stredných podnikov (min. 30 kreditov)

Študent musí z daného bloku počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 predmetov s kreditovou dotáciou 5 kreditov/predmet.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/E_2_FEAP2/22 Finančno-ekonomická analýza podniku 2 5 39sP H 1, 2 L doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KKMaIS-EF/E_2_IS/22 Informačné systémy 5 39sP H 1, 2 L RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KEMP-EF/E_2_IRvMaSP/22 Investičné riadenie v malých a stredných podnikoch 5 39sP H 1, 2 L Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KKMaIS-EF/E_2_KaKVvP/22 Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku 5 39sP H 1, 2 Z doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KEMP-EF/E_2_Kontr/22 Kontroling 5 39sP H 2, 3 Z Ing. Ladislav Klement, PhD.,
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/E_2_MR/22 Manažment rizika 5 39sP H 1, 2 Z Ing. Ladislav Klement, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KFÚ-EF/E_2_MFM-e/22 Medzinárodný finančný manažment 5 39sP H 2, 3 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Janka Grofčíková, PhD.
Blok - 2 - Manažment malých a stredných podnikov (min. 30 kreditov)

Študent musí z daného bloku počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 predmetov s kreditovou dotáciou 5 kreditov/predmet.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KKMaIS-EF/E_2_IS/22 Informačné systémy 5 39sP H 1, 2 L RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KKMaIS-EF/E_2_KaKVvP/22 Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku 5 39sP H 1, 2 Z doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KEMP-EF/E_2_MK/22 Manažérska komunikácia ! 5 39sP H 2, 3 Z doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KEMP-EF/E_2_ManKv/22 Manažérstvo kvality 5 39sP H 1, 2 L doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KEMP-EF/E_2_MI/22 Manažment inovácií ! 5 39sP H 2, 3 Z Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/E_2_MVsZ/22 Manažment vzťahov so zákazníkom 5 39sP H 1, 2 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
KEMP-EF/E_2_PrM/22 Projektový manažment 5 39sP H 1, 2 Z Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.
Blok - 3 - Marketing malých a stredných podnikov (min. 30 kreditov)

Študent musí z daného bloku počas celého inžinierskeho štúdia úspešne absolvovať minimálne 6 predmetov s kreditovou dotáciou 5 kreditov/predmet.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/E_2_DigMar/22 Digitálny marketing 5 39sP H 2, 3 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/E_2_MVsZ/22 Manažment vzťahov so zákazníkom 5 39sP H 1, 2 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
KEMP-EF/E_2_MarSl/22 Marketing služieb 5 39sP H 1, 2 L Ing. Filip Smutný, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
KEMP-EF/E_2_MarKom/22 Marketingová komunikácia 5 39sP H 1, 2 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
Ing. Filip Smutný, PhD.
KEMP-EF/E_2_MISaMV/22 MIS a marketingový výskum 5 39sP H 1, 2 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KEMP-EF/E_2_PrM/22 Projektový manažment 5 39sP H 1, 2 Z Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.
KEMP-EF/E_2_RHZ/22 Riadenie hodnoty značky 5 39sP H 2, 3 Z Ing. Filip Smutný, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety - externé inžinierske štúdium (min. 16 kreditov)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/E_2_Kouč/22 Koučovanie 4 26sP H 1, 2 Z Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/E_2_KKvRR/22 Kreativita a kultúra v regionálnom rozvoji 4 26sS H 1, 2 Z Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KE-EF/E_2_MVaHPnS/22 Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (v spolupráci s NBS) 4 26sP H 1 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/E_2_MIS/22 Manažérske informačné systémy ! 4 26sP H 2 Z Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/E_2_MIFEU/22 Manažment implementácie fondov EÚ 4 26sS H 1 Z doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
KCR-EF/E_2_PSzCR2/22 Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2 ! 4 26sP H 2 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/E_2_PSYCHTRH/22 Psychológia trhu 4 26sP H 1 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/E_2_SPSYVYCV/22 Sociálno-psychologický výcvik 4 26sP H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
KKMaIS-EF/E_2_TH/22 Teória hier 4 26sP H 1, 2 Z RNDr. Mária Grausová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 20 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/DE_2_DPsO/22 Diplomová práca s obhajobou 20 OB 2, 3