Opis študijného programu
Študijný program ERCR_D2n - ekonomika a riadenie cestovného ruchu
Štúdium stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB.
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
08.02.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
x
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
x
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014) 103144
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 767
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - Ekonómia a manažment, ISCED-F kód odboru: 0413 Manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Ing.
g) Forma štúdia.
denná
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

x

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 80; skutočný počet uchádzačov: 57; počet študentov: 46
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Vedomosti

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami z ekonomiky a riadenia cestovného ruchu, pričom má vďaka svojej špecializácii prierezové poznatky z ekonómie a politiky cestovného ruchu, manažmentu a marketingu, kvality a vzťahov so zákazníkom, kontrolingu podnikov, informačných systémov a inovácií v cestovnom ruchu. Na základe získaných vedomostí a osvojeného pojmového aparátu dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia na národnej, regionálnej a podnikovej úrovni a vyvodzovať z nich závery s ohľadom na nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie.

Zručnosti

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu je samostatným zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Jeho profil tak korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a analyzovať mikro- a makroekonomické problémy cestovného ruchu aj s využitím najnovších technológií, navrhovať  a realizovať riešenia a vyhodnotiť dosah ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých zručností a prierezových kompetencií, disponuje rozvinutými analytickými a komunikačnými zručnosťami potrebnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií v sektore cestovného ruchu. Nadobudnuté zručnosti vie využiť pri riešení problémov cestovného ruchu v širších multidisciplinárnych súvislostiach, a to aj v interkultúrnom prostredí. Je schopný identifikovať a analyzovať nové trendy a využiť ich inovačný potenciál v prospech rozvoja praxe cestovného ruchu.

Kompetencie

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu. Dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec alebo vedúci tímu na vyššej úrovni manažmentu v podnikoch cestovného ruchu s národnou a zahraničnou účasťou, v regionálnych a národných orgánoch, manažérskych organizáciách cestovného ruchu, zahraničných zastúpeniach, poradenských, konzultačných a projektových organizáciách, v štátnej správe a samospráve, v školstve a výskume. Absolvent je schopný uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom a to aj vo svetovom jazyku. Nesie zodpovednosť za zverené úlohy, procesy alebo projekty. Absolvent druhého stupňa štúdia je pripravený pre prácu v cestovnom ruchu na národnom aj medzinárodnom trhu práce.


Ciele vzdelávania:

Vzdelávacími cieľmi ŠP sú:

Hlavnými výstupmi vzdelávania podľa jednotlivých typov výstupov sú:

Vedomosti

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu má systematický ucelený súbor vedomostí o ekonomike a manažmente organizácií cestovného ruchu, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k súvisiacim odborom. Absolvent: 

 • má hlboké a prierezové vedomosti o cestovnom ruchu ako o predmete ekonomického výskumu a politike cestovného ruchu,
 • pozná a rozumie metódam a postupom, ktoré sú využívané pri kvantifikácii cestovného ruchu,
 • má hlboké vedomosti o využívaní a trendoch v informačných technológiách v cestovnom ruchu, ako aj o vplyve informačných technológií na udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
 • pozná centrálne systémy rezervovania, globálne distribučné systémy, manažérske informačné systémy, geografické informačné systémy  a rozumie významu ich využívania v cestovnom ruchu,
 • pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané pri plánovaní tržieb a výnosov, plánovaní nákladov, kalkuláciách a rozpočtovaní, vyhodnocovaní výsledkov kontrolingu, ako aj kontrolingovom spravodajstve,
 • má hlboké a prierezové vedomosti z teórie manažmentu a marketingu cestovného ruchu na makro úrovni, vrátane poznania súvislostí a vzťahov v cestovnom ruchu,
 • rozumie úlohám manažmentu organizácií cestovného ruchu na národnej a medzinárodnej úrovni, významu a výhodám partnerstiev verejného a súkromného sektora v cestovnom ruchu, podpore a financovaniu rozvoja cestovného ruchu, daňovej politike v cestovnom ruchu,
 • pozná osobitosti marketingu cestovného ruchu, kúpne správanie zákazníka v cestovnom ruchu, produkt cestovného ruchu a jeho distribúciu, význam marketingového informačného systému a výskumu trhu v cestovnom ruchu, dôležitosť značky, pozicionovania, imidžu cieľového miesta cestovného ruchu, manažmentu kľúčových médií a manažmentu kríz v cestovnom ruchu,ň
 • pozná  a rozumie   významu,   podstate   a osobitostiam   inovácií v podnikoch cestovného ruchu a cieľových miestach cestovného ruchu,  ako  aj  samotnému  procesu  inovovania,  financovaniu  a podpore inovácií,
 • pozná aktuálne trendy v cestovnom ruchu a ich inovačný potenciál,
 • má hlboké vedomosti o význame kvality v cestovnom ruchu, manažérstve kvality, systémoch kvality v cestovnom ruchu, meraní kvality v cestovnom ruchu a ekonomike kvality v cestovnom ruchu,
 • pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom hodnotenia spokojnosti zákazníka v cestovnom ruchu,
 • pozná a rozumie vplyvu zamestnancov na spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu, významu budovania vzťahov so zákazníkom a programom lojality individuálnych a inštitucionálnych zákazníkov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu má zároveň rozvinuté viaceré zručnosti:

 • dokáže analyzovať štatistické údaje o domácom, zahraničnom a medzinárodnom rozvoji cestovného ruchu z hľadiska rôznych prístupov a potrieb verejného a súkromného sektora,
 • vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich pre rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické aj praktické úlohy spojené s kvantifikáciou cestovného ruchu a hodnotením ekonomických a sociálnych účinkov cestovného ruchu na ekonomiku a spoločnosť,
 • je schopný vykonávať pokročilé operácie s globálnymi distribučnými systémami, manažérskymi informačnými systémami a geografickými informačnými systémami,
 • dokáže využívať spracované výstupy z informačných systémov na strategické riadenie podnikov a cieľových miest cestovného ruchu,
 • dokáže využívať kontroling ako nástroj zameraný na plnenie operatívnych a strategických cieľov podniku cestovného ruchu,
 • vie aktívnym spôsobom získavať nové informácie o manažmente a marketingu cieľových miest cestovného ruchu v domácom a medzinárodnom  cestovnom  ruchu,   integrovať,   hodnotiť   ich a využívať v prospech ďalšieho strategického rozvoja cieľových miest,
 • vie prispievať k rozvoju cieľových miest cestovného ruchu získavaním nových vedomostí a tvorbou odporúčaní na zvýšenie konkurencieschopnosti cieľových miest na domácom a zahraničnom trhu cestovného ruchu,
 • vie posúdiť podnety a zdroje inovácií s osobitným zreteľom na medzinárodné trendy v dopyte po cestovnom ruchu,
 • je schopný plánovať, mobilizovať súkromné a vyhľadávať verejné zdroje financovania inovácií v malých a stredných podnikoch a cieľových miestach cestovného ruchu,
 • je schopný analyzovať kvalitu služieb cestovného ruchu a cieľových miest na základe štandardných metód a techník,
 • vie navrhnúť vhodné systémy manažérstva kvality vzhľadom na charakter poskytovaných služieb pri rešpektovaní procesného manažmentu a systémov kvality,
 • na základe analýzy dokáže vypracovať požiadavky na uplatnenie štandardu kvality v cestovnom ruchu v SR,
 • dokáže aplikovať vhodné metódy hodnotenia spokojnosti zákazníkov v cestovnom ruchu a dokáže vypracovať odporúčania na tvorbu hodnoty pre zákazníka s využitím tvorivého prístupu.

Kompetencie

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu má viaceré získané a prenositeľné kompetencie. Absolvent:

 • má proaktívny prístup,
 • vie samostatne získavať nové poznatky, aktívne rozširovať svoje vedomosti a organizovať svoje učenie,
 • vie pracovať s informáciami,
 • má adekvátny písomný a ústny prejav a primerané prezentačné zručnosti,
 • vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh a písomne a ústne komunikovať o odborných názoroch,
 • dokáže sa prispôsobiť zmeneným okolnostiam, flexibilne a tvorivo reagovať na nové situácie a zaujať hodnotiaci postoj s prihliadnutím na vývoj vonkajšieho prostredia,
 • je schopný zvládať záťažové situácie a prekážky,
 • dokáže identifikovať etické a sociálne súvislosti riešených problémov,
 • pri riešení problémov v organizáciách cestovného ruchu aplikuje kritické myslenie a tvorivý prístup,
 • dokáže pracovať v tíme, niesť zodpovednosť za výsledky tímu,
 • dokáže primerane komunikovať v rámci kolektívu a vyjednávať,
 • dokáže samostatne realizovať manažérske rozhodnutia, vyhodnotiť ich dosah a komunikovať ich internému aj externému prostrediu,
 • je schopný myslieť a konať ekonomicky,
 • má rozvinuté počítačové zručnosti,
 • je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky,
 • je schopný pracovať v interkultúrnom/ medzinárodnom prostredí.

 

Ciele a výstupy vzdelávania podľa informačných listov predmetov sú uvedené v prílohe č. 13 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Ciele a výstupy vzdelávania.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent študijného programu cestovný ruch je vďaka svojim vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám nadobudnutým, resp. posilneným počas štúdia, pripravený na výkon nasledovných povolaní:

 • Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu - Kód kvalifikácie: C2422007-00760; SK ISCO-08: 242200,
 • Špecialista pre stratégiu a rozvoj v samospráve - Kód kvalifikácie: C2422999-01535; SK ISCO-08: 2422999,
 • Manažér v oblasti marketingu - Kód kvalifikácie: C1221002-00711; SK ISCO-08: 1221002,
 • Špecialista pre značku - Kód kvalifikácie: C2431006-00741; SK ISCO-08: 2431006,
 • Manažér v oblasti prieskumu trhu - Kód kvalifikácie: U1221003-00758; SK ISCO-08: 1221003,
 • Manažér ubytovacieho zariadenia - Kód kvalifikácie: C1411004-00715; SK ISCO-08: 1411004,
 • Manažér cestovnej kancelárie, agentúry - Kód kvalifikácie: U1439009-00728; SK ISCO-08: 1439009.
c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nejde o regulované povolania, preto nebolo potrebné žiadať súhlasné stanoviská.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatniteľnosť absolventov je rozdelená do troch častí:

 

1. Teoretická uplatniteľnosť absolventov daná povolaniami, na ktoré je absolvent štúdia pripravený:

 • špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchu,
 • špecialista pre stratégiu a rozvoj v samospráve,
 • manažér v oblasti marketingu,
 • špecialista pre značku,
 • manažér v oblasti prieskumu trhu,
 • manažér ubytovacieho zariadenia,
 • manažér cestovnej kancelárie, agentúry.

 

2. Všeobecné výsledky zamestnanosti absolventov študijného programu z verejne dostupných zdrojov. Výsledky uplatniteľnosti absolventov študijného programu sú zverejnené na webovom sídle: https://uplatnenie.sk/?degree=S%C5%A0&region=&school=&field= &year=2019, kde sú prezentované údaje za akademický rok 2018/2019. Na základe analýzy uplatniteľnosti sú výsledky takéto:

 • majorita absolventov študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu sa úspešne etabluje na trhu práce. Podľa výsledkov projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Uplatnenie (Po stopách absolventov) 88 % absolventov študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu z roku 2019 je zamestnaných, 2 % sa zamestnalo na dohodu, 2 % boli na materskej dovolenke, 6 % boli nezamestnaní a 2 % pokračujú v štúdiu.

 

3. Hodnotenie uplatniteľnosti absolventmi. Uplatniteľnosť absolventov sa taktiež hodnotí prostredníctvom získavania relevantnej spätnej väzby od absolventov v súlade so smernicou UMB č. 2/2022.

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

K úspešným absolventom študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu patria napríklad:

 • Ing. Tomáš Sokologorský, pozícia: riaditeľ Hotela The Grand Vígľaš ****,
 • Ing. Jaroslav Kubaľa, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Premium Star Hotels,
 • Ing. Miroslav Knižka, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Horeca Group, s. r. o.,
 • Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., pozícia: riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus,
 • Ing. Jiří Pěč, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko,
 • Ing. Zuzana Pajtášová, pozícia: projektový a produkčný manažér krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Tourism,
 • Ing. Ivan Matina, pozícia: riaditeľ hotela Aquatermal Strehová,
 • Ing. Miroslav Dobrota, pozícia: Marketingový riaditeľ Park Snow Donovaly,
 • Ing. Michal Beňuška, pozícia: manažér zákazníckeho servisu pelicantravel.com s. r. o.,
 • Ing. Zuzana Jobová, PhD., pozícia: špecialista destinačného marketingu, Dobrý kraj BBSK,
 • Ing. Juraj Buranovský, PhD., pozícia: výkonný riaditeľ Inovačné centrum cestovného ruchu,
 • Ing. Veronika Beličková, pozícia: riaditeľka Business Inovation Center Banská Bystrica (Small Business Agency),
 • Ing. Adrián Švec, pozícia: člen predstavenstva a GM v Grand Hoteli Strand ****,
 • Ing. Antónia Liptáková, pozícia: Senior Finance Executive TP Vision, Praha, ČR,
 • Ing. Lucia Kazdová, pozícia: Kouč-Mentor Expertklub, Zvolen.

Uvedení absolventi súhlasili so zverejnením ich osobných údajov podpísaním súhlasu.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:


1. hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania. Kvalitu študijného programu hodnotili dvaja zástupcovia zamestnávateľov:

 • Best Hotel Properties a. s., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava; Ing. Rudolf Križan – člen predstavenstva spoločnosti,
 • pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava; Monika Strehárová – manažér služieb zákazníkom

Uvedení zamestnávatelia sa vyjadrili ku kvalite študijného programu vypracovaním správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou. Tieto hodnotiace správy, ako aj stanovisko osoby zodpovednej za študijný program k zapracovaniu pripomienok zainteresovaných strán sú prílohami predkladaného akreditačného spisu.


2. hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania. V procese schvaľovania študijného programu môžu vzniesť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

 • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,
 • zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,
 • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

 

3. hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov. Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť požiadať o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe sú z hľadiska ich vymedzenia definované v Smernici UMB č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to v súlade ECTS Users' Guide 2015 a zákonom č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách.

 

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe cestovný ruch sú definované v Študijnom poriadku UMB (https://bit.ly/3p2hFdm) a v Študijnom poriadku EF UMB (https://bit.ly/34wDkCB). Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme sa okrem uvedených dokumentov riadili nasledovnými pravidlami:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1 800 hodín za akademický rok v dennej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie,
 • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných predmetov tak, aby absolvent nadobudol počas svojho štúdia všetky požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie charakterizované v cieľoch vzdelávania.
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán s počtom hodín priamej výučby je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané študijné plány sú súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://bit.ly/3Hp0IQN. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu,  základné  vzdelávacie  činnosti  a ich  výmeru  v hodinách,  odporúčaný   semester,   záťaž   študenta   v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2.

Študenti majú možnosť absolvovať vybrané predmety v anglickom jazyku (povinný profilový predmet Manažment a marketing cestovného ruchu a povinne voliteľné predmety: Manažment cieľového miesta, Strategické a regionálne plánovanie  v cestovnom  ruchu,  Kultúrny a mestský cestovný ruch a výberový predmet Terénny výskum). Cieľom je zvýšiť pripravenosť absolventov z hľadiska jazykovej pripravenosti komunikovať vo svetovom jazyku v hospodárskej praxi. Uvedenú možnosť využívajú riadne zapísaní študenti na programe, ale aj mobilitní incoming študenti z partnerských univerzít v zahraničí.

V študijnom pláne študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu nie sú žiadne prerekvizity ani korekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu je povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete  v odporúčanom  študijnom  pláne. V informačnom liste každého predmetu sú uvedení učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách, vrátane ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Podmienkou riadneho skončenia štúdia je dosiahnutie 120 kreditov. Pre riadne skončenie štúdia je potrebné úspešne absolvovať štátnu skúšku. Štátna skúška pozostáva z obhajoby diplomovej práce. Téma diplomovej práce musí nadväzovať na profil absolventa. Za diplomovú prácu s obhajobou študent získava 20 kreditov. Predmetom hodnotenia je diplomová práca a rozprava k diplomovej práci, ktorou študent preukazuje komplexné poznatky zo študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu a schopnosť tvorivo aplikovať poznatky v organizáciách cestovného ruchu. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán a zmenu študijného programu sú definované v Študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB.
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 74 (z toho 20 za Diplomovú prácu s obhajobu),

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 30,

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: 16,

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 20,

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia / ukončenie časti štúdia: x.

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Študijný program ekonomika a riadenie cestovného ruchu má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB.

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Študenti sú spravidla hodnotení priebežne, pričom sa sleduje osvojovanie vedomostí získaných prostredníctvom všetkých foriem výučby a samostatného štúdia a sleduje sa aj úroveň vypracovania zadaných prác, ak sú takéto práce súčasťou ich študijných povinností. Dosiahnutá úroveň vedomostí a zručností sa hodnotí na základe vopred stanovených kritérií zadávaním kontrolných otázok, testov, konkrétnych študijných úloh, písomných prác a pod. Výsledky priebežného hodnotenia sú dôležitou súčasťou hodnotenia  z predmetov, ak je takýto typ hodnotenia definovaný v podmienkach ukončenia predmetu. Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje v období na skončenie študijných povinností. Riadne a opravné termíny sú s dostatočným časovým predstihom zverejnené v akademickom informačnom systéme AiS2.

Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované:

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekana pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB.

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je životný cyklus študijného programu ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia, a preto sa v tejto časti uvádza abecedný zoznam tém záverečných prác za posledné dva akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia:

 • Aktívne starnutie populácie ako príležitosť pre rozvoj zdravotného cestovného ruchu na Slovensku
 • Analýza turistických prúdov v cieľovom mieste cestovného ruchu
 • Bariéry tvorivosti v práci manažérov v cieľových miestach cestovného ruchu
 • Historical Hotels and Their Sustainable Development
 • Hodnotenie podnikateľského prostredia v cestovnom ruchu na Slovensku a v Holandsku
 • Imidž Slovenska z pohľadu zahraničných návštevníkov vybraných cieľových trhov cestovného ruchu
 • Inovácie produktu lyžiarskeho strediska Jasná v Nízkych Tatrách a ich vplyv na subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu
 • Inovácie v elektronickom marketingu v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku ako súčasť manažmentu návštevníka
 • Knowledge Transfer as a Source of Regional Development in Central Asia: Potential Impacts of China’s Belt and Road Initiative and the EU Connectivity Strategy
 • Let’s go on Workation: Examining the motivations for Workation from the perspective of entrepreneurs
 • Manažment cestovného ruchu v cieľovom mieste Zemplín
 • Manažment vybraného športového podujatia v Košickom kraji
 • Manažment vybraných kultúrnych trás na Slovensku
 • Možnosti rozvoja cestovného ruchu v stredisku Zemplínska Šírava
 • Možnosti rozvoja filmového cestovného ruchu v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku
 • Možnosti rozvoja „street food“ ako produktu cestovného ruchu na Slovensku
 • Možnosti rozvoja spoločného využívania automobilov pre návštevníkov v cestovnom ruchu na Slovensku
 • Možnosti rozvoja spoločného využívania automobilov pre návštevníkov v cestovnom ruchu v hlavnom meste Českej republiky
 • Možnosti rozvoja športového cestovného ruchu v Horehronskom regióne
 • Možnosti využívania regionálnych produktov v rozvoji cestovného ruchu
 • Možnosti využívania umelej inteligencie počas fáz nákupného správania návštevníkov v cestovnom ruchu
 • Od inteligentného mesta k inteligentnému cieľovému miestu cestovného ruchu
 • Osobný prístup zamestnancov ako faktor konkurenčnej výhody v slovenskom hotelierstve
 • Osobný rozvoj študentov cestovného ruchu a jeho vplyv na získanie zamestnania
 • Perspektívy rozvoja cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry - Podhorie
 • Ponuka a dopyt návštevníkov v cestovnom ruchu po dopravných službách poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania na platformách HOPIN a BlaBlaCar
 • Ponuka a dopyt návštevníkov v cestovnom ruchu po dopravných službách poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania na platformách UBER a BOLT
 • Ponuka a dopyt po službách historických hotelov na Slovensku
 • Postoj zainteresovaných subjektov k rozvoju cestovného ruchu v regióne Tekov
 • Prínos využívania informačných technológií k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu
 • Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
 • Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v Košickom kraji
 • Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v Žilinskom kraji
 • Rozvoj športového cestovného ruchu na príklade mesta
 • Spokojnosť zamestnancov vybraných reštaurácií McDonald's Slovakia
 • Spoločensky udržateľný rozvoj cestovného ruchu vo vybranom cieľovom mieste cestovného ruchu
 • The Impact of Climate Change on the Entrepreneurship in Mountain Tourism Destinations
 • The Role of Social Entrepreneurship in the development of sustainable rural tourism in Japans countryside – Case Studies of homestay and educational tourism in rural Japan
 • Uplatňovanie inteligentných technológií v hoteloch
 • Uplatňovanie udržateľného rozvoja v pohostinských zariadeniach
 • Úloha hotelov v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku
 • Vplyv 3D tlače na zážitok návštevníkov v cestovnom ruchu
 • Vplyv ekonomiky spoločného využívania na rozvoj cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislava
 • Vplyv ekonomiky spoločného využívania na rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov
 • Vplyv ekonomiky spoločného využívania na rozvoj cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry
 • Vplyv koronavírusu na hospodárenie hotelov v Košickom samosprávnom kraji
 • Vplyv nadmerného cestovného ruchu na rozvoj cieľového miesta
 • Vplyv ochrany osobných údajov na spoluvytváranie zážitku v cestovnom ruchu
 • Vplyv pandémie Covid-19 na rozvoj mestského cestovného ruchu (na príklade mesta Prešov)
 • Využitie kultúrneho dedičstva v rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste Čičmany
 • Využitie Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty v rozvoji vínneho cestovného ruchu v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
 • Využívanie personálneho marketingu vo vybranom hoteli
 • Využívanie rozšírenej a virtuálnej reality v marketingu cestovného ruchu
 • Využívanie sociálnych médií v marketingovej komunikácii oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) na Slovensku
 • Využívanie značky Slovensko v cestovnom ruchu na podnietenie dopytu návštevníkov zo zahraničia
 • Výkony pohostinských zariadení na Slovensku v období konjunktúry a korona krízy
 • Význam a implementácia iniciatív udržateľného rozvoja cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry
 • Vzťah miestnych obyvateľov k rozvoju cestovného ruchu v horských strediskách
 • Vzťah miestnych obyvateľov k rozvoju cestovného ruchu v mestských strediskách
 • Zážitkový cestovný ruch v regióne Liptov
i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 https://bit.ly/34wDkCB a podrobne preberané v rámci povinného predmetu Diplomový seminár. Organizačné usmernenia týkajúce sa obhajoby diplomovej práce sú uvedené na webovom sídle pracoviska v časti Oznamy katedry. Každý učiteľ študijného programu navrhuje témy len v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov, ktorý zabezpečuje. Téma diplomovej práce by mala byť dostatočne konkrétna na to, aby indikovala jej obsah a hlavný cieľ. Pri formulovaní témy diplomovej práce je potrebné pamätať na to, že jej výsledkom je návrh jedinečného inžinierskeho riešenia problému.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupnom na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3DEvRx4. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Na dodržiavaní akademickej etiky sa kladie dôraz počas celej dĺžky štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta UMB má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk. Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržiavania akademickej etiky, a to v prvom roku bakalárskeho štúdia v rámci predmetov Úvod do štúdia na vysokej škole, Kultúra prejavu, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v inžinierskom programe v rámci Seminára k diplomovej práci a prostredníctvom príslušných ročníkových vedúcich. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. V prípade porušenia akademickej etiky má UMB vytvorené postupy riešenia, a to v Študijnom poriadku EF UMB a v Disciplinárnom poriadku UMB. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB https://bit.ly/3gkrH4d. Jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny  poriadok  UMB  v Banskej  Bystrici  pre  študentov   a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv.

Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0. Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t. Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovom sídle univerzity a fakulty.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými  potrebami   primerané   úpravy   a podporné   služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW. Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie, ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv.

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a informačné listy predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2, do ktorého je študentom a zamestnancom udelený autorizovaný prístup.

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

profesorka

vanda.marakova@umb.sk

048/446 2216

EF UMB | Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.

Katedra cestovného ruchu

kristina.pompurova@umb.sk

048/446 2211

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11599

predmet: Ekonómia a politika cestovného ruchu


doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.

Katedra cestovného ruchu

tomas.gajdosik@umb.sk

048/446 2215

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25053

predmet: Informačné systémy v cestovnom ruchu 2


prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Katedra cestovného ruchu

vanda.marakova@umb.sk

048/446 2216

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11230

predmet: Inovácie v cestovnom ruchu; Manažment a marketing cestovného ruchu


doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

Katedra cestovného ruchu

andrej.malachovsky@umb.sk

048/446 2218

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11214

predmet: Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu


doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.

Katedra cestovného ruchu

radka.marcekova@umb.sk

048/446 2217

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18487

predmet: Kontroling podnikov cestovného ruchu

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD. VUPCH_Pompurová

doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. VUPCH_Gajdošík

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. VUPCH_Maráková

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. VUPCH_Malachovský

doc. Ing. Radka Marcekova, PhD. VUPCH_Marcekova

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty je prílohou akreditačného spisu.

Rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov v súlade s počtom hodín a seminárov študijného programu sú uvedené v prílohe 3 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov ŠP. Tento dokument je izolovaným pohľadom na distribúciu počtu vyučovaných hodín jednotlivým vyučujúcim a neodzrkadľuje ich participáciu na ďalších študijných programoch.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam aktuálnych školiteľov záverečných prác je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Zuzana Gerecová - študentka 1. ročníka (AR 2023/2024), zuzana.gerecova@student.umb.sk

Bc. Kristína Konôpková - študentka 1. ročníka (AR 2023/2024), kristina.konopkova@student.umb.sk

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Na Ekonomickej fakulte UMB je vytvorená sieť študijných poradcov pre štúdium, ktorí majú vo svojej kompetencii poradenskú činnosť. Informácie o ročníkových a študijných poradcoch sú k dispozícii na webovej stránke: Ročníkoví vyučujúci | Štúdium | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


Študijným poradcom pre študijný program ekonomika a riadenie cestovného ruchu je osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. Študentom je zároveň k dispozícii ročníková vyučujúca – doc. Ing. Radka Marčeková, PhD. (1. a 2. ročník).

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka:

Študijná referentka:

 • Ing. Alena Dobrotová, referentka pre inžiniersky ŠP ekonomika a riadenie cestovného ruchu, alena.dobrotova@umb.sk, 048 446 6125,

Referentka pre sociálne veci:

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami:

Referentka pre medzinárodné vzťahy:

Iný administratívny personál:

 • Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk), miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk, +421- 48 4466812, 6758,
 • Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk, ivana.kapustikova@umb.sk, +421-48 4466213,
 • Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk), pavol.luptak@umb.sk, +421-48 4462165,
 • Milan Lichý - správca IKT, helpdesk, milan.lichy@umb.sk, +421-48 4462169,
 • Michal Kindl - správca IKT, helpdesk, michal.kindl@umb.sk, +421-48 4462166,
 • Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, jana.stefanikova@umb.sk, +421-48 4466412,
 • PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo, zuzana.osvaldova@umb.sk, +421-48 4466227.
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa neustále snaží inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov. Celkovo fakulta v súčasnosti disponuje 410 stolovými počítačmi; 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské  servery  a  87  počítačov  používajú  študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykových displejov (3 ks), interaktívnych tabúľ (3 ks) a dotykových monitorov k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks).

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci rovnako disponujú vo svojich kanceláriách webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, grafickými tabletmi o stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte je zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať vzdialený prístup na servery UMB zo svojich súkromných stolových počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na RDS server UMB), a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou. Okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo 106 iných tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte je rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti, ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e- learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.

Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom:

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvom univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým má fakulta licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne zamestnancov fakulty sú postupne digitalizované a sprístupňované študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb- digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojením na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa  poskytuje  študentom  absenčné  a  prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu. Disponuje 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.

Prístup k informačným technológiám:

Študenti Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v banskej Bystrici majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov, ako aj k študentským preukazom.

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, prostredníctvom ktorých oboznamuje študentov a verejnosť s dôležitými informáciami, aktualitami a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíka Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné. Zároveň sú to špecializované softvéry pre cestovný ruch, a to napr. globálny distribučný systém Amadeus, hotelový informačný systém  Fidelio  a Hores,  informačný  systém v pohostinskom zariadení BlueGastro a informačný systém v cestovnej kancelárii CK 9.0.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Učitelia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Prístupy, manuály e-learningových portálov:

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k dištančnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html). Súčasťou návodov sú aj videá, ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeO RF_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na

správcov IKT na fakulte (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie:

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) vyučovanie prechádza aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program cestovný ruch prispieva k naplneniu dlhodobého zámeru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici orientovaného na otvorenosť k spolupráci s partnermi verejného a súkromného sektora prioritne spoluprácou s jednotlivými organizáciami cestovného ruchu (napr. Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, Krajská organizácia cestovného ruchu BBSK, Rozvojová agentúra BBSK, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, – Sekcia cestovného ruchu, Park Snow Donovaly ai.). Osobitne významná je spolupráca so spoločnosťou pelicantravel.com s.r.o, ktorá zamestnáva mnohých absolventov študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu a priamo sa podieľa na zabezpečovaní povinne voliteľného predmetu Medzinárodné  podnikanie v cestovnom ruchu. Partneri z praxe spolupracujú s garantujúcim pracoviskom Katedrou cestovného ruchu formou prednášok z praxe: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=342 (odborníci z praxe zrealizujú v priemere 10 prednášok pre študentov študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu ročne, a to aj v prípade dištančnej výučby), riešením problémov zadaných organizáciami prostredníctvom seminárnych prác, prác študentskej vedeckej aktivity ako aj diplomových prác, ponukou stáží a odborných praxí pre študentov, spoločnou prípravou študijných materiálov, participácii študentov na riešení projektov pre potreby praxe, ako aj účasťou na obhajobách záverečných prác. Kľúčoví partneri Katedry cestovného ruchu (spolupracujúce organizácie z praxe), garantujúceho pracoviska študijného programu, sú zverejnení na webovej stránke EF UMB | Partneri katedry. Dlhodobá a významná je aj medzinárodná spolupráca v oblasti pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti so zahraničnými partnermi, najmä z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Španielska a Spojeného kráľovstva. Osobitne významná je spolupráca s Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku (parciálne štúdium v anglickom jazyku), v spolupráci s ktorou je ponúkaná študentom študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu možnosť získať dvojitý diplom. Medzinárodne uznávaná vedecko- pedagogická osobnosť prof. Harald Pechlaner, je dlhoročným partnerom pri zabezpečovaní vzdelávacích činností programu EF UMB | Doctor honoris causa. V neposlednom rade je významným partnerom a „zastrešujúcou organizáciou“ svetová autorita v cestovnom ruchu Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO, ktorá ako jedinej univerzite v strednej a východnej Európe udelila EF UMB za ŠP ekonomika a riadenie cestovného ruchu na obdobie rokov 2019-2022 medzinárodný certifikát TedQual, potvrdzujúci medzinárodnú kvalitu obsahovej náplne študijného programu, ale aj kvalitu vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti pracoviska EF UMB | Katedra cestovného ruchu.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka svojim študentom bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny- cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na univerzite fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS; súbor je otvorený pre študentov, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska-bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka Ekonomická fakulta viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách fakulty sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa a Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho je na fakulte viacero nápojových automatov.

Pred vypuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým univerzita aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu majú možnosť zúčastniť sa rôznorodých krátkodobých, ale aj dlhodobých zahraničných študijných pobytov, mobilít na štúdium a stáže. Medzi najobľúbenejšie formy mobilitných programov patria programy:

 • Erasmus+ štúdium v krajinách EÚ,
 • Erasmus+ štúdium v krajinách mimo EÚ,
 • Central Europe Connect (CEC),
 • CEEPUS,
 • Národný štipendijný program.

Najväčší podiel medzi outgoing mobilitami študentov EF UMB na celkovom počte odchádzajúcich študentov fakulty patrí práve študentom programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs. Obľúbenou  formou  mobility  na  stáž  je  v ostatných rokoch absolventská mobilita, ktorú je možné absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na EF UMB a častokrát ako vyplýva zo spätnej väzby od študentov tvorí významný míľnik z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce v medzinárodnom meradle.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na inžinierske štúdium (podmienky prijatia na štúdium a algoritmus vytvárania poradia uchádzačov) sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB (Podmienky prijatia na štúdium v príslušnom akademickom roku https://bit.ly/3DJEXbN).

Uchádzač o štúdium študijného programu II. stupňa na EF UMB musí spĺňať základné osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovni 5, podľa ktorých sa absolvovaním bakalárskeho štúdia dospeje k tomu, že uchádzač má vedomosti a ich pochopenie v odbore ekonómia a manažment, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru ekonómia a manažment; vedia použiť svoje vedomosti a ich chápanie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a majú kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a (vy)riešením problémov v odbore ekonómia a manažment, majú schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje zvyčajne v odbore ekonómia a manažment a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať, vedia komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku a majú rozvinuté zručnosti vzdelávať sa potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.

Uchádzač o štúdium študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu je kultivovanou osobnosťou s dobrým spoločenským správaním a vystupovaním, akceptáciou etických noriem a princípov. Ovláda základné všeobecné ekonomické a manažérske pojmy. Dokáže aktívnym spôsobom získavať údaje o internom a externom prostredí podniku cestovného ruchu, použitím kvalitatívnych a kvantitatívnych metód ich analyzovať, a vyhodnocovať.

Je samostatným zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Vyznačuje sa nezávislým analytickým a kritickým myslením. Dokáže sa prispôsobiť zmeneným okolnostiam, získavať nové poznatky, aktívne rozširovať svoje vedomosti, myslieť ekonomicky a samostatne sa rozhodovať s využitím tvorivého prístupu.

Má  adekvátne  počítačové  zručnosti. Vie súvisle komunikovať v slovenskom a svetovom jazyku písomnou aj ústnou formou, prenášať informácie v pracovnom kolektíve i externom prostredí, obhajovať svoje postoje a návrhy. Dokáže koordinovať postupy v tímoch a niesť zodpovednosť za výsledky pracovného tímu. Vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov v kontexte ekonomického prostredia.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva  z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Za test na prijímacej skúške môže uchádzať získať maximálne 100 bodov. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na inžinierske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3DJEXbN. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023 https://bit.ly/33jEWyV.

Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systémom TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v akademickom roku 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V akademickom roku 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe cestovný ruch 57 študentov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 46 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu upravuje Smernica č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici https://bit.ly/3opb0ZR. Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa na UMB spravidla uskutočňuje ako:

 • hodnotenie kvality výučby a učiteľov študijného programu študentmi po absolvovaní povinného alebo povinne voliteľného predmetu,
 • hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a ďalších podporných činností študentmi najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky,
 • hodnotenie  kvality  študijného   programu   absolventmi,  u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia ich štúdia,
 • hodnotenie kvality študijného programu ďalšími zainteresovanými stranami.

Do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP sú zahrnuté všetky povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré si študent v danom akademickom roku zapísal a ktoré v danom semestri akademického roka absolvoval. Môže sa hodnotiť aj kvalita výučby a učiteľov ŠP v prípade výberových predmetov,  ak  je  takéto  hodnotenie  vhodné  a môže  prispieť  k zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Hodnotenie kvality vyučovania a učiteľov ŠP sa uskutočňuje vo fyzickej alebo elektronickej podobe, hodnotiaca škála je od 1 ako najlepšie hodnotenie a 5 ako najhoršie hodnotenie, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí otázok je takýto:

 • na začiatku semestra jasne formuluje kritériá na ukončenie predmetu a dodržiava ich,
 • rešpektuje stanovený rozvrh vyučovacích hodín,
 • priebežne zisťuje úroveň vedomostí študentov,
 • študentov vedie k samostatnej práci, k tvorivému a kritickému mysleniu,
 • študentov motivuje k prehlbovaniu informácií o predmete,
 • vyvoláva záujem o predmet napr. aktuálnymi informáciami z praxe,
 • proces výučby podnecuje odbornú a otvorenú diskusiu,
 • študentov hodnotí objektívne,
 • presvedčil/a ma, že štúdium jeho/jej predmetu má zmysel.

Predmetom hodnotenia je úroveň kvality vyučovania a úroveň kvality pedagogickej kompetentnosti učiteľa. Hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a podporných činností sa uskutočňuje najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí je takýto (hodnotiaca škála od 1 do 5):

 • vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa,
 • logická postupnosť a nadväznosť predmetov,
 • obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky,
 • možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu,
 • možnosti štúdia odborných predmetov v cudzom jazyku,
 • kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom prostredníctvom poradenskej činnosti,
 • dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky,
 • dostupnosť odporúčanej študijnej literatúry v univerzitnej knižnici,
 • materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami,
 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí,
 • informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Získavanie spätnej väzby hodnotením kvality študijného programu absolventmi sa obvykle uskutočňuje v elektronickej podobe, najmenej raz za štandardnú dĺžku štúdia daného ŠP, pričom sa odporúča uskutočniť hodnotenie kvality študijného programu takými absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od ich riadneho skončenia štúdia. Predmetom hodnotenia je príslušný študijný program a úroveň naplnenia cieľov vzdelávania príslušného študijného programu z pohľadu absolventov.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3B99TCV, kde je uvedený počet študentov zapísaných na daný predmet, počet študentov zúčastnených na hodnotení kvality učiteľov a vyučovania a jednotlivé hodnotené predmety, ak sa na nich zúčastnil požadovaný minimálny počet študentov.

 

Výsledky spätnej väzby sú prerokúvané na dvoch úrovniach:

 1. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na úrovni katedry/inštitútu. Každý vedúci zamestnanec je povinný oboznámiť s výsledkami hodnotenia kvality vysokoškolských učiteľov, na ktorých sa hodnotenie vzťahuje. Ak je potrebné prijať opatrenie na zlepšenie kvality, opatrenie musí byť súčasťou zápisnice zo zasadnutia pracoviska. Zápisnice sú uložené na sekretariáte IMS.
 2. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality. Výsledky hodnotenia kvality sa prerokúvajú na zasadnutí fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality. Ak je identifikovaná nekvalita, fakultný orgán pre vnútorný systém kvality zaviaže dekana na prijatie adekvátnych opatrení. Zápisnice z rokovania rady pre vnútorný systém kvality EF UMB sú zverejnené na webovom sídle RVSK EF UMB.

 

Spätná väzba na kvalitu je v rámci politík kvality na UMB zabezpečená aj ako proces neustáleho zlepšovania, kde je možné ktoroukoľvek zainteresovanou stranou podať podnet na zlepšenie kvality. Kontaktné miesta pre zlepšovanie kvality sú uvedené na webovom sídle VSK UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system- kvality/zlepsovanie-vsk-umb-16322/).

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Podľa postupov uvedených v smernici č. 2/2022 sa uskutočňuje hodnotenie kvality študijného programu aj prostredníctvom týchto tvrdení hodnotených absolventmi (hodnotenie od 1 po 5):

 • absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom,
 • absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom,
 • učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom,
 • fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

 • vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa,
 • logická postupnosť a nadväznosť predmetov,
 • obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok: https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok: https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie: https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom: EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium: legislatíva

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami: EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom: https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky: https://bit.ly/3shp60o

Pracovné ponuky a brigády: https://bit.ly/3giRpGr, EF UMB | Ponuka práce, EF UMB | Ponuka praxí, EF UMB | Ponuka stáží

Stravovanie: EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie: Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity: Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby: https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie: https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta: Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium: EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub: EF UMB | Alumni klub UMB, EF UMB | Klub absolventov, (1) Klub absolventov KCR | Facebook

Etický manažment a etický kódex: https://bit.ly/32Y5A0s, https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality: Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Študentská vedecká a odborná činnosť: EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum: https://bit.ly/3ooQ2KJ


Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.