Opis študijného programu
Študijný program dokCReSJ - cestovný ruch
Štúdium stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB.
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
17.02.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
x
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
x
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Cestovný ruch (2014) 103149
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
3. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 864
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - Ekonómia a manažment, ISCED-F kód odboru: 6213 ekonómia a manažment; 0413 manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) Forma štúdia.
externá
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

x

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
AR 2021/2022 plánovaný počet študentov: 3; skutočný počet uchádzačov: 2; počet študentov: 2; AR 2020/2021 plánovaný počet študentov: 3; skutočný počet uchádzačov: 2; počet študentov: 1; AR 2019/2020 plánovaný počet študentov: 3; skutočný počet uchádzačov: 0; počet študentov: 0; ; AR 2018/2019 plánovaný počet študentov: 3; skutočný počet uchádzačov: 0; počet študentov: 0
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Vedomosti

Absolvent ovláda primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu cestovného ruchu. Má prierezové vedomosti z cestovného ruchu interdisciplinárneho charakteru, ktoré mu umožňujú analyzovať sektor cestovného ruchu, realizovať výskum, formulovať riešenie ekonomických a manažérskych problémov s dôrazom na udržateľný, zodpovedný a inteligentný rozvoj cestovného ruchu, uplatňovať inovatívne nástroje  a podnikateľské  modely  v cestovnom  ruchu  v prostredí medzinárodného manažmentu cestovného ruchu a vytvárať nové vedecké poznatky.

Zručnosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch je samostatným zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Jeho profil tak korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na základe cielenej rešerše domácej a zahraničnej vedeckej literatúry a jej kritického hodnotenia dokáže identifikovať vedecké problémy cestovného ruchu, formulovať výskumné otázky a zostaviť výskumný dizajn. Ovláda postupy vedeckej práce, dokáže identifikovať výskumnú medzeru a primerane aplikovať inovatívne postupy. Dokáže formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a aplikovať primerané kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu pri riešení vedeckých problémov cestovného ruchu. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, verifikovať a implementovať primerané výskumné postupy v medzinárodnom prostredí.

Kompetencie

Vyznačuje sa nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré dokáže aplikovať na predmete skúmania cestovného ruchu v závislosti od meniacich sa podmienok. Výsledky svojho skúmania dokáže prezentovať pred odbornou komunitou doma a v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetencii publikuje v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných databázach CCC, WOS, Scopus a ďalších. Vo svojej vedeckej práci rešpektuje spoločenské, vedecké a etické súvislosti. Dokáže zaujať svoj postoj k aktuálnym problémom rozvoja cestovného ruchu, určiť zameranie výskumu, koordinovať výskumný tím. Získané poznatky dokáže uplatniť v edukačnom procese a v praxi, a tak prispieť k rozvoju cestovného ruchu v národnom i medzinárodnom kontexte.


Ciele vzdelávania:

Vzdelávacími cieľmi ŠP sú:

Hlavnými výstupmi vzdelávania podľa jednotlivých typov výstupov sú:

Vedomosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch  má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí z cestovného ruchu interdisciplinárneho charakteru. Absolvent:

 • má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí,
 • o udržateľnom rozvoji cestovného ruchu, jeho pilieroch, princípoch, metódach merania, príkladoch dobrej praxe a jeho začlenení do stratégií v národnom a medzinárodnom kontexte,
 • má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov hodnotenia dopytu, ponuky a prínosov cestovného ruchu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám,
 • má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí o informačných technológiách, veľkých (big) a otvorených (open) údajoch v cestovnom ruchu, umelej inteligencii, inteligentných podnikoch cestovného ruchu, inteligentných návštevníkoch, inteligentných cieľových miestach cestovného ruchu, národných politikách inteligentného rozvoja cestovného ruchu, vrátane poznania súvislostí a dosahu inteligentnej koncepcie na udržateľnosť, konkurencieschopnosť a odolnosť cestovného ruchu,
 • má komplexné, hlboké a prierezové poznatky o trhu medzinárodného cestovného ruchu, politike cestovného ruchu  v medzinárodnom rámci, osobitostiach manažmentu cestovného ruchu v medzinárodnom kontexte, vytváraní partnerstiev a sietí, podpore cestovného ruchu z verejných zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ, manažérstve kvality, manažmente zmeny a krízovom manažmente vrátane poznania aktuálnych trendov v medzinárodnom manažmente cestovného ruchu, súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom,
 • vyznačuje sa systematickým a hlbokým porozumením významu a podstaty inovácií v cestovnom ruchu na  makro-, regionálnej  a podnikovej úrovni, spoluvytvárania zážitku v cestovnom ruchu, inovačného procesu, inovačných sietí, ako aj perspektívnych obchodných modelov aplikovateľných v cestovnom ruchu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu cestovný ruch má zároveň všestranne rozvinuté viaceré zručnosti:

 • vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie týkajúce sa ekonomiky a manažmentu cestovného ruchu s dôrazom na jeho udržateľný zodpovedný a inteligentný rozvoj, analyzovať, prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach,
 • dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať metódy kvantifikácie cestovného ruchu, teórie riadenia cestovného ruchu, výskumné a inovačné postupy na makro-, regionálnej a podnikovej       úrovni,  s využitím poznatkov z najnovších vedeckých výskumov,
 • vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení konkrétnych úloh.

Kompetencie

Absolvent študijného programu cestovný ruch  má bohaté získané  a prenositeľné kompetencie. Absolvent:

 • má proaktívny prístup, vie sa samostatne rozhodovať v dynamicky sa meniacom prostredí a niesť zodpovednosť za realizované rozhodnutia,
 • vyznačuje sa nezávislým, pružným, kritickým, analytickým, koncepčným a inovatívnym myslením,
 • dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/ projektov rozvoja cestovného ruchu, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti ekonomiky a manažmentu cestovného ruchu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám,
 • vie posudzovať a modifikovať navrhnuté ciele, postupy a riešenia v širšom kontexte z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií,
 • je pripravený riadiť výskumné úlohy a tímy,
 • vďaka jazykovej kompetencii dokáže oblasť svojej expertízy písomne aj ústne komunikovať odbornej komunite doma a v zahraničí,
 • získané poznatky, zručnosti a kompetencie dokáže uplatniť v edukačnom procese a v praxi nadnárodných podnikov a cieľových miest cestovného ruchu, a tak prispieť k rozvoju cestovného ruchu v národnom i medzinárodnom kontexte.
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent študijného programu cestovný ruch je vďaka svojim vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám nadobudnutým, resp. posilneným počas štúdia, pripravený na výkon nasledovných povolaní:

 • Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu - Kód kvalifikácie: C2422007-00760; SK ISCO-08: 2422007,
 • Projektový špecialista - Kód kvalifikácie: U2421003-01032; SK ISCO-08: 4415003, 
 • Špecialista pre stratégiu a rozvoj v samospráve - Kód kvalifikácie: C2422999-01535; SK ISCO-08: 2422999, 
 • Manažér v oblasti marketingu - Kód kvalifikácie: C1221002-00711; SK ISCO-08: 1221002,
 • Špecialista pre značku - Kód kvalifikácie: C2431006-00741; Kód kvalifikácie: 2431006,
 • Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu - Kód kvalifikácie: C2431002-00759; SK ISCO-08: 2431002,
 • Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent - Kód kvalifikácie: U2310003-00429; SK ISCO-08: 2310003.

 

Písomné vyjadrenia externých zainteresovaných strán o indikovaných povolaniach sú súčasťou interného akreditačného spisu l) Príloha_4_Spravy ZS.

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nejde o regulované povolania, preto nebolo potrebné žiadať súhlasné stanoviská.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na UMB je súčasťou medzinárodného projektu Horizont 2020 docEnhance. V rámci jeho aktivít bol zrealizovaný report o trackovaní kariér absolventov doktorandského štúdia, ktorého sa okrem UMB v Banskej Bystrici zúčastnilo ďalších 8 univerzít v EÚ: Aristotle University of Thessaloniki (Greece), UiT Arctic University of Norway Tromso (Norway), Maastricht University (Netherlands), Technical University of Munich (Germany), University of Alcala (Spain), University of Chemistry and Industry Prague (Czech Republic), MNOVA University Lisbon (Portugal) and University of Sassari (Italy). Z odpovedí viac ako 2200 respondentov vyplynulo mnoho zaujímavých poznatkov.

 

Link na webovú stránku projektu: https://docenhance.eu/career-tracking/

 

Uplatniteľnosť absolventov sa taktiež hodnotí prostredníctvom získavania relevantnej spätnej väzby od absolventov v súlade so smernicou UMB č. 2/2022. Na základe hodnotenia kvality vzdelávania absolventov sa v čase od 24.1.2022 do 31.1.2022 realizovala anketa vo výberovom súbore absolventov, na ktorej sa zúčastnilo 6 absolventov, pričom výsledky vo vzťahu k uplatniteľnosti sú takéto:

 • absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom: 83 %,
 • absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom: 100 %.
b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

K úspešným absolventom študijného programu Cestovný ruch patria napríklad: 

 • Ing. Jaroslav Kubaľa, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Premium Star Hotels, 
 • Ing. Miroslav Knižka, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Horeca Group, s. r. o.,
 • Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., pozícia: riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus,
 • Ing. Jiří Pěč, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko,
 • Ing. Zuzana Jobová, PhD., pozícia: špecialista destinačného marketingu, Dobrý kraj BBSK, 
 • Ing. Juraj Buranovský, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Inovačné centrum cestovného ruchu,
 • Mag. (FH) Radúz Dula, PhD., pozícia: Country Manager Slovakia, Amazing Places & Kouzelná místa v ČR s. r. o. Praha, ČR,
 • Ing. Petr Studnička, PhD., pozícia: Vedúci katedry hotelnictví, Vysoká škola hotelová a ekonomická, Praha 8, ČR,
 • Ing. Ivana Magátová, PhD., pozícia: generálna konzulka, Generálny konzulát SR v Šanghaji, Čína.

Uvedení absolventi súhlasili so zverejnením ich osobných údajov podpísaním súhlasu.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:


1. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania. V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo zamestnávatelia:

 • Rozvojová agentúra BBSK, n. o., Námestie SNP 1, 97401 Banská Bystrica - Mgr. Ing. Daniela Chrančoková, PhD. – predsedkyňa Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmus,
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Svídnická 506, 181 00 Praha 8, Česká republika, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D – prorektor pre výskum a spoluprácu s praxou.

Zástupcovia zamestnávateľov vypracovali správu zainteresovanej strany, kde formulovali pripomienky a dali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu. O rozsahu spracovania

pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu, ktorá je súčasťou akreditačného spisu.

 

2. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania. V procese schvaľovania študijného programu môžu vznieť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

 • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,
 • zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,
 • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

 

3. Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov. Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť požiadať o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných  plánov v študijnom programe  sú z hľadiska ich vymedzenia definované v Smernici UMB č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to v súlade ECTS Users' Guide 2015 a zákonom č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách.


Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú taktiež definované v Študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (https://bit.ly/3p2hFdm ) a v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty UMB https://bit.ly/34wDkCB. Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme okrem uvedených dokumentov zohľadnili nasledovné pravidlá:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok  v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie,
 • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny PP, PVP,
 • kredity profilových predmetov je spravidla vyššia ako u neprofilových predmetov,
 • podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne ½ celkového počtu kreditov za PP.
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3Hp0IQN. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2. Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu.

V študijnom pláne študijného programu cestovný ruch nie sú žiadne prerekvizity ani korekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu je povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolský učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB. Miestom uskutočňovania študijného programu je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Podmienkou riadneho skončenia štúdia je dosiahnutie 180 kreditov. Štátna skúška pozostáva z obhajoby dizertačnej práce. Téma dizertačnej práce musí nadväzovať na profil absolventa. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov zo študijnej a vedeckej časti vrátane štátnej skúšky – projekt dizertačnej práce. Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán, zmenu študijného programu sú definované v Študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB, Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872 a Smernici č. 10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB https://www.ef.umb.sk/indexasp?uid=1921.
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 86 (z toho študijná časť 36 kreditov, dizertačná skúška 20 kreditov, príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR) 30 kreditov),

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 48 (z toho študijná časť 18 kreditov, vedecká časť 30 kreditov),

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 6 (študijná časť),

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 40,

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: x.

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Študijný program cestovný ruch má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB.

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritériá a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Študenti sú spravidla hodnotení priebežne, pričom sa sleduje osvojovanie vedomostí získaných prostredníctvom všetkých foriem výučby a samostatného štúdia a sleduje sa aj úroveň vypracovania zadaných prác, ak sú takéto práce súčasťou ich študijných povinností. Dosiahnutá úroveň vedomostí a zručností sa hodnotí na základe vopred stanovených kritérií. Výsledky priebežného hodnotenia sú dôležitou súčasťou hodnotenia z predmetov, ak je takýto typ hodnotenia definovaný v podmienkach ukončenia predmetu. Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje v období na skončenie študijných povinností. Riadne a opravné termíny sú s dostatočným časovým predstihom zverejnené v akademickom informačnom systéme AiS2.

Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia. Možnosti  opravných   postupov   voči   hodnoteniu   sú   definované:

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na predsedu odborovej subkomisie príslušného študijného programu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované:

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné tri akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém dizertačných prác je prílohou akreditačného spisu.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 https://bit.ly/34wDkCB. Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu v čl.16 bod 8.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku. 3. stupeň štúdia ponúka povinne voliteľný predmet v ZS aj LS Zahraničná mobilita 1 a Zahraničná mobilita 2.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Na dodržiavaní akademickej etiky sa kladie dôraz počas celého ich štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk. Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2. Vyučujúci a školitelia dôsledne  preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovaných vedeckých článkov publikovaných vedeckých príspevkov alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB https://bit.ly/3gkrH4d, jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv. Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0 . Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t. Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW. Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv.

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so  strany  študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a IL predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu. Informačné listy predmetov sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

profesorka

vanda.marakova@umb.sk

048/446 2216

EF UMB | Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.

Katedra cestovného ruchu

kristina.pompurova@umb.sk

048/446 2211

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11599

predmet: Analýza sektora cestovného ruchu


prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Katedra cestovného ruchu

vanda.marakova@umb.sk

048/446 2216

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11230

predmet: Medzinárodný manažment cestovného ruchu, Udržateľný a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu


doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Katedra ekonómie

jana.marasova@umb.sk

048/446 2617

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11215

predmet: Udržateľný a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu


doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.

Katedra cestovného ruchu

tomas.gajdosik@umb.sk

048/446 2215

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25053

predmet: Inteligentný rozvoj cestovného ruchu


doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

Katedra cestovného ruchu

andrej.malachovsky@umb.sk

048/446 2218

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11214

predmet: Inovatívne nástroje a podnikateľské modely v cestovného ruchu

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. VUPCH_Maráková

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD. VUPCH_Pompurová

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. VUPCH_Malachovský

doc. Ing. Jana Marasová, PhD. VUPCH_Marasová

doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. VUPCH_Gajdošík


d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty je prílohou akreditačného spisu.

Rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov v súlade s počtom hodín a seminárov študijného programu sú uvedené v prílohe 3 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov ŠP. Tento dokument je izolovaným pohľadom na distribúciu počtu vyučovaných hodín jednotlivým vyučujúcim a neodzrkadľuje ich participáciu na ďalších študijných programoch.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2. VUPCH školiteľov záverečných prác sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Ing. Izabela Lazúrová - študentka 1. ročníka, denná forma (AR 2021/2022) izabela.lazurova@umb.sk

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

zdenka.musova@umb.sk 048 446 2140

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka:

Ubytovací referent:

 • Mgr. Ján Gréner - riaditeľ Správy účelových zriadení UMB jan.grener@umb.sk 048/446 6914,

Referentka pre sociálne veci:

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami:

Referentka pre medzinárodné vzťahy:

Iný administratívny personál:

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov. Doktorandi na EF UMB absolvujú výučbovú časť v priestoroch špeciálnej seminárnej miestnosti, ktorá nesie názov „Centrum rozvoja doktorandov“ (skrátené CRD). Táto miestnosť je vybavená 25 miestami na sedenie, interaktívnym 65“ dotykovým displejom s PC, video konferenčným zariadením, projektorom a audio technikou, ktorá sa využíva aj na realizovanie workshopov či iných vedeckých a výchovno- vzdelávacích podujatí pre doktorandov, resp. realizovaných priamo doktorandmi. Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské servery a 87 počítačov používajú študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks).

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti , ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne) V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.

Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom:

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.

Prístup k informačným technológiám:

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom.

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Prístupy, manuály e-learningových portálov:

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj

anglická verzia  podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne-informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeOR F_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie:

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

K predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e- learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program cestovný ruch prispieva k naplneniu dlhodobého zámeru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici orientovaného na otvorenosť k spolupráci s partnermi verejného a súkromného sektora prioritne spoluprácou s jednotlivými organizáciami cestovného ruchu (napr. Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, Krajská organizácia cestovného ruchu BBSK, Rozvojová agentúra BBSK, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, – Sekcia cestovného ruchu, Park Snow Donovaly). Osobitne významná je spolupráca s organizáciami Rozvojová agentúra BBSK a Vysoká škola hotelová a ekonomická v Prahe, ktorá zamestnáva viacerých absolventov doktorandského študijného programu cestovný ruch, pričom podmienkou pre zamestnanie v druhej organizácii je získanie titulu PhD. v cestovnom ruchu. EF UMB je jedinou inštitúciou v Čechách a na Slovensku, ktorá ponúka doktorandský program orientovaný na cestovný ruch. Partneri z praxe spolupracujú s garantujúcim pracoviskom Katedrou cestovného ruchu formou prednášok z praxe: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=342 (odborníci z praxe zrealizujú v priemere 10 prednášok pre študentov študijného programu cestovný ruch, a to aj v prípade dištančnej výučby), ponukou stáží a odborných praxí pre študentov, spoločnou prípravou študijných materiálov, participácii študentov na riešení vedecko- výskumných aj aplikačných projektov pre prax, ako aj účasťou na obhajobách dizertačných prác. Kľúčoví partneri Katedry cestovného ruchu, garantujúceho pracoviska študijného programu sú zverejnení na webovej stránke EF UMB | Partneri katedry. Dlhodobá a významná je spolupráca  s medzinárodnými  partnermi,  najmä  z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Španielska. Osobitne významná je spolupráca s Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Medzinárodne uznávaná vedecko-pedagogická osobnosť prof. Harald Pechlaner, je dlhoročným partnerom pri zabezpečovaní vzdelávacích činností programu  EF UMB | Doctor honoris causa. V neposlednom rade je významným partnerom a „zastrešujúcou organizáciou“ svetová autorita v cestovnom ruchu Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO, ako aj Svetová organizácia vedeckých pracovníkov v cestovnom ruchu AIEST so sídlom v St. Gallene vo Švajčiarsku, ktorá v medzinárodnom priestore zastrešuje výmenu poznatkov a skúseností doktorandom, ako aj mladým vedeckým pracovníkov a umožňuje nadviazať osobné kontakty so špičkou v odbore. Pozornosti sa tešia aj vedecké semináre a workshopy pre doktorandov, ktoré sú zabezpečené odborníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia. Na EF UMB v uplynulom období prednášali popredné medzinárodné osobnosti (prof. Harald Pechlaner a prof. Roman Vaubel z Nemecka, prof. Peter Nijkamp z Holanska, prof. Terry Stevens, prof. Colin Lawson a prof. Emmanuel Thanassoulis zo Spojeného kráľovstva, prof. Barolomé Deyá Tortella a prof. Lluis Mundet i Cerdan zo Španielska a mnohí ďalší).

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska-bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít  ponúkaných  priamo  zo  strany  fakulty  a  univerzity  poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility školiteľ potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu xxxx aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a vychádzajú zo Smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, čl. 4. Uchádzač o štúdium v študijnom programe cestovný ruch v treťom stupni štúdia musí spĺňať základne a osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovní 7. Disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z oblasti ekonomickej a manažérskej teórie a praxe, schopnosťou využiť tieto vedomosti pri identifikovaní problémov v nových alebo neznámych prostrediach, v domácich aj medzinárodných podmienkach. Na ich základe je schopný navrhovať a aplikovať originálne riešenia identifikovaných problémov a vyvodzovať adekvátne závery. Schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium sa overujú na základe výsledkov absolvovaného druhého stupňa štúdia, výsledkov prijímacích skúšok a aktivít nad rámec predchádzajúceho štúdia. U uchádzača sa predpokladá znalosť aspoň jedného svetového jazyka, pozitívne je hodnotené aktívne zapojenie do publikačnej činnosti, riešenia projektov alebo účasť v Študentskej vedeckej aktivite.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je súčasťou dokumentácie.

Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1332. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu    z vypísaných tém: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1333.

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tri súčasti: prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť), priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje dve súčasti: prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku, posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť). Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 90.

Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou. Zloženie skúšobnej komisie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov predsedov odborových subkomisií jednotlivých doktorandských študijných programov. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Zloženie prijímacej komisie pozostáva minimálne z dvoch členov vedenia fakulty, tajomníka fakulty a minimálne dvoch členov skúšobnej komisie. O výsledku prijímacej skúšky je vyhotovená zápisnica. Prijímacia komisia určí hranicu pre prijatie a predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi.

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

V akademickom roku 2021/2022 prejavili záujem o štúdium na študijnom programe 2 študenti, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnili 2 študenti.

V akademickom roku 2020/2021 prejavili záujem o štúdium na študijnom programe 2 študenti, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnil 1 študent.

V akademickom roku 2019/2020 a 2018/19 študenti neprejavili záujem o štúdium na študijnom programe.

Výročné správy UMB | O univerzite | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v smernici 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici https://bit.ly/3opb0ZR.

V snahe neustále zvyšovať kvalitu študijných programov v doktorandskom štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (ďalej ako EF UMB), bol v auguste 2021 realizovaný anonymný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 17 študentov, z toho 10 študentov denného a 7 študentov externého doktorandského štúdia. Z celkového počtu 28 študentov doktorandského štúdia sa do dotazníkového prieskumu zapojil 60,71 % podiel študentov. Cieľom tohto prieskumu bolo prostredníctvom 21 otázok zistiť motiváciu študentov   k doktorandskému štúdiu, hodnotenie prvkov doktorandského štúdia, hodnotenie rozvoja prierezových zručností, hodnotenie supervízie, hodnotenie akademického a výskumného prostredia a taktiež bol vytvorený priestor pre vyjadrenia vlastného názoru študentov. Hodnotenie doktorandského štúdia študentmi vo vyššie uvedených oblastiach bolo priaznivé, medzi oblasti, ktoré je potrebné skvalitňovať patrí potreba medzinárodných mobilít a zvyšovanie kvality publikačných výstupov doktorandov. Výsledky prieskumu boli poskytnuté garantom ŠO Ekonómia a manažment.

Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby vybraným pedagógom, spôsob jej zabezpečenia zo strany pedagóga, jeho prístup k výučbe a k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť otvorenej odpovede, kde môže vyjadriť svoj názor na pedagóga, jeho prácu, prípadne uviesť svoju nespokojnosť. Anketa je anonymná a robí sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. Každý pedagóg má prístup k výsledkom ankety týkajúcej sa jeho osoby, vedúci katedry má k dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3B99TCV.

Výsledky ankety vzťahujúcej sa k hodnoteniu kvality študijného programu majú k dispozícii predseda odborovej komisie a osoby zabezpečujúce študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

S výsledkami ankety, ktorá monitorovala spokojnosť študentov s priebehom dištančnej metódy výučby boli oboznámení vyučujúci prostredníctvom osôb zodpovedných za študijný program.

 

Výsledky spätnej väzby sú prerokúvané na dvoch úrovniach:

 1. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na úrovni katedier. Každý vedúci zamestnanec je povinný oboznámiť s výsledkami hodnotenia kvality vysokoškolských učiteľov, na ktorých sa hodnotenie vzťahuje. Ak je potrebné prijať opatrenie na zlepšenie kvality, opatrenie musí byť súčasťou zápisnice zo zasadnutia pracoviska. Zápisnice sú uložené v LMS.
 2. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality. Výsledky hodnotenia kvality sa prerokúvajú na zasadnutí fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality. Ak je identifikovaná nekvalita, fakultný orgán pre vnútorný systém kvality zaviaže dekana na prijatie adekvátnych opatrení. Zápisnice z rokovania rady pre vnútorný systém kvality EF UMB sú zverejnené na webovom sídle RVSK EF UMB.

 

Spätná väzba na kvalitu je v rámci politík kvality na UMB zabezpečená aj ako proces neustáleho zlepšovania, kde je možné ktoroukoľvek zainteresovanou stranou podať podnet na zlepšenie kvality. Kontaktné miesta pre zlepšovanie kvality sú uvedené na webovom sídle VSK UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system- kvality/zlepsovanie-vsk-umb-16322/).

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Podľa postupov uvedených v smernici č. 2/2022 sa uskutočňuje hodnotenie kvality študijného programu aj prostredníctvom týchto tvrdení hodnotených absolventmi (hodnotenie od 1 po 5):

 • absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom,
 • absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom,
 • učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom,
 • fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

 • vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa,
 • logická postupnosť a nadväznosť predmetov,
 • obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sú zverejnené na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok: https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok: https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie: https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/vnutrouniverzitne-predpisy/poriadky.html

Sprievodca štúdiom: EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva: EF UMB | Študijné predpisy doktorandského štúdia

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami: EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom: https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky: https://bit.ly/3shp60o

Pracovné ponuky a brigády: https://bit.ly/3giRpGr

Stravovanie: EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie: Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity: Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby: https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie - Centrum rozvoja doktorandov: EF UMB | Centrum rozvoja doktorandov, https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta: Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium: EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub: EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex: https://bit.ly/32Y5A0s, https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality: Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Študentská vedecká a odborná činnosť - Scientia Iuventa: EF UMB | Scientia Iuventa - si.umb.sk

Kariérne centrum: https://bit.ly/3ooQ2KJ

Vedecké časopisy: EF UMB | Vedecké časopisy


Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.