Opis študijného programu
Študijný program dokFINdSJ - financie
Štúdium stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB.
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
30.05.2022
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
financie 102887
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
3. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 864
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
8 – Ekonómia a manažment 0412 Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Akademický rok 2019/2020 - Plánovaný počet uchádzačov 2; Počet uchádzačov 2; Počet prijatých študentov 2; Celkový počet študentov 7; Akademický rok 2020/2021 - Plánovaný počet uchádzačov 2; Počet uchádzačov 2; Počet prijatých študentov 1; Celkový počet študentov 6; Akademický rok 2021/2022 - Plánovaný počet uchádzačov 2; Počet uchádzačov 1; Počet prijatých študentov 0; Celkový počet študentov 4
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:


Študijný program financie je založený na získaní vedomostí, zručností a kompetencií vo financiách na úrovni, ktoré umožnia absolventom efektívnu komunikáciu s národnou i nadnárodnou vedeckou a odbornou komunitou vo všetkých sektoroch národného hospodárstva.


VEDOMOSTI: Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu financie ovláda primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu pre riešenie problémov v oblasti finančnej teórie, bankovníctva a finančnej ekonómie, finančného manažmentu, verejných financií, ekonómie a manažmentu inovácií, kvantitatívnych financií a finančnej makroekonometrie.


ZRUČNOSTI: Absolvent študijného programu dokáže samostatne, inovatívne a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na rôzne oblasti financií. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti absolvent dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným spôsobom aplikovať zodpovedajúce metódy výskumu. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy. Dokáže aplikovať kvantitatívny aparát v oblasti teoretických i aplikovaných financií na mikro aj makro úrovni. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy. Absolvent si osvojí špecifické metódy vedeckej práce, nadobudne schopnosť aplikovať špecializované poznatky v teórii a praxi. Využitím špecializovaných zručností a techník relevantných k riešenej téme, schopnosťou rozvíjať nové myšlienky  s originálnym  vkladom   do   rozvoja   vedného   odboru   Ekonómia a manažment a integráciou vedomostí z rôznych oblastí dokáže uplatňovať komplexné a nové strategické prístupy v riešení výskumnej úlohy.


KOMPETENCIE: Absolvent študijného programu financie je schopný na základe získaných poznatkov nielen konštruktívne kriticky analyzovať a komplexne vyhodnotiť skúmaný jav, ale aj predpovedať jeho vývoj a prijímať operatívne i dlhodobé rozhodnutia. Je schopný tvorivým spôsobom zavádzať nové poznatky v pedagogickej, širšej hospodárskej i spoločenskej praxi a podieľať sa na tvorbe koncepcií ekonomického rozvoja s dôrazom na oblasť financií, riešiť náročné originálne výskumné úlohy a prezentovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných publikáciách rešpektovaných národnou i medzinárodnou vedeckou komunitou. Vďaka svojmu nezávislému, kritickému, analytickému a koncepčnému mysleniu dokáže výsledky svojho výskumu prezentovať doma  aj  v  zahraničí.  Uplatní  sa  na  výskumných  pracoviskách,   v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných inštitúciách celosvetového i regionálneho charakteru pri hľadaní teoretických poznatkov ako základu riešenia problému hospodárskej praxe. Schopnosť rozvíjať teóriu a využívať vedecké metódy skúmania ho predurčuje aj na akademickú prácu. Dokáže sa v plnej miere uplatniť tiež na vedúcich manažérskych, strategicko-plánovacích a analytických pozíciách v organizačných zložkách súkromného i verejného sektora súvisiacich     s financiami     na     rôznych     úrovniach     v národných i nadnárodných spoločnostiach a inštitúciách. Absolvent má kompetencie publikovať články v časopisoch medzinárodnej kvality, riešiť problémy  v  oblasti  financií  na  medzinárodnej  úrovni  a diskutovať

o vedeckých metódach a dosiahnutých výsledkoch v  oblasti financií na

medzinárodných fórach a online vedeckých platformách.


Ciele vzdelávania:

(schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania)


Študijný program má nasledovné vzdelávacie ciele:

1. Získanie poznatkov v oblasti pokročilých financií, ktoré sú potrebné pre vedeckú prácu v obore, pre konštrukciu teoretických a aplikovaných modelov, pre hodnotenie účinkov politicko- ekonomických rozhodnutí a pre empirický výskum.

2. Získanie kritického pohľadu a argumentačných schopností pre poznávanie a analýzu javov a procesov vo financiách.

3. Aplikácia získaných teoretických poznatkov a metodologického aparátu pri analýze financií, ich jednotlivých zložiek a politik, a to za využitia abstraktného a kreatívneho vedeckého myslenia.

4. Integrácia získaných faktických, konceptuálnych, procedurálnych a kognitívnych vedomostí pri vypracovávaní vedeckých prác a spracovávaní dizertačnej práce a ich syntetizácia pri vylepšovaní existujúcich javov a procesov vo financiách.

Hlavnými vzdelávacími výstupmi zo študijného programu sú nasledovné

vedomosti, zručnosti a kompetencie:

1. VEDOMOSTI: Absolvent ovláda vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu pre riešenie problémov v oblasti finančnej teórie, bankovníctva a finančnej ekonómie, finančného manažmentu, verejných financií, ekonómie a manažmentu inovácií, kvantitatívnych financií a finančnej makroekonometrie. Absolvent má široký prehľad

o adekvátnych metódach výskumu pre formuláciu a vedecké hodnotenie výskumných téz a verifikáciu výskumných hypotéz v oblastí vo financií. Absolvent má prehľad o štandardoch vedeckej práce a má osvojené základné etické princípy pre vedecké publikovanie.

2. ZRUČNOSTI:    Absolvent    dokáže     samostatne,     inovatívne     a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na rôzne oblasti. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a

realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Dokáže aplikovať kvantitatívny aparát v oblasti teoretických i aplikovaných financií na mikro aj makro úrovni. Absolvent dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a zostaviť projekt domáceho aj zahraničného vedeckého výskumu.

3. KOMPETENCIE: Absolvent je kompetentný na základe získaných poznatkov konštruktívne kriticky analyzovať, komplexne vyhodnotiť skúmaný jav v oblasti teoretických i aplikovaných financií, predpovedať jeho vývoj a prijímať operatívne i dlhodobé rozhodnutia. Osobitne je absolvent schopný vhodne používať získané znalosti z rôznych finančných teórií, vedecky formulovať hypotézy riešenia výskumu v oblastiach financií a je spôsobilý vytvoriť variantné teoretické a empirické modely na analýzu a deskripciu finančných vzťahov. Následne je schopný kriticky posúdiť vhodnosť zvolených nástrojov pri ovplyvňovaní konkrétnych finančných procesov v praxi. Schopnosť rozvíjať teóriu, využívať vedecké metódy skúmania ho predurčuje na akademickú prácu, na pôsobenie na domácich a zahraničných výskumných pracoviskách, v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných inštitúciách celosvetového i regionálneho charakteru. Absolvent je schopný tímovej práce a je schopný iniciatívne prispievať k plneniu zámerov a cieľov vedeckých projektov.


Nadväznosť profilu absolventa programu na ciele vzdelávania:

Profil absolventa študijného programu financie je tvarovaný tak, aby zodpovedal požiadavkám aplikovanej praxe a zároveň umožnil rozvíjať vedecké poznávanie v oblasti financií v korelácií s týmito požiadavkami. Na jednej strane sú ponuka piatich profilových predmetov a ich obsah odvodené od požiadaviek praxe s orientáciou na potreby vyšších riadiacich úrovni makro a mikro sféry, na druhej strane sa pritom sledujú aktuálne trendy vedeckého výskumu v oblasti financií. Profilové predmety sú koncipované tak, aby doktorandom umožnili získavať znalosti, zručnosti a kompetencie na dosahovanie kvalitných a medzinárodne uznávaných vedeckých výsledkov. Profilové predmety tiež odrážajú skúsenosti ich zabezpečujúcich učiteľov získané pôsobením v centrálnom bankovníctve, v štátnej decíznej sfére, ako aj pre medzinárodné inštitúcie v prepojení na potreby teoretického výskumu v oblasti financií.

Hlavnými merateľnými ukazovateľmi výstupov študijného programu sú:

1. Aktívne zapojenie do vedeckovýskumného projektu a dosiahnutie publikačného výstupu u každého doktoranda.

2. Publikovanie vedeckých výstupov registrovaných v databázach WoS alebo Scopus u každého absolventa do skončenia štúdia (publikovaný výstup alebo akceptovaný na publikáciu).

Zúčastnenie sa zahraničnej mobility aspoň u 50% absolventov.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Top manažéri a špecialisti:

  • Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený SK ISCO-08: 2413999
  • Špecialista v oblasti národného hospodárstva SK ISCO-08: 2631001
  • Ekonomický analytik, prognostik SK ISCO-08: 2631002
  • Výskumný pracovník vo odbore bankovníctvo Kód kvalifikácie: C2413028-00564 SK ISCO-082413028
  • Odborný pracovník portfólia podielových fondov Kód kvalifikácie: C3311001-01582 SK ISCO-083311001
  • Špecialista investičných operácií na finančných trhoch – portfólio manažér pre DSS Kód kvalifikácie: U2413025-00554 SK ISCO-08: 2413025
  • Ekonomický analytik Kód kvalifikácie: U2631002-01045 SK ISCO-08: 2631002
  • Investičný manažér – portfólio manažér Kód kvalifikácie: C2413026- 01591 SK ISCO-08: 2413026
  • Dekan, prodekan SK ISCO-08: 1345002


Výkon väčšiny uvedených profesií si vyžaduje vysoký stupeň vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti financií a ekonómie, ktoré sa získajú štúdiom navrhovaného študijného programu (osobitne v oblasti poznávania, modelovania a prognózovania javov naprieč celým spektrom financií). Pre výkon profesie vedúcich zamestnancov vysokej školy (dekana a prodekana) sa vyžadujú osobitné kompetencie v oblasti

manažmentu a všeobecnejšieho finančného riadenia.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi sa svojim profilom môžu uplatniť  ako  špičkoví analytici a špecialisti v oblasti štátnej správy, v oblasti finančných i nefinančných inštitúcií, ďalej ako výskumní a vedeckí pracovníci, a tiež ako vysokoškolskí učitelia. Vďaka ich vedeckej a metodologickej výbave môžu nájsť uplatnenie v národných i medzinárodných inštitúciách finančného a nefinančného charakteru.


Prví  absolventi  ŠP  financie  na   Ekonomickej   fakulte   UMB   boli v akademickom roku 2016/2017. Z celkového počtu 8 úspešných absolventov denného štúdia ŠP financie traja pôsobia na EF UMB v pozícii odborných asistentov. Ďalší absolventi pôsobia na pozíciách špecialistov v oblasti investícií, auditu alebo vo vedúcich pozíciách firiem. Z celkového počtu 8 absolventov denného štúdia ŠP financie štyria boli ocenení na celoslovenskej úrovni, čo preukazuje kvalitu ponúkaného ŠP.


Uplatniteľnosť je posudzovaná aj zisťovaním názorov absolventov ŠP financie v rámci medzinárodného projektu Horizont 2020 docEnhance. V rámci jeho aktivít bol zrealizovaný report o trackovaní kariér absolventov doktorandského štúdia, ktorého sa okrem UMB v Banskej Bystrici zúčastnilo ďalších 8 univerzít v EÚ: Aristotle University of Thessaloniki (Greece), UiT Arctic University of Norway Tromso (Norway), Maastricht University (Netherlands), Technical University of Munich (Germany), University of Alcala (Spain), University of Chemistry and Industry Prague (Czech Republic), MNOVA University Lisbon (Portugal) and University of Sassari (Italy).

 

Link na webovú stránku projektu: https://docenhance.eu/career-tracking/

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Ocenení študenti ŠP financie:


Tax advisors awards


2019 – Ing. Kamil Ščerba, PhD. – Prístupy k nelegálnym a legálnym daňovým únikom a politiky na zníženie daňových únikov – školiteľka prof. Ing. Marta Orviská, PhD.


2019 – Ing. Viacheslav Natorin, PhD. - Súčasnosť a perspektívy islamského bankovníctva – školiteľ prof. Ing. Hussam Musa, PhD.


2020 – Ing. Denisa Mlynárová, PhD. – Environmentálne dane ako nástroj environmentálnej politiky a ich efekty – školiteľka prof. Ing. Marta Orviská, PhD.


Súťaž vypisuje a organizuje Slovenská komora daňových poradcov https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/61d8f037d6a403f8c12582490034 611c?OpenDocument&ExpandSection=3

 

Študentská osobnosť Slovenska 2020/2021 v oblasti spoločenských vied


2021 – Ing. Petra Cisková, PhD. – Dynamika slovenskej ekonomiky a možnosti usmerňovania hospodárskych kríz prostredníctvom

monetárnej a fiškálnej politiky – školiteľ prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.


Súťaž organizuje JCI-Slovensko pod záštitou prezidentky SR, Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied http://www.studentskaosobnost.sk/.


Písomný súhlas ocenených absolventov so zverejnením údajov je súčasťou spisu.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava // Ing. Elena Kohútiková, PhD. (podpredsedníčka dozornej rady)

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica // Ing. Miriam Lapuníková, PhD., MBA (generálna riaditeľka)


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava // Mgr. Boris Sloboda, PhD. (generálny riaditeľ, sekcia fondov EÚ)


Uvedení zamestnávatelia sa vyjadrili ku kvalite študijného programu vypracovaním správy o hodnotení študijného programu zainteresovanou stranou. Tieto hodnotiace správy, ako aj stanovisko osoby zodpovednej za študijný program k zapracovaniu pripomienok zainteresovaných strán

sú prílohami predkladaného akreditačného spisu.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a ďalej v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/3DjS6IC. Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme sa okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími pravidlami:

-    Kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit.

-    Pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.

-    Časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie.

Konkrétne sme prihliadali na tieto faktory:

-    Profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny PP, PVP.

-    Kredity profilových predmetov je spravidla vyššia ako u neprofilových predmetov.

-    Podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne ½ celkového počtu kreditov za PP.

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

OŠP obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich  výmeru  v hodinách,  odporúčaný  semester,  záťaž  študenta  v hodinách a vyučujúcich predmetu. V študijnom pláne sú osobitne vyznačené profilové predmety. Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu.

Odporúčaný študijný plán je prílohou akreditačného spisu.

https://umbsk.sharepoint.com/:f:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EiuCJmUZRSBFpXhR6XEvhpgB3qh6S9oNscKkSXVDLz9vJA?e=69zCrP


d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Štátna skúška pozostáva z obhajoby dizertačnej práce. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov zo študijnej a vedeckej časti vrátane štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby projektu dizertačnej práce.


Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán, zmenu študijného programu sú definované v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/3DjS6IC, smernici UMB č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu https://www.ef.umb.sk/ index.asp?uid=1872 a smernici UMB č. 10/2021 o  zriaďovaní  odborových  komisií  doktorandského  štúdia  na  UMB

https://www.ef.umb.sk/index.asp? uid=1921.


Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia - 86 (36 študijná časť + 20 dizertačná skúška + 30 príspevok špičkovej kvality)


Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia - 48 (18 študijná časť + 30 vedecká časť)


Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia - 6 (študijná časť)


Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia - 40


Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia - 0

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov  a možnosti opravných postupov sú definované v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/3DjS6IC, smernici UMB č. 7/2021 o doktorand- skom štúdiu, čl. 7 a 13  https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872 a Smernici UMB č. 10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB, čl. 4 https://www.ef.umb.sk/indexasp? uid=1921. Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia. Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/3DjS6IC, smernici UMB č. 2/2017 o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3xZhLVF. Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na predsedu odborovej subkomisie príslušného študijného programu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať

každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky  uznávania  štúdia,  alebo   časti  štúdia   sú  definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/3DjS6IC, Smernici UMB č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, čl. 6, 7, 11, 13

https://www.ef.umb.sk/ index.asp?uid=1872

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam vypísaných tém dizertačných prác za posledných 5 rokov je súčasťou prílohy k žiadosti o akreditáciu študijného programu.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v smernici UMB č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác  a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v študijnom poriadku EF UMB, čl. 21 a čl. 22 https://bit.ly/3DjS6IC a smernici UMB č.  7/2021 o doktorandskom štúdiu, čl.16, bod 8. https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie https://bit.ly/3dyvR7l a v smernici UMB č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/ 3DEvRx4. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku. Odporúčaný študijný plán obsahuje povinne voliteľný predmet Zahraničná mobilita 1

v ZS a Zahraničná mobilita 2 v LS.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Študenti  sú  kontinuálne  oboznamovaní  so  zásadami  a pravidlami dodržiavania  akademickej  etiky,  a to  v prvom  roku  štúdia  v rámci predmetov Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2. Vyučujúci a školitelia dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej dizertačnej práce, seminárnych prác, vypracovaných vedeckých článkov publikovaných vedeckých príspevkov alebo projektu. V študijnom poriadku EF UMB, čl. 18, ods. 9 https://bit.ly/3DjS6IC je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB, jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB pre študentov a Rokovací poriadok UMB pre študentov https://bit.ly/31E2UEv. Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0. Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t. Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https:// bit.ly/31KQ9Yg .

Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW. Na EF UMB je ustanovená funkcia koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom

https://bit.ly/3yk15Zv .


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v smernici UMB č. 5/2019 o vnútornom systéme pri podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti https://bit.ly/3pGmVlI, v smernici UMB č. 2/2017 o vybavovaní sťažností.

https://bit.ly/32VheJn

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a IL predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Katedra financií a účtovníctva

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

+421 48 446 6322

emilia.zimkova@umb.sk

prof. Ing. Emília Zimková, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).
c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH jednotlivých osôb sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.


prof. Ing. Emília Zimková, PhD. - VUPCH_Zimková

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. - VUPCH_Krištofík

prof. Ing. Peter Pisár, PhD. - VUPCH_Pisár

doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD. - VUPCH_Boďa

doc. Ing. Ján Huňady, PhD. - VUPCH_Huňady

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov.

 

doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Kvantitatívne financie

Aplikovaná finančná makroekonometria

martin.boda@umb.sk

048/446 6617

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11590

 

doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.

Mikroekonómia

maria.horehajova@umb.sk

048/446 2615

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11209

 

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Makroekonómia

martin.hronec@umb.sk

048/446 2614

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11233


doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

Teórie financií

Verejné financie

jan.hunady@umb.sk

048/446 6313

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16168


prof. Ing. Peter Krištofík, PhD.

Finančný manažment

Ekonómia a manažment inovácií

Behaviorálne financie

peter.kristofik@umb.sk

048/446 2121

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11202

 

doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Mikroekonómia

jana.marasova@umb.sk

048/446 2617

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11215

 

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Medzinárodné financie

hussam.musa@umb.sk

048/ 446 6315

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11455

 

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Metodológia a etika vedeckej práce 1

Metodológia a etika vedeckej práce 2

juraj.nemec@umb.sk

048/446 6318

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11585


prof. Ing. Peter Pisár, PhD.

Ekonómia a manažment inovácií

Verejné financie

Hodnotenie verejných programov a verejných politík

peter.pisar@umb.sk

048/446 6324

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11458

 

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Metodológia a etika vedeckej práce 1

Metodológia a etika vedeckej práce 2

Teórie financií

Finančná ekonómia

Monetárna ekonómia

emilia.zimkova@umb.sk

048/446 6322

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11453

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov dizertačných prác je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Ing. Stanislava Honzová, 2. ročník, denné štúdium, SJ

stanislava.honzova@umb.skh) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

emilia.zimkova@umb.sk

048 446 2140

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijný referent

PhDr. Ingrid Balážová,

ingrid.balazova@umb.sk

048 446 2141


Ubytovací referent

Mgr. Ján Grener

riaditeľ Správy účelových zriadení UMB

jan.grener@umb.sk

048/446 6914


Referent pre sociálne veci

Jana Lobbová,

jana.lobbova@umb.sk

048 446 1152


Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.

radoslav.koziak@umb.sk

048 446 2014


Referent pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Viera Pavlovičová

viera.pavlovicova@umb.sk,

048/446 6727


Iný administratívny personál (ak je zriadený)

Administrácia projektov

Ing. Denisa Voskárová

denisa.voskarova@umb.sk

048/446 2179


Centrum rozvoja doktorandov

Ing. Marta Húšťava Šipulová

marta.sipulova@umb.sk

048/446 7177

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Ekonomická fakulte UMB disponuje dostatočnými priestorovými, materiálnymi, technickými a informačnými prostriedkami na zabezpečenie študijného programu. Výučba prebieha v dvoch budovách fakulty, v hlavnej a novej budove, ktoré zahŕňajú kvalitne vybavené posluchárne a učebne pre komfortné štúdium všetkých študentov. Každá z učební je vybavená aj novým technických zariadením v podobe dataprojektoru, videokamery či reproduktora s mikrofónom pre umožnenie dištančnej či hybridnej formy výučby. Fakulte disponuje aj počítačovými učebňami, pričom počítače obsahujú zakúpené licencie, nevyhnutné pre výučbu, akými sú balík MS Office či SPSS Statistics a iné. Okrem učební je pre študentov v každej budove zriadená aj miestnosť pre samostatné štúdium či tímovú prácu, v hlavnej budove je zriadená oddychová zóna a tiež študovňa v knižnici. V novej budove je študentom k dispozícii  samovzdelávacie centrum. Fakulta disponuje modernými informačnými a komunikačnými    technológiami, a tak   umožňuje sprostredkovať aj prípadné videokonferencie či iné video stretnutia s domácimi či zahraničnými univerzitami. Študentom je plne k dispozícii aj univerzitná knižnica, ktorá predstavuje komplexné služby v podobe prezenčných či absenčných výpožičiek, bibliografické a informačné či poradenské   služby.    Všetci    študenti    majú    možnosť    prístupu k elektronických databázam, ku ktorým má fakulta licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné), ako aj do online knižnice, virtuálnej študovne, z ktorej môžu bez obmedzení čerpať, a to aj zo svojho domova.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Charakteristika informačnéhozabezpečenia študijného programu

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú uverejňované s učebnými materiálmi v kurzoch vytvorených v rámci e- learningového portálu LMS Moodle (LMS). Tento portál je určený ako primárny nástroj pre riadenie dištančného vzdelávania (poskytovanie učebných materiálov, zadávanie  úloh a ich hodnotenie, distribúcia  a evalvácia testov). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii základné študijné materiály potrebné na úspešné

ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom


Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým je zriadený licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST). K týmto online databázam majú študenti prístup aj z externého prostredia prostredníctvom VPN pripojenia. Publikácie vydávané univerzitným vydavateľstvom Belianum sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvom virtuálnej študovne https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb- digitalna-kniznica a univerzitného repozitára https://repo.umb.sk/ v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom. Priamo na fakulte majú študenti k dispozícii samovzdelávacie stredisko.

(https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/).


Prístup k informačným technológiám


Študenti a zamestnanci fakulty majú samozrejmý a komfortný prístup   k informačným technológiám. V prípade technických problémov s infor- mačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom.


Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na termíny priebežného aj záverečného hodnotenia, získavajú prvotnú informáciu o svojich študijných výsledkoch. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.  Každý

študent  a  vyučujúci  má  na  základe  svojho  študentského  alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365.


Každá smerová katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých udalostiach.


Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, PC Translátor, softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software); a k tomu

veľké množstvo štandardného softvérového vybavenia.c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania v študijnom programe s priradením k predmetom


Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s Microsoft Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.


V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na univerzitný RDS server) a majú tak možnosť

využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov


V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod. Inštrukciemna prezenčné vyučovanie vrátane návodov sú k dispozícii v slovenskom aj anglickom jazyku na stránke technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne-informacie- ms-teams.html). Ďalšie návody sú dostupné čiastočne aj v LMS Moodle https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182   alebo    aj    na YouTube https://youtube.com/playlistlist=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeOR F_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na fakulte (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie


Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať okamžite, nakoľko všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch

študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – participácia na kurzoch makroekonómie, prednášky v rámci vedeckého seminára Imricha Karvaša


Národná banka Slovenska – participácia na kurzoch makroekonómie, prednášky v rámci vedeckého seminára Imricha Karvaša


Česká národní banka, Aston Business School in Birmingham – prednášky v rámci vedeckého seminára


Česká spořitelna, a.s., Všeobecná úverová banka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a.s. – prednášky v rámci vedeckého seminára. (https://vsik.sk)

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Fakulta spája doktorandov všetkých študijných programov s cieľom napomôcť nielen ich vedeckému rozvoju, ale i účelnému využitiu ich voľného  času v Centre  rozvoja doktorandov (https://www.facebook.com/ centrumrozvojadoktorandov), ktoré má takmer 20-ročnú tradíciu. Študenti samostatne organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Scientia Iuventa (https://si.umb.sk). Študenti majú možnosť spoluorganizovať podujatia Vedeckého seminára Imricha Karvaša (https://vsik.sk) a zúčastňovať sa na ňom. Fakulta organizuje pravidelne workshopy počas akademického roka na posilnenie prenositeľných kompetencií doktorandov (napr. na podporu analytických zručností, na stimuláciu kariérneho rastu) a podporu mobilít. Pravidelne sa uskutočňujú na fakulte prednášky ľudí z ekonomickej a finančnej praxe. Okrem toho univerzita ponúka študentom bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia

(https://www.umb.sk/studium/ student/volny-cas/).

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3DEvRx4 a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky fakulty https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide hlavne o mobility programu Erasmus+ aj mobility prostredníctvom organizácie SAIA. Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom aj možnosť účasti na stáži. Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, životopis a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility školiteľ potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe

potvrdeného výpisu výsledkov.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa  štúdia  na   Ekonomickej   fakulte   UMB   v Banskej   Bystrici a vychádzajú zo smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, čl. 4).

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky.


Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1332 .


Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém. Vypísané témy dizertačných prác sú zverejňované na webovom sídle fakulty: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1333.

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a hodnotenie uchádzača pozostáva z troch súčastí: (1.) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, (2.) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť), (3.) prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.


Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia je hodnotená vzhľadom na dve súčasti: (1.) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku, (2.) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť). Maximálny možný dosiahnuteľný počet  bodov uchádzača  o externú formu štúdia je 90.


Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná a jej zloženie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov predsedov odborových subkomisií jednotlivých doktorandských študijných programov.


Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie fakulty. Prijímacia komisia pozostáva minimálne z dvoch členov vedenia fakulty, tajomníka fakulty a minimálne dvoch členov skúšobnej komisie. O výsledku prijímacej skúšky je vyhotovená zápisnica. Prijímacia komisia určí hranicu pre prijatie a predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Uchádzači sú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme. Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

V akademickom roku 2021/2022 prejavil záujem o štúdium na študijnom programe 1 študent, ktorý podmienky prijatia na štúdium nesplnil. V akademickom roku 2020/2021 prejavili záujem o štúdium na študijnom programe 4 študenti, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnili 3 študenti. V akademickom roku 2019/2020 prejavili záujem o štúdium na študijnom programe 2 študenti, ktorí podmienky prijatia na štúdium splnili. V akademickom roku 2018/2019 prejavili záujem o štúdium na študijnom programe 3 študenti, ktorí podmienky prijatia na štúdium

splnili.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Získavanie spätnej väzby v podobe názorov študentov na kvalitu študijného programu upravuje novoprijatá smernica č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici.


Fakulta má zavedené mechanizmy na monitorovanie názorov študentov v oblasti kvality vzdelávania s osobitným dôrazom na doktorandské štúdium. V tomto ohľade v snahe neustále zvyšovať kvalitu študijných programov v doktorandskom štúdiu na fakulte sa uskutočňuje anonymný dotazníkový prieskum. Cieľom tohto prieskumu je prostredníctvom 21 otázok zistiť motiváciu študentov k doktorandskému štúdiu, hodnotenie prvkov doktorandského štúdia, hodnotenie rozvoja prierezových zručností,    hodnotenie     supervízie,     hodnotenie     akademického a výskumného prostredia a taktiež na zistenie vlastného názoru študentov. Výsledky prieskumu sú poskytované osobám zodpovedným za kvalitu študijného programu.


V prípade dištančnej formy štúdia sa realizuje po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie Slido, ktorej cieľom je zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s jej realizáciou.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky dotazníkového prieskumu vzťahujúcemu sa k hodnoteniu kvality študijného programu majú k dispozícii predseda odborovej komisie a osoby zabezpečujúce študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané  opatrenia  na  zlepšenie  z  úrovne  fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.


S výsledkami ankety, ktorá monitoruje po prechode na dištančnú metódu vzdelávania spokojnosť študentov s priebehom dištančnej výučby, sú oboznámení vyučujúci prostredníctvom osôb zodpovedných za študijný program.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Smernica č. 2/2022  Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici zavádza hodnotenie študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia. Výsledky ankety majú byť k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a budú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok - EF UMB | Študijný poriadok a predpisy

Štipendijný poriadok - EF UMB | Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie - https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom - EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva - EF UMB | Študijné predpisy doktorandského štúdia

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami - EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom - EF UMB | Školné a poplatky

Študentské pôžičky - EF UMB | Sociálna starostlivosť o študentov

Pracovné ponuky a brigády -  Ponuka práce a brigád | Voľný čas | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Stravovanie - EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie -  Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity - Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby - https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie – Centrum rozvoja doktorandov - EF UMB | Centrum rozvoja doktorandov

Preukaz študenta -  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium - EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub - EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex - https://bit.ly/32Y5A0s; https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality - Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)


Udržateľný rozvoj

Študentská vedecká a odborná činnosť - Scientia Iuventa - EF UMB | Scientia Iuventa - si.umb.sk

Kariérne centrum - https://bit.ly/3ooQ2KJ

Vedecké časopisy - EF UMB | Vedecké časopisy

Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.