Opis študijného programu
Študijný program dokEMPdAJ - ekonomika a manažment podniku AJ
Štúdium stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB.
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
18.03.2023
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
ekonomika a manažment podniku 103191
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
3. stupeň 864
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 -Ekonómia a manažment, ISCED-F kód odboru 0413
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
anglický
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
6 denní Denné štúdium anglický jazyk: Prijímacie konanie na AR 2021/2022 Plánovaný počet uchádzačov: 2 Počet uchádzačov: 0 Počet zapísaných študentov: 0 Prijímacie konanie na AR 2020/2021 Plánovaný počet uchádzačov: 2 Počet uchádzačov: 0 Počet zapísaných študentov: 0 Prijímacie konanie na AR 2019/2020 Plánovaný počet uchádzačov: 2 Počet uchádzačov: Počet zapísaných študentov: 0
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment podniku preukazuje hlboké systematické porozumenie viacerým oblastiam ekonomiky a manažmentu podniku (podnikové manažérske systémy, manažérske financie, marketingový manažment podniku, vodcovstvo, udržateľné podnikanie), ktoré mu slúži ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a manažérskych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov. Ovláda a je schopný zvoliť a použiť primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v ťažiskových oblastiach súvisiacich so zameraním študijného programu.


Absolvent dokáže na základe cielenej, myšlienkovo rozmanitej, avšak kritickej rešerše formulovať výzvy pre vedecké poznanie, identifikovať vedecké problémy, formulovať výskumné otázky a odvodzovať výskumný dizajn. Ovláda základné prístupy vedeckej práce, dokáže identifikovať informačné zdroje a pri ich využívaní primerane aplikovať disponibilné informačné systémy. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať, verifikovať výskumné hypotézy  a pritom primeraným spôsobom aplikovať kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy výskumu. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne  výskumné  postupy,  pričom  reflektuje  aktuálne  trendy   v skúmaných oblastiach, požiadavky hospodárskej praxe a najnovšie poznatky   o    spoločenskej    zodpovednosti,    udržateľnosti,    etike   a ekologickom konaní.


Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré aplikuje v dynamicky sa meniacich podmienkach. Preukazuje schopnosť prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja vo svojej oblasti pred odbornou komunitou na Slovensku aj v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetentnosti je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch, vrátane evidovaných vo vybraných medzinárodných profesijných databázach. Dokáže zaujať a obhájiť postoje k aktuálnym    problémom v relevantných     oblastiach     súvisiacich s realizovaným výskumom. Vo svojej vedeckej práci zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Osvojené zručnosti a metódy vedeckého výskumu aplikuje individuálne alebo vo výskumnom tíme, nadobudnuté výsledky výskumu a nové poznanie aplikuje a transferuje do pedagogického procesu a do manažérskej praxe. Tým výrazne prispieva k rozvoju a spoločenskému pokroku nielen vo vedeckom výskume, ale aj v národnom aj medzinárodnom kontexte.


Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment podniku sa dostatočne pripraví predovšetkým na budúcu vedecko-výskumnú a akademickú činnosť, môže sa však úspešne uplatniť aj manažérsky  vo  výskumných  a poradenských  inštitúciách, v multinacionálnych korporáciách a v ďalších organizáciách rôzneho typu a odvetví, doma aj v zahraničí.


Cieľom vzdelávania v študijnom programe ekonomika a manažment podniku v treťom stupni vysokoškolského štúdia je predovšetkým osvojenie si relevantných odborných vedomostí v rôznych oblastiach ekonomiky a manažmentu podniku v národnom i medzinárodnom meradle, vrátane aktuálnych vedeckých teórií a prístupov. Zámerom je pripraviť  študentov   predovšetkým   na   budúcu   vedecko-výskumnú a akademickú činnosť, ale aj prípadné manažérske uplatnenie vo výskumných, poradenských inštitúciách a v podnikoch/organizáciách rôzneho typu doma aj v zahraničí. To predpokladá osvojenie si širokého spektra metód vedeckej práce, metód základného a aplikovaného výskumu v ťažiskových oblastiach súvisiacich so zameraním študijného programu. Absolvent bude schopný identifikovať relevantné informačné zdroje, pracovať efektívne s databázami údajov a vedeckých prác v predmetnej oblasti, získané informácie kriticky vyhodnocovať a na ich základe formulovať výzvy pre vedecké poznanie a výskumné otázky a odvodzovať výskumný dizajn. Cieľom vzdelávania je tiež schopnosť integrovať získané faktické, konceptuálne a kognitívne vedomosti pri vypracovávaní vedeckých prác a spracovávaní dizertačnej práce a syntetizovať ich pri vylepšovaní existujúcich  javov  a  procesov  v podnikoch  národného  a medzinárodného významu.


Výstupy v oblasti vedomostí, zručností a kompetencií budú zabezpečené najmä absolvovaním povinných predmetov študijnej časti (Manažérske financie, Podnikové manažérske systémy, Marketingový manažment podniku, Metodológia a etika vedeckej práce I a II), troch povinne voliteľných predmetov a jedného výberového predmetu (v nadväznosti na tému dizertačnej práce študenta). Zároveň bude študent povinný absolvovať povinné predmety vedeckej časti študijného plánu  (Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška, Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR), Dizertačná práca a jej obhajoba) a participovať na riešení vedeckého projektu.


Hlavnými výstupmi vzdelávania sú:


Na úrovni vedomostí:

 • Preukázanie hlbokého systematického porozumenia viacerým oblastiam ekonomiky a manažmentu podniku, s dôrazom na aktuálne vývojové trendy v jednotlivých predmetových oblastiach študijného programu.
 • Schopnosť využiť získané vedomosti ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a manažérskych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov.
 • Schopnosť voliť a aplikovať primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v ťažiskových oblastiach súvisiacich so zameraním študijného programu.

Nadobudnuté zručnosti:

 • Zvládnutie vedeckej práce, formulovanie a vedecké vyhodnocovanie výskumných téz, formulovanie a verifikácia výskumných hypotéz, primeraná aplikácia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych metód výskumu.
 • Identifikovanie vedeckých problémov, formulovanie výskumných otázok a odvodzovanie výskumného dizajnu.
 • Schopnosť cielene a kriticky rešeršovať relevantné informačné zdroje, pracovať efektívne s databázami údajov a vedeckých prác v predmetnej oblasti, získané dáta využívať v teórii i v praktických aplikáciách dôležitých pre rozvoj študijného programu a odboru.
 • Schopnosť sledovať a vo výskumnej práci reflektovať aktuálne trendy v oblastiach výskumu súvisiacich so zameraním študijného programu.

Kompetencie profilujúceho absolventa:

Absolvent:

 • Disponuje nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré aplikuje v dynamicky sa meniacich podmienkach.
 • Je schopný prezentovať a obhajovať výsledky výskumu a vývoja vo svojej oblasti pred odbornou komunitou na Slovensku aj v zahraničí.
 • Dokáže aj vďaka jazykovej kompetentnosti publikovať výsledky svojej vedeckej práce v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch, vrátane evidovaných vo vybraných medzinárodných profesijných databázach.
 • Je kompetentný aplikovať osvojené zručnosti a metódy vedeckého výskumu individuálne alebo vo výskumnom tíme/tímoch, nadobudnuté výsledky výskumu a nové poznanie transferovať do pedagogického procesu aj do manažérskej praxe.
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Vysokoškolskí učitelia (docent, odborný asistent vysokej školy)

Kód klasifikácie: ISCO-08 231 (2310002, 2310003)


Rektor vysokej školy

Kód klasifikácie: ISCO-08 1120004


Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)

Kód klasifikácie: ISCO-08 1120001


Manažér finančného plánovania a kontrolingu

Kód klasifikácie: ISCO-08 1211004


Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania

Kód klasifikácie: ISCO-08 1211002


Špecialista v oblasti rozpočtu

Kód klasifikácie: ISCO-08 2411008


Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva

Kód klasifikácie: ISCO-08 2413005


Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený

Kód klasifikácie: ISCO-08 1211999


Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov

Kód klasifikácie: ISCO-08 1344999


Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania

Kód klasifikácie: ISCO-08 1213


Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu a marketingu inde neuvedený

Kód klasifikácie: ISCO-08 1221999


Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu

Kód klasifikácie: ISCO-08 1221002


Hlavný projektový manažér

Kód klasifikácie: ISCO-08 1213004


Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní (dekan, prodekan, vedúci katedry)

Kód klasifikácie: ISCO-08 1345

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Študijný program ekonomika a manažment podniku v treťom stupni štúdia pripravuje svojich absolventov predovšetkým na budúce uplatnenie vo vedecko-výskumnej a akademickej oblasti, najmä v pozíciách vysokoškolských učiteľov, vedúcich tímov tvorivých zamestnancov, či riadiacich pracovníkov vo výchove a vzdelávaní. Môžu sa však úspešne uplatniť aj manažérsky vo výskumných a  poradenských inštitúciách,  v multinacionálnych korporáciách a v ďalších organizáciách rôzneho typu a odvetví, doma aj v zahraničí.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na UMB bolo súčasťou medzinárodného projektu Horizont 2020 docEnhance. V rámci jeho aktivít bol zrealizovaný report o trackovaní kariér absolventov doktorandského štúdia, ktorého sa okrem UMB v Banskej Bystrici zúčastnilo ďalších 8 univerzít v EÚ: Aristotle University of Thessaloniki (Greece), UiT Arctic University of Norway Tromso (Norway), Maastricht University (Netherlands), Technical University of Munich (Germany), University of Alcala (Spain), University of Chemistry and Industry Prague (Czech Republic), MNOVA University Lisbon (Portugal) and University of Sassari (Italy). Z odpovedí viac ako 2200 respondentov vyplynulo mnoho zaujímavých poznatkov, napr. nízka medzisektorová mobilita (stabilné pracovné miesto v odvetví), prevažujúca akademická prax po skončení štúdia (44,7 %), nízka fluktuácia (70,4 % absolventov s 1 zamestnávateľom po ukončení štúdia), prevaha výskumných aktivít v súčasnom zamestnaní (85,4 %). https://docenhance.eu/career-tracking/


V  roku  2018  ukončilo  štúdium  v treťom  stupni  v ŠP  ekonomika   a manažment podniku 9 absolventov, z ktorých ôsmi sú zamestnaní a jeden pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba. Z odvetvového hľadiska sa uplatnili   najmä   v odvetviach   dodávok   vody,   v oblasti   informácií a komunikácie a vo finančných činnostiach (51 %). Medzi pracovnými pozíciami sa uplatnili ako analytici v oblasti riadenia a organizácie práce, špecialisti   v oblasti    stratégií   a rozvoja   alebo   odborní   pracovníci v účtovníctve (51 %). Údaje pochádzajú z portálu Uplatnenie.sk

(www.uplatnenie.sk, 2021).


b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Ing. Peter Hronček, PhD., analytik, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR


Ing. Lenka Debnárová, PhD., manažér finančného plánovania a kontrolingu Mestský úrad Liptovský Mikuláš


Ing. Peter Sliacky, PhD., hlavný projektový manažér EOS Innovazioni, a.s., Bratislava


Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH, riaditeľka ústavu, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec, Vysoké Tatry


doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. VŠ učiteľ a rektor, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela  v Banskej Bystrici


doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD. VŠ učiteľ a vedúci katedry, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici


doc. Ing. Miroslava Vinczeová,  PhD.  VŠ  učiteľ,  Katedra  ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici


doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD. VŠ učiteľ a vedúca katedry, Inštitút manažérskych systémov, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici


Ing. Janka Grofčíková, PhD. VŠ učiteľ, Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici


Ing. Michal Ištok, PhD. VŠ učiteľ, Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici


doc. Ing. Silvia Lorincová, PhD., VŠ učiteľ, Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania, Drevárska fakulta, TU vo Zvolene


Ing. Mária Moresová, PhD., VŠ učiteľ, Katedra ekonomiky, manažmentu  a podnikania, Drevárska fakulta, TU vo Zvolene


Ing. Petra Lesníková, PhD., VŠ učiteľ, Katedra ekonomiky, manažmentu  a podnikania, Drevárska fakulta, TU vo Zvolene

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V procese vytvárania študijného programu na hodnotení jeho kvality participovali títo zamestnávatelia:


IBM International Services Centre, Mlynské nivy, 49, 821 09 Bratislava, Ing. Karol Potančok, manager, expense accounting

TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, lng. Monika Hotáková, PhD., projektový manažér

 

Uvedení zamestnávatelia sa vyjadrili ku kvalite študijného programu vypracovaním správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou. Tieto hodnotiace správy ako aj stanovisko osoby zodpovednej za študijný program k zapracovaniu pripomienok zainteresovaných strán sú

prílohami predkladaného interného akreditačného spisu.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB.


Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme sa okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími nasledovnými pravidlami:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta, spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie.


Konkrétne sme prihliadali na tieto faktory:

 • Profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny PP, PVP.
 • Kredity profilových predmetov je spravidla vyššia ako u neprofilových predmetov.


Podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne ½ celkového počtu kreditov za PP.

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán (OŠP) je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 (Smernica UMB 1/2021). OŠP sú tiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3Hp0IQN.


OŠP obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. V študijnom pláne sú osobitne vyznačené profilové predmety.


Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu (sú súčasťou interného akreditačného spisu).


Štruktúra odporúčaného študijného plánu v študijnom programe ekonomika a manažment podniku bola vytvorená tak, aby sa maximalizoval súlad študijného programu s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru ekonómia a manažment, s oblasťami a rozsahom vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu tretieho stupňa štúdia v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca.


c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán (OŠP) je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12( Smernica UMB 1/2021).

OŠP sú tiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3Hp0IQN.


d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180 kreditov, Štátna skúška pozostáva z obhajoby dizertačnej práce. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov zo študijnej a vedeckej časti vrátane štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby projektu dizertačnej práce. Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán, zmenu študijného programu sú definované v Študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB, Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872 a Smernici č.10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB https://www.ef.umb.sk/indexasp?uid=1921 .
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:

86 (36 študijná časť + 20 dizertačná skúška + 30 príspevok špičkovej kvality)


Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:

48 (18 študijná časť + 30 vedecká časť)


Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:

6 (študijná časť)


Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia:

40


Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:

0

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB, Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu v čl. 7 a 13 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872 a Smernici č. 10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB v čl. 4 https://www.ef.umb.sk/indexasp?uid=1921 .


Metódy   verifikácie   dosahovania    výstupov    vzdelávania,    kritériá a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.


Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované:

- v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB,

- v smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J .


Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na predsedu odborovej subkomisie príslušného študijného programu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované:

v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB ,

Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu v čl. 6, 7, 11, 13 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém vypísaných tém dizertačných prác za posledných 5 rokov je súčasťou prílohy k žiadosti o akreditáciu študijného programu.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 https://bit.ly/34wDkCB Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu v čl.16 bod 8.


Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.

3. stupeň štúdia ponúka povinne voliteľný predmet v ZS aj LS Zahraničná mobilita 1 a Zahraničná mobilita 2.


Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaručuje podľa kritéria VS 2.6.e. zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom, umožňujú ich odhaľovanie a zaručujú vyvodenie dôsledkov. Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky, a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2. Vyučujúci a školitelia dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovaných vedeckých článkov, publikovaných vedeckých príspevkov alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB https://bit.ly/3gkrH4d jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej  Bystrici  pre  študentov  https://bit.ly/31E2UEv.


Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0. Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t. Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.


Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravu a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov  a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW. Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie, ako aj pri riešení rôznych situácií súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv.


Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so  strany  študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a informačné listy predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

Zároveň sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Katedra financií a účtovníctva

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

048/446 6311; 048/446 6315

hussam.musa@umb.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11455

https://www.ef.umb.sk/hmusa/

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Manažérske financie

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Katedra financií a účtovníctva

hussam.musa@umb.sk, 048/446 6311; 048/446 6315

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11455

https://www.ef.umb.sk/hmusa/


Podnikové manažérske systémy 2

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov, Poprad

jan.zavadsky@umb.sk , +421 908 068 333

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528


Marketingový manažment podniku

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

janka.taborecka@umb.sk, 048/ 446 2732

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11520


Medzinárodný finančný manažment 2

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Katedra financií a účtovníctva hussam.musa@umb.sk,048/ 446 6315

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11455

https://www.ef.umb.sk/hmusa/


Manažment výroby

doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku denisa.mala@umb.sk , 048/ 446 2726

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11242

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov, Poprad zuzana.zavadska@umb.sk, +421 908 068 333

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20993


Udržateľné podnikanie

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku zdenka.musova@umb.sk, 048/ 446 2724

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11460


Manažment a vodcovstvo

doc. Ing. Martina Minárová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku martina.minarova@umb.sk, 048/446 2726

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11534 

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku zdenka.musova@umb.sk, 048/ 446 2724

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11460

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety  (VUPCH)  sú  udržiavanou  zdokumentovanou  informáciou v akademickom informačnom systéme AIS2 a zároveň sa zverejňujú na webovom sídle pracoviska.

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní  povinných  a povinne  voliteľných  predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu (príloha 3, Smernica č. 1/2021), súčasťou je aj kontakt na jednotlivých učiteľov a prepojenie na centrálny register zamestnancov.

 

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Manažérske financie, Medzinárodný finančný manažment 2, Metodológia a etika vedeckej práce 2

hussam.musa@umb.sk 048/ 446 6315

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11455

 

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Podnikové manažérske systémy 2, Metodológia a etika vedeckej práce 1

jan.zavadsky@umb.sk +421 908 068 333

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528

 

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Metodológia a etika vedeckej práce 1, Udržateľné podnikanie

zdenka.musova@umb.sk 048/ 446 2724

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11460

 

doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Metodológia a etika vedeckej práce 2, Marketingový manažment podniku

janka.taborecka@umb.sk 048/ 446 2732

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11520

 

doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

Manažment výroby, Komplexné manažérstvo kvality

denisa.mala@umb.sk 048/ 446 2726

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11242

 

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Metodológia a etika vedeckej práce 1, Metodológia a etika vedeckej práce 2

juraj.nemec@umb.sk 048/446 63 18

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11585

 

doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Kvantitatívne metódy vo výskume

martin.boda@umb.sk 048/446 6617

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11590

 

doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Mikroekonómia

jana.marasova@umb.sk 048/446 2617

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11215

 

doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.

Mikroekonómia

maria.horehajova@umb.sk 048/446 2615

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11209

 

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Makroekonómia

martin.hronec@umb.sk 048/446 2616

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11233

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

Manažment výroby

zuzana.zavadska@umb.sk +421 908 068 333

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20993

 

doc. Ing. Martina Minárová, PhD.

Manažment a vodcovstvo

martina.minarova@umb.sk 048/ 446 2726

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11534

 

doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Metódy merania a hodnotenia výkonnosti podniku

miroslava.vinczeova@umb.sk 048/446 2719

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11522

 

doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Metódy merania a hodnotenia výkonnosti podniku

lubos.elexa@umb.sk 048/446 2711

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11532

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov dizertačných prác je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Ing. Marta Húšťava Šipulová- Centrum rozvoja doktorandov, ekonomika a manažment podniku, 3, denná forma, tretí ročník

marta.sipulova@umb.sk


Mgr. Yaroslav Lysenko - Zainteresovaná strana – študent, , ekonomika a manažment podniku, 3, denná forma, tretí ročník

yaroslav.lysenko@umb.sk


Ing. Simona Bartošová - Zainteresovaná strana – študent, ekonomika a manažment podniku, 3, denná forma, tretí ročník

simona.bartosova@umb.sk

Členka Rady pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

prof. Ing. Emília Zimková, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosti

emilia.zimkova@umb.sk, 048/446 2140

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijný referent

PhDr. Ingrid Balážová, ingrid.balazova@umb.sk 048/446 2141


Ubytovací referent

Mgr. Ján Gréner - riaditeľ Správy účelových zriadení UMB jan.grener@umb.sk 048/446 6914


Referent pre sociálne veci

Jana Lobbová, jana.lobbova@umb.sk 048/446 1152


Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk 048/446 2014


Referent pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727


Administrácia projektov

Ing. Denisa Voskárová denisa.voskarova@umb.sk 048/446 2179


Centrum rozvoja doktorandov

Ing. Marta Húšťava Šipulová marta.sipulova@umb.sk 048/446 7177

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov. Doktorandi na EF UMB absolvujú výučbovú časť v priestoroch špeciálnej seminárnej miestnosti, ktorá nesie názov „Centrum rozvoja doktorandov“ (skrátené CRD). Táto miestnosť je vybavená 25 miestami na sedenie, interaktívnym 65“ dotykovým displejom s PC, video konferenčným zariadením, projektorom a audio technikou, ktorá sa využíva aj na realizovanie workshopov či iných vedeckých a výchovno-vzdelávacích podujatí pre doktorandov, resp. realizovaných priamo doktorandmi.


Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú  na  školské  servery,  a  87  počítačov  používajú  študenti   v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách. Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky. Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks). Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).


Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami. Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov). Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia. Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka). Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti , ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov. V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS). LMS je na platforme Moodle a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.


Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom. Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle. Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whiteboard, a iné). Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách a pod. Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácií dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.


c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Teams, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín. Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby. V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod. Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeORF_ N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu. K predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok k ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity. Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú najmä na pozvaných prednáškach v rámci jednotlivých predmetov, zabezpečovaní stáží, školení, konferencií ako aj na spoločných výskumných a projektových aktivitách. Podľa potreby a možností sa zástupcovia vybraných inštitúcií zúčastňujú na obhajobách dizertačných prác ako externí členovia komisií. Niektoré inštitúcie spolupracujú s doktorandmi na riešenie konkrétnych podnikových problémov v rámci riešenia dizertačnej práce.

 • TUZO - účasť na vzdelávacom procese, účasť na dizertačných skúškach a obhajoby dizertačných prác.
 • IBM - účasť na vzdelávacom procese
 • Železiarne Podbrezová, a.s. - riešenie konkrétnych úloh v rámci dizertačných prác
 • TATRAVAGONKA,   a.s.  - riešenie   konkrétnych   úloh   v rámci dizertačných prác
 • SAP Slovensko s.r. o. - podpora vzdelávacieho procesu, školenie a kurzy
e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž. V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska-bystrica/). Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.


Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov. Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility školiteľ potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records). Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a vychádzajú zo Smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, čl. 4. Uchádzač o štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment podniku v treťom stupni  štúdia  musí  spĺňať  základne  a osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovní 7. Disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z oblasti ekonomickej a manažérskej teórie a praxe, schopnosťou využiť tieto vedomosti pri identifikovaní problémov v nových alebo neznámych prostrediach, v domácich aj medzinárodných podmienkach. Na ich základe je schopný navrhovať a aplikovať originálne riešenia identifikovaných problémov a vyvodzovať adekvátne závery. Schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium sa overujú na základe výsledkov absolvovaného druhého stupňa štúdia, výsledkov prijímacích skúšok a aktivít nad rámec predchádzajúceho štúdia. U uchádzača sa predpokladá znalosť aspoň jedného svetového jazyka, pozitívne je hodnotené aktívne zapojenie do publikačnej činnosti, riešenia projektov alebo účasť v Študentskej vedeckej aktivite.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú stanovené v dokumente Možnosti  a podmienky  prijatia  na  štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1332


Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém. Vypísané témy dizertačných prác sú zverejňované na webovom sídle fakulty: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1333.


Prijímacia skúška uchádzača  o dennú formu  štúdia  je  kombinovaná a hodnotenie uchádzača pozostáva z troch súčastí: (1.) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, (2.) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť), (3.) prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100. Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia je hodnotená vzhľadom na dve súčasti: (1.) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku, (2.) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť). Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 90. Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou.


Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná a jej zloženie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov predsedov odborových subkomisií jednotlivých doktorandských študijných programov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie fakulty. Prijímacia komisia pozostáva minimálne z dvoch členov vedenia fakulty, tajomníka fakulty a minimálne dvoch členov skúšobnej komisie. O výsledku prijímacej skúšky je vyhotovená zápisnica. Prijímacia komisia určí hranicu pre prijatie a predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Uchádzači sú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme. Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami.


c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie konanie na AR 2021/2022

Počet uchádzačov: 0

Prijatých: 0


Prijímacie konanie na AR 2020/2021

Počet uchádzačov: 0

Prijatých: 0


Prijímacie konanie na AR 2019/2020

Počet uchádzačov: 0

Prijatých: 0

 

Výročné správy UMB | O univerzite | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

V snahe neustále zvyšovať kvalitu študijných programov v doktorandskom štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (ďalej ako EF UMB), bol v auguste 2021 realizovaný anonymný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 17 študentov, z toho 10 študentov denného a 7 študentov externého doktorandského štúdia. Z celkového počtu 28 študentov doktorandského štúdia sa do dotazníkového prieskumu zapojil 60,71 % podiel študentov. Cieľom tohto prieskumu bolo prostredníctvom 21 otázok zistiť motiváciu študentov k doktorandskému štúdiu, hodnotenie prvkov doktorandského štúdia, hodnotenie rozvoja prierezových zručností, hodnotenie supervízie, hodnotenie akademického a výskumného prostredia a taktiež bol vytvorený priestor pre vyjadrenie vlastného názoru študentov.


Hodnotenie doktorandského štúdia študentmi vo vyššie uvedených oblastiach bolo priaznivé, medzi oblasti, ktoré je potrebné skvalitňovať, patrí potreba medzinárodných mobilít a zvyšovanie kvality publikačných výstupov doktorandov. Výsledky prieskumu boli poskytnuté garantom ŠO Ekonómia a manažment. Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite, je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby vybraným pedagógom, spôsob jej zabezpečenia zo strany pedagóga, jeho prístup k výučbe a k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť otvorenej odpovede, kde môžu vyjadriť svoj názor na pedagóga, jeho prácu, prípadne uviesť svoju nespokojnosť. Anketa je anonymná a robí sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. Každý pedagóg má prístup k výsledkom ankety týkajúcej sa jeho osoby, vedúci katedry má k dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry. Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankety vzťahujúcej sa k hodnoteniu kvality študijného programu majú k dispozícii predseda odborovej komisie a osoby zabezpečujúce študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana.


S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

S výsledkami ankety, ktorá monitorovala spokojnosť študentov s priebehom dištančnej metódy výučby, boli oboznámení vyučujúci prostredníctvom osôb zodpovedných za študijný program.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

V súlade so smernicou 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici sa bude realizovať hodnotenie študijného programu  absolventmi,  u ktorých   uplynul  aspoň   rok  od   riadneho ukončenia štúdia. Výsledky ankety budú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a budú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu  budú  prijímané  opatrenia  na  zlepšenie  z  úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB


Štipendijný poriadok https://bit.ly/3uDHFyX


Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d


Sprievodca štúdiom EF UMB | Sprievodca štúdiom


Doktorandské štúdium - legislatíva EF UMB | Študijné predpisy doktorandského štúdia


Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami


Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs


Študentské pôžičky https://bit.ly/3shp60o


Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr


Stravovanie EF UMB | Stravovanie


Ubytovanie Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Športové aktivity Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)


Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/


Študentské organizácie – Centrum rozvoja doktorandov EF UMB | Centrum rozvoja doktorandov


Preukaz študenta Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Informácie pre uchádzačov o štúdium EF UMB | Podaj si prihlášku


Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB


Etický manažment a etický kódexmhttps://bit.ly/32Y5A0s , https://bit.ly/3J1EWD4


Politika kvality Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)


Študentská vedecká a odborná činnosť - Scientia Iuventa EF UMB | Scientia Iuventa - si.umb.sk


Kariérne centrum https://bit.ly/3ooQ2KJ


Vedecké časopisy EF UMB | Vedecké časopisy


Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.