Opis študijného programu
Študijný program EVS_D2nN - ekonomika verejného sektora
Štúdium stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
31.01.2022
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Ekonomika verejného sektora (103101)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 767
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - ekonómia a manažment; ISCED-F kód odboru: 0413 Manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Ing.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 25; skutočný počet uchádzačov: 41; počet študentov: 32
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Absolvent má prehľad v ekonomických teóriách, schopnosť rozumieť národohospodárskym súvislostiam a vzťahom verejného, súkromného a neziskového sektora vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb (Makroekonómia 2). Chápe obsah odvetví verejného sektora (čo?), ich ekonomiku a manažment (ako?), distribučné súvislosti (pre koho?), aj princípy rozhodovania vo verejnom sektore (ako sa rozhoduje?). Uvedené otázky aplikačne rieši osvojením si interdisciplinárnych súvislosti o fungovaní verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia), tvorbe a realizácii verejnej politiky (Participatívna tvorba verejných politík), systéme verejných financií (Verejné financie).

Absolvent je kvalifikovaný, vysokoškolsky vzdelaný ekonóm – manažér disponujúci vedomosťami z ekonomiky a riadenia širokého spektra organizácií pôsobiacich vo vybraných odvetviach verejného sektora, špecificky verenej správy (štátnej správy a územnej samosprávy), zdravotníckych služieb, vedy, vzdelávania, výskumu, športu a kultúry (Bloky PVP predmetov). Má predpoklady pre vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby zriaďovaných štátom, alebo územnou samosprávou, ako aj mimovládnych neziskových organizáciách (Manažment  vo   verejnom   sektore,   Marketing    vo   verejnom   a neziskovom sektore).

Má schopnosť  tvorivým  a  systematickým  spôsobom  analyzovať a hodnotiť špecifiká fungovania verejného sektora, je zručný v uplatňovaní manažérskych techník pri riadení odvetví verejných služieb obcí, miest a regiónov (Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore, Manažment vo verejnom sektore, Bloky PVP)

Má praktické schopnosti a prierezové zručnosti, na základe ktorých je schopný vytvárať a riadiť tímy projektov rozvoja odvetví verejných služieb, projektov miestneho a regionálneho rozvoja v regionálnych, národných a nadnárodných inštitúciách (Blok PVP). Absolvent je schopný samostatne zbierať, spracovávať a vyhodnocovať dáta, kriticky a zodpovedne formulovať, prezentovať a komunikovať závery, implementovať rozhodnutia. Zároveň je schopný vyhodnotiť dosah týchto ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Ovláda techniky a prostriedky prezentácie a pôsobenia na verejnú mienku. Je kompetentný  vysvetľovať  a  sprístupňovať  teoretické  a  praktické poznatky o verejnej ekonomike, verejnej politike, verejnom sektore, a verejných službách laickej i odbornej verejnosti multidisciplinárnych súvislostiach. Zároveň absolvent disponuje komunikačnými zručnosťami   potrebnými    pre    výkon    vyšších    manažérskych a odborných funkcií.

Vie komunikovať vo svetových jazykoch a má zručnosti pre využívanie informačných systémov vo verejnom sektore (Informačné systémy vo verejnom sektore) .

Uplatní sa aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách (Metodológia výskumu).

Rozsah vedomostí vrátane praktických skúseností umožní absolventovi vstúpiť do praktického profesionálneho života alebo pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia vzhľadom na získané zručnosti samostatne sa vzdelávať.

Absolvent študijného programu „ekonomika verejného sektora“ nájde uplatnenie:

-       v nadnárodných orgánoch a inštitúciách,

-       v ústredných orgánoch štátnej správy,

-       v miestnej štátnej správe a územnej samospráve,

-    v subjektoch, organizáciách a inštitúciách verejného sektora a služieb v zdravotníctve, školstve, kultúre, športe, sociálnej starostlivosti a silových rezortov,

-       rozvojových a poradenských agentúrach,

-       v súkromných a verejných inštitúciách neziskového charakteru,

-  v súkromnoprávnych organizáciách poskytujúcich verejné služby,

-       vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,

-       vo verejnoprávnych inštitúciách typu sociálnej a zdravotných poisťovní.

Môže pôsobiť na pozíciách analytikov, kontrolórov, vedúcich odborov a oddelení, a iných pozíciách líniových, stredných a vyšších manažérov a PR manažérov, výskumných a odborných pracovníkov, projektových manažérov.

Ciele vzdelávania:

Ciele (od 1 až 5) a výstupy vzdelávania (vedomosti, zručnosti a prenositeľné kompetencie – písmená a až c napĺňajúce jednotlivé ciele) vychádzajú z nosných tém jadra znalostí študijného odboru Ekonómia a manažment a kvalifikačného rámca pre Európsky priestor VŠ vzdelávania pre druhý stupeň VŠ vzdelania, ktoré reflektuje profil absolventa a odporúčaný študijný plán ŠP ekonomika verejného sektora s dôrazom na profilové predmety.


Absolvent:

1.       Rozumie, chápe národohospodárske súvislosti a vzťahy verejného, súkromného a neziskového sektora vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb:

a.       vedomosti o makroekonomických a mikroekonomických súvislostiach fungovania odvetví verejných služieb poskytovaných v multisektorovom ekonomickom priestore (Makroekonómia 2, Verejná ekonómia, Verejné financie).

2.   Pozná a rozumie obsahu jednotlivých odvetví verejných služieb (čo?), ich ekonomiku a manažment (ako?), distribučné súvislosti (pre koho?), aj princípy rozhodovania o nich verejnou voľbou (ako sa rozhoduje?) a je schopný aplikačne tvorivým prístupom riešiť

(analyzovať a hodnotiť) uvedené otázky na nadnárodnej, národnej,

regionálnej a miestnej úrovni s ohľadom na spoločenskú a etickú zodpovednosť:

a.       vedomosti o interdisciplinárnych súvislostiach fungovania verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia), tvorby a realizácie verejnej politiky (Participatívna tvorba verejných politík), systému verejných financií (Verejné financie),

b.       vedomosti z ekonomiky a jej zručnosti v optimalizácii ekonomiky širokého spektra organizácií pôsobiacich vo vybraných

odvetviach verejného sektora, špecificky verenej správy (štátnej správy a územnej samosprávy), zdravotníckych služieb, vedy, vzdelávania, výskumu, športu a kultúry, bezpečnostných služieb (Verejná ekonómia, Participatívna tvorba verejných politík, Verejné financie, Rozpočtovanie a plánovanie vo verejnom sektore, Bloky PVP predmetov),

c.        má prierezové zručnosti v zbieraní, spracovávaní a kvantitatívnom aj kvalitatívnom vyhodnocovaní dát, vo formulovaní záverov vo vzťahu k inovatívnym riešeniam teoretických a praktických problémov verejnej ekonomiky, verejnej politiky, odvetví verejných služieb a území a zručnosti a kompetencie v sprístupňovaní týchto záverov laickej i odbornej verejnosti v multidisciplinárnych súvislostiach (Verejná ekonómia, Participatívna tvorba verejných politík, Verejné financie, Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore, Metodológia výskumu, Analytické metódy vo verejnom sektore).

 3.       Ovláda východiská strategického, taktického a operatívneho verejného manažmentu v regionálnom, národnom a medzinárodnom prostredí a vie ich uplatniť pri výkone funkcií manažmentu s ohľadom na právnu formu verejnej inštitúcie a zákonitosti fungovania jej

jednotlivých funkčných zložiek:

a.       má vedomosti, zručnosti a kompetencie pre vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby zriaďovaných štátom, územnou samosprávou a mimovládnych neziskových organizácií, získané

prostredníctvom osvojených manažérskych techník pri riadení odvetví verejných služieb obcí, miest a regiónov (Manažment vo verejnom sektore, Marketing vo verejnom a neziskovom sektore, Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore).

4.   Na základe aplikačného riešenia ekonomických problémov

samostatne realizuje ekonomické a manažérske rozhodnutia, vie vyhodnotiť ich dosah a komunikovať ich s interným aj externým prostredím organizácie:

a.        má prierezové zručnosti a kompetencie pre vytváranie a riadenie tímov projektov rozvoja odvetví verejných služieb, projektov miestneho a regionálneho rozvoja v regionálnych, národných a nadnárodných inštitúciách (Manažment vo verejnom sektore , Blok PVP),

b.       zručnosti a kompetencie v komunikácii, využití techník a prostriedkov prezentácie a pôsobenia na verejnú mienku podporené znalosťou svetových jazykov a informačných technológií (Marketing vo verejnom a neziskovom sektore, Informačné systémy vo verejnom sektore).

5.   Je schopný samostatne sa vzdelávať a rozvíjať:

a.     má vedomosti a zručnosti umožňujúce ďalší rozvoj v praktickom profesionálnom živote alebo ďalšie vzdelávanie v treťom stupni vysokoškolského štúdia a uplatnenie sa vo vedeckých a výskumných inštitúciách (všetky profilové predmety, Metodológia výskumu).


Ciele a výstupy vzdelávania sú uvedené v prílohe č. 13 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Ciele a výstupy vzdelávania – e3_Príloha_13_

Ciele_ a _výstupy_ vzdelávania

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent študijného programu nájde uplatnenie v nadnárodných verejných inštitúciách, v ústredných orgánoch štátnej správy, v miestnej štátnej správe a územnej samospráve, v organizáciách verejnoprávneho aj súkromnoprávneho charakteru

pôsobiacich v odvetviach verejných služieb (zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport, sociálna starostlivosť, silové rezorty a pod.), vo verejnoprávnych inštitúciách, v rozvojových a poradenských agentúrach. Absolvent môže pôsobiť na pozíciách napr. vedúcich úradov, odborov a oddelení na pozíciách stredných a vyšších manažérov, na pozíciách analytikov, výskumných a odborných pracovníkov, projektových manažérov.

·  3352 Odborní pracovníci v daňovej oblasti (napr. správca daňovej agendy, metodik daní, kontrolór daní)

·  1113 Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov (starosta, primátor, predseda samosprávneho kraja, riaditeľ príslušného úradu),

·  1114   Vedúci   predstavitelia    politických,    odborových,    záujmových a príbuzných organizácií (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.)

·  143 Riadiaci pracovník v ostatných službách (šport, kultúra, voľný čas)

·  2422 Špecialisti verejnej správy (napr. rozvoj podnikateľských činností, tvorba stratégie, socio-ekonomický rozvoj)

·  2619 Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení (napr. v oblasti dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia

·  2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby

·  1344999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený

·  1112009 Riadiaci pracovník ústredného štátneho orgánu

Písomné vyjadrenia externých zainteresovaných strán o indikovaných povolania sú súčasťou k_Príloha_ Správy zainteresovaných strán,

Indikované povolania.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu sú široko uplatniteľní v rôznych odvetviach  národného  hospodárstva,  predovšetkým  v  odvetviach verejných  služieb  (zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport,  sociálna starostlivosť, silové rezorty) a štátnej správe a územnej samospráve na všetkých úrovniach v subjektoch charakteru orgánov verenej správy, verejnoprávnych        inštitúcií,         organizácií         verejnoprávneho a súkromnoprávneho charakteru poskytujúcich verejné služby.

Absolvent má predpoklady pôsobiť na pozíciách vedúcich úradov, odborov a oddelení na pozíciách stredných a vyšších manažérov, na pozíciách analytikov, výskumných a odborných pracovníkov, projektových manažérov, kontrolórov.

Na základe dostupných štatistík v rámci projektu Uplatnenie po stopách                                 absolventov                    v roku                     2019

(https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=714000000&faculty=71 4020000&field=6252T05&year=2019) z 21 absolventov študijného programu je 81 % zamestnaných a 14 % na materskej dovolenke, 5 % (t. j. 1 študentka) pokračuje v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Rovnaké % zamestnaných absolventov programu je evidované aj pre rok 2018, avšak pri celkovom počet absolventov 26.

Absolventi pôsobia v ústredných orgánoch štátnej správy a nimi zriadených organizácií (napr. Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Finančné riaditeľstvo SR, Inšpektoráty práce, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR), v miestnej štátnej správe a územnej samospráve (Banskobystrický samosprávny kraj, viaceré mestá a obce), v organizáciách verejnoprávneho  aj  súkromnoprávneho   charakteru   pôsobiacich v odvetviach verejných služieb (zdravotníctvo – napr. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, školstvo – viaceré vzdelávacie inštitúcie, napr. Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická univerzita v Bratislave, kultúra – napr. Mestské divadlo    z Pasáže BB, šport – napr. Slovenský zväz ľadového hokeja, sociálna starostlivosť,   silové  rezorty),   vo   verejnoprávnych   inštitúciách, v rozvojových a poradenských agentúrach, výskumných inštitúciách (Výskumné a inovačné centrum EF UMB Banská Bystrica, Slovak Business  Agency  a iné),  organizáciách  neziskového mimovládneho sektora (Nadácia otvorenej spoločnosti).

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

K úspešným absolventom Študijného programu ekonomika verejného sektora patria napríklad:

Ing. Miriam Lapuníková, MBA : Generálna riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Ing. Peter Vlček, PhD. : Vedúci oddelenia metodiky a prípravy projektov, Ministerstvo vnútra SR

Ing. Tomáš Virdzek, PhD. : Výskumné a inovačné centrum EF UMB Banská Bystrica

Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD. : Katedra verejnej  ekonomiky a regionálneho rozvoja RF UMB Banská Bystrica

Ing. Maroš Malíček, PhD. : Junior analytik spoločnosti Slovak Business Agency (SBA)

Ing. Zuzana Vozárová, PhD. : Daňový kontrolór, Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Pavol Habánek : Funkcia štátneho zamestnanca - štátny radca - Inšpektorát práce, Trenčín

Ing. Lýdia Kremská : Projektový a programový koordinátor, YMCA na Slovensku, o.z., Odborník senior, Nadácia otvorenej spoločnosti

Ing. Martina Kubišová, PhD. : Starostka obce Kynceľová

Ing. Milan Kyseľ : Regionálny rozvojový manažér Slovenský zväz ľadového hokeja; generálny manažér UMB Hockey Team Banská Bystrica

Ing. Zuzana Martincová : riaditeľka odboru informačných technológií, Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava

Ing. Lukáš Bobor : vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava

Ing. Marek Marák : CVTI - IT špecialista pre informačné systémy/administrátor grantových schém VEGA/KEGA

Ing. Jana Harišová : Mestský úrad Banská Bystrica

Súhlas absolventov na spracovanie osobných údajov je súčasťou i_Príloha_2_ Súhlasy zainteresovaných strán, Absolventi k Opisu ŠP.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:

1.     Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania

V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo zamestnávatelia:

·      Úrad vlády SR, Námestie 1. mája 18, Bratislava, Mgr. Peter Hajnala, PhD., riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR

·      Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, Zvolen, Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta Zvolen, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra.

·      Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ing. Miriam Lapuníková, MBA : generálna riaditeľka

Zástupcovia zamestnávateľov vypracovali správu zainteresovanej strany, kde formulovali pripomienky a dali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu (k_Príloha_ Správy zainteresovaných strán, Správy o hodnotení ŠP). O rozsahu

spracovania pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu, ktorá je súčasťou akreditačného spisu (l_Príloha_Sanovisko_ osoby_ zodpovednej_za_ ŠP).

2.     Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania

V procese schvaľovania študijného programu môžu vznieť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

-     zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,

-     zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,

-     zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

3.     Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov

Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť požiadať

o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími nasledovnými pravidlami:

-  kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok  v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit.

-  pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,

- časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie,

-    profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných predmetov,

- kredity profilových predmetov je spravidla vyššia ako u neprofilových predmetov,

-podiel kreditov za profilové predmety tvorí takmer ½ celkového počtu kreditov za povinné predmety v rámci študijného plánu.

V záujme rešpektovania trendov ponímania odborných problémov v súlade s orientáciou programu v akademickej sfére bola pri tvorbe študijného    plánu    zohľadnená     medzinárodná     kompatibilita   a porovnateľnosť so študijnými programami uznávaných zahraničných univerzít. Pri tvorbe študijného programu boli tiež využité poznatky projektu Erasmus + č. 2018-1-SK01-KA203-046330 PAQUALITY (Public Administration Education Quality Enhancement) implementovaného v spolupráci s EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation). Študijný program tak reflektuje skúsenosti medzinárodne akreditovaných študijných programov v oblasti verejnej správy. Zároveň boli so zámerom vytvoriť medzinárodne porovnateľný a interdisciplinárny študijný program aplikované štandardy a postup tvorby študijných programov podľa EAPAA (https://www.eapaa.eu/ process), čím sa vytvorili predpoklady pre existenciu medzinárodne uznaného a porovnateľného študijného programu.

V záujme reflektovať na požiadavky praxe pri riešení odborných problémov v súlade s orientáciou programu boli pri príprave študijného plánu oslovení  aj vybraní potenciálni zamestnávatelia  a absolventi programu pôsobiaci v praxi príbuzných odborov.

Snahou pri tvorbe študijného plánu bolo zohľadniť aj požiadavky  a praktické problémy študentov súvisiace s absolvovaním povinností v rámci študijného plánu, preto boli do procesu prípravy plánu

zapojení aj študenti študijného programu.

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu, je dostupný v akademickom informačnom systéme AIS2 a je verejne dostupný na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2156

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2156) Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu,   literatúru,   rozdelenie   časovej   záťaže   medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2.

V rámci ponuky výberových predmetov si môžu študenti vybrať akýkoľvek predmet vyučovaný na jednotlivých súčastiach Univerzity Mateja Bela určený pre druhý stupeň štúdia. Výberové predmety si volia študenti na základe vlastného uváženia. Môžu ich absolvovať v slovenskom jazyku, ale tiež aj iných svetových jazykoch (napr. anglický, nemecký, francúzsky, ruský a pod.).

Študijný plán bol zostavený tak, aby pracovná záťaž študenta a počet hodín kontaktnej výučby umožňovali dosiahnutie výstupov vzdelávania študijného programu.

V študijnom pláne študijného programu ekonomika verejného sektora nie sú žiadne prerekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu sú povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolský učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách, vrátane ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB. Miestom uskutočňovania študijného programu ekonomika verejného sektora je Ekonomická fakulta UMB so sídlom v Banskej Bystrici.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
120
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 74 (z toho 20 za Diplomovú prácu s obhajobou)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 30

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 16

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 20

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB.

Metódy  verifikácie   dosahovania   výstupov   vzdelávania,   kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB v smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J

 Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné akademické roky, ktoré sú reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém diplomových prác študijného programu ekonomika verejného sektora za posledné dva roky je súčasťou samostatnej prílohy k Opisu ŠP e4_Zoznam_tém_záverečných prác.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22. Konkrétny postup pri výbere témy diplomovej práce študentom, o odovzdaní diplomovej práce, ako aj pokyny     k obhajobe diplomovej práce sú zverejňované aj na stránke Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, ktorá zabezpečuje študijný program: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2041


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti    zverejnené na     webovej     stránke     EF     UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.

Individuálne mobility študentov v rámci študijného programu ekonomika verejného sektora sa realizujú najmä na univerzitách vo Francúzsku (Univerzita v Remeši) v Českej republike (VŠE Praha, Masaryková Univerzita v Brne, MZLU Brno, Univerzita v Pardubiciach, Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej; Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií, České Budějovice) v Slovinsku (University of Ljubljana),  v Nemecku  (Technische   Universitaet   Kaiserslautern), v Nórsku (Western Norway University of Applied Sciences), v Poľsku (University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology), v Rumunsku (University of Oradea; National University of Political Studies and Public Adminitration, Faculty of Public Administration in Bucharest), v Maďarsku (Faculty of Political Sciences and Public Administration, National University of Public Service, Budapest), vo Švédsku (School of Public Administration at University of Gothenburg), vo Švajčiarsku (University of Geneva) a v Holandsku (Erasmus University Rotterdam).


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk.

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Úvod do štúdia na vysokej škole, Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v rámci seminárov diplomovej práci. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB https://bit.ly/3gkrH4d, jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny  poriadok  UMB   v Banskej   Bystrici   pre   študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv . Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0 . Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t . Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.

Zásady akademickej etiky si študent osvojuje aj v rámci predmetu Metodológia výskumu, ktorý je povinným predmetom študijného programu.   Zároveň   má   možnosť   voľby   výberového  predmetu

Akademická etika a etiketa zabezpečovaný na Filozofickej fakulte UMB.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými   potrebami   primeranú   úpravy   a podporné   služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW . Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a IL predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu a súčasťou e2_Prílohy_ 11_ Informačné_listy.

Informačné listy predmetov sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram AR je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.; Výskumné a inovačné centrum; kamila.borsekova@umb.sk; +421 48 44 66 217; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18476 Manažment vo verejnom sektore

Prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja anna.vanova@umb.sk; +421 48 446 20 15 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11187 Marketing vo verejnom sektore a neziskovom sektore, Participatívna tvorba verejných politík

Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.; Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; Stefan.hronec@umb.sk; +421 48 446 23 17 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11244 Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore

Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.; Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; beata.mikusovamerickova@umb.sk; +421 48 446 23 17; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11231 Verejná ekonómia

Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. maria.murraysvidronova@umb.sk; +421 48 446 23 11; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18479 Verejné financie

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety (VUPCH) sú udržiavanou zdokumentovanou informáciou

v akademickom informačnom systéme AiS2 a zároveň sa zverejňujú na webovom sídle pracoviska https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=66. Sú súčasťou g_ VUPCH, VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety.

Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/ESvmuTJRCg9EiLTpNIS3lAoB3heFADSUW-h2picWiJeUbA?e=hzVjW4

Doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.

https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EULjW9IpGTlGoZnDb6nhU_sBkUxm0tj_2L799OxrjtUo0w?e=7lovbZ

Prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.

https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/Eb5AR0Fc1sRIlbkVBL2T0CkBwfhk71qb71snRNXTwo79jA?e=czannB

Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/ESWHsrE1HRlDl6z-d0oIKVcBlckkLpI6xY-cbYjQo6M6Dg?e=3dPzqq

Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EVHcNPNLDE9Pt1TGfHz2U-wBUK81owqmMozMYz_1vPD9lg?e=rUQxdq

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu_Príloha_3_ Kapacita_učiteľov Opisu ŠP s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je príloha e5 ku akreditačnému spisu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu. Zároveň sú VUPCH dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2 a zverejnené na webovom sídle EF UMB pri každom vedúcom záverečnej práce. Sú súčasťou g_VUPCH, VUPCH školiteľov ZP ŠP EVS.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Janka Holíková Ekonomika verejného sektora, 2. stupeň, denné štúdium, 2. rok štúdia

Bc. Natália Baládková Ekonomika verejného sektora, 2. stupeň, denné štúdium, 1. rok štúdia


h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijným poradcom pre študijný program Ekonomika verejného sektora sú osoby pätice osôb zodpovedných za kvalitu študijného programu:

1. ročník – Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.; beata.mikusovamerickova@umb.sk; +421 48 446 23

2. ročník – Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.; Stefan.hronec@umb.sk; +421 48 446 23 17

Informácie o študijných poradcoch pre jednotlivé ročníky štúdia sú zverejnené na stránke Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja: Ročníkoví učitelia | Inžiniersky stupeň štúdia | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Študent sa priamym preklikom dostane na stránku konkrétneho ročníkového učiteľa, kde nájde kontaktné údaje a odporúčanie, akým spôsobom ho kontaktovať.

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka: Ing. Lucia Horvátová, vedúca študijného oddelenia, lucia.horvatova@umb.sk , 048 446 6127

Študijná referentka: Ing. Alena Dobrotová alena.dobrotova@umb.sk 048/446 61 25, Jana Ďurdinová jana.durdinova@umb.sk 048/446 61 24, Diana Výlupková diana.vylupkova@umb.sk 048/446 61 32

Referentka pre sociálne veci: Jana Löbbová, jana.lobbova@umb.sk , 048 446 1152

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk 048 446 2014

Referentka pre medzinárodné vzťahy: Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk; tel. č.: 048 446 6727

Iný administratívny personál:

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk) (miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: 048 4466812, 6758)

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: 048 4466213)

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk) pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: 048 4462165)

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: 048 4462169)

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: 048 4462166)

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: 048 4466412)

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: 048 4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské servery a 87 počítačov používajú študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks)

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti, ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej

knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne)

V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším - informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvom univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20  platených databáz

publikačných výstupov,  ku ktorým  máme  licencovaný  univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvom Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/ samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných

časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.


Prístup k informačným technológiám

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whiteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Teams, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická    verzia    podpory)                                                                 

(https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8W eORF_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite,  nakoľko  ako  sme  uviedli  v častiach  vyššie,  všetky  učebne   a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci zabezpečenia študijného programu sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností rozvíja spolupráca:

- v rámci riešenia projektov pre prax na základe zmluvy o dielo, riešení zadaní z praxe pre študentov a tiež pri spracovávaní diplomových prác pre požiadavky praxe so zástupcami organizácií štátnej správy,

miestnej a regionálnej samosprávy, záujmovými združeniami (napr. Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Najvyšší kontrolný úrad, Samosprávne kraje, mesto Banská Bystrica, Zvolen, Žarnovica, obec Staré Hory, Podkonice, ZMOS, Únia miest Slovenska, ZHK, SBA, Klaster Horehronie, Klaster Liptov, International Association for Management Development in Dynamic Societies, NISPAcee a pod.);

 - pri zabezpečení odborných prednášok pre študentov so zástupcami Finančného riaditeľstva SR, Úradu vlády, Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ZMOS, Únie miest, Európskeho dvora audítorov, Štatistického úradu, Úradu priemyselného

vlastníctva, Slovenskej agentúry životného prostredia, so zástupcami ministerstiev SR a ich oddelení, Okresného úradu v BB, manažmentu Nemocnice F. D. Roosevelta v BB, OVB, Unit QQ, BIC BB, AZU, Buddy sport, oz., Nadácia pre deti Slovenska, Rozbehni sa a pod.

 - realizácia exkurzií s odbornými výkladmi a prezentáciami zástupcov z praxe v relevantných organizáciách, úradoch a podnikoch pre daný študijný program s možnosťou následných konzultácií a stáží pre študentov (napr. AISEC: YouthSpeak forum, FNsP FDR Banská Bystrica, Sociálna poisťovňa pobočka Banská Bystrica, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Štátny archív Banská Bystrica, Mestský úrad Banská Bystrica - Školský úrad, Zdravotná poisťovňa Dôvera pobočka Zvolen, Slovenská agentúra životného prostredia, Úrad vládneho auditu, Najvyšší kontrolný úrad, Zvolenská Teplárenská, BYTES Detva, Masarykov dvor, Bioplynová stanica Detva/AGROSEV, SHP Group, STEFE BB, MVI, ZAaRES, Európsky parlament-stáže, Národná rada SR, Mestský úrad v Brne, Prahe, Ministersvo pro místní rozvoj ČR, a pod.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska- bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web

fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu verejná ekonomika a manažment aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví   vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka  stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na inžinierske štúdium (podmienky prijatia na štúdium a algoritmus vytvárania poradia uchádzačov) sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB (Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v príslušnom akademickom roku). https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=181

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu 1. stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Uchádzač o štúdium študijného programu ekonomika verejného sektora musí spĺňať základné osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovni 5, ktorej zodpovedá úroveň  dosiahnutých  vedomostí  v  odbore  ekonómia a manažment po absolvovaní bakalárskeho štúdia.

Záujemca o štúdium v programe Ekonomika verejného sektora sa má orientovať vo všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania organizácií verejného a neziskového sektora, a verejnej politiky. Pozná najnovšie trendy v oblasti verejnej ekonomiky; verejnej politiky a manažmentu neziskovo orientovaných organizácií súkromného aj verejného sektora. Záujemca vie kriticky a analyticky myslieť, čo uplatňuje pri riešení štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Ovláda odborný cudzí jazyk.

Podrobnejšie v tézach na prijímacie skúšky pre jednotlivé študijné programy inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/245/obrazky/EVS_2022.pdf

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva  z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Za test na prijímacej skúške môže uchádzať získať maximálne 100 bodov. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na inžinierske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3DJEXbN. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://bit.ly/33jEWyV. Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systému TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími  relevantnými dokumentami. Výsledky    prijímacieho    konania    sú    evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v AR 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V AR 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe 41 študentov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 32 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy  monitorovania  a hodnotenia  názorov  študentov  na  kvalitu  študijného  programu  sú  definované  v smernici  2/2022  Pravidla hodnotenia      kvality      vzdeláva      UMB      v Banskej      Bystrici https://bit.ly/3opb0ZR .  Na univerzite sa každoročne uskutočňuje na fakultách sociologické opytovanie zamerané na hodnotenie  študijných programov, ktoré sa realizuje po ukončení štátnych skúšok končiacimi

absolventmi 1. a 2. stupňa štúdia. Sleduje sa zistenie súhrnného pohľadu na priebeh celého  štúdia, obsah  študijného  programu  a

podmienky  vytvorené  na  jeho  zabezpečenie.  Anketa  sa realizuje anonymne vyplnením anketového lístka študentmi v deň konania

štátnej skúšky. Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu   na   kvalitu  výučby   vybraným   pedagógom,   spôsob   jej zabezpečenia zo  strany  pedagóga,  jeho  prístup  k  výučbe  a  k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť

otvorenej odpovede, kde môže vyjadriť svoj názor na pedagóga,  jeho prácu, prípadne uviesť svoju nespokojnosť. Anketa je anonymná a robí

sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2.  Každý pedagóg  má  prístup  k  výsledkom  ankety  týkajúcej  sa  jeho  osoby,

vedúci katedry má k dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry. Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového   obdobia   v zimnom   a letnom   semestri anketa prostredníctvom aplikácie  SLIDO,  ktorej cieľom bolo  zistiť  názory študentov  na   priebeh   dištančnej   metódy   výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3B99TCV. Výsledky ankety majú k dispozícii vedúci pracovísk zabezpečujúcich študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana,  kde  sú  identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

Od roku 2020 bola opakovane realizovaná anketa zameraná na hodnotenie spokojnosti študentov s priebehom dištančnej metódy výučby. S výsledkami ankety boli oboznámení všetci vyučujúci prostredníctvom vedúcich pracovísk Spätná väzba na kvalitu je v rámci politík kvality na UMB zabezpečená aj ako proces neustáleho zlepšovania, kde je možné ktoroukoľvek zainteresovanou stranou podať podnet na zlepšenie kvality. Kontaktné miesta pre zlepšovanie kvality sú uvedené na webovom sídle VSK UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/zlepsovanie-vsk-umb-16322/).

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

V súlade so smernicou č. 2/2021 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB  v Banskej Bystrici a realizuje  hodnotenie  študijného  programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia Výsledky ankety sú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Predmetom hodnotenia absolventa sú výroky hodnotené prostredníctvom školy do 1 po 5, a to:

-      Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom.

-      Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom.

-      Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom.

-      Fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

-      Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

-      Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

-      Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

Výsledky prieskumu bývajú zároveň interpretované na zasadnutí katedry. Na základe sebareflexie následne jednotliví učitelia uskutočňujú zmeny vo vyučovacom procese s cieľom zvyšovať spokojnosť absolventov študijného programu pri súčasnom udržaní, resp. zvyšovaní jeho kvality.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na

webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom  EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami  EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky  EF UMB | Sociálna starostlivosť o študentov

Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr

Stravovanie EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie  Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity  Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov oštúdium  EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex https://bit.ly/32Y5A0s https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality  Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK |Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Udržateľný rozvoj x

Študentská vedecká a odborná činnosť  EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum https://www.umb.sk/univerzita/karierne-centrum-umb/

Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt

Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe (príloha f).