Opis študijného programu
Študijný program CR_D1n - cestovný ruch
Štúdium stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
26.06.2023
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
x
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
x
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Cestovný ruch (16958)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - Ekonómia a manažment, ISCED-F kód odboru: 6213 Ekonómia a manažment; 1015 Cestovanie, turizmus, voľný čas
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) Forma štúdia.
denná
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

x

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 100; skutočný počet uchádzačov: 143; počet študentov: 40
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Vedomosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch ovláda makroekonomické a mikroekonomické zákonitosti fungovania ekonomického systému a jeho súčastí, rozumie východiskám strategického, taktického a operatívneho manažmentu a má ucelený súbor vedomostí o cestovnom ruchu, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k súvisiacim odborom.

Zručnosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch dokáže aktívnym spôsobom získavať údaje o internom a externom prostredí podniku cestovného ruchu, použitím kvalitatívnych a kvantitatívnych metód ich analyzovať, vyhodnocovať a s využitím informačných technológií riešiť operatívne a strategické problémy podnikov cestovného ruchu, predovšetkým hotelov a cestovných kancelárií. Absolvent študijného programu cestovný ruch je samostatným zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Jeho profil tak korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolvent študijného programu cestovný ruch sa vyznačuje nezávislým analytickým a kritickým myslením. Dokáže sa prispôsobiť zmeneným okolnostiam, získavať nové poznatky, aktívne rozširovať svoje vedomosti, myslieť ekonomicky a samostatne sa rozhodovať s využitím tvorivého prístupu. Má adekvátne počítačové zručnosti. Vie súvisle komunikovať v slovenskom a svetovom jazyku písomnou aj ústnou formou, prenášať informácie v pracovnom kolektíve i externom prostredí, obhajovať svoje postoje a návrhy. Dokáže koordinovať postupy v tímoch a niesť zodpovednosť za výsledky pracovného tímu. Vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov v kontexte ekonomického prostredia.

Kompetencie

Osvojené vedomosti, zručnosti a kompetencie mu umožňujú pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia, pracovať na základnej a strednej úrovni manažmentu v podnikoch cestovného ruchu, najmä v hoteloch a cestovných kanceláriách, resp. s vysokou mierou samostatnosti podnikať.


Ciele vzdelávania:

Vzdelávacími cieľmi ŠP sú:

Hlavnými výstupmi vzdelávania podľa jednotlivých typov výstupov sú:

Vedomosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch ovláda základné všeobecné ekonomické a manažérske pojmy a má ucelený súbor vedomostí o cestovnom ruchu, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k súvisiacim odborom. Absolvent:

 • má široké vedomosti o ekonomike podniku, predovšetkým o majetku podniku, zdrojoch financovania, alokácii kapitálu, nákladoch, výdavkoch a ovplyvňujúcich faktoroch, kalkulácii cien, výnosoch, príjmoch a ovplyvňujúcich faktoroch, ako aj o výsledku hospodárenia podniku,
 • pozná postavenie a význam manažmentu v systéme spoločenských a ekonomických vied, má rozsiahle vedomosti o základných funkciách manažmentu,
 • rozumie podstate a obsahu nástrojov marketingového mixu v nadväznosti na cieľový trh,
 • pozná podstatu udržateľného rozvoja cestovného ruchu ako spoločensko-ekonomického  fenoménu a holistického konceptu,
 • rozumie ekonomickým, sociálnym a environmentálnym vplyvom cestovného ruchu, vie identifikovať úlohy a práva subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu,
 • pozná legislatívne, ekonomické a materiálne podmienky podnikania v hoteloch, cestovných kanceláriách a ostatných podnikoch cestovného ruchu vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov,
 • pozná požiadavky na vybavenosť hotelov, ako aj ostatných ubytovacích zariadení, technologické procesy v ubytovacích zariadeniach, ako aj najnovšie trendy v ich prevádzke,
 • pozná a rozumie technológii sprostredkovania, organizovania a poskytovania služieb cestovných kancelárií,
 • má prehľad o informačných technológiách využívaných v hoteloch, cestovných kanceláriách a ostatných podnikoch cestovného ruchu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch má zároveň rozvinuté viaceré zručnosti:

 • dokáže aktívne a samostatne získavať údaje o internom a externom prostredí podniku cestovného ruchu,
 • použitím kvalitatívnych a kvantitatívnych metód je schopný analyzovať a vyhodnocovať relevantné údaje o internom a externom prostredí podniku cestovného ruchu,
 • na základe relevantných informácií dokáže hodnotiť efektívnosť podnikových procesov a účinnosť prijatých riešení s dôrazom na ich udržateľnosť,
 • dokáže vykonávať a hodnotiť pracovné činnosti v podnikoch cestovného ruchu,
 • dokáže posúdiť súčasnú úroveň riadenia prevádzky podnikov cestovného ruchu a aplikovať najnovšie poznatky v riadení ich prevádzky,
 • dokáže integrovať poznatky z ekonomiky podniku, manažmentu a marketingu, manažmentu ľudských zdrojov a podnikania v hotelierstve a cestovných kanceláriách na riešenie aktuálnych problémov podnikov cestovného ruchu,
 • dokáže riešiť operatívne a strategické problémy podnikov cestovného ruchu, predovšetkým hotelov a cestovných kancelárií,
 • dokáže aplikovať vhodné informačné systémy na rôznych úsekoch činnosti podniku cestovného ruchu,
 • vie posúdiť vhodnosť použitia štatistických informácií získaných z používaných informačných systémov,
 • vie aktívnym spôsobom získavať informácie potrebné na vypracovanie marketingového a finančného plánu pre konkrétny podnik cestovného ruchu,
 • prierezové vedomosti z ekonomiky podniku, práva, manažmentu a marketingu vie použiť pri vypracovaní podnikateľského plánu pre konkrétny malý/stredný podnik cestovného ruchu,
 • vie zhodnotiť úspešnosť vlastného podnikateľského zámeru.

Kompetencie

Absolvent študijného programu cestovný ruch má viaceré získané a prenositeľné kompetencie. Absolvent:

 • vie samostatne získavať nové poznatky, aktívne rozširovať svoje vedomosti a organizovať svoje učenie,
 • vie pracovať s informáciami, má adekvátny písomný a ústny prejav a primerané prezentačné zručnosti,
 • pri riešení problémov v podnikoch cestovného ruchu aplikuje kritické myslenie a tvorivý prístup,
 • dokáže pracovať v tíme, niesť zodpovednosť za výsledky tímu,
 • dokáže primerane komunikovať v rámci kolektívu a vyjednávať,
 • dokáže vytvoriť predpoklady pre aktívnu participáciu riadených subjektov z hľadiska ovplyvňujúcich procesov na dosiahnutí stanovených cieľov,
 • dokáže identifikovať etické a sociálne súvislosti riešených problémov,
 • je schopný sa samostatne rozhodovať,
 • je schopný myslieť a konať ekonomicky,
 • má adekvátne počítačové zručnosti,
 • dokáže sa prispôsobiť zmeneným okolnostiam, je schopný identifikovať a riešiť problémy.
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent študijného programu cestovný ruch je vďaka svojim vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám nadobudnutým, resp. posilneným počas štúdia, pripravený na výkon nasledovných povolaní:

 • Manažér ubytovacieho zariadenia - Kód kvalifikácie: C1411004-00715; SK ISCO-08: 1411004,
 • Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia - Kód kvalifikácie: C5151001-00735; SK ISCO-08: 5151001,
 • Vedúci recepcie - Kód kvalifikácie: C4224001-00734; SK ISCO-08: 4224001,
 • Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry - Kód kvalifikácie: U4221001-00730; SK ISCO-08: 4221001,
 • Manažér cestovnej kancelárie, agentúry - Kód kvalifikácie: U1439009-00728; SK ISCO-08: 1439009,
 • Manažér v oblasti marketingu - Kód kvalifikácie: C1221002-00711; SK ISCO-08: 1221002.

Uvedené indikované povolania vychádzajú zo štatistickej klasifikácie povolaní SK-ISCO-08. Potenciál študijného programu cestovný ruch z pohľadu uplatnenia absolventov svojim písomným stanoviskom potvrdili viacerí zástupcovia zamestnávateľov - Hotel The Grand Vígľaš ****, Premium Star Hotels, a. s., AGRITOURS Slovakia, Cestovná kancelária, s. r. o., STAHL REISEN, spol. s r. o., cestovná kancelária, ako aj Zväz  cestovného  ruchu  Slovenskej  republiky. Písomné vyjadrenia externých zainteresovaných strán o indikovaných povolaniach sú súčasťou akreditačného spisu.

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nejde o regulované povolania, preto nebolo potrebné žiadať súhlasné stanoviská.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatniteľnosť absolventov vyjadrujeme (1) ich teoretickou uplatniteľnosťou, (2) všeobecnými výsledkami ich uplatnenia získanými na základe sekundárnych údajov a (3) spätnou väzbou od absolventov na základe primárneho zisťovania.

 

 1. Teoretická uplatniteľnosť absolventov je daná povolaniami, na ktoré je absolvent štúdia pripravený. Ide pritom o manažéra ubytovacieho zariadenia, prevádzkara ubytovacieho, resp. stravovacieho zariadenia, vedúceho recepcie, manažéra, resp. pracovníka cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry, ako aj manažéra v oblasti marketingu.
 2. Všeobecné výsledky uplatnenia absolventov študijného programu čerpáme z verejne dostupných sekundárnych zdrojov. Výsledky uplatniteľnosti absolventov študijného programu sú zverejnené na webovom sídle: https://uplatnenie.sk/?degree=S%C5%A0&region=&school=&field=&year=2019, kde sú prezentované údaje za akademický rok 2018/2019. Podľa výsledkov projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Uplatnenie (po stopách absolventov) 84 % absolventov študijného programu cestovný ruch z roku 2019 pokračovalo vo vysokoškolskom štúdiu, pričom 6 % sa zamestnalo, 2 % pracovali na dohodu, 2 % boli na materskej dovolenke, 2 % boli nezamestnaní a 4 % sa uplatnili inak (napr. práca v zahraničí).
 3. Uplatniteľnosť absolventov sa taktiež bude v súlade so Smernicou č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici od akademického roka 2021/2022 systematicky hodnotiť prostredníctvom získavania relevantnej spätnej väzby od absolventov. Tí sa budú vyjadrovať k tomu, či vykonávajú prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom, a či je absolvovanie študijného programu vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.
b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

K úspešným absolventom študijného programu cestovný ruch patria napríklad:

 • Ing. Tomáš Sokologorský, pozícia: generálny manažér hotela The Grand Vígľaš ****,
 • Ing. Jaroslav Kubaľa, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Premium Star Hotels,
 • Ing. Miroslav Knižka, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Horeca Group, s. r. o.,
 • Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., pozícia: predsedkyňa krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus,
 • Ing. Jiří Pěč, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko,
 • Ing. Zuzana Pajtášová, pozícia: projektový a produkčný manažér krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Tourism
 • Ing. Michal Beňuška, pozícia: Supervisor customer service, Pelikan.sk.

Uvedení absolventi súhlasili so zverejnením ich osobných údajov podpísaním súhlasu. Informácie o ďalších úspešných absolventoch študijného programu sú dostupné na: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1002.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu cestovný ruch prebieha na troch úrovniach, a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:


1. v procese vytvárania študijného programu na ňom participovali dvaja zástupcovia zamestnávateľov:

 • Ing. Tomáš Sokologorský, MBA, Hotel Grand Vígľaš ****, Vígľaš 602, 962 02 Vígľaš,
 • Ing. Juraj Stahl, riaditeľ a štatutárny zástupca spoločnosti STAHL REISEN, spol. s. r. o., cestovná kancelária, Ul. 29. augusta 9, 036 01 Martin; viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Uvedení zamestnávatelia sa vyjadrili ku kvalite študijného programu vypracovaním správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou. Tieto hodnotiace správy, ako aj stanovisko osoby zodpovednej za študijný program k zapracovaniu pripomienok zainteresovaných strán sú prílohami predkladaného akreditačného spisu.

 

2. v procese schvaľovania študijného programu môžu vzniesť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

 • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty  Univerzity  Mateja  Bela v Banskej Bystrici,
 • zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

3. spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa Smernice č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde je možnosť požiadať o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe sú z hľadiska ich vymedzenia definované v Smernici UMB č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to v súlade ECTS Users' Guide 2015 a zákonom č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách. Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe cestovný ruch sú definované v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela (https://bit.ly/3p2hFdm) a v študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (https://bit.ly/34wDkCB). Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme sa okrem uvedených dokumentov riadili nasledovnými pravidlami:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1 800 hodín za akademický rok v dennej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie,
 • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných a povinne voliteľných predmetov,
 • podiel kreditov za povinné profilové predmety tvorí minimálne 1/3 z celkového počtu kreditov za povinné predmety.
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu. Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1978.

Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. V študijnom pláne sú osobitne vyznačené profilové predmety. Študenti majú možnosť absolvovať dva povinné profilové predmety (Hotelierstvo, Informačné systémy v cestovnom ruchu 1) aj v anglickom jazyku. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2.

V študijnom pláne študijného programu cestovný ruch nie sú žiadne prerekvizity ani korekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje  kombinovanou  metódou,  čo  je  uvedené  aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu je povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži  študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolský učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Miestom uskutočňovania študijného programu je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Podmienkou riadneho skončenia štúdia je dosiahnutie 180 kreditov. Pre riadne skončenie štúdia je potrebné úspešne absolvovať štátnu skúšku. Štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Za bakalársku prácu s obhajobou študent získava 10 kreditov. Predmetom hodnotenia je bakalárska práca a rozprava k bakalárskej práci, ktorou študent preukazuje komplexné poznatky zo študijného programu cestovný ruch a schopnosť tvorivo pracovať v podnikoch cestovného ruchu. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán a zmenu študijného programu sú definované v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici https://bit.ly/34wDkCB.
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 137 (z toho 10 za záverečnú prácu a jej obhajobu a 4 za odbornú prax),

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 28,

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 15,

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10,

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 4.

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB.

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované:

 • v študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB,
 • v smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J. Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.
g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB.

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je životný cyklus študijného programu ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia. Z toho dôvodu v prílohe Zoznam záverečných prác, ktorá je súčasťou žiadosti o akreditáciu študijného programu, uvádzame abecedný zoznam tém záverečných prác za posledné tri akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici čl. 21 a čl. 22 https://bit.ly/34wDkCB a podrobne preberané v rámci povinného predmetu Seminár k bakalárskej práci.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupnom na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Študenti  sú  kontinuálne  oboznamovaní  so  zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky, a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Úvod do štúdia na vysokej škole a Kultúra prejavu, pri zadávaní seminárnych prác a projektov na jednotlivých predmetoch študijného programu a v rámci Seminára k bakalárskej práci. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku Ekonomickej  fakulty  Univerzity  Mateja  Bela v Banskej Bystrici čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici https://bit.ly/3gkrH4d, jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv. Na Univerzite Mateja Bela je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0. Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na Univerzite Mateja Bela https://bit.ly/3EBcZ3t. Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na Univerzite Mateja Bela https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity. Univerzita Mateja Bela pripravuje smernicu o zachovávaní vedeckej integrity a dodržiavaní akademickej etiky.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primerané úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami  na  Univerzite  Mateja  Bela v Banskej Bystrici a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW. Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie, ako aj pri riešení rôznych situácií súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv.

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vnútornom systéme pri podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej  činnosti https://bit.ly/3pGmVlI, ako aj v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a informačné listy predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AIS2.

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.

profesorka

kristina.pompurova@umb.sk

048/446 2211

EF UMB | Pompurová Kristína, prof. Ing., PhD.

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.

Katedra cestovného ruchu

kristina.pompurova@umb.sk

048/446 2211

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11599

predmet: Cestovné kancelárie; Manažment cestovných kancelárií; Základy udržateľného cestovného ruchu


prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Katedra cestovného ruchu

vanda.marakova@umb.sk

048/446 2216

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11230

predmet: Marketing podnikov cestovného ruchu


doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

Katedra cestovného ruchu

andrej.malachovsky@umb.sk

048/446 2218

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11214

predmet: Hotelierstvo (Hospitality Management); Manažment; Manažment hotelov


doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.

Katedra cestovného ruchu

radka.marcekova@umb.sk

048/446 2217

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18487

predmet: Ekonomika podniku; Podnikanie v cestovnom ruchu


doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.

Katedra cestovného ruchu

tomas.gajdosik@umb.sk

048/446 2215

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25053

predmet: Informačné systémy v cestovnom ruchu 1 (Information Systems in Tourism 1)

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD. VUPCH_Pompurová

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. VUPCH_Maráková

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. VUPCH_Malachovský

doc. Ing. Radka Marčeková, PhD. VUPCH_Marcekova

doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. VUPCH_Gajdošík

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu (Príloha Kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov v ŠP doplnená o kontakt a centrálny register zamestnancov).

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam aktuálnych školiteľov záverečných prác s priradením k témam je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Emma Jambrichová - študentka 1. ročníka (AR 2022/2023),

Zuzana Beniačová - študentka 1. ročníka (AR 2022/2023).

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Informácie o ročníkových a študijných poradcoch sú k dispozícii na webovej stránke: Ročníkoví vyučujúci | Štúdium | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


Študijným poradcom pre študijný program cestovný ruch je osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu:

 • prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 


Študentom sú zároveň v rámci ich konzultačných hodín k dispozícii aj ročníkoví učitelia:

 • Mgr. Ivana Šimočková, PhD. (1.ročník),
 • doc. Ing. Radka Marčeková, PhD. (2. a 3. ročník).
i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka:

Študijná referentka:

Referentka pre sociálne veci:

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami:

Referentka pre medzinárodné vzťahy:

Iný administratívny personál:

 • Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk), miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk, +421- 48 4466812, 6758,
 • Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk, ivana.kapustikova@umb.sk, +421-48 4466213,
 • Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk), pavol.luptak@umb.sk, +421-48 4462165,
 • Milan Lichý - správca IKT, helpdesk, milan.lichy@umb.sk, +421-48 4462169,
 • Michal Kindl - správca IKT, helpdesk, michal.kindl@umb.sk, +421-48 4462166,
 • Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, jana.stefanikova@umb.sk, +421-48 4466412,
 • PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo, zuzana.osvaldova@umb.sk, +421-48 4466227.
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa neustále snaží inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo fakulta v súčasnosti disponuje 410 stolovými počítačmi; 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú  pri  vyučovaní   učitelia.   Študenti   využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské servery a 87 počítačov používajú študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách. Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykových displejov (3 ks), interaktívnych tabúľ (3 ks) a dotykových monitorov k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks).

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci rovnako disponujú vo svojich kanceláriách webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte je zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať vzdialený prístup na servery UMB zo svojich súkromných stolových počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na RDS server UMB), a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou. Okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo 106 iných tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte je rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti, ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.

Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom:

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým má fakulta licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú  študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne zamestnancov fakulty sú postupne digitalizované a sprístupňované študentom prostredníctvom Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna- kniznica) a Repozitára Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii    Samovzdelávacie   stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie- stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojením na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu. Disponuje 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.

Prístup k informačným technológiám:

Študenti  Ekonomickej  fakulty  Univerzity  Mateja  Bela v Banskej Bystrici majú bohatý a veľmi pružný prístup  k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov, ako aj k študentským preukazom.

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, prostredníctvom ktorých  oboznamuje študentov a verejnosť s dôležitými informáciami, aktualitami a pod. Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíka Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Učitelia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Prístupy, manuály e-learningových portálov:

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k dištančnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html). Súčasťou návodov sú aj videá, ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUi zBMq8WeORF_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na fakulte (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie:

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať okamžite, nakoľko všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e- learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) vyučovanie prechádza aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program cestovný ruch prispieva k naplneniu dlhodobého zámeru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici orientovaného na otvorenosť k spolupráci s partnermi verejného a súkromného sektora prioritne spoluprácou s jednotlivými podnikmi cestovného ruchu (napr. Hotelom The Grand Vígľaš ****, cestovnou kanceláriou FIFO, pelikan.sk, cestovnou kanceláriou Agritours), ako aj odvetvovými asociáciami (Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr), formou prednášok z praxe https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=342 (odborníci z praxe zrealizujú v priemere 10 prednášok pre študentov študijného programu cestovný ruch ročne, a to aj v prípade dištančnej výučby), riešením problémov zadaných podnikmi prostredníctvom seminárnych prác a bakalárskych prác, sprostredkovaním praxe pre študentov, spoločnou prípravou študijných materiálov (napr. vysokoškolská učebnica Cestovné kancelárie pripravená v spolupráci s riaditeľom cestovnej kancelárie FIFO), realizáciou prieskumov, ako aj projektov pre prax. Kľúčoví partneri Katedry cestovného ruchu zabezpečujúcej daný študijný program sú zverejnení na webovej stránke https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1882.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka svojim študentom bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na univerzite fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS; súbor je otvorený pre študentov, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska- bystrica/).

Študenti sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka Ekonomická fakulta viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách fakulty sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa a Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho je na fakulte viacero nápojových automatov.

Pred vypuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým univerzita aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu cestovný ruch na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky fakulty https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu cestovný ruch aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač o štúdium študijného programu cestovný ruch je kultivovanou osobnosťou s dobrým spoločenským správaním a vystupovaním, akceptáciou etických noriem a princípov. Je flexibilnou, samostatnou osobnosťou schopnou individuálnej aj tímovej tvorivej práce. Rešpektuje presvedčenie druhých ľudí, je tolerantný k odlišným kultúrnym a náboženským prejavom, odmieta útlak a hrubé zachádzanie. Vychádza z princípov humanity, úcty k osobnosti i názorom partnera v dialógu. Je schopný sa orientovať v medziľudských vzťahoch, citlivo pristupovať k individualite druhého. Chráni kultúrne a historické dedičstvo, prírodu a jej subsystémy. Má primerané právne vedomie, sociálne cítenie a pozitívny vzťah k dodržiavaniu právnych noriem, ku kultúrnym odkazom a zvyklostiam. Je schopný presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov. Pozná materinský jazyk po stránke hovoreného a písaného prejavu. Ovláda minimálne jeden cudzí jazyk na úrovni B1. Je schopný kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky. Vie zaobchádzať s faktami, správne ich interpretovať a používať. Ovláda technické prostriedky, technologické postupy a formy komunikácie spojené so získavaním, vyhodnocovaním interpretáciou a prezentáciou informácií na báze vysokej gramotnosti pri ovládaní počítačových systémov a s nimi spojených komunikačných technológií. Má dobrý všeobecný prehľad. Je schopný rozvíjať svoje zručnosti. Vie samostatne vyhľadávať a spracovávať informácie z odbornej literatúry, funkčne a efektívne využívať fondy knižníc a prostriedkov informačných technológií.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z jedného cudzieho jazyka a z písomného testu zo základov ekonómie. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na bakalárske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3lSRbZN. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://bit.ly/33jEWyV .

Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systémom TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v akademickom roku 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V akademickom roku 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe cestovný ruch 191 študentov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 94 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v Smernici č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici https://bit.ly/3opb0ZR. Na fakulte sa každoročne uskutočňuje sociologické opytovanie zamerané na hodnotenie študijných programov, ktoré sa realizuje po ukončení štátnych skúšok končiacimi absolventmi. Sleduje sa zistenie súhrnného pohľadu na priebeh celého štúdia, obsah študijného programu a podmienky vytvorené na jeho zabezpečenie. Anketa sa realizuje anonymne vyplnením anketového lístka študentami v deň konania štátnej skúšky. Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite, je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby realizovanej vybraným pedagógom, spôsob jej zabezpečenia zo strany pedagóga, jeho prístup k výučbe a k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť otvorenej odpovede, kde môžu vyjadriť svoj názor na pedagóga, jeho prácu, prípadne uviesť dôvod svojej nespokojnosti. Anketa je anonymná a robí sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. Každý pedagóg má prístup k výsledkom ankety týkajúcej sa jeho osoby, vedúci katedry má k dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

Katedra cestovného ruchu garantujúca kvalitu študijného programu cestovný ruch, každoročne na Seminári k bakalárskej práci realizuje anonymný elektronický prieskum spokojnosti študentov končiaceho (tretieho) ročníka so študijným programom. Cieľom je identifikovať  a odstraňovať „slabé miesta“ študijného programu. S výsledkami prieskumu sú bezprostredne e-mailom oboznámení všetci zamestnanci katedry.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3B99TCV.

Výsledky ankety vzťahujúcej sa k hodnoteniu kvality študijného programu po ukončení štátnych skúšok končiacimi absolventmi majú k dispozícii vedúci pracovísk zabezpečujúcich študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

S výsledkami ankety, ktorá monitorovala spokojnosť študentov s priebehom dištančnej metódy výučby boli oboznámení všetci vyučujúci prostredníctvom vedúcich pracovísk.

S výsledkami dotazníkového prieskumu spokojnosti študentov tretieho ročníka študijného programu cestovný ruch sú prostredníctvom e-mailu oboznamovaní všetci zamestnanci Katedry cestovného ruchu. Výsledky prieskumu sú zároveň interpretované na zasadnutí katedry. Na základe sebareflexie následne jednotliví učitelia uskutočňujú zmeny vo vyučovacom procese s cieľom zvyšovať spokojnosť absolventov študijného programu pri súčasnom udržaní, resp. zvyšovaní jeho kvality.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

Výsledky prieskumov spokojnosti študentov tretieho ročníka študijného programu cestovný ruch za posledné tri roky (2019 až 2021) boli podkladom pre zosúlaďovanie študijného programu cestovný ruch, v ktorom sa, v porovnaní s minulosťou, kladie väčší dôraz na jazykovú pripravenosť svojich absolventov komunikovať vo svetovom jazyku so zameraním na osobitosti podnikov cestovného ruchu (predmety Prvý cudzí odborný jazyk 3-6 pre cestovný ruch), na ich schopnosť identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov (nový predmet Psychológia a sociológia v cestovnom ruchu), a osvojenie tzv. mäkkých zručností (komunikačné zručnosti, vystupovanie na verejnosti, tímová práca, prispôsobivosť, kreativita), vyžadovaných v manažérskych pozíciách (obsahové obohatenie existujúcich predmetov, modifikácia podmienok ukončenia vybraných predmetov). Študijný program cestovný ruch tak nebude poskytovať svojim absolventom len ucelený súbor všeobecných poznatkov o ekonómii a manažmente, ale dokáže ich pripraviť aj na ich aplikáciu v podnikoch cestovného ruchu a zvládanie záťažových situácií spojených s rýchlo sa meniacimi podmienkami. Absolventi tak budú schopní využiť získané vedomosti, zručnosti a kompetencie a flexibilne reagovať na zmeny v internom aj externom prostredí podniku bez ohľadu na jeho veľkosť alebo oblasť pôsobenia, čo zvyšuje možnosti uplatnenia absolventov študijného programu v praxi.

V súlade so Smernicou č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici a bude realizovať hodnotenie študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia. Výsledky ankety budú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a budú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok: https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok: https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie: https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom: EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium: legislatíva

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami: EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom: https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky: https://bit.ly/3shp60o

Pracovné ponuky a brigády: https://bit.ly/3giRpGr

Stravovanie: EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie: Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity: Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby: https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie: https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta: Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium: EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub: EF UMB | Alumni klub UMB, EF UMB | Klub absolventov, (1) Klub absolventov KCR | Facebook

Etický manažment a etický kódex: https://bit.ly/32Y5A0s, https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality: Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Študentská vedecká a odborná činnosť: EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum: https://bit.ly/3ooQ2KJ


Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.