Opis študijného programu
Študijný program FBI_D2n - financie, bankovníctvo a investovanie
Štúdium stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so Smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
06.02.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
18.01.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
xxx
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
xxx
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
financie, bankovníctvo a investovanie (16943)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 767
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - Ekonómia a manažment , ISCED-F kód odboru: 0412 financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Ing.
g) Forma štúdia.
denná
h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

xxx

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický, francúzsky
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 90; počet uchádzačov: 34; počet zapísaných študentov: 23
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Cieľom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je pripraviť fundovaných odborníkov, schopných predvídať vznik zložitých rozhodovacích situácií vo všetkých oblastiach financií analyzovať ich a riešiť. Študijný program druhého stupňa nadväzuje na vedomosti a schopnosti nadobudnuté v prvom stupni štúdia, prehlbuje ich a poskytuje priestor pre originálne rozvíjanie a využívanie myšlienok v oblasti financií.

Vedomosti: Absolvent preukazuje hlboké a prierezové vedomosti vo financiách, vie uplatniť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti pri riešení finančných problémov v rôznych podmienkach na národnej i nadnárodnej úrovni.

Absolvent získava teoretické aj praktické skúsenosti s využitím renomovaných informačných systémov. Absolvent je schopný identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov vznikajúcich pri uplatňovaní teoretických poznatkov a vedomostí. Aplikuje adekvátne metódy pri praktickom riešení odborných otázok v oblasti finančného riadenia, regulácie bánk, riadenia investičného procesu a jeho hodnotenia, finančného riadenia podnikov, verejných financií a verejnej voľby, medzinárodných financií a manažmentu finančných rizík.

Zručnosti: Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie dokáže riešiť problémy a koordinovať postupy v tímoch, samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí.

Dokáže svoje vedomosti, závery a úvahy jednoznačne poskytnúť odbornej i laickej verejnosti, je schopný vzdelávať sa v rámci ďalšieho štúdia v odbore financie a príbuzných odboroch. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa budú determinované vnútorne špecifikovanými predmetmi širokospektrálne založeného študijného programu a budú rozvíjané prostredníctvom tréningových metód a prípadových štúdií. Absolvent študijného programu je schopný riešiť finančné, ekonomické a manažérske problémy v rôznych oblastiach financií doma i v zahraničí. Absolvent tvorivo aplikuje teoretické poznatky, rôzne metódy a nástroje finančného riadenia v praktických podnikových situáciách týkajúcich sa rozhodovania o zdrojoch kapitálu a jeho investovaní, riadenia finančných rizík, rozdeľovania finančných výsledkov, spájania podnikov a stanovenia hodnoty  podniku, aplikuje a vykonáva primárny výskum založený na reálnych údajoch na posudzovanie konkrétnych problémov v domácich a medzinárodných financiách a kriticky posudzuje postupy analýzy v medzinárodných financiách. Absolvent je schopný kritického posúdenia súčasného stavu verejných financií a procesov rozhodovania v kontexte verejnej voľby. Absolvent je schopný posúdiť výkonnosť a konkurencieschopnosť konkrétnych komerčných bánk, resp. bankových skupín, aplikovať údaje z účtovných výkazov na vyhodnotenie výkonnosti a konkurenčnej schopnosti komerčnej banky.

Kompetencie: Absolvent je kompetentný riešiť teoretické aj praktické problémy a koordinovať postupy v tímoch, samostatne a zodpovedne rozhodovať v dynamickom prostredí, konať samostatne v profesionálnom živote, pracovať efektívne ako jedinec, ako člen skupiny odborného tímu alebo ako vedúci tímu.

Absolvent študijného programu sa uplatní v rôznych sektoroch a odvetviach národného hospodárstva na makro i mikroúrovni, predovšetkým vo finančných inštitúciách, ale aj v podnikoch a organizáciách súkromného i verejného sektora, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach, v oblasti účtovníctva, správy daní a daňového poradenstva. Absolvent je pripravený vykonávať stredné a vrcholové riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch podnikovej sféry a verejnej správy na národnej i medzinárodnej úrovni. Absolvent získava predpoklady pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na finančný manažment podnikov, verejné financie, fiškálnu a menovú analýzu a prognózu, finančné trhy, medzinárodné financie. Získané vedomosti a komunikačné schopnosti umožnia absolventovi pôsobiť aj v medzinárodných inštitúciách.

Študijný program financie, bankovníctvo a investovanie je vo svojom bakalárskom a nadväzujúcom inžinierskom stupni stabilným univerzitným programom, ktorý prispieva k naplneniu Dlhodobých zámerov UMB v Banskej Bystrici. Je univerzitným programom s uplatňovaním tradičných univerzitných princípov (universitas scientiarum, universitas universum, universitas scholarum at doctorum, universitas litterarum) a podporujúcim poslanie UMB v jej pôsobení v 21. storočí v snahe umožniť študentom nielen špecializáciu na oblasti ich profesionálneho záujmu, ale aj poskytnutie interdisciplinárnych poznatkov, ktoré prispievajú k formovaniu osobnosti absolventa univerzity, rešpektujúceho zásady akademickej etiky a demokratické spoločenské hodnoty. Vzdelávanie v programe financie, bankovníctvo a investovanie bude prepojené s dlhodobým zámerom a strategickým smerovaním UMB v rokoch 2021 - 2026 i celého vysokoškolského vzdelávania na Slovensku nielen cez konštrukciu a obsahové zameranie predmetov, ale aj aktivitami v oblasti vedy a výskumu a projektovou činnosťou. Jeho medzinárodné zameranie je založené na rozvoji medzinárodnej spolupráce s akademickými i neakademickými inštitúciami. Spolupráca pri tvorbe programu a jeho zabezpečení so zainteresovanými stranami v podmienkach Slovenska je bázou pre kvalitu implementácie univerzitných poznatkov v praxi na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.


Ciele vzdelávania:

Študijný program má nasledovné vzdelávacie ciele:

1. Umožniť študentom osvojiť si najnovšie teoretické vedomostí, ktoré sú potrebné pre profesijné uplatnenie v oblasti financií, bankovníctva a investovania na odborných a riadiacich pozíciách.

2. Umožniť študentom porozumieť procesom v oblasti financií, bankovníctva a investovania rozvíjaním abstraktného myslenia osvojením si moderných metodológií, budovaním širokého národohospodárskeho rozhľadu na makro i mikro úrovni, a to prostredníctvom pokročilej práce s dátami a osvojenia renomovaných informačných systémov.

3. Aplikovať teoretické vedomosti v praktickom kontexte a empirických situáciách vo väzbe na integráciu slovenskej ekonomiky do európskej a svetovej ekonomiky.

4. Integrovať v študentoch vyššie uvedené schopnosti do vlastných zistení, návrhov, rozhodnutí a odporúčaní a formulovať praktické návrhy konkrétnych finančných rozhodnutí a politík.

Hlavnými vzdelávacími výstupmi zo študijného programu sú nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:

1. VEDOMOSTI:

Absolvent pozná kvalitatívne a kvantitatívne informácie z oblasti finančného riadenia a regulácie komerčnej banky, ktoré získa z teoretických i praktických literárnych zdrojov a legislatívy a použije ich pri riešení konkrétnych úloh, dokáže použiť získané poznatky a zručnosti na dôkladnú analýzu daného problému týkajúceho sa oblasti praktického finančného riadenia podniku, použije kritické porozumenie súčasných problémov teórie a praxe platobných bilancii, je schopný identifikovať determinanty zmeny výmenného kurzu v čase a pochopenie meniacej sa podstaty medzinárodného finančného prostredia a medzinárodného menového systému, má prehľad o mierach rizika a o spôsoboch minimalizácie rizikovej expozície pri finančnom a investičnom rozhodovaní, ovláda metódy tvorby optimálneho portfólia a finančných plánov a je oboznámený s metódami identifikácie, analýzy a kvantifikácie rizikových faktorov a stanovenia ich vplyvu na hodnotu portfólia, na výšku kapitálu finančných inštitúcií, použije získané teoretické vedomosti na skúmanie problematiky verejných financií a verejnej voľby a ich aplikáciu v ekonomickej praxi, je schopný porozumieť kľúčovým problémom rozhodovania, riadenia a produkcie statkov vo verejnom sektor.

2. ZRUČNOSTI:

Absolvent je schopný posúdiť výkonnosť a konkurencieschopnosť konkrétnych komerčných bánk, resp. bankových skupín, aplikuje údaje z účtovných výkazov na vyhodnotenie výkonnosti a konkurenčnej schopnosti komerčnej banky, tvorivo aplikuje teoretické poznatky a rôzne metódy a nástroje finančného riadenia v praktických podnikových situáciách týkajúcich sa rozhodovania o zdrojoch kapitálu a jeho investovaní, riadenia finančných rizík, rozdeľovania finančných výsledkov, spájania podnikov a stanovenia hodnoty podniku, aplikuje a vykonáva primárny výskum založený na reálnych údajoch na posudzovanie konkrétnych problémov v medzinárodných financiách, kriticky posudzuje postupy analýzy v medzinárodných financiách, dokáže vytvárať portfólio finančných aktív vzhľadom na rôzne kritériá optimality a hodnotiť jeho výkonnosť, dokáže hodnotiť adekvátnosť použitia rôznych modelov a prístupov na meranie finančných rizík a ich vplyvu pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov finančnej inštitúcie, dokáže oceniť pomocou simulácií Monte Carlo podmienené termínové finančné deriváty aj s komplexnejšou vnútornou štruktúrou výplaty, aplikuje vhodné metódy pri riešení čiastkových úloh, kriticky posúdi súčasný stav verejných financií a procesov rozhodovania v kontexte verejnej voľby.

3. KOMPETENCIE:

Absolvent použije získané poznatky v riadení na strategickej úrovni, pri tvorbe a realizácii bankových stratégií, pričom berie do úvahy aktuálne trendy v bankovníctve a aplikuje princípy spoločenskej zodpovednosti a etiky v bankovom podnikaní, vytvorí projekt nového bankového produktu prostredníctvom systému OnePager, kriticky hodnotí aktuálne podnikové javy a dosiahnuté finančné výsledky a na základe toho je schopný prijať a implementovať relevantné finančné rozhodnutia a posúdiť ich možné dôsledky, a to aj na úrovni medzinárodných finančných transakcií, hodnotí a interpretuje empirické práce z oblasti úrokových sadzieb a výmenných kurzov, vytvorí vyvážený úsudok týkajúci sa rozhodujúcich skutočnosti z oblasti medzinárodných financií, nadobudne spôsobilosť vytvoriť pomocou simulácie rôzne rizikové scenáre vývoja hodnoty portfólia, získa schopnosť vyhodnotiť a interpretovať výsledky simulácie, osvojí si schopnosť navrhnúť spôsoby prevencie a možnosti eliminácie a redukcie finančných rizík, získa kompetencie kvalifikovane komunikovať so špecialistami v oblasti trhového, úrokového, kreditného a operačného rizika, hodnotí a interpretuje teoretické prístupy a empirické výsledky štúdií z oblasti rozhodovania vo verejnom sektore a determinantov správania sa ekonomických subjektov pre potenciálne riešenia vybraných problémov verejných financií a rozhodovacích procesov v národných a nadnárodných podmienkach.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Manažér v bankovníctve

Kód kvalifikácie: C1246001-00531 SK ISCO-08: 1246001.

Manažér finančného plánovania a kontrolingu

Kód kvalifikácie: U1211004-00998 SK ISCO-08: 1211004

Výskumný pracovník vo odbore bankovníctvo

Kód kvalifikácie: C2413028-00564 SK ISCO-08: 2413028

Odborný pracovník portfólia podielových fondov

Kód kvalifikácie: C3311001-01582 SK ISCO-08: 3311001

Špecialista investičných operácií na finančných trhoch – portfólio manažér pre DSS

Kód kvalifikácie: U2413025-00554 SK ISCO-08: 2413025.

Manažér obstarávania

Kód kvalifikácie: U1219002-01007 SK ISCO-08: 1219002

Projektový špecialista

Kód kvalifikácie: U2421003-01032 SK ISCO-08: 2421003

Ekonomický analytik

Kód kvalifikácie: U2631002-01045 SK ISCO-08: 2631002

Špecialista pre rozpočet vo verejnej správe

Kód kvalifikácie: C2411008-01406 SK ISCO-08: 2411008

Odborný zamestnanec samosprávy pre investičnú činnosť

Kód kvalifikácie: C2422004-01484 SK ISCO-08: 2422004

Investičný manažér – portfólio manažér

Kód kvalifikácie: C2413026-01591 SK ISCO-08: 2413026

Risk analytik pre leasingové spoločnosti

Kód kvalifikácie: C2631002-01593 SK ISCO -08: 2631002

Hlavný účtovník

Kód kvalifikácie: C2411001-01019 SK ISCO-08: 2411001

Daňový špecialista

Kód kvalifikácie: U2411007-01026 SK ISCO-08: 2411007

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

xxx

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Na základe získaných vedomostí, zručností a kompetencií je absolvent pripravený pre uplatnenie predovšetkým vo finančných inštitúciách, ale aj v iných  podnikoch  a organizáciách súkromného i verejného   sektora, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach, v oblasti správy daní a daňového poradenstva, účtovníctva a audítorstva. Absolventi sa uplatňujú ako špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly, ako finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb. Absolventi sú taktiež schopní spracovávať finančné  a účtovné transakcie vrátane ich automatizovaného spracovania.

Absolvent je pripravený vykonávať stredné a vrcholové riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch podnikovej a verejnej a štátnej sféry na národnej i medzinárodnej úrovni, získava predpoklady pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na finančný manažment podnikov  a finančných inštitúcií, fiškálnu a menovú analýzu a prognózu, manažment finančných rizík, verejné financie a verejná voľba a medzinárodné financie.

(https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=714000000&faculty=714020000&field=6271T00&year=2019)

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Ing. Peter Hrubina, riaditeľ divízie (dry, hp, Athmoss), Microwell, spol. s r.o., SNP 2018/42, 92701 Šaľa

Ing. Stanislav Pánis, analytik finančných trhov, J&T Banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:

1. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo zamestnávatelia:

- Slovenská asociácia finančníkov, Drieňová 3, 821 01 Bratislava, JUDr. Ing. Peter Daniel, Ph.D., člen správnej rady

- IBM International Services Centre, Mlynské nivy, 49, 821 09 Bratislava, Ing. Karol Potančok, manager, expense accounting

Zástupcovia zamestnávateľov vypracovali správu zainteresovanej strany, kde formulovali pripomienky a dali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu. O rozsahu spracovania pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu, ktorá je súčasťou akreditačného spisu.

 

2. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania V procese schvaľovania študijného programu môžu vzniesť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

- zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,

- zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,

- zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

 

3. Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov

Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa Smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť  požiadať o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú definované v Študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB.

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími nasledovnými pravidlami:

- kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,

-  pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,

- časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie.

Napr.:

- profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny PP, PVP,

- kredity profilových predmetov je spravidla vyššia ako u neprofilových predmetov,

- podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne jednu polovicu celkového počtu kreditov za PP (bez kreditov za obhajobu diplomovej práce).

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha 12 Smernice UMB č. 1/2021 (https://bit.ly/3HNcCnI). Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://bit.ly/3Hp0IQN).

Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu.

V študijnom pláne sú osobitne vyznačené profilové predmety.

Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu

Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu.

V študijnom pláne študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie nie sú žiadne prerekvizity ani korekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu sú povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta  a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného  zaťaženia  študenta.   Je   uvedená   pri každom   predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolský učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB.

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. V študijnom pláne sú osobitne(tučným písmom) vyznačené profilové predmety. Výstupy vzdelávania, pravidlá ich hodnotenia, vzdelávacie činnosti, metódy výučby, osnova, pracovné zaťaženie študenta sú súčasťou informačných listov predmetu. Informačné listy predmetov sú prílohou interného akreditačného spisu, sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2 a sú verejne dostupné na webovom sídle fakulty.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
120
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 74 (z toho 20 kreditov za Diplomovú prácu s obhajobou)

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 30

Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 16

Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 20

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie  výstupov vzdelávania  a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 (https://bit.ly/34wDkCB).

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu, dostupné v internom akreditačnom spise, a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované:

- v Študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB

- v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na ročníkových učiteľov, študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované:

- v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB,

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém záverečných prác za posledné akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém je prílohou interného akreditačného spisu.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác (https://bit.ly/31wKllO), v Študijnom poriadku EF UMB (https://bit.ly/34wDkCB) v čl. 21 a čl. 22. Organizačné usmernenia týkajúce sa obhajoby diplomovej práce sú uvedené na webovom sídle pracoviska.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na webovej stránke UMB (https://bit.ly/3dyvR7l) a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB (https://bit.ly/3L4aF8B). Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB (https://bit.ly/3rUE266) v slovenskom a anglickom jazyku.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Na dodržiavaní akademickej etiky sa kladie dôraz počas celého ich štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk.

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky, a to v prvom roku štúdia v rámci predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v rámci Seminára k diplomovej práci a prostredníctvom príslušných ročníkových vedúcich. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. V prípade porušenia akademickej etiky má UMB vytvorené postupy riešenia, a to v Študijnom poriadku EF UMB a v Disciplinárnom poriadku UMB. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB (https://bit.ly/3gkrH4d). Jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov (https://bit.ly/31E2UEv).

Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity (https://bit.ly/3oBITr0). Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB (https://bit.ly/3EBcZ3t). Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB (https://bit.ly/31KQ9Yg). Dokumenty sa zverejňujú na webovom sídle univerzity a fakulty.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať  na  UMB.  Postupy  pre  uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity (https://bit.ly/3dxWlFW). Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom (https://bit.ly/3yk15Zv).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností (https://bit.ly/32VheJn).

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy predmetov sú súčasť interného akreditačného spisu.

Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné  údaje  o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné aj v akademickom informačnom systéme AiS2.

Poznámka: AiS2 je prístupný len pre študentov a učiteľov s prideleným prístupovým menom a heslom.

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram AR je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2.

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Finančné riadenie a regulácia bánk

Katedra financií a účtovníctva EF UMB v BB

emilia.zimkova@umb.sk, 048/446 63 22

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11453

prof. Ing. Emília Zimková, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Finančný manažment podniku

Katedra financií a účtovníctva EF UMB v BB

peter.kristofik@umb.sk, 048/446 21 21

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11202

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Medzinárodné financie

Katedra financií a účtovníctva EF UMB v BB

hussam.musa@umb.sk, 048/446 63 15

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11455

prof. Ing. Hussam Musa, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


doc. PhDr. Ing, Martin Boďa, PhD.

Riziko a neistota vo financiách

Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB v BB

martin.boda@umb.sk, 048/446 66 17

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11590

doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

Verejné financie a verejná voľba

Katedra financií a účtovníctva EF UMB v BB

jan.hunady@umb.sk, 048/446 63 13

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16168

doc. Ing. Ján Huňady, PhD. | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD. VUPCH_Zimková

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. VUPCH_Krištofík

prof. Ing. Hussam Musa, PhD. VUPCH_Musa

doc. PhDr. Ing, Martin Boďa, PhD. VUPCH_Boďa

doc. Ing. Ján Huňady, PhD. VUPCH_Huňady

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.

Písmeno k) Príloha 3 – Pracovná kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je prílohou interného akreditačného spisu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú súčasťou interného akreditačného spisu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Katarína Maľáková, 1. ročník ŠP FBI (2. stupeň);katarina.malakova@student.umb.sk

Bc. Tereza Michaela Vrábľová, 1. ročník ŠP FBI (2. stupeň); tereza.vrablova@student.umb.sk

Bc. Peter Kresťanko, 1. ročník ŠP FBI (2. stupeň); peter.krestanko@student.umb.sk

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

hussam.musa@umb.sk;

048 446 6315

Konzultácie možné stále po dohode mailom alebo cez MS Teams.

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka: Ing.Lucia Horvátová,vedúca študijného oddelenia, lucia.horvatova@umb.sk, 048 446 6127

Študijná referentka: Diana Výlupková, referentka pre inžiniersky ŠP financie, bankovníctvo a investovanie, diana.vylupkova@umb.sk, 048 446 6132

Referentka pre sociálne veci: Jana Löbbová, jana.lobbova@umb.sk, 048 446 1152

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., radoslav.koziak@umb.sk, 048 446 2014

Referentka pre medzinárodné vzťahy: Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727

Iný administratívny personál: Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk) (miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; 048 446 6812, 6758)

Ivana Kapustíková -vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; 048 446 6213)

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk) (pavol.luptak@umb.sk; 048 446 2165)

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; 048 446 2169)

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; 048 446 2166)

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie(jana.stefanikova@umb.sk; 048 446 6412)

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; 048 446 6227) 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské servery a 87 počítačov používajú študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks)

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti , ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej

knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty (https://bit.ly/3Hp0IQN) a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte (https://bit.ly/3Hp0IQN). Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne)

V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie

daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.


Prístup k informačným technológiám

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa  prihlasujú  na  záverečné  i  priebežné skúšky,  dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle. Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad

++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie prebieha v rámci kombinovanej metódy štúdia najčastejšie prostredníctvom platforiem MS Teams a LMS Moodle. Ekonomická fakulta UMB predpokladá využitie čiastočného dištančného vzdelávania pri všetkých predmetoch.

Na Ekonomickej fakulte sa využíva aj e-learningový portál LMS Moodle.     V tejto platforma má každý predmet vytvorený individuálny kurz, kde sú zverejňované informácie o predmete, študijné materiály a ďalšie informácie pre študentov. Súčasťou portálu je aj diskusné fórum, ktoré je možné využiť aj na komunikáciu. Na hlavnej webovej stránke fakulty je pre jednoduchú orientáciu a rýchly prístup k informáciám pre študentov zverejnený odkaz na kurz v LMS Moodle, kde sú publikované rady a tipy pre študentov vo forme manuálov na prácu so všetkými využívanými e-learningovými platformami. V odvodnených prípadoch prerušenia prezenčnej výučby, sú e-learningové platformy nastavené a pripravené na okamžitý presun výučby v plnom rozsahu do virtuálneho prostredia (MS Teams a LMS Moodle). Na Ekonomickej fakulte UMB je dištančné vzdelávanie realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom.

Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje

online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia    podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeORF_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne    a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu. Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie sa realizuje spolupráca s praxou, ktorá vychádza z existujúcej spolupráce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú najmä na pozvaných prednáškach v rámci jednotlivých predmetov, zabezpečovaní stáží a exkurzií, ako aj na spoločných výskumných aktivitách. Tieto inštitúcie sú zároveň primárnymi zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú absolventov tohto študijného programu, čím sa zabezpečuje aj uplatniteľnosť týchto absolventov.

Ide hlavne o nasledovné organizácie:

-        Bath University

-        BirZeit University

-        STARTed Iniciative on Education in Standardization, WP6 UNECE Geneva

-        Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

-        Národná banka Slovenska

-        Ministerstvo financií Slovenskej republiky

-        Slovenská asociácia pre Corporate Governance

-        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

-        Finančná riaditeľstvo Slovenskej republiky

-        Slovenská sporiteľňa, a. s.

-        Tatra banka, a. s.

-        Všeobecná úverová banka, a. s.

-        Trimbroker, a. s.

-        Allianz – SP, a. s.

-        NN Group, a. s.

-        Deloitte, a. s.

-        ACCA, a. s.

-        IBM International Services Centre

-        Slovenská asociácia finančníkov

-        Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

-        Regionálne Európske informačné centrum Banská Bystrica

-        Mesto Banská Bystrica

-        Kronospan, a. s.

-        Continental, a. s.

-        SAP Slovensko s. r. o.

-        Železiarne Podbrezová a. s.

Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom s predstaviteľmi praxe sa pravidelne realizujú prednášky pozvaných hostí aj z iných organizácií.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska- bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie majú možnosť  zúčastniť  sa  rôznorodých  krátkodobých,  ale  aj  dlhodobých zahraničných študijných pobytov. Medzi najobľúbenejšie formy mobilitných programov patria programy:

-        Erasmus+ štúdium v krajinách EÚ

-        Erasmus+ štúdium v krajinách mimo EÚ

-        Central Europe Connect (CEC)

-        CEEPUS

-        Národný štipendijný program

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom aj možnosť účasti na stáži. Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na inžinierske štúdium (podmienky prijatia na štúdium a algoritmus vytvárania poradia uchádzačov) sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB (Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v príslušnom akademickom roku) (https://bit.ly/33jEWyV).

Uchádzať o štúdium študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie musí spĺňať základné osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovni 6, podľa ktorých sa absolvovaním bakalárskeho štúdia dospeje k tomu, že uchádzač má vedomosti a ich pochopenie v odbore ekonómia a manažment, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru ekonómia a manažment; vedia použiť svoje vedomosti a ich chápanie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a majú kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a (vy)riešením problémov v odbore ekonómia a manažment, majú schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje zvyčajne v odbore ekonómia a manažment a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať, vedia komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku a majú rozvinuté zručnosti vzdelávať sa potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné  vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia   skúška   pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Za test na prijímacej skúške môže uchádzať získať maximálne 100 bodov. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na inžinierske štúdium sú zverejnené na stránke (https://bit.ly/3DJEXbN). Postup    prijímacieho    konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023 (https://bit.ly/33jEWyV). Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systému TAP – skenovaním odpoveďových hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty. Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v AR 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V AR 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe 34 študentov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 23 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v Smernici č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici (https://bit.ly/3opb0ZR). Na univerzite sa každoročne uskutočňuje na fakultách sociologické opytovanie zamerané na hodnotenie študijných programov, ktoré sa realizuje po ukončení štátnych skúšok končiacimi absolventmi 1. a 2. stupňa štúdia. Sleduje sa zistenie súhrnného pohľadu na priebeh celého štúdia, obsah študijného programu a podmienky vytvorené na jeho zabezpečenie. Anketa sa realizuje anonymne vyplnením anketového lístka študentami v deň konania štátnej skúšky.

Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby vybraným pedagógom, spôsob jej zabezpečenia zo strany pedagóga, jeho prístup k výučbe a k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť otvorenej odpovede, kde môže vyjadriť svoj názor na pedagóga, jeho prácu, prípadne uviesť svoju nespokojnosť. Anketa je anonymná a robí sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. Každý pedagóg má prístup k výsledkom ankety týkajúcej sa jeho osoby, vedúci katedry má k dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty (https://bit.ly/3B99TCV).

Výsledky ankety vzťahujúcej sa k hodnoteniu kvality študijného programu majú k dispozícii vedúci pracovísk zabezpečujúcich študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti  a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty  a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

S výsledkami ankety, ktorá monitorovala spokojnosť študentov s priebehom dištančnej metódy výučby boli oboznámení všetci vyučujúci prostredníctvom vedúcich pracovísk.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Podľa postupov uvedených v smernici č. 2/2022 sa uskutočňuje hodnotenie kvality študijného programu aj prostredníctvom týchto tvrdení hodnotených absolventmi (hodnotenie od 1 po 5):

-        Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom.

-        Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom.

-        Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom.

-        Fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

-        Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

-        Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

-        Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty (https://bit.ly/35FV5zH).

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok EF UMB | Študijný poriadok a predpisy

Štipendijný poriadok EF UMB | Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie EF UMB | Disciplinárny poriadok

Sprievodca štúdiom EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom EF UMB | Študijný poriadok a predpisy

Študentské pôžičky EF UMB | Sociálna starostlivosť o študentov

Pracovné ponuky a brigády Ponuka práce a brigád | Voľný čas | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Stravovanie EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby Protidrogové a poradenské služby

Študentské organizácie Študentské organizácie

Preukaz študenta Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex Etický manažment a Etický kódex

Politika kvality Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Udržateľný rozvoj

Študentská vedecká a odborná činnosť EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum Kariérne centrum UMB

Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.