Opis študijného programu
Študijný program FBI_D1n - financie, bankovníctvo a investovanie
Štúdium stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
10.02.2022
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
financie, bankovníctvo a investovanie (16946)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
študijný odbor 8 - ekonómia a manažment; ISCED-F kód odboru: 0412 financie, bankovníctvo, poisťovníctvo
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 100; skutočný počet uchádzačov: 170; počet študentov: 71
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Vedomosti

Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie v prvom stupni po absolvovaní preukazuje širšie znalosti a pochopenie teórií, koncepcií a metód v kľúčových oblastiach financií súkromnej i verejnej sféry, bankovníctva, poisťovníctva, investovania na finančných trhoch a účtovníctva na úrovni prierezových vedomostí. Rozumie alternatívam, podmienkam a obmedzeniam aplikácie týchto teórií, koncepcií a metód v praxi na úrovni zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania. Komplex ťažiskových vedomostí študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je dotváraný poznatkami z oblasti spoločenských a ekonomických vied, kvantitatívnych metód, informačných technológií a odborného cudzieho jazyka.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže prostredníctvom   využitia   odborných   vedomostí z financií, bankovníctva a investovania riešiť na základe rámcovo vymedzeného zadania praktické problémy v odbore. Vie aktívne vyhľadávať, systematizovať a interpretovať relevantné finančné i nefinančné informácie s aplikáciou finančno- analytických postupov a dospieť k úsudkom zohľadňujúcim príslušné spoločenské vedecké a etické problémy.

Absolvent študijného programu je pripravený rozhodovať sa samostatne a zodpovedne v známych súvislostiach na základe širšieho zadania a pridelených zdrojov koordinovať činnosť tímu a zodpovedať za jeho výsledky. Má schopnosť zhrnúť a komunikovať informácie, názory, problémy, riešenia s odbornou aj neodbornou komunitou. Pre účely ďalšieho vzdelávania získal schopnosti umožňujúce mu absolvovať ďalší stupeň vzdelávania založený na vysokom stupni samostatnosti.

Kompetencie

Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia odborne pripravený pre prax v komerčnej sfére i neziskovom sektore na národnej i medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach financií. Jeho uplatnenie je predovšetkým na úrovni nižšieho a stredného manažmentu vo finančných oddeleniach podnikateľských subjektov, vo finančných inštitúciách i investičných spoločnostiach, vo verejnej správe a pri finančnom sprostredkovaní a poradenstve. Absolvovanie bakalárskeho stupňa tiež poskytuje solídny základ pre ďalšie štúdium na druhom stupni v rovnakých respektíve príbuzných študijných programoch doma i v zahraničí.


Ciele vzdelávania:

Vzdelávacími cieľmi ŠP sú:

schopnosť porozumieť základným poznatkom a súvislostiam z oblasti ekonómie so zameraním na financie, bankovníctvo a investovania ale aj hospodárskej, sociálnej a regionálnej politiky, verejných a podnikových financií, daňovej teórie a politiky, schopnosť zosúladiť získané znalosti v kontexte ekonomických súvislostí v rámci študijného programu, schopnosť spracovávať empirické analýzy a prognózy s využitím základného matematicko- štatistického aparátu, metodologických postupov, základných postulátov a hypotéz v ekonomickej a finančnej teórie. Hlavnými výstupmi vzdelávania podľa jednotlivých typov výstupov sú:

Vedomosti

Absolvent je schopný identifikovať Špecifické charakteristiky teórie financií, verejných financií, finančného trhu, podnikových financií a medzinárodných financií. Absolvent dokáže z rôznych zdrojov vyhľadávať, analyzovať a spracúvať informácie týkajúce sa získavania finančných zdrojov a ich efektívnej alokácie v podniku. Je schopný interpretuje získané teoretické vedomosti pre skúmanie problematiky a riešenia praktických problémov fungovania systému finančných vzťahov v rámci sústavy verejných rozpočtov na všetkých stupňoch verejnej správy, ako aj vo vzťahu k ostatným zložkám finančnej sústavy. Absolvent je schopný použiť kvalitatívne a kvantitatívne informácie z oblasti bankovníctva, ktoré získa z teoretických i praktických literárnych zdrojov a legislatívy. Absolvent na základe získaných vedomostí hodnotí vplyv centrálnej banky i komerčných bánk na reálnu ekonomiku. Absolvent dokáže použiť získané vedomosti a zručnosti na hodnotenie výkonnosti výrobného alebo obchodného podniku pomocou sústavy pomerových ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy podniku. Absolvent rozumie podstate základných ukazovateľov, a základným metódam a postupom finančno- ekonomickej analýzy podniku. Absolvent získa základný prehlaď o možnostiach investovania na finančnom trhu prostredníctvom nákupu podielových fondov, ako aj základné informácie o jednotlivých typoch podielových fondov. Absolvent získa prehľad o domácich ako aj zahraničných správcovských (investičných) spoločnostiach, ktoré v podmienkach SR realizujú predaj podielových fondov a bude tak môcť urobiť optimálne rozhodnutie najmä čo sa týka výberu vhodnej správcovskej resp. investičnej spoločnosti. Absolvent získa prehľad o dôchodkových fondoch, o fungovaní systému starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia v SR ako alternatívnej formy kolektívneho investovania.

Zručnosti

Absolvent je schopný porozumieť súčasným problémom verejných financií, finančného trhu, podnikových financií a medzinárodných financií, a kriticky ich posúdiť. Absolvent je schopný aplikovať získané vedomosti na príkladoch z praxe. Použije prierezové vedomosti o finančnom systéme na jeho posúdenie. Je schopný analyzovať vývoj na finančnom trhu prostredníctvom štandardných metód. Aplikuje kvantitatívne metódy na hodnotenie vývoja cien cenných papierov na finančnom trhu. Je schopný identifikovať výhody a nevýhody rôznych zdrojov financovania konkrétnych podnikateľských potrieb, aplikuje získané teoretické poznatky v konkrétnych praktických situáciách v rámci rozhodovania o voľbe vhodných zdrojov financovania. Je schopný porozumieť vývoju verejných financií a ich makro a mikroekonomické dopady na ekonomiku. Kategorizuje empirické výsledky štúdií z vybraných oblastí verejných financií na národnej a nadnárodnej úrovni. Aplikuje teoreticky získané vedomosti vo verejných financiách pri hodnotení vzájomných vzťahov vo vnútri fiškálneho systému na rôznych úrovniach verejnej vlády v národnom a nadnárodnom kontexte. Aplikuje odborné a analytické vedomosti a vedomosti na výpočet úrokov, diskontných veličín, základných pomerových ukazovateľov, kapitálovej primeranosti, dokáže ich analyzovať a formulovať závery. Je schopný pracovať s domácimi i zahraničnými databázami a využiť ich pre skupinovú tvorbu projektu. Chápe komplikovanú povahu podnikovej výkonnosti a dokáže výkonnosť merať na základe pyramidálnej či paralelnej sústavy ukazovateľov pre potreby strategického riadenia podniku. Je schopný realizovať benchmarking v podobe komparatívnej podnikovej analýzy a je schopný realizovať temporálnu analýzu metódami viac- kriteriálneho hodnotenia. Absolvent na základe svojho individuálneho postoja k riziku si sám dokáže vybrať v praxi podielový fond, ktorý bude najlepšie zodpovedať jeho rizikovému profilu, ako aj potenciálnej preferencii časového horizontu svojej investície. Absolvent bude schopný konštruktívne a kriticky posúdiť zdroje údajov, ktoré sú voľne dostupné na internete, a posúdiť ich relevantnosť pre svoju osobnú potrebu, a zároveň bude schopný využívať online nástroje na získanie čo najväčšieho počtu informácií potrebných na uskutočnenie kvalitného investičného rozhodnutia.

Kompetencie

Absolvent si vytvorí vyvážený úsudok týkajúci sa rozhodujúcich skutočností zo sledovaných oblastí. Posúdi možnosti a obmedzenia hodnotenia cenných papierov na finančnom trhu. Hodnotí multikriteriálnym spôsobom investičné príležitosti na trhu z hľadiska ich výhodnosti a efektívnosti. Absolvent si vytvorí vyvážený úsudok týkajúci sa rozhodujúcich skutočností z oblasti finančného trhu. Dokáže kriticky posúdiť a porovnať alternatívy investovania kapitálu do jednotlivých zložiek dlhodobého a obežného majetku. Absolvent hodnotí dostupné možnosti financovania a na základe toho je schopný zvoliť najefektívnejšiu alternatívu v danej konkrétnej situácii podniku a svoje rozhodnutie primerane prezentovať a zdôvodniť. Dokáže systematicky analyzovať a riešiť vybraný problém verejných financií a prezentovať dosiahnuté výsledky. Posúdi bonitu klientov komerčných bánk z hľadiska poskytovania úverov, optimálne zhodnotenie vkladov klienta. Vytvorí základné formuláre týkajúce sa úročenia depozít, splátkových kalendárov úverov, nákupu a predaja cenných papierov. Absolvent dokáže vytvoriť krátkodobú predikciu finančného vývoja podniku a vysvetliť jej základné predpoklady a obmedzenia. Je schopný realizovať analýzu účtovnej závierky zostavenej podľa slovenskej národnej účtovnej úpravy aj podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi ŠP nájdu uplatnenie v štátnej správe na všetkých úrovniach národného hospodárstva, v inštitúciách finančného trhu, v centrálnej i komerčných bankách, na Ministerstve financií a jeho podriadených organizáciách, vo finančnej správe, na daňových a colných úradoch, ďalej v samospráve, v podnikoch a spoločnostiach a ďalších finančných inštitúciách. Absolvent má základný rozsah teoretických a praktických poznatkov s možnosťou ich využitia v uvedených inštitúciách, ale aj v neziskových organizáciách, nefinančných inštitúciách a pod. Je schopný pôsobiť v medzinárodnom prostredí. Okrem toho je absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie pripravený na možnosť samostatného podnikania, založiť si vlastný podnik a riadiť ho.

Vychádzajúc z návrhu na vytvorenie nového študijného programu možno identifikovať zoznam odborných kvalifikácií, ktoré vychádzajú z úrovni Slovenského kvalifikačného rámca (úroveň 6) a zoznam povolaní, ktoré sú súčasťou Národnej sústavy povolaní. Ide predovšetkým o:

·  Špecialista účtovník SK ISCO-08: 2411002

Kód kvalifikácie: U2411002-01020

·  Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov

SK ISCO-08: 2413015

Kód kvalifikácie: U2413015-00550

·  Leasingový poradca SK ISCO-08: 3312007

Kód kvalifikácie: U3312007-00670

·  Odborný pracovník mzdovej agendy SK ISCO-08: 3313001

Kód kvalifikácie: U3313001-01048

·  Špecialista podnikový ekonóm SK ISCO-08: 2411011

Kód kvalifikácie: U2411011-01030

·  Špecialista pre dôchodkové sporenie SK ISCO-08: 2413024

Kód kvalifikácie: C2413024-01588

·  Špecialista štatistík (okrem menovej a finančnej štatistiky)

SK ISCO-08: 2120005

Kód kvalifikácie: U2120005-01014

·  Špecialista kontrolingu SK ISCO-08: 2421005

Kód kvalifikácie: U2421005-01034

Okrem vyššie indikovaných povolaní a zamestnaní umožní získaná kvalifikácia absolventom vykonávať aj ďalšie povolania ako napríklad:

·    finančný agent, finančný analytik, finančný poradca, finančný manažér,

·    pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi,

·    odborný poradca a predajca bankových a poistných produktov a služieb,

·    obchodný analytik, obchodný referent, obchodný manažér,

·    prevádzkový manažér, team líder, vedúci obchodnej skupiny, vedúci oddelenia, vedúci predajne/prevádzky, vedúci výroby,

·    pracovník verejnej správy,

·    junior štatistik, referent štatistiky, dátový analytik,

·    asistent daňového poradcu,

·    účtovník/ekonóm.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie získané počas štúdia ŠP umožňujú absolventom pokračovať v štúdiu na druhom stupni štúdia v rovnakom alebo príbuznom ŠP na vysokých školách v SR resp. v zahraničí. Rovnako sa absolventi môžu uplatniť v praxi na úrovni nižšieho a stredného manažmentu v oblasti finančných služieb, finančného riadenia a súvisiacich činností v nefinančných podnikoch, inštitúciách štátnej a verejnej správy.


b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Na základe výsledkov prieskumu uplatnenia absolventov v roku 2019 dostupných na stránke https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=71400 0000&faculty=714020000&field=6271R00&year=201 9 je zrejmé, že 83 % absolventov bakalárskeho štúdia študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie pokračuje v štúdiu na inžinierskom stupni štúdia a len 10 % absolventov sa rozhodlo pre zanechanie štúdia a uplatnenie sa v praxi. V roku 2018 našlo uplatnenie v praxi 18 % absolventov. Informácie o uplatnení v praxi uvádza Ekonomická fakulta aj na svojich webových stránkach (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=744), príklady úspešných absolventov sú zverejnené na stránke https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=34.


c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).
  1. KRONOSPAN a.s. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, Ing. Oldřich Kovář, riaditeľ interného auditu.
  2. IBM International Services Centre, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, Ing. Karol Potančok, manager, expense accounting.
4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími nasledovnými pravidlami:

- kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,

-  pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,

-   časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie,

- profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov,

-   kredity profilových predmetov sú spravidla vyššie ako u neprofilových predmetov,

-  podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne 1/3 celkového počtu kreditov za povinné predmety (okrem BP s obhajobou).

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu , je dostupný v akademickom informačnom systéme AIS2 a je verejne dostupný na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2152

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu.

V študijnom pláne sú osobitne (tučným písmom) vyznačené profilové predmety.

Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu.

Informačné listy predmetov sú prílohou interného akreditačného spisu , sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2 a sú verejne dostupné na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2152

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 137 (z toho 10 za obhajobu bakalárskej práce)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 28

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB.

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB v smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J.

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.


g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB.

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém vypísaných záverečných prác na bakalárskom stupni štúdia študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie za akademické roky 2019/2020 až 2021/2022 je prílohou (písmeno n ) interného akreditačného spisu.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 https://bit.ly/34wDkCB.

Katedra financií a účtovníctva, ako gestorská katedra študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, zverejňuje na svojich webových stránka interné pokyny upravujúce proces vypisovania a prihlasovania sa na záverečné práce a usmernenia týkajúce sa odovzdávania záverečných prác a priebehu štátnych záverečných skúšok. Informácie sú dostupné na stránke https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1068.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupnom na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Úvod do štúdia na vysokej škole, Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v rámci seminárov k bakalárskej práci. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB (https://bit.ly/3gkrH4d), jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv. Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0. Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t. Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primerané úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW . Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv.

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností dostupnej na https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a informačných listov je prílohou interného akreditačného spisu (písmeno e2), sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2 a sú verejne dostupné na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2152

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka je dostupný na webovom sídle fakulty: Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný v akademickom informačnom systéme AIS2

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, tel: 048/4466617

predmet: Finančno-ekonomická analýza podniku

martin.boda@umb.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11590

doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

Katedra financií a účtovníctva, tel.: 048/4466313

predmet: Verejné financie

jan.hunady@umb.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16168

doc. Ing. Ján Huňady, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Katedra financií a účtovníctva; tel.: 048/4462121

predmet: Kolektívne investovanie; Podnikové financie; Finančné trhy

peter.kristofik@umb.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11202

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


prof. Ing. Peter Pisár, PhD.

Katedra financií a účtovníctva, tel.: 048/4466324

predmet: Financie

peter.pisar@umb.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11458

prof. Ing. Peter Pisár, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Katedra financií a účtovníctva, tel.: 048/4466322

predmet: Bankovníctvo

emilia.zimkova@umb.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11453

prof. Ing. Emília Zimková, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Boďa Martin, doc. PhDr. Ing., PhD. VUPCH_Boda

Huňady Ján, doc. Ing., PhD. VUPCH_Hunady

Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D. VUPCH_Kristofik

Pisár Peter, prof. Ing., PhD. VUPCH_Pisar

Zimková Emília, prof. Ing., PhD. VUPCH_Zimkova

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu je prílohou (písm. n) interného akreditačného spisu.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je prílohou (písm. n) interného akreditačného spisu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú prílohou (písm. g) interného akreditačného spisu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Nikola Roháčová, nikola.rohacova@student.umb.sk

Bc. Ivana Tereková, ivana.terekova@student.umb.sk


h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Na Ekonomickej fakulte je vytvorená sieť študijných poradcov, ktorí majú vo svojej kompetencii poradenskú činnosť. Pre každý stupeň študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je určený samostatný študijný poradca.

Študijný poradca pre bakalárske štúdium programu FBI je Ing. Jana Stašová, PhD. (jana.stasova@umb.sk; tel. č.: 048466326).

Študentom sú zároveň v rámci konzultačných hodín zverejnených na osobných webových stránkach vyučujúcich, k dispozícii aj ročníkoví učitelia:

- Ing. Kamil Ščerba, PhD. (1. ročník),

- Ing. Janka Grofčíková, PhD. (2. ročník),

- doc. Ing. Ján Huňady, PhD. (3. ročník).

Informácie o ročníkových učiteľoch sú pre študentov sú dostupné na stránke Pre študentov | Štúdium | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Študenti majú ďalej možnosť využívať poradenstvo:

-  poradcu pre sociálne štipendiá – Jana Löbbová (jana.lobbova@umb.sk),

-  poradcu pre študentské motivačné štipendiá – Ing. Lucia Horvátová (lucia.horvatova@umb.sk).

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka: Ing. Lucia Horvátová, vedúca študijného oddelenia, lucia.horvatova@umb.sk , 048 446 6127

Študijná referentka: Diana Výlupková, referentka pre bakalársky ŠP financie, bankovníctvo a investovanie, diana.vylupkova@umb.sk , 048 446 6132

Referentka pre sociálne veci: Jana Löbbová, jana.lobbova@umb.sk , 048 446 1152

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk

048 446 2014

Referentka pre medzinárodné vzťahy: Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727

Iný administratívny personál:

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk)

(miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: 048 4466812, 6758)

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: 048 4466213)

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk) (pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: 048

4462165)

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: 048 4462169)

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: 048 4462166)

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: 048 4466412)

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: 048 4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské servery a 87 počítačov používajú študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks).

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou okrem toho majú multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti, ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS). LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie dištančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.

Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom:

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvom univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvom Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb- digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelav acie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardnýmprogramovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografickéinformácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.

Prístup k informačným technológiam:

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom. Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné). Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Teams, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín. Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby. V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípadne aj hybridného) vzdelávania, online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod. Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) Súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTj vqlUizBMq8WeORF_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok k ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.


d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie sa realizuje spolupráca s praxou, ktorá vychádza z existujúcej spolupráce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú najmä na pozvaných prednáškach v rámci jednotlivých predmetov, zabezpečovaní stáží a exkurzií, ako aj na spoločných výskumných aktivitách. Tieto inštitúcie sú zároveň primárnymi zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú absolventov tohto študijného programu, čím sa zabezpečuje aj uplatniteľnosť týchto absolventov. Ide hlavne o tieto organizácie:

- Bath University,

- BirZeit University,

- STARTed Iniciative on Education in Standardization, WP6 UNECE Geneva,

- Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,

- Národná banka Slovenska,

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

- Slovenská asociácia pre Corporate Governance,

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

- Slovenská sporiteľňa, a. s.,

- Tatra banka, a. s.

- Všeobecná úverová banka, a. s.,

- Trimbroker, a. s.,

- Allianz – SP, a. s.,

- NN Group, a. s.,

- Deloitte, a. s.,

- ACCA, a. s.

- IBM International Services Centre,

- Slovenská asociácia finančníkov,

- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

- Regionálne Európske informačné centrum Banská Bystrica,

- Mesto Banská Bystrica,

- Kronospan, a. s.,

- Continental, a. s.,

- SAP Slovensko s. r. o.,

- Železiarne Podbrezová a. s..

Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom s predstaviteľmi praxe sa pravidelne realizujú prednášky pozvaných hostí aj z iných organizácií.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného spoločenského vyžitia https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub,hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry florbal, futbal, volejbal, fitness posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska- bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity, poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje, a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky   EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni znalosti cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Uchádzač o štúdium v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie ako absolvent strednej alebo strednej odbornej školy je zodpovedný, samostatný a disponuje rozvinutými sociálnymi kompetenciami. Má základné vedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných postojoch v širších súvislostiach, ako aj všeobecné povedomie o spoločnosti a medzinárodnom dianí. Je kultivovanou osobnosťou, vďaka čomu pozná, chápe a dodržiava etické normy a platnú legislatívu, je flexibilný, komunikatívny a schopný pracovať samostatne ako aj v kolektíve. Má základné všeobecné a odborné vedomosti, ktoré si osvojil počas predchádzajúceho štúdia, dokáže ich aplikovať a má záujem si ich ďalej prehlbovať. Dokáže identifikovať problémy, navrhovať pre ne riešenia a to aj v predvídateľných meniacich sa podmienkach, alebo ako alternatívy pre prípad neočakávaných zmien. Vie pracovať s informáciami, vie ich spracovať, selektovať a vyhodnocovať, kriticky k nim zaujať postoj      a ovláda informačno-komunikačné technológie. Ovláda minimálne jeden cudzí jazyk na úrovni B1.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3lSRbZN. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023 https://bit.ly/33jEWyV .

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z jedného cudzieho jazyka a z písomného testu zo základov ekonómie. Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane pomocou systému TAP – skenovaním odpoveďových hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v AR 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V AR 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe 170 študentov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 71 študentov

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v smernici 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici, dostupnej na https://bit.ly/3opb0ZR resp. na https://www.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i &ID=6748.

Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa na UMB spravidla uskutočňuje ako:

- hodnotenie kvality výučby a učiteľov študijného programu študentmi po absolvovaní povinného alebo povinne voliteľného predmetu,

- hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a ďalších podporných činností študentmi najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky,

- hodnotenie kvality študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia ich štúdia,

- hodnotenie kvality študijného programu ďalšími zainteresovanými stranami.

Do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP sú zahrnuté všetky povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré si študent v danom akademickom roku zapísal, a ktoré v danom semestri akademického roka absolvoval. Môže sa hodnotiť aj kvalita výučby a učiteľov ŠP v prípade výberových predmetov, ak je takéto hodnotenie vhodné, a môže prispieť k zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Hodnotenie kvality vyučovania a učiteľov ŠP sa uskutočňuje vo fyzickej alebo elektronickej podobe, hodnotiaca škála je od 1 ako najlepšie hodnotenie po 5 ako najhoršie hodnotenie, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí otázok je takýto:

- Na začiatku semestra jasne formuluje kritériá na ukončenie predmetu a dodržiava ich.

- Rešpektuje stanovený rozvrh vyučovacích hodín.

- Priebežne zisťuje úroveň vedomostí študentov.

- Študentov vedie k samostatnej práci, k tvorivému a kritickému mysleniu.

- Študentov motivuje k prehlbovaniu informácií o predmete.

- Vyvoláva záujem o predmet napr. aktuálnymi informáciami z praxe.

- Proces výučby podnecuje odbornú a otvorenú diskusiu.

- Študentov hodnotí objektívne.

- Presvedčil/a ma, že štúdium jeho/jej predmetu má zmysel.

Predmetom hodnotenia je úroveň kvality vyučovania a úroveň kvality pedagogickej kompetentnosti učiteľa.

Hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a podporných činností sa uskutočňuje najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí je takýto (hodnotiaca škála od 1 do 5):

- Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

- Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

- Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

- Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.

- Možnosti štúdia odborných predmetov v cudzom jazyku.

- Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom prostredníctvom poradenskej činnosti.

- Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.

- Dostupnosť odporúčanej študijnej literatúry v univerzitnej knižnici.

- Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.

- Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

- Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Získavanie spätnej väzby hodnotením kvality študijného programu absolventmi sa obvykle uskutočňuje v elektronickej podobe, najmenej raz za štandardnú dĺžku štúdia daného ŠP, pričom sa odporúča uskutočniť hodnotenie kvality študijného programu takými absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od ich riadneho skončenia štúdia. Predmetom hodnotenia je príslušný študijný program a úroveň naplnenia cieľov vzdelávania príslušného študijného programu z pohľadu absolventov.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky dotazníkového prieskumu sú prerokované na zasadnutiach kolégia dekana, na zasadnutiach kolégia rektora, ako aj zasadnutiach Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Analýza výsledkov hodnotenia ŠP a vyučujúcich je v skrátenej podobe zverejňovaná v správe o pedagogickej činnosti. Výsledky dotazníkového prieskumu sú na úrovni univerzity zverejnené na jej webovom sídle. Výsledky prieskumu zameraného na získavanie spätnej väzby sú archivované v akademickom informačnom systéme a na intranete. Na zasadnutiach kolégií sú po prerokovaní formulované opatrenia na zlepšenie, ktoré sú komunikované príslušným vedúcim katedier a implementované do smerníc a iných dokumentov fakulty.

Každý pedagóg má prístup k výsledkom prieskumu týkajúce sa jeho osoby, vedúci katedry má k dispozícii výsledky dotazníkového prieskumu všetkých zamestnancov katedry. Prípadné nedostatky a výhrady sa riešia na úrovni katedry v súčinnosti s prodekankou pre pedagogickú činnosť. Tieto postupy sú súčasťou požiadaviek Smernice č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Ku kvalite všetkých študijných programov na Ekonomickej fakulte UMB, vrátane študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, sa môžu vyjadrovať aj absolventi. V súlade so smernicou 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici sa bude realizovať hodnotenie študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia. Výsledky ankety budú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a budú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Prvé hodnotenie spätnej väzby absolventov sa realizuje po štátnych skúškach prostredníctvom dotazníkového prieskumu, pričom na zber údajov je využívaný anonymný štandardizovaný štruktúrovaný dotazník. Sleduje sa zistenie súhrnného pohľadu na priebeh celého štúdia, obsah študijného programu a podmienky vytvorené na jeho zabezpečenie. Prieskum sa vyhodnocuje na úrovni univerzity a výsledky sú súčasťou Výročnej správy o činnosti VŠ. Na úrovni fakulty je prieskum analyzovaný podrobne, kde sa sleduje trend v hodnotení položených otázok v priebehu niekoľkých rokov spätne za každý realizovaný študijný program. Následne sa prijímajú opatrenia na úrovni fakulty a katedry, ktoré prispejú k zlepšeniu daného ukazovateľa. Výsledky dotazníkového prieskumu sú prezentované na kolégiu dekana a sú súčasťou Správy o pedagogickej činnosti EF UMB.

Spätná väzba absolventov je následne realizovaná aj prostredníctvom Alumni klubu UMB, ktorý slúži ako komunikačný kanál medzi univerzitou a jej absolventmi, ktorého cieľom je integrácia absolventov do života fakulty a komunikácia sa nimi. Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok  EF UMB | Študijný poriadok a predpisy

Štipendijný poriadok  EF UMB | Štipendiá a pôžičky

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie  EF UMB | Disciplinárna komisia EF UMB

Sprievodca štúdiom  EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami  EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom  EF UMB | Študijný poriadok a predpisy

Študentské pôžičky  EF UMB | Štipendiá a pôžičky

Pracovné ponuky a brigády EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie  Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity  Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby  Univerzitné poradenské a podporné centrum univerzity Mateja Bela - Kto sme (umb.sk)

Študentské organizácie  Študentské organizácie | Voľný čas | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Preukaz študenta  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium  EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex  Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Etická komisia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)  Etický kódex študenta UMB | Etická komisia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Politika kvality  Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Študentská vedecká a odborná činnosť  EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum  Kariérne centrum UMB | Univerzita | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe (príloha IAS písm. f) .