Opis študijného programu
Študijný program EMP_E1_N - ekonomika a manažment podniku
Štúdium stupeň - I. - bakalársky, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
01.01.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
01.01.2023
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
ekonomika a manažment podniku (185128)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) Forma štúdia.
externá
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 40, skutočný počet uchádzačov: 63, počet študentov: 31
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ekonomika a manažment podniku nadobudne základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti a osvojí si profesionálne kompetencie z kľúčových oblastí ekonomiky podniku, financií, finančno-ekonomickej analýzy podniku, účtovníctva, manažmentu, marketingu, obchodu a riadenia ľudských zdrojov, doplnené o základné poznanie z oblasti makroekonómie, mikroekonómie, matematiky, štatistiky, informatiky a práva. Absolvent rozumie základným ekonomickým javom a procesom na makro a mikro úrovni a ich vplyvu na spoločnosť v širšom národnom aj medzinárodnom kontexte. Dokáže identifikovať, klasifikovať, analyzovať a interpretovať ekonomické dáta, s využitím matematicko- štatistických metód, najnovších informačných a digitálnych technológií a softvérových nástrojov. Má schopnosť komplexne riešiť problémy, využíva svoju kreativitu a aplikuje princípy kritického myslenia pri vyhodnocovaní ekonomických dát. Dokáže robiť kompetentné, etické a spoločensky zodpovedné manažérske rozhodnutia na nižšom a strednom stupni riadenia podnikov. Má vybudovanú emocionálnu inteligenciu a interkultúrne kompetencie, je osobnostne a sociálne zrelý, samostatný, zodpovedný a schopný pracovať v tímoch. Dokáže komunikovať, prezentovať a argumentovať minimálne v jednom cudzom jazyku. Absolvent má vytvorené predpoklady pre ďalšie vzdelávanie sa a pokračovanie v inžinierskom stupni štúdia. Dokáže sa úspešne uplatniť na trhu práce na rôznych špecializovaných pozíciách v podnikoch a organizáciách všetkých veľkostných úrovní a v rôznych sektoroch, na národnej aj nadnárodnej úrovni, alebo sa môže realizovať v rámci vlastného podnikania.


Študijný program je koncipovaný tak, aby študent získal komplexný základ v rámci povinných, prakticky zameraných predmetov v oblasti ekonomiky podniku, manažmentu, marketingu, medzinárodného obchodu, ľudských zdrojov, financií a účtovníctva, ktoré ho pripravujú pre prax. Pochopenie a poznanie širších abstraktnejších súvislostí študent nadobúda v povinných predmetoch makroekonómie, mikroekonómie, matematiky, štatistiky,informatiky a práva. Zaradené sú aj predmety, ktoré sa vo väčšej miere zameriavajú na budovanie špecifických zručností a kompetencií. Ide napr. o povinný predmet Podnikanie a e-priestor, ktorý rozširuje vedomosti a rozvíja schopnosti a zručnosti nielen v zmysle tradičného podnikania, ale reaguje aj na aktuálne dynamické trendy týkajúce sa digitalizácie, online služieb či zdieľanej ekonomiky alebo povinne voliteľný predmet Spoločensky zodpovedný marketing, v rámci ktorého si študent osvojuje chápanie etických, spoločenských a environmentálnych súvislostí a ich dosahov na marketingovú prax podnikov. V nadväznosti na povinné predmety majú študenti následne možnosť špecifickejšie sa zamerať a profilovať podľa svojich preferencií vďaka širokej ponuke povinne voliteľných predmetov. Tá je tvorená podobne ako v prípade povinných predmetov tými praktickejšie orientovanými (napr. Prípadové štúdie z manažmentu, Kalkulácie a rozpočty, Databázové systémy) a zároveň predmetmi, ktoré v širšom kontexte rozvíjajú poznanie študentov (napr. Medzinárodné ekonomické vzťahy, Pracovné právo, Profesijná etika, či Psychológia). Okrem toho v každom semestri počas troch rokov štúdia majú študenti možnosť rozvíjať jazykové zručnosti v svojom odbore v minimálne jednom cudzom jazyku, čím je reflektovaná jedna z prioritných požiadaviek praxe. Jednotlivé predmety sú koncipované tak, aby cielene budovali a rozvíjali u študentov nielen ich odborné vedomosti a spôsobilosti, ale aj prierezové kompetencie, mäkké zručnosti, digitálne kompetencie, kritické a kreatívne myslenie a osobnostné a charakterové vlastnosti.

 

Ciele a výstupy vzdelávania sú detailne uvedené podľa profilu absolventa v štruktúre profilových predmetov, ktorými sú vedomosti (V), zručnosti (Z) a prenositeľné kompetencie (PK). Môžeme ich zhrnúť nasledovne:

 

Študent preukáže, že nadobudol prierezové štruktúrované vedomosti v konkrétnych oblastiach ekonomiky a manažmentu podniku a toto poznanie dokáže aplikovať do praxe. Osvojené vedomosti zodpovedajú súčasnému stavu poznania doma aj v zahraničí. Študent je schopný uvažovať v súvislostiach a prepájať nadobudnuté poznatky z rôznych súvisiacich vedných disciplín. Vďaka tomu dokáže komplexne nazerať na problémy a riešiť ich systematickým spôsobom.

 

Študent si osvojí zručnosti, vďaka ktorým dokáže aktívnym spôsobom získavať ekonomické informácie a využívať ich na riešenie problémov v manažérskej praxi podnikov, najmä na úrovni nižšieho a stredného stupňa riadenia. Dokáže riešiť praktické úlohy vďaka poznaniu a zvládnutiu postupov, spolu s kritickým zhodnotením ich vhodnosti a primeranosti.

 

Vďaka kompetenciám získaným počas štúdia študent bude schopný efektívne riešiť problémy a formulovať dátami podložené návrhy pre prax podnikov.

Tieto ekonomické informácie a dáta si dokáže samostatne získavať, ďalej aktualizovať a aktívne dopĺňať. Naučí sa kriticky myslieť, pracovať v tíme a niesť zodpovednosť za výsledky tímu. Bude vedieť posúdiť navrhované riešenie nielen na základe úzko zameraných ekonomických hľadísk, ale aj so zohľadnením širších spoločenských, etických, či environmentálnych vplyvov a dosahov. Tieto riešenia dokáže zrozumiteľne prezentovať, komunikovať voči iným subjektom a v prípade potreby si ich aj obhájiť pomocou kvalitných a konštruktívnych argumentov, nielen v slovenskom, ale aj cudzom jazyku. Bude mať vytvorený priestor na prácu v interkultúrnom prostredí, vďaka čomu bude pripravený pôsobiť aj v medzinárodných tímoch.


b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Predkladaný študijný program Ekonomika a manažment podniku, ktorý obsahovo rovnomerne pokrýva obe oblasti v svojom názve, je možné považovať za veľmi univerzálny študijný program, ktorý poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v praxi. Jeho pridanou hodnotou je možnosť absolvovať ho buď čiastočne alebo v plnej miere v anglickom jazyku (ŠP Business Economics and Management je identický s jeho slovenskou verziou a v anglickej verzii je ponúkaný od roku 2006). To otvára študentom nové možnosti z hľadiska internacionalizácie a zvyšuje dostupnosť medzinárodnej skúsenosti počas ich štúdia, vďaka čomu sú lepšie pripravení pre trh práce, a reflektujú tak na jednu z kľúčových požiadaviek zamestnávateľov. Univerzálnosť ŠP a štruktúra jeho predmetov predurčuje aj záber povolaní, v rámci ktorých sa môžu absolventi uplatniť na špecializovaných a manažérskych pozíciách nižšej a strednej úrovne riadenia v širokom spektre organizácií v rôznych odvetviach. Zároveň získajú predpoklady na pokračovanie v 2.stupni štúdia alebo si môžu zvoliť cestu vlastného podnikania.

 

Špecialista podnikový ekonóm Kód kvalifikácie: U2411011-01030

SK ISCO-08: 2411011, úroveň SKKR 6

 

Manažér v oblasti marketingu Kód kvalifikácie: C1221002-00711

SK ISCO-08: 1221002, úroveň SKKR 6

 

Riadiaci pracovník personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov Kód kvalifikácie: U1212005-01003

SK ISCO-08: 1212005, úroveň SKKR 6

 

Špecialista účtovník

Kód kvalifikácie: U2411002-01020 SK ISCO-08: 2411002, úroveň SKKR 6

 

Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu Kód kvalifikácie: SK ISCO-08: 2431001, úroveň SKKR 6

 

Špecialista ľudských zdrojov

SK ISCO-08: 2423001, úroveň SKKR 6

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V roku 2019 štúdium v ŠP Ekonomika a manažment podniku úspešne ukončilo 76 absolventov (88 v roku 2018). Z nich dominantnú časť (87 %) tvorili študenti pokračujúci v štúdiu (druhý stupeň). V roku 2018 to bolo 66 % pokračujúcich absolventov. 10 % absolventov po ukončení pracovalo v trvalom pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (21 % v roku 2018), nikto z nich nebol nezamestnaný (8 % v roku 2018). Prevažujúce pracovné pozície predstavujú riadiaci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov, odborní pracovníci v účtovníctve a administratívni asistenti.

Z absolventov akademického roka 2020/2021 14 % nepokračuje v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB.


b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Príklady úspešných absolventov sú uvádzajú na webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=34) a tiež garantujúcej katedry (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1907). Úspešní absolventi boli zaradení aj medzi zainteresované strany, aby svojimi skúsenosťami skvalitnili návrh obsahu študijného programu a jeho výstupy.

 

Mgr. Ing. Ondrej Ďurják, PhD., 2011 – SCR Design, s.r.o., Managing Director Bc. Zuzana Izáková, 2016 – SAP Logistics Consultant, DXC Technology Bratislava

Ing. Martin Šimon, 2017 – Audit Associate, PwC

Bc. Martin Vincze, 2018 – Coach, O2 Slovakia


c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Kvety.sk, Kriváň 351, 962 04 Kriváň

StudentMarketing, s.r.o., Jána Bottu 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Uvedení zamestnávatelia sa vyjadrili ku kvalite študijného programu vypracovaním správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou. Tieto hodnotiace správy ako aj stanovisko osoby zodpovednej za študijný program k zapracovaniu pripomienok zainteresovaných strán sú prílohami predkladaného akreditačného spisu.

Ďalší zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Rady pre vnútorný systém kvality EF a UMB a aktívne sa tak podieľajú na schvaľovaní a skvalitňovaní študijného programu.


4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB.

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli okrem uvedených dokumentov zohľadnené aj nasledovné pravidlá:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného  štúdia  a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit.
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie
 • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných alebo povinne voliteľných predmetov,
 • kredity profilových predmetov sú spravidla vyššie ako u neprofilových predmetov,
 • podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne 1/2 celkového počtu kreditov za povinné predmety.


b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu (https://umbsk.sharepoint.com/:f:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EoDo3iW2n5RBpP80V0-xoFEBRfpgew20cgI8N62_oUZjdw?e=35yGqU) a je dostupný aj v Spievodcovi štúdiom (https://bit.ly/3Hp0IQN) a v Akademickom informačnom systéme (AIS).

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu.

V študijnom pláne sú osobitne vyznačené profilové predmety.

Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu.

Študijný program Ekonomika a manažment podniku sa svojím obsahom a štruktúrou predmetov zameriava rovnomerne na obe oblasti v rámci

študijného odboru ekonómia a manažment. ŠP obsahuje 25 povinných predmetov za 137 kreditov a 17 povinne voliteľných predmetov (PVP) za 28 kreditov. V rámci nich sa nachádza 13 profilových predmetov (Ekonomika podniku 1, 2, Podnikanie a e-priestor, Finančno-ekonomická analýza podniku, Podnikové financie, Kalkulácie a rozpočty, Udržateľné financie a investície, Manažment, Manažment ľudských zdrojov, Prípadové štúdie z manažmentu, Medzinárodný obchod, Marketing a Spoločensky zodpovedný marketing), ktoré sa viažu na výstupy tvorivej činnosti pätice zodpovedných osôb zabezpečujúcich ŠP. Výberové predmety sú za 15 kreditov a študent si ich vyberá z ponuky študijných programov Ekonomickej fakulty a/alebo UMB pre daný akademický rok. Vzhľadom na to, že tento ŠP je ponúkaný v plnohodnotnej identickej anglickej verzii, aj študent slovenského programu si môže zvoliť a absolvovať niektoré odborné predmety v anglickom jazyku.

V študijnom pláne študijného programu Ekonomika a manažment podniku nie sú žiadne prerekvizity ani korekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu je povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolskí učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB. Miestom uskutočňovania študijného programu Ekonomika a manažment podniku je Banská Bystrica.


d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 137 (z toho 10 za obhajobu BP)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 28

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 15

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá  pre  overovanie  výstupov  vzdelávania   a hodnotenie  študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 (https://bit.ly/34wDkCB).

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 (https://bit.ly/34wDkCB). v smernici o vybavovaní sťažností (https://bit.ly/3shoA2J).

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.


g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované: v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 (https://bit.ly/34wDkCB).

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém je samostatne uvedený v prílohe tak, ako boli ponúknuté študentom (spolu) a tiež samostatne s priradením ku konkrétnemu školiteľovi.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 (https://bit.ly/34wDkCB).

Informácie o výbere prác a obhajobe prác sú k dispozícii na katedrovej stránke v období január až jún (výber prác v 1. ročníku štúdia) a apríl až august (harmonogram, rozdelenie a proces obhajoby prác) - https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=433.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB (https://bit.ly/3L4aF8B). Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Úvod do štúdia na vysokej škole, Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v rámci seminárov k bakalárskej práci.

Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB (https://bit.ly/3gkrH4d), jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv . Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov.

Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0 . Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t . Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg . Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov

a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW . Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv .


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností (https://bit.ly/32VheJn).


5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a IL predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram AR je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2.

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

zástupkyňa vedúceho katedry

janka.taborecka@umb.sk

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11520

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

lubos.elexa@umb.sk

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11532


doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

jana.marasova@umb.sk

doc. Ing. Jana Marasová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11215


doc. Ing. Martina Minárová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

martina.minarova@umb.sk

doc. Ing. Martina Minárová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11534


doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

janka.taborecka@umb.sk

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11520


doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

miroslava.vinczeova@umb.sk

doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11522

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov je prílohou interného akreditačného spisu študijného programu (Príloha 3 doplnená o kontakt a centrálny register zamestnancov)

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je prílohou interného akreditačného spisu študijného programu spolu s uvedením nimi vedených prác.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky sú okrem interného akreditačného spisu zverejnené aj na individuálnych web stránkach vyučujúcich a v akademickom informačnom systéme (AIS).

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Dáša Hanzalíková - zainteresovaná strana - študent

Marianna Murínová - zainteresovaná strana - študent

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

miroslava.vinczeova@umb.sk

doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11522

 

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta UMB,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

lubos.elexa@umb.sk

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11532

 

Ročníkoví vyučujúci štandardne zabezpečujú predmety v 1., 2. alebo 3. roku štúdia, čím majú bezprostredný kontakt so študentmi. Prioritne sú priradení k študentom prvého ročníka kvôli adaptácii. Študentom sú k dispozícii aj v rámci vypísaných konzultačných hodín zverejnených na profilovej stránke, prípade po dohode aj prostredníctvom e-mailu/online konzultácií. (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2017).


i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

študijná referentka: Ing. Lucia Horvátová, lucia.horvatova@umb.sk, 048 446 6127

študijná referentka: Jana Ďurdinová, jana.durdinova@umb.sk, +421 48 446 6124

referentka pre sociálne veci: Jana Lobbová, jana.lobbova@umb.sk, 048 446 1152

koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., radoslav.koziak@umb.sk, 048 446 2014

referentka pre medzinárodné vzťahy: Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727

iný podporný personál študijného programu:

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk)

(miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466812, 6758)

 

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466213)

 

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk)

(pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462165)

 

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462169)


Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462166)

 

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

(jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466412)

 

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú  na  školské  servery  a  87   počítačov  používajú  študenti   v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks)

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia. Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti , ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku

univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.


b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy,

termíny, hodnotenia a podobne).

V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.


Prístup k informačným technológiám

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom.

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.


c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester

prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný

softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeORF_ N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.


d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
 • Colný úrad Banská Bystrica - účasť na vzdelávacom procese
 • Continental Automotive - účasť na vzdelávacom procese, stážový program, záverečné práce
 • DAVITAL, s.r.o. - účasť na štátnych skúškach
 • IBM - účasť na vzdelávacom procese, bakalárske práce, exkurzie
 • Invelity - účasť na vzdelávacom procese
 • KIA Motors Slovakia - účasť na vzdelávacom procese, stážový program
 • Kronospan - účasť na vzdelávacom procese, absolventský program, exkurzie
 • Martinus, s.r.o. - účasť na vzdelávacom procese
 • R-DAS - spolupráca na spoločnom výskumno-vývojovom projekte
 • SAP Slovensko s. r. o. - podpora vzdelávacieho procesu, školenia a kurzy
 • SOFTIP - bakalárske práce
 • Železiarne Podbrezová a. s. - účasť na štátnych skúškach, bakalárske práce, štipendijný program


e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre    študentstvo           rôzne      tanečné  kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska-bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.


f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Okrem možnosti štúdia sa

ponúka študentom aj možnosť účasti na stáži. Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs


9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač o štúdium v študijnom programe ako absolvent strednej alebo strednej odbornej školy je zodpovedný, samostatný a disponuje rozvinutými sociálnymi kompetenciami. Má základné vedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných pojmoch v širších súvislostiach, ako aj všeobecné povedomie o spoločnosti a medzinárodnom dianí. Je kultivovanou osobnosťou, vďaka čomu pozná, chápe a dodržiava etické normy a platnú legislatívu, je flexibilný, komunikatívny a schopný pracovať samostatne ako aj v kolektíve. Má základné všeobecné a odborné vedomosti, ktoré si osvojil počas predchádzajúceho štúdia, dokáž e ich aplikovať a má záujem si ich ďalej prehlbovať. Dokáže identifikovať problémy, navrhovať pre ne riešenia a to aj v predvídateľných meniacich sa podmienkach, alebo ako alternatívy pre prípad neočakávaných zmien. Vie pracovať s informáciami, vie ich spracovať, selektovať a vyhodnocovať, kriticky k nim zaujať postoj a ovláda informačno-komunikačné technológie. Ovláda minimálne jeden cudzí jazyk na úrovni B1.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z jedného cudzieho jazyka a z písomného testu zo základov ekonómie. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na bakalárske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3lSRbZN. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 na stránke: https://bit.ly/33jEWyV .

Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systému TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.


c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

V AR 2023/2024 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V AR 2023/2024 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe 63 študentov a všetci splnili podmienky prijatia.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v smernici 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici (https://bit.ly/3opb0ZR). Na univerzite sa každoročne uskutočňuje na fakultách sociologické opytovanie zamerané na hodnotenie študijných programov, ktoré sa realizuje po ukončení štátnych skúšok končiacimi absolventmi 1. a 2. stupňa štúdia. Sleduje sa zistenie súhrnného pohľadu na priebeh celého štúdia, obsah študijného programu a podmienky vytvorené na jeho zabezpečenie. Anketa sa realizuje anonymne vyplnením anketového lístka študentami v deň konania štátnej skúšky.

 

Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite, je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby vybraným pedagógom, spôsob jej zabezpečenia zo strany pedagóga, jeho prístup k výučbe a k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť otvorenej odpovede, kde môže vyjadriť svoj názor na pedagóga, jeho prácu, prípadne uviesť svoju nespokojnosť. Anketa je anonymná a robí sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. Každý pedagóg má prístup k výsledkom ankety týkajúcej sa jeho osoby, vedúci katedry má k dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry.

 

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou

dištančnej metódy výučby.


b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://bit.ly/3B99TCV). Výsledky ankety vzťahujúcej sa k hodnoteniu kvality študijného programu majú k dispozícii vedúci pracovísk zabezpečujúcich študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

S výsledkami ankety, ktorá monitorovala spokojnosť študentov s priebehom dištančnej metódy výučby, boli oboznámení všetci vyučujúci

prostredníctvom vedúcich pracovísk.


c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

V súlade so smernicou 02/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici (cmsFile.php (umb.sk)) sa bude realizovať hodnotenie študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia. Výsledky ankety budú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a budú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany

absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho

študijný program.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty (https://bit.ly/35FV5zH).


11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo

Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov | Základné vnútorné predpisy VSK UMB | Univerzita

Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom  EF UMB | Sprievodca štúdiom

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky https://bit.ly/3shp60o

Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr  Škola a prax – Facebook skupina

Stravovanie EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie  Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity  Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EF UMB

Informácie pre uchádzačov o štúdium EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex https://bit.ly/32Y5A0s https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality  Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisyVSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Študentská vedecká a odborná činnosť  EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum https://bit.ly/3ooQ2KJ

Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.