Opis študijného programu
Študijný program EMMSP_D2n - ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
Štúdium stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
31.01.2022
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (16954)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 767
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - Ekonómia a manažment, ISCED-F kód odboru: 0413 Manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Ing.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 100, skutočný počet uchádzačov: 93, počet študentov: 74
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Vedomosti:

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov získa rozsiahle odborné a metodické vedomosti z oblasti ekonomickej a manažérskej teórie a praxe s dôrazom na špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy, kategórie a súvislosti medzi nimi (rozširujúce a obohacujúce vedomosti nadväzujúce na prvý stupeň vysokoškolského štúdia ekonomického zamerania). Vie použiť získané vedomosti a osvojený pojmový aparát pri identifikovaní problémov v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch presahujúcich aj odbor štúdia. S ohľadom na nadobudnuté vedomosti, praktické skúsenosti a aktuálne poznanie dokáže navrhovať a aplikovať vhodné, originálne riešenia identifikovaných problémov a vyvodzovať adekvátne závery v rôznych oblastiach ekonomiky a financovania, manažmentu a marketingu podnikov, prioritne malých a stredných.


Zručnosti:

Absolvent je schopný analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať ekonomické a manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov a hodnotiť dosahy týchto rozhodnutí. Pri manažérskom rozhodovaní sa vyznačuje vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Má zručnosti a schopnosti integrovať vedomosti a osvojené myšlienkové postupy, zvládať zložitosť problému a formulovať rozhodnutia aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách, rešpektujúc pritom princípy spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti a manažérskej etiky. Myslí strategicky a analyticky, k riešeniu problémov pristupuje holisticky, kriticky hodnotí skúmané javy a tvorivo syntetizuje nové riešenia v prepojení na konkretizované požiadavky praxe a trhu práce. Disponuje rozvinutými komunikačnými a prezentačnými zručnosťami nevyhnutnými na výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Sleduje a chápe nové trendy, identifikuje ich dosahy a aplikuje ich do strategického, taktického aj operatívneho riadenia podnikov.


Kompetencie:

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení ekonomických a riadiacich problémov a realizácii projektov a pri prijímaní kvalifikovaných manažérskych rozhodnutí na úrovni malých a stredných podnikov. Je schopný pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu, zvláda prácu a manažérsku komunikáciu aj v interkultúrnom prostredí. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky z rôznych profilových oblastí programu. V rozhodovaní uplatňuje ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže jasne a jednoznačne prezentovať závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickej verejnosti, obhajovať vlastné názory, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný prevziať zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty. Ovláda princípy plánovania, realizácie a vyhodnocovania ekonomického výskumu s aplikáciou matematicko-štatistických metód a modernej výpočtovej a komunikačnej techniky a tvorivo aplikuje jeho originálne výsledky v podnikateľskej praxi.


Absolvent druhého stupňa štúdia sa uplatní na strednom a vrcholovom stupni riadenia v podnikovej sfére, ale aj v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v projektových a poradenských organizáciách, prípadne môže pokračovať v ďalšom vzdelávaní v treťom stupni vysokoškolského štúdia. Jeho vedomosti, zručnosti a kompetencie mu umožnia začať kariéru aj ako samostatnú zárobkovú činnosť.


Cieľom vzdelávania v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov je pripraviť absolventov na uplatnenie v rôznych manažérskych pozíciách na strednom a vyššom stupni riadenia v podnikoch rôzneho zamerania a v rôznych odvetviach, osobitne v na trhu dominujúcich malých a stredných podnikoch (MSP). Patrí medzi najuniverzálnejšie študijné programy v rámci odboru ekonómia a manažment a zároveň svojím prierezovým charakterom významne reflektuje nosné témy jadra znalostí tohto študijného odboru. Predmetová štruktúra programu je zostavená tak, aby maximalizovala tento súlad a zároveň ďalej rozvíjala a rozširovala vedomosti, prierezové zručnosti a špecifické kompetencie študentov nadobudnuté v predchádzajúcom stupni štúdia. Cieľom vzdelávania je tiež zohľadniť a do vzdelávacieho procesu implementovať aktuálne vývojové trendy v jednotlivých predmetových oblastiach študijného programu, prioritne v troch oblastiach (ekonomika MSP, manažment MSP, marketing MSP), podstatné poznatky o spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, etike, ekologickom konaní a osobitne požiadavky hospodárskej praxe. Dôraz sa kladie na rozvoj kritického a podnikateľského myslenia, komunikačné a analytické zručnosti, tvorivosť, invenciu a aktívny prístup študentov.


Hlavnými výstupmi vzdelávania sú:

Na úrovní vedomostí

 • získané rozsiahle odborné a metodické vedomosti z oblasti ekonomickej a manažérskej teórie a praxe s dôrazom na špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie a súvislosti medzi nimi,
 • schopnosť využiť tieto vedomosti pri identifikovaní problémov v nových alebo neznámych prostrediach, v domácich aj medzinárodných podmienkach, ako aj v širších kontextoch presahujúcich aj odbor štúdia a
 • na ich základe schopnosť navrhovať a aplikovať originálne riešenia identifikovaných problémov a vyvodzovať adekvátne závery v oblasti ekonomiky a financovania podnikov (predovšetkým malých a stredných), ich manažmentu a marketingu.

Nadobudnuté zručnosti sa premietajú do

 • schopnosti analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať ekonomické a manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov vrátane hodnotenia dosahov týchto rozhodnutí,
 • vysokej miery kreativity a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní, zručnosti integrovať vedomosti a osvojené myšlienkové postupy,
 • zvládnutia riešenia zložitých problémov a formulovania rozhodnutí aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách, rešpektujúc pritom princípy spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti a manažérskej etiky,
 • strategického a analytického myslenia, holistického prístupu k riešeniu problémov, schopnosti syntetizovať nové riešenia v prepojení na požiadavky praxe a trhu práce,
 • rozvinutých komunikačných a prezentačných zručností nevyhnutných na výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií,
 • schopnosti pochopiť nové vývojové trendy, identifikovať ich možné dosahy a primerane ich aplikovať do strategického, taktického aj operatívneho riadenia podnikov.

Kompetencie profilujúce absolventa

Absolvent druhého stupňa štúdia

 • je kompetentný samostatne alebo v tímoch riešiť ekonomické a riadiace problémy a realizovať projekty,
 • je schopný prijímať kvalifikované manažérske rozhodnutia v prostredí malých a stredných podnikov a je pripravený niesť za ne zodpovednosť aj s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky,
 • dokáže efektívne pracovať individuálne alebo koordinovať postupy v tímoch,
 • zvláda prácu a komunikáciu manažéra aj v interkultúrnom prostredí,
 • priebežne sleduje, selektuje a implementuje do praxe najnovšie poznatky z jednotlivých ekonomických a manažérskych disciplín, s dôrazom na ekonomické, sociálne, právne a etické princípy,
 • je schopný plánovať, realizovať a vyhodnocovať ekonomický výskum, aplikovať pritom matematicko-štatistické metódy a modernú výpočtovú a komunikačnú techniku a originálne výskumné výsledky tvorivo aplikovať v podnikateľskej praxi,
 • má proaktívny prístup, jasne a jednoznačne formuluje a komunikuje informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh; závery a zdôvodnenia dokáže prezentovať a obhajovať ich v komunikácii s odborníkmi.


Špecifické ciele a výstupy vzdelávania v prepojení na jednotlivé profilové predmety sú detailne rozpracované v prílohe č. 13 Smernice UMB č. 1/2021 s názvom Ciele a výstupy vzdelávania.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program ekonomika a manažment malých a stredných podnikov pripravuje svojich absolventov na uplatnenie v rôznych manažérskych pozíciách na strednom a vyššom stupni riadenia v podnikoch rôzneho zamerania a v rôznych odvetviach. Orientácia na malé a stredné podnikanie (MSP) poskytuje široké možnosti uplatnenia na trhu práce vzhľadom na dominanciu tohto typu podnikov v našich domácich podmienkach, ako aj vo všetkých vyspelých krajinách. Hoci je absolvent študijného programu prioritne pripravovaný na uplatnenie v podnikovej sfére, nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie mu vytvárajú priestor na úspešnú kariéru aj vo veľkých podnikoch, v nadnárodných korporáciách doma aj v zahraničí, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v poradenských a projektových organizáciách, prípadne môže pokračovať v ďalšom vzdelávaní v treťom stupni vysokoškolského štúdia. V neposlednom rade si môže absolvent študijného programu na základe počas štúdia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií založiť vlastné podnikanie ako samostatnú zárobkovú činnosť.

 • Riadiaci   pracovník    (manažér)   prevádzkového    úseku;    kód klasifikácie: ISCO-08 1219006
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní; kód klasifikácie: ISCO- 08 1211003
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania; kód klasifikácie: ISCO-08 1211002
 • Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu; kód klasifikácie: ISCO-08 122
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu; kód klasifikácie: ISCO-08 1221003
 • Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu; kód klasifikácie: ISCO-08 2431002
 • Špecialista pre značku; kód klasifikácie: ISCO-08 2431006
 • Marketingový špecialista; kód klasifikácie: ISCO-08 2431001
 • Špecialista predaja produktov a služieb; kód klasifikácie: ISCO-08 2433999
 • Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (Personálny riaditeľ); kód klasifikácie: ISCO-08 1212001
 • Projektový špecialista; kód klasifikácie: ISCO-08 4415003
3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V roku 2019 štúdium v ŠP ekonomika a manažment malých a stredných podnikov úspešne ukončilo 105 absolventov (107 v roku 2018). Z toho 87 % po ukončení štúdia pracovalo v trvalom pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (95 % v roku 2018), 6 % pracovalo na základe dohody alebo nastúpilo na materskú dovolenku. 8 % absolventov bolo nezamestnaných (4 % z roku 2018).

51 % absolventov je zamestnaných v troch dominantných odvetviach - odborné, vedecké a technické činnosti, veľkoobchod a maloobchod, priemyselná výroba (v roku 2018 dominovala priemyselná výroba). Absolventom trvalo v priemere 20 dní nájsť si nové zamestnanie.

Údaje pochádzajú z portálu Uplatnenie.sk (https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=714000000&faculty=714020 000&field=6284T14&year=2019).

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Príklady úspešných absolventov sa uvádzajú na webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=34) a tiež garantujúcej katedry (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1907). Úspešní absolventi boli zaradení aj medzi zainteresované strany.


Ing. Mgr. Peter Brozman – absolvent z roku 2016, BP consult, s.r.o., konateľ/spoločník

Ing. Richard Zima – absolvent z roku 2012, projektový manažér/konzultant, IBM

Ing. Martin Vlčko – absolvent z roku 2005, SOFTIP, finančný riaditeľ, člen predstavenstva

Ing. Adam Dudič – absolvent z roku 1999, US Steel, General Accounting and Financial Reporting Manager

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V procese vytvárania študijného programu na hodnotení jeho kvality participovali títo zamestnávatelia:

SOFTIP, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva

SCR Design, s.r.o., Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Mgr. Ondrej Ďurják, PhD., managing director

Uvedení zamestnávatelia sa vyjadrili ku kvalite študijného programu vypracovaním správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou. Počas prípravy interného akreditačného spisu priebežne komunikovali a dávali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu. O rozsahu spracovania pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu. Hodnotiace správy ako aj stanovisko osoby zodpovednej za študijný program k zapracovaniu pripomienok zainteresovaných strán sú prílohami predkladaného akreditačného spisu.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú z hľadiska ich vymedzenia definované v Smernici UMB č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Taktiež sú definované v Študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (https://bit.ly/3p2hFdm ) a v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty UMB (https://bit.ly/34wDkCB). Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli okrem uvedených dokumentov zohľadnené aj nasledovné pravidlá:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,
 • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných predmetov,
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie.
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán (OŠP) je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 (Smernice UMB 1/2021) (https://umbsk.sharepoint.com/:f:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EhJ2lnTvsLlJlUwXqQiCYGgBS4PmIwAV9akxKTxP7g5VoA?e=YkaOeU). OŠP sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3Hp0IQN


c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

OŠP obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. V študijnom pláne sú osobitne vyznačené profilové predmety.

Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu (sú súčasťou akreditačného spisu).

Štruktúra odporúčaného študijného plánu v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov bola vytvorená tak, aby sa maximalizoval súlad študijného programu s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru ekonómia a manažment, s oblasťami a rozsahom vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa štúdia v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca. Tiež reflektuje aktuálne potreby trhu práce, ako aj dostupné výsledky skúmania požiadaviek zamestnávateľov či interné prieskumy študentov.

V skupine 11 povinných predmetov (s celkovou dotáciou 74 kreditov) je 7 profilových predmetov (Finančný manažment; Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch; Medzinárodný manažment a marketing; Podniková logistika; Spoločensky zodpovedné podnikanie; Strategický manažment; Strategický marketing).

Špecifikom študijného programu je možná “špecializácia” počas štúdia výberom jedného zo štyroch ponúkaných blokov povinne voliteľných predmetov (študent si ho vyberá na začiatku štúdia). Záujemcovia majú možnosť vybrať si jeden blok povinne voliteľných predmetov vyučovaných aj v anglickom jazyku. Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent úspešne absolvovať minimálne 6 povinne voliteľných predmetov s kreditovou dotáciou 5 kreditov/predmet. V prípade záujmu je možný výber predmetov aj z ostatných blokov, ako výberový/-é predmet/-y.

Študent sa môže zamerať na

 • ekonomiku MSP (ťažisko je v predmetoch finančno-ekonomického zamerania, finančného a investičného rozhodovania a riadenia, kontrolingu, medzinárodného finančného manažmentu),
 • manažment MSP (dôraz je kladený na rôzne manažérske disciplíny v oblasti riadenia kvality, vzťahov so zákazníkom, inovácií, projektov, komunikácie) a
 • marketing MSP (orientácia na vybrané marketingové aplikácie reflektujúce aktuálny dynamický vývoj v marketingovom prostredí, v informačných a komunikačných technológiách, digitalizácii a online službách).
 • Marketing Management (blok predmetov v anglickom jazyku, ktorý umožní zlepšiť absolventom získať vedomosti a nadobudnúť komunikačné a prezentačné zručnosti v cudzom jazyku na odborné témy).

Ponuku predmetov študijného programu dotvárajú výberové predmety, ktoré si študent zapíše podľa vlastného výberu z fakultnej resp. univerzitnej ponuky predmetov (v rozsahu minimálne 16 kreditov, t. j. 4 výberové predmety).

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
120
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 74 (z toho 20 za Diplomovú prácu s obhajobou)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 30

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 16

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 20


f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie  výstupov  vzdelávania  a hodnotenie  študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 (https://bit.ly/34wDkCB).

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Študenti sú spravidla hodnotení aj priebežne, pričom sa sleduje osvojovanie vedomostí získaných prostredníctvom všetkých foriem výučby a samostatného štúdia a sleduje sa aj úroveň vypracovania zadaných prác, ak sú súčasťou ich študijných povinností. Výsledky priebežného hodnotenia sú dôležitou súčasťou hodnotenia predmetov (ak je takýto typ definovaný v podmienkach na ukončenie predmetu). Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje v období na skončenie študijných povinností. Riadne a opravné termíny sú s dostatočným časovým predstihom zverejnené v akademickom informačnom systéme AIS2.

Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované:

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované: v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 (https://bit.ly/34wDkCB).

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné dva akademické roky, ktoré sú reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov je v prílohe, ktorá je súčasťou interného akreditačného spisu.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO , a v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 (https://bit.ly/34wDkCB)

Informácie o výbere tém diplomových prác (v prvom ročníku inžinierskeho štúdia) sú k dispozícii na katedrovej stránke v období január až jún. V mesiacoch apríl až august sú na katedrovej stránke zverejnené informácie o obhajobách diplomových prác (harmonogram, rozdelenie a proces obhajoby prác) - https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=433.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je súčasťou strategickej oblasti III - Internacionalizácia - Dlhodobého zámeru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2021-2026. K strategickým cieľom v tejto oblasti patrí jednak kultivácia už vytvorených partnerstiev s univerzitami/vysokými školami v zahraničí (resp. aj vytváranie nových), ako aj podpora mobilitných aktivít odchádzajúcich aj prichádzajúcich študentov (ale aj zamestnancov) študijného programu v snahe rozvíjať medzikultúrny dialóg, diverzitu, kultúrne kompetencie a hodnoty.

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB a je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B . Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaručuje podľa kritéria VS 2.6.e. zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom, ich odhaľovanie a vyvodenie dôsledkov, prostredníctvom nadväzných politík a procesov.

Na dodržiavanie akademickej etiky sa kladie dôraz počas celého štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný Etický kódex študent a Ekonomická fakulta UMB má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle UMB resp. EF UMB.

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržiavania akademickej etiky v rôznych predmetoch počas štúdia pri zadávaní seminárnych prác a projektov a v rámci Diplomových seminárov (pri spracovávaní záverečnej práce). Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej záverečnej resp. seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB https://bit.ly/3gkrH4d , jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB     v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv .

Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené na webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0 . Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t . Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg . Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primerané úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí  študovať  na  UMB.  Postupy  pre  uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW . Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie, ako aj pri riešení rôznych situácií súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv .


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn .

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam  predmetov  a informačné  listy  predmetov  sú  prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu. Zároveň sú dostupné v akademickom

informačnom systéme AIS2.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram AR je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2 (UPOZORNENIE: AiS2 je dostupný len študentom a zamestnancom s prideleným prístupovým menom a heslom).

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

+421 48 446 2724

zdenka.musova@umb.sk

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11460?mode=full

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

lubos.elexa@umb.sk

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11532


doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

denisa.mala@umb.sk

doc. Ing. Denisa Malá, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11242


prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 01 Banská Bystrica

zdenka.musova@umb.sk

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11460


doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

janka.taborecka@umb.sk

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11520


doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

miroslava.vinczeova@umb.sk

doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11522

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu (Príloha 3 – Pracovná kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov ŠP, Smernice č. 1/2021), súčasťou je aj kontakt na jednotlivých učiteľov a prepojenie na centrálny register zamestnancov.

Tento dokument (Príloha 3) je izolovaným pohľadom na distribúciu počtu vyučovaných hodín jednotlivým vyučujúcim a neodzrkadľuje ich participáciu na ďalších študijných programoch.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je zároveň prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu spolu s uvedením nimi vedených prác v akademických rokoch 2020/2021 a 2021/2022 .

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu. Zároveň sú VUPCH jednotlivých školiteľov dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2 a zverejnené na webovom sídle pracoviska pri každom školiteľovi záverečnej práce.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Mária Alexandra Sitárčiková - zainteresovaná strana - študent maria.sitarcikova@student.umb.sk

Bc. Jarmila Višňovská - zainteresovaná strana - študent jarmila.visnovska@student.umb.sk


h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Na Ekonomickej fakulte UMB je vytvorená sieť študijných poradcov/vyučujúcich, ktorí majú vo svojej kompetencii poradenskú činnosť. Pre každý ročník štúdia je určený samostatný poradca. Osobitnú funkciu má koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

Ročníkoví vyučujúci zabezpečujú predmety v 1., resp. 2. roku štúdia, čím majú bezprostredný kontakt so študentmi. Študentom sú k dispozícii aj v rámci vypísaných konzultačných hodín zverejnených na profilovej stránke, prípade aj po dohode prostredníctvom e-mailu/online konzultácií. Zoznam ročníkových vyučujúcich s kontaktnými údajmi je zverejnený na stránke:

Aktuálne - pre študentov | Štúdium | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

ročníkový vyučujúci pre 1. ročník inžinierskeho štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

ročníkový vyučujúci pre 2. ročník inžinierskeho štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

doc. Ing. Denisa Malá, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka

Ing. Lucia Horvátová, lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127

Výlupková Diana, diana.vylupkova@umb.sk, +421 48 446 6132 


Referentka pre sociálne veci

Jana Lobbová, jana.lobbova@umb.sk, 048 446 1152

 

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so

špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk, 048 446 2014

 

Referentka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727

 

Iný podporný personál študijného programu

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu

automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk)

(miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466812,6758)

 

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466213)

 

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk) (pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462165)

 

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462169)

 

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462166)

 

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466412)

 

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú  na  školské  servery  a  87   počítačov  používajú  študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách. Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), sú k dispozícii 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks). Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks). Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 ks značky Ubiquiti , ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku Univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v Sprievodcovi štúdiom na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS). LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie dištančného vzdelávania  (materiály,  prednášky,  skriptá,  úlohy,  testy,  termíny, hodnotenia a podobne). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvom     Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica ) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/ ) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/ ), v ktorom majú prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojením na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu. Disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennej tlače, týždenníkov a mesačníkov.


Prístup k informačným technológiám

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom.

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotenie. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whiteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod. Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácií dostupných v rámci balíka Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge,  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome,  IrfanView,  VLC  player,  Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania v študijnom programe s priradením k predmetom

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípadne aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne-informacie-ms- teams.html ) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeOR F_N ). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č. 3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/ ). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4 ). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu  taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôznezadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame z prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú najmä na pozvaných prednáškach v rámci jednotlivých predmetov, zabezpečovaní stáží, školení, kurzov a exkurzií, ako aj na spoločných výskumných a projektových aktivitách. Podľa potreby a možností sa zástupcovia vybraných inštitúcií zúčastňujú na štátnych záverečných skúškach ako externí členovia skúšobných komisií. Niektoré inštitúcie zadávajú študentom na spracovanie/riešenie podnikové problémy v podobe tém diplomových prác. Absolventi študijného programu môžu v uvedených subjektoch nájsť svoje uplatnenie.


Zo spolupracujúcich organizácií uvádzame:

 • Bolt - účasť na vzdelávacom procese
 • DAVITAL, s.r.o. - účasť na štátnych skúškach
 • IBM - účasť na vzdelávacom procese, diplomové práce
 • Invelity - účasť na vzdelávacom procese
 • Kronospan - účasť na vzdelávacom procese, absolventský program
 • Martinus, s.r.o. - účasť na vzdelávacom procese
 • R-DAS - spoločné výskumné a projektové aktivity
 • SAP Slovensko s. r. o. - podpora vzdelávacieho procesu, školenia a kurzy
 • SOFTIP - diplomové práce
 • Železiarne Podbrezová a. s. - účasť na štátnych skúškach, diplomové práce, štipendijný program
e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/ ).

V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.


V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s ), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k ) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk ). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska-bystrica/ ). Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I ). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity, poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266 . Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Okrem toho sa ponúka študentom aj možnosť účasti na stáži. Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu  predkladajú  prihlášku,  motivačný  list,  CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na inžinierske štúdium sú zverejnené na webovej stráne Ekonomickej fakulty UMB (Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v príslušnom akademickom roku). Uchádzač o štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov musí spĺňať základné osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovni 6. Disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch, kategóriách a súvislostiach v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Dokáže riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvantitatívne a kvalitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí. Je schopný efektívne pracovať v kolektíve a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Je schopný na odbornej úrovni používať cudzí jazyk a informačné a komunikačné technológie. Uchádzač by mal disponovať nezávislým, abstraktným, analytickým a kritickým myslením využívaným pri riešení štandardných ekonomických a manažérskych úloh.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z písomného  testu  z profilujúcich  predmetov  bakalárskeho  štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Za test na prijímacej skúške môže uchádzať získať maximálne 100 bodov. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na inžinierske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3DJEXbN. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti  a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://bit.ly/33jEWyV. Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane pomocou systému TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v akademickom roku 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V akademickom roku 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe 93 študentov, z ktorých podmienky prijatia splnilo a bolo prijatých na štúdium 74 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v Smernici č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania UMB (https://bit.ly/3opb0ZR ).

Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa na Univerzite Mateja Bela spravidla uskutočňuje ako:

a. hodnotenie kvality výučby a učiteľov študijného programu študentmi po absolvovaní povinného alebo povinne voliteľného predmetu,

b. hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a ďalších podporných činností študentmi najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky,

c. hodnotenie kvality študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia ich štúdia,

d. hodnotenie kvality študijného programu ďalšími zainteresovanými stranami.

Do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP sú zahrnuté všetky povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré si študent v danom akademickom roku zapísal a ktoré v danom semestri akademického roka absolvoval. Môže sa hodnotiť aj kvalita výučby a učiteľov ŠP v prípade výberových predmetov, ak je takého hodnotenie vhodné a môže prispieť k zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Hodnotenie kvality výučby a učiteľov ŠP sa uskutočňuje vo fyzickej alebo elektronickej podobe, hodnotiaca škála je od 1 (najlepšie hodnotenie - veľmi vysoký stupeň kvality) do 5 (najhoršie hodnotenie - veľmi nízky stupeň kvality). Hodnotené oblasti sú nasledovné:

 • Na začiatku semestra učiteľ jasne formuluje kritériá na ukončenie predmetu a dodržiava ich.
 • Rešpektuje stanovený rozvrh vyučovacích hodín.
 • Priebežne zisťuje úroveň vedomostí študentov.
 • Študentov vedie k samostatnej práci, k tvorivému a kritickému mysleniu.
 • Študentov motivuje k prehlbovaniu informácií o predmete.
 • Vyvoláva záujem o predmet napr. aktuálnymi informáciami z praxe.
 • Proces výučby podnecuje odbornú a otvorenú diskusiu.
 • Študentov hodnotí objektívne.
 • Presvedčil/-a ma, že štúdium jeho/jej predmetu má zmysel.

Predmetom hodnotenia je úroveň kvality vyučovania a úroveň kvality pedagogickej kompetentnosti učiteľa.

Hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a podporných činností sa uskutočňuje najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí je nasledovný (hodnotiaca škála od 1 - najlepšie hodnotenie, do 5 - najhoršie hodnotenie):

 • Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.
 • Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.
 • Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.
 • Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.
 • Možnosti štúdia odborných predmetov v cudzom jazyku.
 • Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom prostredníctvom poradenskej činnosti.
 • Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.
 • Dostupnosť odporúčanej študijnej literatúry v univerzitnej knižnici.
 • Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.
 • Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.
 • Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Získavanie spätnej väzby hodnotením kvality študijného programu absolventmi sa obvykle uskutočňuje v elektronickej podobe, najmenej raz za štandardnú dĺžku štúdia daného ŠP, pričom sa odporúča uskutočniť takého hodnotenie absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od ich riadneho skončenia štúdia. Predmetom hodnotenia je príslušný študijný program a úroveň naplnenia cieľov vzdelávania príslušného študijného programu z pohľadu absolventov.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://bit.ly/3B99TCV).

Výsledky spätnej väzby sú prerokúvané na dvoch úrovniach:

 1. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na úrovni katedry - každý vedúci zamestnanec je povinný oboznámiť s výsledkami hodnotenia kvality vysokoškolských učiteľov, na ktorých sa hodnotenie vzťahuje. V prípade potreby je nutné prijať opatrenie na zlepšenie kvality.
 2. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na úrovni fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality – ak je identifikovaná nekvalita, fakultný orgán pre vnútorný systém kvality zaviaže dekana na prijatie adekvátnych opatrení.

Výsledky hodnotenia kvality vyučovania a učiteľov ŠP sa zverejňujú samostatne alebo ako súčasť periodického hodnotenia študijného programu tak, aby boli prístupné všetkým zainteresovaným stranám študijného programu, pričom výsledky týkajúce sa jednotlivých učiteľov ŠP s uvedením ich mien môžu byť zverejnené, ak sa na hodnotení daného učiteľa zúčastnilo najmenej päťdesiat percent z počtu študentov, ktorí majú zapísaný daný predmet. V odôvodnených prípadoch môže vnútorný predpis fakulty UMB určiť inú minimálnu hranicu, odlišný podiel alebo počet študentov. O výsledkoch hodnotenia musí byť vždy informovaný ten učiteľ, na ktorého sa hodnotenie vzťahuje a to prostredníctvom svojho priameho nadriadeného bez ohľadu na účasť študentov na hodnotení. Pri výsledkoch hodnotenia sa vždy uvádzajú údaje o počte zapísaných študentov a o počte študentov, ktorí sa na hodnotení zúčastnili. Dbá sa pri tom na spoľahlivosť získavaných údajov a na vylúčenie niekoľkonásobnej účasti jedného študenta na hodnotení.

S výsledkami  ankety,   ktorá   monitorovala   spokojnosť   študentov s priebehom dištančnej metódy výučby, boli oboznámení všetci vyučujúci prostredníctvom vedúcich pracovísk.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

V súlade so Smernicou č. 02/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici sa bude realizovať hodnotenie študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia.

Kvalita študijného programu sa bude zisťovať u absolventov minimálnym súborom povinných otázok zameraných na nasledujúce oblasti (hodnotenie na stupnici od 1 – najlepšie hodnotenie/veľmi vysoký stupeň kvality do 5 – najhoršie hodnotenie/veľmi nízky stupeň kvality):

 • Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom.
 • Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom.
 • Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom.
 • Fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Výsledky hodnotenia budú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program, budú podrobne komunikované na kolégiu dekana a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH .

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre

pre vysoké školstvo

Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov | Základné vnútorné predpisy VSK UMB | Univerzita

Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom  EF UMB | Sprievodca štúdiom

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky https://bit.ly/3shp60o

Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr  Škola a prax – Facebook skupina

Stravovanie EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie  Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity  Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EF UMB

Informácie pre uchádzačov o štúdium EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex https://bit.ly/32Y5A0s https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality  Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisyVSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Študentská vedecká a odborná činnosť  EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum https://bit.ly/3ooQ2KJ

Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.