Opis študijného programu
Študijný program PP_Man_E1_N - manažment
Štúdium stupeň - I. - bakalársky, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB.
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
01.01.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
01.01.2023
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Manažment 184942
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB so sídlom v Poprade
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) Forma štúdia.
externá
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 30; skutočný počet uchádzačov: 30; počet študentov: 18.
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa študijného programu manažment má vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Poznaním základných a prierezových manažérskych procesov a ich aplikovaním v rôznych funkčných oblastiach organizácie, sa uplatní ako manažér nižšej a strednej úrovne riadenia bez ohľadu na veľkosť organizácie a charakter poskytovaných produktov. Má kompetencie samostatne analyzovať a riešiť problémy v meniacom sa prostredí, schopnosť plánovať, autonómne a zodpovedne sa rozhodovať, schopnosť myslieť strategicky a schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Je schopný analyzovať a vymedziť štruktúru a procesy systému riadenia organizácie, identifikovať v ňom nedostatky a navrhovať tvorivé riešenia na ich odstránenie. Absolvent pozná a vie aplikovať metódy plánovania a organizovania, vie dynamicky a flexibilne uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí, pozná a vie aplikovať metódy a prostriedky kontroly. Vie aktívne vyhľadávať systematizovať a interpretovať relevantné finančné i nefinančné informácie. Rozhodnutia prijíma v kontexte finančnej a ekonomickej analýzy organizácie a analýzou externého aj interného prostredia dokáže syntetizovať a vo vzájomných súvislostiach aj identifikovať príčiny a dôsledky nedostatočnej výkonnosti organizácie a odhadovať jej vývoj v budúcnosti. Dokáže analyzovať ekonomické a manažérske aspekty jednotlivých činností organizácie, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia. Pri rozhodovaní využíva informácie o procesoch organizácie a prácou s informačno- komunikačnými technológiami vie svoje rozhodnutia objektivizovať. Absolvent prvého stupňa študijného programu manažment získa dostatok teoretických vedomostí, zručností, kompetencií a praktických skúseností najmä z oblasti manažmentu, ekonomiky podniku,  podnikových financií a finančno-ekonomickej analýzy, manažmentu ľudských zdrojov, operačného manažmentu, marketingu, organizačných auditov a štatistiky. Na základe získaných vedomostí, schopností a zručností je z hľadiska osobnostnej a sociálnej zrelosti spoločensky zodpovedný, rešpektuje etické princípy, je schopný argumentovať, prezentovať a obhájiť svoje postoje a návrhy, pracovať v tíme a efektívne komunikovať. Získané poznanie a schopnosti mu umožnia podnikať a uplatniť sa aj ako fyzická či právnická osoba. Je schopný ďalej sa vzdelávať v druhom stupni štúdia v disciplínach, ktoré budú rozvíjať jeho kvalifikáciu.


Ciele vzdelávania

Ciele a výstupy vzdelávania sú uvedené podľa profilu absolventa a podľa informačného listu predmetu v štruktúre profilových predmetov, ktorými sa vedomosti, zručnosti a kompetencie dosahujú:


Ekonomika podniku

Vedomosti:

 • Mať poznatky a znalosti o metódach plánovania a organizovania.
 • Študent dokáže posúdiť stav majetku podniku, úroveň nákladov, výnosov a ich vývoj.

Zručnosti:

 • Mať schopnosť aplikovať metódy plánovania a organizovania.
 • Na základe poznatkov z predmetu študent dokáže posudzovať ekonomické procesy v rôznych typoch podnikov, a to najmä na nižších stupňoch riadenia,
 • vie navrhnúť možnosti racionalizácie jednotlivých činností podniku. 

Kompetencie:

 • Mať schopnosť aktívne vyhľadávať a interpretovať relevantné finančné i nefinančné informácie.
 • Študent aplikuje získané vedomosti na konkrétnom type podnikateľského subjektu (FO alebo PO). Hodnotí ekonomickú situáciu podniku na základe vývoja nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podľa jednotlivých oblastí činnosti podniku.
 • Aplikuje analytické myslenie pri posudzovaní efektívnosti realizovaných činností podniku a činností v oblasti výroby, investícií, nákupu a predaja, ako aj pri posudzovaní vhodného počtu zamestnancov podniku
 • Hodnotí vplyv realizácie jednotlivých aktivít na ekonomickú situáciu podniku.


Manažment

Vedomosti:

 • Mať vedomosti v oblasti manažérskych disciplín.
 • Mať poznatky o metódach a prostriedkoch kontroly.
 • Poznať základné a prierezové manažérske procesy.
 • Študent chápe postavenie manažmentu v systéme spoločenských a ekonomických vied.
 • Je schopný identifikovať a charakterizovať význam jednotlivých vývojových etáp a škôl manažmentu.

Zručnosti:

 • Mať zručnosti v oblasti manažérskych disciplín.
 • Schopnosť aplikovať metódy a prostriedky kontroly.
 • Schopnosť aplikovať základné a prierezové manažérske procesy v rôznych funkčných oblastiach organizácie.
 • Študent zvláda prácu s informačnými zdrojmi domácej a zahraničnej literatúry.
 • Dokáže vytvoriť predpoklady pre aktívnu participáciu riadených subjektov na dosiahnutí stanovených cieľov.

Kompetencie:

 • Mať kompetencie v oblasti manažérskych disciplín.
 • Mať schopnosť identifikovať nedostatky systému riadenia organizácie a navrhovať tvorivé riešenia na ich odstránenie.
 • Študent využíva získané teoretické poznatky pri riešení konkrétnych situácií v práci manažéra.
 • Analyzuje kritériá viacerých alternatív a tvorivo aplikuje rozhodovacie metódy. Hodnotí dopad vybratých metód riadenia na efektívnu činnosť organizácie.

Štatistika

Vedomosti:

 • Študent dokáže interpretovať výsledky štatistických analýz vzhľadom na špecifiká skúmaného problému.
 • Dokáže vyhodnotiť správnosť záverov vyvodených zo štatistickej analýzy dát.

Zručnosti:

 • Študent je schopný verifikovať hypotézy o sociálno-ekonomických javoch.
 • Je schopný aplikovať metódy regresnej analýzy na modelovanie vzájomného vzťahu dvoch alebo viacerých ekonomických veličín.
 • Vie posúdiť mieru vzájomného vzťahu sociálno-ekonomických javov pomocou metód korelačnej analýzy.

Kompetencie:

 • Pri rozhodovaní využívať informácie o procesoch organizácie a prácou s informačno-komunikačnými technológiami svoje rozhodnutia objektivizovať.
 • Študent dokáže použiť metódy deskriptívnej štatistiky pre opis aktuálneho stavu ekonomického prostredia.


Prípadové štúdie z manažmentu

Vedomosti:

 • Študent dokáže vytvoriť predpoklady pre aktívnu participáciu riadených subjektov na dosiahnutí stanovených cieľov.

Zručnosti:

 • Mať schopnosť myslieť strategicky.
 • Mať schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.
 • Študent je schopný  identifikovať  a charakterizovať  problém v konkrétnej aplikácii poznatkov manažmentu.
 • Zvláda prácu s informačnými zdrojmi.
 • Využíva získané teoretické poznatky pri riešení konkrétnych situácií v práci manažéra.
 • Študent vytvorí vlastnú problémovú situáciu z reálnej praxe organizácie.

Kompetencie:

 • Je kompetentný prezentovať a obhájiť svoje postoje a návrhy.
 • Analyzuje kritériá viacerých alternatív a tvorivo aplikuje rozhodovacie metódy pri hľadaní optimálneho riešenia.
 • Hodnotí dopad vybratých metód riadenia na činnosť organizácie.


Podnikové financie

Vedomosti:

 • Na základe získaných poznatkov študent dokáže z rôznych zdrojov vyhľadávať, analyzovať a spracúvať informácie týkajúce sa získavania finančných zdrojov a ich efektívnej alokácie v podniku.
 • Je schopný identifikovať výhody a nevýhody rôznych zdrojov financovania konkrétnych podnikateľských potrieb.

Zručnosti:

 • Schopnosť plánovať, autonómne a zodpovedne sa rozhodovať.
 • Študent aplikuje získané teoretické poznatky v konkrétnych praktických situáciách v rámci rozhodovania o voľbe vhodných zdrojov financovania.
 • Hodnotí dostupné možnosti financovania a na základe toho je schopný zvoliť najefektívnejšiu alternatívu v danej konkrétnej situácii  podniku  a  svoje  rozhodnutie  primerane  prezentovať  a zdôvodniť.
 • Vytvorí odpisové plány, umorovacie plány úverov, spracuje analýzu možností financovania konkrétnej podnikateľskej potreby s využitím konceptu časovej hodnoty peňazí a konečný návrh financovania.
 • Spracuje analýzu ekonomickej efektívnosti a rizikovosti investičných projektov a analýzu alokácie zdrojov do obežného majetku.

Kompetencie:

 • Mať schopnosť systematizovať a interpretovať relevantné finančné informácie.
 • Študent dokáže kriticky posúdiť a porovnať alternatívy investovania kapitálu do jednotlivých zložiek dlhodobého a obežného majetku.


Manažment ľudských zdrojov

Vedomosti:

 • Študent na základe získaných poznatkov dokáže vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o personálnej práci z rôznych zdrojov.

Zručnosti:

 • Mať zručnosť dynamicky a flexibilne uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí.
 • Študent aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení personálnych činností a konfrontuje teóriu manažmentu ľudských zdrojov s výsledkami sociologického opytovania v praxi.
 • Vytvorí základné formuláre analýzy práce, hodnotenia zamestnancov, plánu kariéry.

Kompetencie:

 • Je kompetentný efektívne komunikovať.
 • Študent strategicky reaguje na nové situácie a systém personálnej práce v organizácii vníma variantne, flexibilne a tvorivo.
 • Je schopný viesť prijímacie konanie uchádzačov o zamestnanie.
 • Hodnotí svoj ľudský potenciál a predpoklady pre uplatniteľnosť na trhu práce a ďalší rozvoj.


Operačný manažment

Vedomosti:

 • Študent vníma kontext operačného manažmentu a jeho nadväznosti na stratégiu podniku.
 • Je schopný porozumieť manažmentu výroby ako súčasti operačného manažmentu a jeho zaradeniu do systému riadeniu podniku.

Zručnosti:

 • Dokáže analyzovať ekonomické a manažérske aspekty jednotlivých činností organizácie, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia.
 • Študent analyzuje časový priebeh výrobného procesu aplikáciou vybraných metód časovej analýzy.
 • Rieši priestorovú štruktúru výrobného procesu.
 • Aplikuje postup tvorby výrobného programu. 

Kompetencie:

 • Z hľadiska osobnostnej a sociálnej zrelosti byť spoločensky zodpovedný.
 • Študent v procese výroby uplatňuje operatívne plánovanie.
 • Identifikuje možnosti neustáleho zdokonaľovania výrobného procesu a obslužných procesov výroby.


Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojov

Vedomosti:

 • Študent je schopný  identifikovať  a charakterizovať  problém v konkrétnej aplikácii poznatkov manažmentu ľudských zdrojov.

Zručnosti:

 • Zručnosť pracovať v tíme.
 • Študent využíva získané teoretické poznatky pri riešení konkrétnych situácií v práci manažéra ľudských zdrojov.
 • Hodnotí dopad vybratých metód riadenia na efektívnu činnosť organizácie.

Kompetencie:

 • Schopnosť argumentovať, prezentovať  a  obhájiť  svoje  postoje a návrhy.
 • Študent zvláda prácu s informačnými zdrojmi.
 • Analyzuje kritériá viacerých alternatív a tvorivo aplikuje rozhodovacie metódy pri hľadaní optimálneho riešenia.
 • Dokáže vytvoriť predpoklady pre aktívnu participáciu riadených subjektov na dosiahnutí stanovených cieľov.
 • Vytvorí vlastnú problémovú situáciu z reálnej podnikovej praxe.


Marketing

Vedomosti:

 • Študent si osvojí základné pojmy, princípy a možnosti využitia marketingu.
 • Pochopí podstatu a obsah nástrojov marketingového mixu v nadväznosti na cieľový trh.

Zručnosti:

 • Študent  získa  zručnosti  pre  aplikáciu  marketingových  aktivít  v podniku.
 • Dokáže analyzovať marketingové prostredie podniku pomocou vybraných metód a nástrojov.

Kompetencie:

 • Má kompetencie samostatne analyzovať a riešiť problémy v meniacom sa prostredí.
 • Študent aplikuje kritický a tvorivý prístup a tímovú prácu pri tvorbe seminárnej práce.
 • Je schopný riešiť základné marketingové problémy a prezentovať navrhnuté riešenia.


Finančno-ekonomická analýza podniku 1

Vedomosti:

 • Študent na základe získaných poznatkov dokáže vysvetliť obsah finančno-ekonomickej analýzy podniku (ďalej FEAP), objasniť význam a úlohu FEAP v procese riadenia podniku a zvládnuť metodologický aparát použiteľný vo FEAP.

Zručnosti:

 • Rozhodnutia prijíma v kontexte finančnej a ekonomickej analýzy organizácie a analýzou externého aj interného prostredia dokáže syntetizovať a vo vzájomných súvislostiach aj identifikovať príčiny a dôsledky nedostatočnej výkonnosti organizácie a odhadovať jej vývoj v budúcnosti.
 • Študent je schopný zhodnotiť celkovú finančnú situáciu podniku, aplikovať obsah, postup a metódy finančnej analýzy na riešenie konkrétnych úloh v podniku a vysvetliť využitie výsledkov finančnej analýzy v procese riadenia podniku.
 • Dokáže vypracovať analýzu súhrnných i parciálnych kvantitatívnych výsledkov činnosti podniku, aplikovať pri analýze základné matematicko-štatistické metódy a ekonomicko-matematické modely a objasniť využitie výsledkov analýzy v podnikovej praxi.
 • Je schopný vypracovať analýzu základných podnikových produkčných faktorov, zvládnuť obsah, postup a metódy analýzy základných podnikových produkčných faktorov a ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky.

Kompetencie:

 • Študent dokáže zhodnotiť postavenie podniku na trhu, aplikovať obsah, postup a metódy analýzy postavenia podniku na trhu na riešenie konkrétnych úloh a vysvetliť využitie výsledkov analýzy v procese riadenia podniku.


Organizačné audity

Vedomosti:

 • Študent pozná zásady organizačného auditu.
 • Využíva získané teoretické poznatky pri definovaní kritérií auditu.
 • Pozná orientáciu systému riadenia. 

Zručnosti:

 • Schopnosť analyzovať a vymedziť štruktúru a procesy systému riadenia organizácie.
 • Študent vie na základe komparácie s referenčnými kritériami auditu identifikovať inovačný potenciál.

Kompetencie:

 • Študent je schopný realizovať audit vybranej podnikovej oblasti.
 • Dokáže realizovať audit obsahu vybraných podnikových činností.
 • Vytvorí referenčné kritériá auditu podľa základných manažérskych funkcií (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrolovanie).


Ciele a výstupy vzdelávania sú uvedené v prílohe č. 13 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Ciele a výstupy vzdelávania.


b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Bakalársky študijný program manažment pripravuje študentov na profesionálnu kariéru. Študijný program je koncipovaný tak, aby absolvent študijného programu manažment nadobudol vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Poznaním základných a prierezových manažérskych procesov a ich aplikovaním v rôznych funkčných oblastiach organizácie, sa uplatní ako manažér nižšej a strednej úrovne riadenia bez ohľadu na veľkosť organizácie a charakter poskytovaných produktov. Absolvent študijného programu manažment je pripravený aj na možnosť samostatného podnikania, založiť si vlastný podnik a ho riadiť. Vychádzajúc z obsahu predloženého študijného programu možno identifikovať zoznam odborných kvalifikácií, ktoré vychádzajú z úrovne Slovenského kvalifikačného rámca (úroveň 6) a zoznam povolaní, ktoré sú súčasťou Národnej sústavy povolaní. Ide predovšetkým o:

 • Špecialista podnikový ekonóm

Kód kvalifikácie: U2411011-01030 SK ISCO-08: 2411011

https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1030

 • Manažér v oblasti marketingu

Kód kvalifikácie: C1221002-00711 SK ISCO-08: 1221002

https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/711

 • Manažér pre výrobné kooperácie

Kód kvalifikácie: C3339007-01266 SK ISCO-08: 3339007

https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1266

 • Riadiaci pracovník personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Kód kvalifikácie: U1212005-01003 SK ISCO-08: 1212005

https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1003

 • Špecialista plánovania výroby

Kód kvalifikácie: 496560/2 SK ISCO-08: 2141045

https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496560

 • Asistent audítora

Kód kvalifikácie: U3313005-01307 SK ISCO-08: 2411999

https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1307

Študijný program manažment je koncipovaný s ohľadom na možnosti budúceho vývoja trhu práce a predovšetkým kvalifikácií a povolania a do skončenia prvých absolventov môžu vzniknúť nové kvalifikácie a povolenia  a niektoré z vyššie uvedených môžu zaniknúť alebo zmeniť požiadavky na kvalifikačný štandard. Úlohou univerzity je byť pripravený aj na tento možný trend a flexibilne naň reagovať.


3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatniteľnosť absolventov je rozdelená do troch častí:

1.    Teoretická uplatniteľnosť absolventov daná povolaniami, na ktoré je absolvent štúdia pripravený:

 •  Špecialista podnikový ekonóm
 •  Manažér v oblasti marketingu
 •  Manažér veľkoobchodnej prevádzky
 •  Manažér pre výrobné kooperácie
 •  Riadiaci pracovník personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 • Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe
 •  Asistent audítora

 

2.    Všeobecné výsledky zamestnanosti absolventov študijného programu z verejne dostupných zdrojov

Informácie o uplatniteľnosti absolventov ŠP manažment sú uvádzané na webovej stránke: (odkaz)

Najnovšie údaje prezentované na tomto webovom portáli sú za akademický rok 2018/2019. Na základe analýzy uplatniteľnosti sú výsledky nasledovné: V roku 2019 úspešne ukončilo štúdium 24 absolventov študijného programu manažment. Z tohto počtu 63 % absolventov 1. stupňa pokračovalo vo svojom štúdiu na 2. stupni. Ďalších 21 % absolventov sa zamestnalo a 8 % absolventov pôsobí ako samostatne zárobkovo činné osoby. Všetci absolventi pracovali vo vyštudovanom odbore vzdelania. Žiadni absolventi študijného programu manažment neboli zamestnaní len na dohodu alebo nezamestnaní.

 

3.    Hodnotenie uplatniteľnosti absolventmi

Uplatniteľnosť absolventov sa taktiež hodnotí prostredníctvom získavania relevantnej spätnej väzby od absolventov v súlade  so smernicou UMB  č. 2/2022 (odkaz). Na základe hodnotenia kvality vzdelávania absolventov sa v čase od 27.1.2022 do 1.2.2022 realizovala anketa vo výberovom súbore absolventov. Oslovení boli všetci absolventi ŠP manažment od začiatku jeho realizácie. Ankety sa zúčastnilo 29 absolventov, pričom 26 z nich uviedlo, že pokračujú v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB. Dvaja študenti pokračovali v štúdiu na inej vysokej škole a dvaja nepokračovali v štúdiu, keďže sa zamestnali. Zároveň 12 absolventov momentálne popri štúdiu pracuje. Výsledky vo vzťahu k uplatniteľnosti sú takéto:

 •  Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom: 87,01 %
 •  Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom: 96,50 %.
b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Za úspešných absolventoch sa ako zainteresované strany, ktoré participujú na príprave študijného programu, podieľajú:

 •  Ing. Veronika Korenková, PhD., rok absolvovania 1. stupňa štúdia: 2014
 •  Ing. Viera Kernová, rok absolvovania 1. stupňa štúdia: 2020

 

Medzi ďalších úspešných absolventov študijného programu uvádzame:

Akademický rok 2018/2019

Bc. Ján Gardoš, obchodný koordinátor výrobnej prevádzky, NIDEC Global - Appliances

 

Akademický rok 2019/2020

Bc. Marek Polubňák, team leader, NIDEC Global - Appliances

 

Akademický rok 2020/2021

Bc. Veronika Rusinová, študentka 2. stupňa v externej forme štúdia a ekonóm - účtovník

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:

1.        Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania

V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo zamestnávatelia:

 • TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, zástupca podniku, ktorý poskytol stanovisko: Ing. Monika Hotáková, PhD. (projektový manažér),
 • CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, zástupca podniku, ktorý poskytol stanovisko: Ing. Jaroslav Mervart, PhD. (generálny riaditeľ a predseda predstavenstva)

Hodnotenie kvality študijného programu bolo vykonané oslovenými zástupcami zamestnávateľov, ktorí vypracovali hodnotiace správy, ktoré tvoria prílohu k akreditačnému spisu. Zástupcovia zamestnávateľov posudzovali študijný program manažment predovšetkým z pohľadu potrieb praxe a budúceho uplatnenia absolventov. Zástupcovia zamestnávateľov vyjadrili súhlasné stanovisko k návrhu nového študijného programu.

Zástupcovia zamestnávateľov vypracovali správu zainteresovanej strany, kde

formulovali pripomienky a dali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu. O rozsahu spracovania pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu, ktorá je súčasťou akreditačného spisu.

 

 

2.         Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania

V procese schvaľovania študijného programu môžu vzniesť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

 •  zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,
 •  zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,
 •  zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

 

3.         Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov

Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022 (odkaz), kde je možnosť požiadať o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe sú z hľadiska ich vymedzenia definované v Smernici UMB č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to v súlade ECTS Users' Guide 2015 a zákonom č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách. Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú taktiež definované v Študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (odkaz) a v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty UMB (odkaz).

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli okrem uvedených dokumentov zohľadnené aj nasledovné pravidlá:

 • kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit, 
 • pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,
 • časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie,
 • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných predmetov tak, aby absolvent nadobudol počas svojho štúdia všetky požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie charakterizované v cieľoch vzdelávania.
b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (odkaz). Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2. UPOZORNENIE: AiS2 je prístupný len pre študentov a učiteľov s prideleným prístupovým menom a heslom. V procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sú informačné listy a odporúčaný študijný plán súčasťou interného akreditačného spisu.

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán bez uvedenia vyučujúcich s odporúčaným počtom hodín kombinovanej výučby

Sem. – semester; P – prednáška, S – Seminár, K – Kreditov, ČZ – časová záťaž v hodinách, p – Profilový predmet

 

V študijnom pláne študijného programu manažment nie sú žiadne prerekvizity ani korekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu je povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolskí učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB. Miestom uskutočňovania študijného programu manažment je Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB so sídlom v Poprade.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Téma bakalárskej práce musí nadväzovať na profil absolventa. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov. Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán sú definované v Študijnom poriadku EF UMB (odkaz).

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe


Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia

137(z toho 10 za Bakalársku prácu s obhajobou)


Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia

28


Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia

15


Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia

10

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Študijný program manažment má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 (odkaz).

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu. Študenti sú hodnotení priebežne, pričom sa sleduje osvojovanie vedomostí získaných prostredníctvom všetkých foriem výučby a samostatného štúdia a sleduje sa aj úroveň vypracovania zadaných prác. Dosiahnutá úroveň vedomostí a zručností sa hodnotí na základe vopred stanovených kritérií zadávaním kontrolných otázok, testov, konkrétnych študijných úloh, písomných prác a pod. Náročnosť kritérií je podmienená výškou priradeného kreditu vyjadrujúceho záťaž študenta a podmienok na absolvovanie predmetu. Výsledky priebežného hodnotenia sú dôležitou súčasťou hodnotenia z predmetov, ak je takýto typ hodnotenia definovaný v podmienkach ukončenia predmetu. Skúškami sa overujú vedomosti študentov z vyučovaného predmetu a schopnosť tvorivo uplatňovať teoretické poznatky pri riešení praktických úloh. Skúšky môžu byť ústne, písomné, prípadne kombinované. Skúšky a opravné skúšky konajú študenti spravidla u profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorí zabezpečovali vzdelávací proces. Požiadavky na jednotlivé časti hodnotenia oznámi vyučujúci študentom na začiatku výučby daného predmetu v prvom výučbovom týždni a sú zverejnené v informačnom liste predmetu v Akademickom informačnom systéme AiS2 a na výučbovom portáli LMS Moodle počas celého akademického roka. Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje v období na skončenie študijných povinností. Riadne a opravné termíny sú s dostatočným časovým predstihom zverejnené v akademickom informačnom systéme AiS2. (UPOZORNENIE: AiS2 a LMS Moodle je prístupný len pre študentov a učiteľov s prideleným prístupovým menom a heslom). Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia. Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 (odkaz) a v smernici o vybavovaní sťažností (odkaz). Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho inštitútu alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované: v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 (odkaz).

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia, a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné tri akademické roky, ktoré reprezentujú štandardnú dĺžku štúdia.

 

Témy záverečných prác pre akademický rok 2019/2020


Ing. Lucia Bartková, PhD.

 •  Analýza nástrojov marketingovej komunikácie a ich optimálne využívanie vo vybranom podniku
 •  Marketingová analýza vo vybranom podniku
 •  Marketingová komunikácia vo vybranom podniku
 •  Marketingový mix vo vybranom podniku

 

Ing. Jana Janičková, PhD.

 •  Analýza motivačného systému vybraného podniku
 •  Ekonomicko - manažérske aspekty pri rozšírení podnikateľskej činnosti vybraného podniku
 •  Identifikácia kľúčových kompetencií manažéra kvality pri procese riadenia výkonnosti v priemyselnom podniku

 

Ing. Mária Pomffyová, PhD.

 • Analýza možností čerpania eurofondov na podporu podnikania
 • Analýza prvkov marketingového mixu vo vybranom podniku
 • Možnosti softvérovej podpory manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
 • Možnosti softvérovej podpory zaznamenávania a vyhodnocovania údajov o skladovom hospodárstve vo vybranom podniku
 • Význam a úloha IS ako nástroja na poskytovanie informácií pre potreby finančného riadenia podniku

 

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA

 •  Analýza sociálnej atmosféry v pracovných tímoch vo vybranom podniku.
 •  Časový manažment ako zručnosť manažéra.
 •  Delegovanie ako prostriedok manažéra vo vedení  -jeho plusy a mínusy  v praxi.
 •  Stresové situácie a ich zvládanie v praxi manažéra

 

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

 •  Výskum vybraných faktorov nákupného správania zákazníkov

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 •  Identifikácia plytvania vo vybranom výrobnom procese
 •  Mapovanie toku hodnôt ako prvok štíhleho manažmentu
 •  Optimalizácia časovej štruktúry výrobného procesu v podniku
 •  Systém kontroly výrobného procesu

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 •  Finančno-ekonomická analýza a jej vybrané ukazovatele v konkrétnom podniku
 •  Odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku

 

PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.

 •  Proces prijímania zamestnancov vo vybranom podniku služieb
 •  Proces prijímania zamestnancov vo vybranom výrobnom podniku
 •  Starostlivosť o zamestnancov vo vybranom podniku služieb
 •  Starostlivosť o zamestnancov vo vybranom výrobnom podniku


Témy záverečných prác pre akademický rok 2020/2021


Ing. Lucia Bartková, PhD.

 •  Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku
 •  Digitálny marketing vybraného subjektu
 •  Marketingový výskum podniku vstupujúceho na trh
 •  Skúmanie spokojnosti zákazníkov vybraného podniku

 

Ing. Jana Janičková, PhD.

 • Finančná a majetková štruktúra podniku
 • Finančná súvaha podniku
 • Koneční užívatelia výhod v podniku
 • Plánovanie v podniku

 

Ing. Mária Pomffyová, PhD.

 • Možnosti softvérovej podpory finančného riadenia podniku
 • Možnosti softvérovej podpory manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
 • OLAP kocka ako nástroj na podporu rozhodovania vo vybranom podniku
 • Softvérová podpora účtovníctva vo vybranom podniku

 

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA

 • Činnosť pracovného psychológa v pozícii interného alebo externého zamestnanca podniku.
 • Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku.
 • Príčiny fluktuácie a absencií vo vybranom podniku
 • Proces získavania a výberu zamestnancov vo vybranom podniku.

 

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

 • Analýza dopytu po produktoch vybraného podniku
 • Analýza efektívnosti vybraných marketingových nástrojov
 •  Analýza nezamestnanosti vo vybranom regióne
 •  Marketingová analýza ako súčasť podnikateľského plánu


doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 •  Analýza výrobného procesu vybraného podniku
 •  Druhy plytvania vo výrobe
 •  Mapovanie toku hodnôt ako prvok štíhleho manažmentu
 •  Systém kontroly výrobného procesu

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 •  Daň z pridanej hodnoty v obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie
 •  Daň z pridanej hodnoty v obchodovaní v rámci Európskej únie
 •  Daň z príjmov právnických osôb v podmienkach vybraného podniku
 •  Vybrané ekonomické a právne aspekty založenia nového podniku

 

PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.

 •  Odmeňovanie zamestnancov vo výrobnom podniku
 •  Odmeňovanie zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 •  Proces prijímania zamestnancov vo výrobnom podniku
 •  Proces prijímania zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 •  Starostlivosť o zamestnancov vo výrobnom podniku
 •  Starostlivosť o zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 •  Systém motivácie zamestnancov vo vybranom podniku


Témy záverečných prác pre akademický rok 2021/2022


Ing. Lucia Bartková, PhD.

 • Marketingová analýza vybraného podniku
 • Marketingová komunikácia vo vybranom podniku
 • Marketingový mix vybraného podniku
 • Skúmanie spokojnosti zákazníkov vybraného podniku

 

Ing. Jana Janičková, PhD.

 • Manažovanie personálnych činností adaptovanie a vzdelávanie zamestnancov v podniku
 • Optimalizovanie finančnej štruktúry podniku
 • Transformácia činnosti podniku v dôsledku exogénnych príčin
 • Zainteresované strany podniku

 

Ing. Mária Pomffyová, PhD.

 •  Analýza softvérovej podpory vedenia účtovníctva vo vybranom podniku
 •  Elektronická podpora podnikania v e-priestore
 •  Možnosti MS Dynamics Navision ako nástroja na podporu informatizácie procesov vo vybranom podniku
 •  Možnosti softvérovej podpory finančného riadenia podniku

 

Ing. Lucia Hudáková, PhD.

 •  Aplikácia matematických metód v ekonómii
 • Aplikácia štatistických nástrojov v ekonómii
 •  Identifikácia štýlu vedenia ľudí vo vybranom veľkom podniku
 •  Kľúčové faktory pri zavádzaní environmentálne orientovanej podnikateľskej stratégie v podniku na Slovensku

 

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA

 •  Analýza adaptačného procesu zamestnancov vo vybranom podniku
 •  Ekonomické, sociálne a psychologické aspekty home office
 •  Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
 •  Názory a postoje zamestnancov vybranej organizácie na proces vzdelávania
 •  Pracovná spokojnosť zamestnancov vo vybranom podniku
 •  Príčiny fluktuácie a absencií vo vybranom podniku
 •  Proces získavania a výberu zamestnancov vo vybranom podniku
 •  Sociálna atmosféra v pracovných tímoch vo vybranom podniku

 

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

 •  Analýza dopytu po produktoch vybraného podniku
 •  Analýza systému plánovania a kontroly vo vybranom podniku
 •  Tvorba strategickej mapy vybraného výrobného podniku
 •  Výskum interkultúrnych znalostí zamestnancov prvého kontaktu podniku služieb

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 •  Hodnotenie efektívnosti využívania  inteligentných technológií v poskytovaní produktov
 •  Inovácia predvýrobných procesov využitím inteligentných technológií
 •  Inovácia výrobných procesov aplikáciou vybraných inteligentných technológií
 •  Zlepšovanie povýrobných a prierezových výrobných procesov pomocou inteligentných technológií

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 • Finančno-ekonomická analýza a jej vybrané ukazovatele v konkrétnom podniku
 •  Vybrané ekonomické a právne aspekty založenia nového podniku
 •  Vývoj osobných nákladov organizácie vo vzťahu k organizačnej štruktúre
 •  Vývoj tržieb výrobného podniku vo vzťahu ku krízovému obdobiu

 

PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.

 •  Odmeňovanie zamestnancov vo výrobnom podniku
 •  Odmeňovanie zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 • Proces prijímania zamestnancov vo výrobnom podniku
 •  Proces prijímania zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 •  Starostlivosť o zamestnancov vo výrobnom podniku
 •  Starostlivosť o zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 •  Systém motivácie zamestnancov vo výrobnom podniku
 • Systém motivácie zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác (odkaz), v Študijnom poriadku EF UMB (odkaz) v čl. 21 a čl. 22. Organizačné usmernenia týkajúce sa obhajoby bakalárskej práce sú uvedené na webovom sídle pracoviska v časti Oznamy pracoviska. Každý učiteľ študijného programu navrhuje témy len v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré zabezpečuje. Téma bakalárskej práce by mala byť dostatočne konkrétna na to, aby indikovala jej obsah a hlavný cieľ.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na webovej stránke UMB (odkaz) a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB (odkaz). Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB (odkaz) v slovenskom a anglickom jazyku.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Na dodržiavaní akademickej etiky sa kladie dôraz počas celého štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk. Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky, a to v prvom roku štúdia v rámci predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v rámci Seminára k bakalárskej práci a prostredníctvom príslušných ročníkových vedúcich. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. V prípade porušenia akademickej etiky má UMB vytvorené postupy riešenia, a to v Študijnom poriadku EF UMB a v Disciplinárnom poriadku UMB. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB. Jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov (odkaz).

Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity (odkaz). Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB (odkaz). Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB (odkaz). Dokumenty sa zverejňujú na webovom sídle univerzity a fakulty.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti  poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primerané úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí  študovať  na  UMB.  Postupy  pre  uchádzačov  a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovom sídle univerzity (odkaz).

Na EF UMB je ustanovená funkcia koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom (odkaz).

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní zo strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností (odkaz).

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a informačné listy predmetov sú v procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo súčasťou interného akreditačného spisu a zároveň sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2 (UPOZORNENIE: AiS2 je prístupný len študentom a zamestnancom s prideleným menom a heslom), pričom obsahuje tieto povinné a povinne voliteľné predmety:


Povinné predmety:

1.      Ekonomika podniku

2.      Informatika

3.      Mikroekonómia

4.      I. Cudzí odborný jazyk 1

5.      I. Cudzí odborný jazyk 2

6.      Matematika

7.      Manažment

8.      Manažérska psychológia

9.      Makroekonómia

10.   Štatistika

11.   Prípadové štúdie z manažmentu

12.   Podnikové financie

13.   Manažment ľudských zdrojov

14.   Operačný manažment

15.   Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojov

16.   Právo

17.   Marketing

18.   Finančno-ekonomická analýza podniku 1

19.   Účtovníctvo 1

20.   Podnikové informačné systémy

21.   Seminár k bakalárskej práci

22.   Organizačné audity

23.   Manažérska komunikácia

24.   Bakalárska práca s obhajobou

Povinné voliteľné predmety:

1.      Spoločenský protokol

2.      Nákladový kontroling

3.      I. Cudzí odborný jazyk 3

4.      I. Cudzí odborný jazyk 4

5.      I. Cudzí odborný jazyk 5

6.      Financie a mena

7.      Medzinárodné ekonomické vzťahy

8.      Sociológia v manažérskej praxi

9.      Podnikanie v malých a stredných podnikoch

10.   Databázové systémy

11.   Filozofia

12.   Prípadové štúdie z marketingu

13.Politológia6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram aktuálneho akademického roka je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


Aktuálny rozvrh

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2. (UPOZORNENIE: AiS2 je dostupný len študentom a zamestnancom s prideleným prístupovým menom a heslom).

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: lenka.veselovska@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Ekonomika podniku

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/vhiadlovsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11239


Manažment

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: lenka.veselovska@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516


Marketing

Ing. Lucia Bartková, PhD. (na funkcii docenta od 1.4.2022) Inštitút manažérskych systémov EF UMB

Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E-mail: lucia.bartkova@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11600


Štatistika

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: lenka.veselovska@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516


Prípadové štúdie z manažmentu

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: lenka.veselovska@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516


Podnikové financie

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/vhiadlovsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11239


Manažment ľudských zdrojov

Ing. Lucia Bartková, PhD. (na funkcii docenta od 1.4.2022) Inštitút manažérskych systémov EF UMB

Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E-mail: lucia.bartkova@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11600


Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojov

Ing. Lucia Bartková, PhD. (na funkcii docenta od 1.4.2022) Inštitút manažérskych systémov EF UMB

Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E-mail: lucia.bartkova@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11600


Organizačné audity

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: jan.zavadsky@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/jzavadsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528


Operačný manažment

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: zuzana.zavadska@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/zuzavadska/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20993


Finančno-ekonomická analýza podniku 1

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

E-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Kontakt: https://www.ef.umb.sk/vhiadlovsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11239


c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety (VUPCH) sú udržiavanou zdokumentovanou informáciou v akademickom informačnom systéme AiS2. (UPOZORNENIE: AiS2 je dostupný len študentom a zamestnancom s prideleným prístupovým menom a heslom). VUPCH sú v procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo súčasťou interného akreditačného spisu.


doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD. VUPCH_Veselovská

prof. Ing. Ján Závadský, PhD. VUPCH_Závadský

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. VUPCH_Závadská

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. VUPCH_Hiadlovský

Ing. Lucia Bartková, PhD. (vo funkcii docenta od 1.4.2022) VUPCH_Bartková

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Učiteľmi sú (s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty):


doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516 

https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

lenka.veselovska@umb.sk

Predmety:

 • Manažment
 • Prípadové štúdie z manažmentu
 • Štatistika
 • Mikroekonómia
 • Seminár k bakalárskej práci


doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11239

https://www.ef.umb.sk/vhiadlovsky/

vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Predmety:

 • Ekonomika podniku
 • Podnikové financie
 • Finančno-ekonomická analýza podniku 1
 • Nákladový kontroling


Ing. Lucia Bartková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11600

https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

lucia.bartkova@umb.sk

Predmety:

 • Marketing
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojov
 • Prípadové štúdie z marketingu


doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20993

https://www.ef.umb.sk/zuzavadska/

zuzana.zavadska@umb.sk

Predmety:

 • Operačný manažment

 

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528

https://www.ef.umb.sk/jzavadsky/

jan.zavadky@umb.sk

Predmety:

 • Organizačné audity

 

Ing. Lucia Hudáková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34402

https://www.ef.umb.sk/lpovazsayova/

lucia.hudakova@umb.sk

Predmety:

 • Štatistika
 • Manažment
 • Prípadové štúdie z manažmentu
 • Manažérska komunikácia
 • Spoločenský protokol

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8215

https://www.ef.umb.sk/kzimermanova/

katarina.zimermanova@umb.sk

Predmety:

 • Ekonomika podniku
 • Finančno-ekonomická analýza podniku 1
 • Účtovníctvo 1
 • Seminár k bakalárskej práci
 • Podnikové financie

 

Ing. Mária Pomffyová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11206

https://www.ef.umb.sk/mpomffyova/

maria.pomffyova@umb.sk

Predmety:

 • Informatika
 • Podnikové informačné systémy
 • Databázové systémy

 

PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11210

https://www.ef.umb.sk/index.asp?zid=472&uid=67

maria.sirotiakova@umb.sk

Predmety:

 •  I. Cudzí odborný jazyk 1
 •  I. Cudzí odborný jazyk 2
 •  I. Cudzí odborný jazyk 3
 •  I. Cudzí odborný jazyk 4
 •  I. Cudzí odborný jazyk 5

 

doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11533

https://www.ef.umb.sk/jspirkova/

jana.spirkova@umb.sk

Predmety:

 • Matematika

 

Mgr. Petra Medveďová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11213

https://www.ef.umb.sk/pmedvedova/

petra.medvedova@umb.sk

Predmety:

 • Matematika

 

Ing. Žaneta Lacová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11235

https://www.ef.umb.sk/zlacova/

zaneta.lacova@umb.sk

Predmety:

 • Makroekonómia

 

Ing. Anna Vallušová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21003

https://www.ef.umb.sk/anvallusova/

anna.vallusova@umb.sk

Predmety:

-     Makroekonómia

 

Mgr. Ing. Miroslava Knapková. PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18472

https://www.ef.umb.sk/mituschlova/

miroslava.knapkova@umb.sk

Predmety:

 • Právo

 

Ing. Ladislav Klement, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11531

https://www.ef.umb.sk/lklement/

ladislav.klement@umb.sk

Predmety:

 • Nákladový kontroling

 

Ing. Vladimíra Klementová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11530

https://www.ef.umb.sk/vklementova/

vladimira.klementova@umb.sk

Predmety:

 • Nákladový kontroling

 

doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16168

https://www.ef.umb.sk/jahunady/

jan.hunady@umb.sk

Predmety:

 • Financie a mena

 

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29266

https://www.ef.umb.sk/isedliacik/

ivan.sedliacik@umb.sk

Predmety:

-     Financie a mena

 

Ing. Mariana Považanová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11225

https://www.ef.umb.sk/mpovazanova/

mariana.povazanova@umb.sk

Predmety:

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy

 

PhDr. Marián Kika, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11593

marian.kika@umb.sk

Predmety:

 • Sociológia v manažérskej praxi

 

doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11212

https://www.ef.umb.sk/martinkovicova/

miriam.martinkovicova@umb.sk

Predmety:

 • Filozofia
 • Politológia

 

Rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov v súlade s počtom hodín a seminárov študijného programu sú uvedené v prílohe 3 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov ŠP. Tento dokument je izolovaným pohľadom na distribúciu počtu vyučovaných hodín jednotlivým vyučujúcim a neodzrkadľuje ich participáciu na ďalších študijných programoch.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Akademický rok 2020/2021

 • Analýza nezamestnanosti vo vybranom regióne


Ing. Lucia Bartková, PhD.

https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

Akademický rok 2019/2020

 • Analýza nástrojov marketingovej komunikácie a ich optimálne využívanie vo vybranom podniku

Akademický rok 2020/2021

 • Marketingový výskum podniku vstupujúceho na trh
 • Digitálny marketing vybraného subjektu
 • Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku


Ing. Lucia Hudáková, PhD.

https://www.ef.umb.sk/lpovazsayova/

Akademický rok 2020/2021

 • Aplikácia štatistických nástrojov v ekonómii
 • Kľúčové faktory pri zavádzaní environmentálne orientovanej podnikateľskej stratégie v podniku na Slovensku


Ing. Mária Pomffyová, PhD.

https://www.ef.umb.sk/mpomffyova/

Akademický rok 2019/2020

 • Analýza možností čerpania eurofondov na podporu podnikania
 • Možnosti softvérovej podpory zaznamenávania a vyhodnocovania údajov o skladovom hospodárstve vo vybranom podniku

Akademický rok 2020/2021

 • Analýza softvérovej podpory vedenia účtovníctva vo vybranom podniku
 • Možnosti softvérovej podpory finančného riadenia podniku
 • Možnosti MS Dynamics Navision ako nástroja na podporu informatizácie procesov vo vybranom podniku
 • Elektronická podpora podnikania v e-priestore


Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

https://www.ef.umb.sk/kzimermanova/

Akademický rok 2020/2021

 • Daň z pridanej hodnoty v obchodovaní v rámci Európskej únie
 • Daň z príjmov právnických osôb v podmienkach vybraného podniku
 • Vybrané ekonomické a právne aspekty založenia nového podniku

Akademický rok 2021/2022

 • Vývoj osobných nákladov organizácie vo vzťahu k organizačnej štruktúre


Ing. Jana Janičková, PhD.

https://www.ef.umb.sk/in dex.asp?zid=908&uid=67

Akademický rok 2019/2020

 • Identifikácia kľúčových kompetencií manažéra kvality pri procese riadenia výkonnosti v priemyselnom podniku
 • Analýza motivačného systému vybraného podniku

Akademický rok 2020/2021

 • Finančná súvaha podniku
 • Plánovanie v podniku

Akademický rok 2021/2022

 • Transformácia činnosti podniku v dôsledku exogénnych príčin


PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA

https://www.ef.umb.sk/index.a sp?zid=897&uid=67

Akademický rok 2019/2020

 • Časový manažment ako zručnosť manažéra
 • Delegovanie ako prostriedok manažéra vo vedení - jeho plusy a mínusy v praxi
 • Analýza sociálnej atmosféry v pracovných tímoch vo vybranom podniku

Akademický rok 2020/2021

 • Činnosť pracovného psychológa v pozícii interného alebo externého zamestnanca podniku

Akademický rok 2021/2022

 • Proces získavania a výberu zamestnancov vo vybranom podniku
 • Ekonomické, sociálne a psychologické aspekty home office
 • Sociálna atmosféra v pracovných tímoch vo vybranom podniku
 • Analýza adaptačného procesu zamestnancov vo vybranom podniku


PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.

https://www.ef.umb.sk/index.a sp?zid=472&uid=67

Akademický rok 2019/2020

 • Starostlivosť o zamestnancov vo vybranom výrobnom podniku
 • Proces prijímania zamestnancov vo vybranom výrobnom podniku
 • Proces prijímania zamestnancov vo vybranom podniku služieb

Akademický rok 2020/2021

 • Proces prijímania zamestnancov vo výrobnom podniku
 • Systém motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
 • Odmeňovanie zamestnancov vo výrobnom podniku
 • Proces prijímania zamestnancov v podniku poskytujúcom služby

Akademický rok 2021/2022

 • Systém motivácie zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 • Starostlivosť o zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 • Proces prijímania zamestnancov v podniku poskytujúcom služby
 • Proces prijímania zamestnancov vo výrobnom podniku


doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

https://www.ef.umb.sk/zuzavadska/

Akademický rok 2019/2020

 • Identifikácia plytvania vo vybranom výrobnom procese

Akademický rok 2020/2021

 • Analýza výrobného procesu vybraného podniku
 • Druhy plytvania vo výrobe
f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác (VUPCH) sú udržiavanou zdokumentovanou informáciou v akademickom informačnom systéme   AiS2.   (UPOZORNENIE:   AiS2   je   dostupný   len    študentom a zamestnancom s prideleným prístupovým menom a heslom). VUPCH sú v procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo súčasťou interného akreditačného spisu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).
h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Na Ekonomickej fakulte je vytvorená sieť študijných poradcov pre denné a externé štúdium, ktorí majú vo svojej kompetencii poradenskú činnosť. Okrem hlavného koordinátora poradcov pre študijný program manažment je pre každý ročník štúdia určený samostatný poradca, ktorý vykonáva poradenskú činnosť. Osobitnú funkciu má koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD. – hlavný koordinátor poradcov pre študijný program manažment a študijný poradca pre 2. ročník

(katarina.zimermanova@umb.sk; tel. č.: 052/4262327)

 

doc. Ing. Zuzana Závadská,     PhD.    –    študijný     poradca    pre    1.    ročník

(zuzana.zavadska@umb.sk; tel. č.: 052/908069333)

 

Ing. Lucia Hudáková,     PhD.    –    študijný    poradca    pre    3.    ročník

(lucia.hudakova@umb.sk; tel. č.: 052/908068333)

 

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. – koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami

(radoslav.koziak@umb.sk; tel. č.: 048/446 2014)


i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijný referent

Ing. Lucia Horvátová

lucia.horvatova@umb.sk +421-48 446 6127

 

Ing. Zuzana Vilgová

zuzana.vilgova@umb.sk +421-52 908 068 333


Referent pre sociálne veci

Jana Lobbová

jana.lobbova@umb.sk +421-48 446 1152


Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.

radoslav.koziak@umb.sk +421/48 446 2014


Referent pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Viera Pavlovičová

viera.pavlovicova@umb.sk; tel. č.: +421/48 446 6727)


Iný administratívny personál 

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk)

(miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: 048/4466812, 6758)

 

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk

(ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: 048/4466213)

 

Jana Lobbová - sekretárka, referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom EF UMB

(jana.lobbova@umb.sk; tel. č.: 048/4461152)

 

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk)

(pavol.luptak@umb.sk;

tel. č.: 048/4462165)

 

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk

(milan.lichy@umb.sk; tel. č.: 048/4462169)

 

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk

(michal.kindl@umb.sk; tel. č.: 048/4462166)

 

Mgr. Viera Pavlovičová- referát pre medzinárodnú spoluprácu (mobility)

(viera.pavlovicova@umb.sk; tel. č.: 048/4466727)

 

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

(jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: 048/4466412)

 

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo

(zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: 048/4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Študijný program manažment sa uskutočňuje na pracovisku Ekonomickej fakulty UMB so sídlom v Poprade. Na zabezpečenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov a študentov sú k dispozícii priestory Inštitútu manažérskych systémov, ktorý je situovaný do budovy Strednej športovej školy na ulici Dlhé hony 5766/16 v Poprade. Celková plocha, ktorú má Univerzita Mateja Bela v prenájme je 227 m2, pričom táto plocha zahŕňa kancelárske, administratívne priestory a miestnosti na výučbu. Inštitút manažérskych systémov disponuje 3 miestnosťami určenými na vzdelávací proces, ktoré sú vybavené výpočtovou a didaktickou technikou na primeranej úrovni pre realizáciu vzdelávacieho procesu. Celková kapacita učební je 106 miest. Budova má však potenciál na zriadenie ďalších učební v prípade potreby.

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov. Kapacita učební sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí od 20 do 46 miest. Inštitút manažérskych systémov disponuje špecializovanou miestnosťou. Ide o počítačovú učebňu, ktorá jedna je k dispozícii študentom aj na samoštúdium s počtom 16 počítačov. Na inštitúte je tiež učebňa s možnosťou telekonferenčného prenosu na podporu výučby online výučby alebo výučby prostredníctvom telemostu, ktorý umožňuje účasť študentov na prednáškach odborníkov pôsobiacich nielen na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ale aj na iných vedeckých a akademických pracoviskách. Veľkokapacitné kopírovacie a skenovacie zariadenie a počítač sa nachádzajú v multimediálnej miestnosti. Okrem počítačov, ktoré sú v majetku fakulty, majú zamestnanci a študenti možnosť v súlade s pravidlami fungovania metropolitnej siete UMB používať na svoju prácu aj súkromné notebook alebo iné zariadenia. Všetky priestory fakulty sú pokryté wi-fi signálom internetovej siete Eduroam a UMB siete pre zamestnancov a hostí. Všetky bežné učebne sú otvorené, v čase, kedy v nich neprebieha výučba a študenti majú možnosť využívať ich ako študovne. V budove sa nachádza bufet s jedálňou s možnosťou výdaja teplej stravy, čo môže prispieť k vyššej kvalite života študentov i pracovného života zamestnancov. Na Inštitúte manažérskych systémov EF UMB so sídlom v Poprade je pribežne realizovaná modernizácia učební. V roku 2020 bolo nové vybavenie inštalované vo všetkých učebniach. Išlo konkrétne o obnovu počítačov, dataprojektorov a ďalšie drobné vybavenie, ktoré slúži hlavne na realizáciu dištančnej výučby (kamery a plošné mikrofóny).

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Prístup k študijnej literatúre

Pre všetkých študentov a zamestnancov je k dispozícii knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Poslaním knižnice je predovšetkým zabezpečovať slobodný prístup k informáciám; napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb a záujmov univerzity; podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj univerzity. Za týmto účelom knižnica poskytuje tieto základné a špeciálne knižnično-informačné služby: výpožičné služby, bibliograficko-informačné služby, konzultantské služby, reprografické služby a ostatné služby. Knižnica Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade je čiastkovou knižnicou. Fond knižnice obsahuje 1 702 učebníc, vedeckých a odborných monografií, zborníkov, encyklopédií, slovníkov, záverečných a špeciálnych dokumentov zo všetkých vedných oblastí, ktoré sú predmetom štúdia na univerzite a priebežne sa aktualizuje. Knižnica je pre študentov otvorená dva dni v týždni s ohľadom na ich rozvrh. Knižničné služby zabezpečuje Univerzitná knižnica na centrálnych pracoviskách na Tajovského 40 a 51, v Ekonomickej študovni na Tajovského 10, v Samovzdelávacom stredisku na ul. Cesta na amfiteáter 1 a v čiastkových knižniciach na katedrách. Akvizícia literatúry sa realizuje priebežne a riadi sa informačnými listami predmetov a návrhmi pedagógov a študentov. Knižnica odoberá 251 titulov periodík, z toho je 110 zahraničných. Zabezpečuje prístup k elektronickým scientometrickým databázam, vedeckým a odborným databázam. Univerzitná knižnica poskytuje absenčné vypožičiavanie, prezenčné sprístupňovania literatúry v študovniach, prístup k e-zdrojom, konzultačné, rešeršné, kopírovacie služby, možnosť tlače a skenovania dokumentov. Služby poskytuje 12 hodín týždenne, online služby, ako sú vstup do online katalógu, rezervácia dokumentov a prístup k e-zdrojom 24 hodín denne. Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. V študovni na Inštitúte manažérskych systémov je pre študentov k dispozícii 5 počítačov s pripojením na internet, ktoré sú využívané študentmi hlavne za účelom prístupu k elektronickým full-textovým databázam a sú im k dispozícii počas celej doby otvorenia budovy. Študenti a zamestnanci na Ekonomickej fakulte UMB majú po zaregistrovaní sa do Univerzitnej knižnice prístup ku všetkým informačným zdrojom. Informačné zabezpečenie študijného programu na Inštitúte manažérskych systémov je v súlade s podmienkami Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Zahŕňa niekoľko informačných systémov. Hlavný informačný systém, ktorý fakulta využíva pri riadení procesu vzdelávania je AIS 2 – Akademický informačný systém. Tento systém umožňuje správu tvorby ponuky predmetov vrátane informačných listov predmetov, správu rozvrhu výučbovej časti semestra, či plánovanie využitia a rezerváciu posluchární a učební na fakulte počas celého roka. Informačný systém AIS umožňuje vypísanie termínov skúšok, registráciu študentov na jednotlivé termíny skúšok, udeľovanie hodnotenia študentom a v plnej miere slúži ako elektronický index pre študenta. Fakulta využíva aj ďalšiu funkcionalitu AISu – elektronické hodnotenie spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávacieho procesu na fakulte. Študenti môžu anonymne a elektronicky ohodnotiť každého vyučujúceho, u ktorého absolvovali predmety. V neposlednom rade systém zabezpečuje vypísanie a evidenciu vedených záverečných prác, riadený prístup k informačným listom predmetov podľa študijných programov.

Druhým informačným systémom, ktorý využíva fakulta v rámci vzdelávacieho procesu je LMS Moodle. Ide o informačný systém, pomocou ktorého vyučujúci môžu plnohodnotne komunikovať so študentmi a zdieľať s nimi materiály a informácie odporučené k výučbe v rámci jednotlivých predmetov. Prístup študentov k informačným materiálom je plne riadený z úrovne fakulty a jej pracovísk, je zabezpečená ochrana zverejňovaných študijných materiálov (prístup majú len študenti, ktorým to povolí vyučujúci). Systém umožňuje elektronické testovanie študentov prostredníctvom online testov, tvorbu diskusných fór a je prostriedkom pre odovzdávanie elektronických materiálov vypracovaných študentmi – podklady pre hodnotenie absolvovania predmetu. Systém  rovnako  ako AIS  umožňuje rozposielanie hromadnej a individuálnej pošty pre študentov zapísaných na realizovaných virtuálnych kurzoch. Pracoviská fakulty využívajú uvedený informačný systém veľmi intenzívne, počet vytvorených a aktívne spravovaných kurzov sa približuje počtu prezenčne vyučovaných ponúkaných predmetov. Dôležitým informačným systémom, a to hlavne v období dištančnej výučby, je MS Teams. Tento systém umožňuje efektívnu komunikáciu so študentmi, zdieľanie študijných materiálov a realizáciu online prednášok a seminárov. MS Teams tiež umožňuje skúšanie a hodnotenie študentov. Ďalším dôležitým informačným systémom je knižničný informačný systém, ktorý umožňuje riadiť prístup všetkých študentov a zamestnancov fakulty k elektronickým informačným zdrojom. Systém slúži na vyhľadávanie knižných titulov v Univerzitnej knižnici, v medziknižničnej výpožičnej službe, vyhľadávaniu riešených projektov a publikačných výstupov zamestnancov. Knižničný informačný  systém  zabezpečuje  riadenie  prístupu  študentov a zamestnancov    fakulty    k elektronickým    full    textovým    databázam a vyhľadávačom,  ktoré  má  fakulta,  ako  súčasť   UMB,  k dispozícii.   Ide o scientometrické databázy (Web of Knowledge, Scopus), vedecké a odborné databázy (z oblasti ekonomických vied sú to najmä ACM Digital Library, Cambridge Journals: Humanities and Social Sciences, EBSCO eBook Open Access Collection, Emerald, GALE Academic OneFile, GALE General OneFile, GALE InfoTrac Custom Journals, GALE Virtual Reference Library: Art, HSTalks: Business Collection, IEEE/IET Electronic Library, ProQuest Central, ProQuest e-Book Central / ebrary, ScienceDirect, Scopus, SPRINGERLink, Web of Science, Wiley Online Library, Digitálna knižnica CVTI SR, Repozitár Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia.

Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Webový portál fakulty patrí k najvýznamnejším komunikačným prostriedkom fakulty s verejnosťou a študentmi. Webový portál je rozdelený podľa skupín, ktoré chce fakulta osloviť v dvoch jazykových mutáciách – slovenskej a anglickej. Portál obsahuje informácie pre uchádzačov o štúdium (termíny a požiadavky na podanie prihlášky a prijatie na štúdium), informácie pre súčasných študentov fakulty (oznamy študijného oddelenia, ponuku študijných programov, informácie o podujatiach pripravovaných na fakulte, činnosti študentských záujmových organizácií), informácie o absolventoch fakulty a úspešnosť uplatnenia sa absolventov v praxi, príbehy úspešných absolventov) a informácie pre verejnosť s ponukou vzdelávacích aktivít formou akreditovaných kurzov ako aj ponuku priestorov pre krátkodobý prenájom a služieb s nájmom spojených. Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade má na stránke fakulty svoju záložku v časti „Pracoviská“. Sú na nej uverejnené informácie o vedení pracoviska, členoch IMS, aktuálne oznamy a pod. Fakulta prevádzkuje v rámci intranetu vlastnú stránku, ktorá prioritne slúži ako zdroj informácií pre zamestnancov fakulty. Všetci študenti na fakulte v deň zápisu získajú prístup k dvom univerzitným kontám, pričom jedno z nich umožňuje prístup do Akademického informačného systému AIS a druhé konto slúži na prístup do všetkých ostatných univerzitných informačných systémov, a to hlavne LMS Moodle, MS Teams a poštové schránky, ktoré počas štúdia môžu bezplatne využívať. Pre uľahčenie komunikácie má každý študent e-mailovú adresu preddefinovanú v tvare meno.priezvisko@student.umb.sk. Tieto adresu sú automaticky importované aj do systému AIS. Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.


Prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom


Informačné zabezpečenie študijného programu je na primeranej vysokej úrovni. Fakulta disponuje servermi a internetovým pripojením, ktoré je bezplatne zdieľané a poskytované všetkým študentom. Východiskom informačného zabezpečenia výskumu pre rozvoj študijných programov je centrálny prístupový bod Univerzity Mateja Bela do vysokoškolskej siete SANET, z ktorého je metropolitnou sieťou prostredníctvom dvoch počítačových ústrední zabezpečený rozvod internetu do všetkých posluchární a kancelárskych priestorov fakulty pri rýchlosti prenosu dát 1 GB/s. Personál je vybavený osobnými počítačmi a v prípade potreby aj prenosnými notebookmi. V priestoroch bola celoplošne implementovaná centrálne riadená WiFi sieť univerzity, ktorá umožňuje najmä pripojenie mobilných zariadení v takmer všetkých priestoroch objektu. Na Inštitúte manažérskych systémov so sídlom v Poprade sú rovnako ako v posluchárňach a učebniach na Ekonomickej fakulte UMB umiestnené počítače s prístupom  na internet, datavideoprojektory  a premietacie  plátna.  Všetky  učebne  sú ozvučené sadou aktívnych externých reproduktorov alebo prostredníctvom reproduktorov TV, ak je v danej učebni umiestnený. Posluchárne a učebne na fakulte sú vybavené funkčných nábytkom a ich zariadenie je optimalizované pre potreby realizácie vzdelávacieho procesu.

Okrem počítačov vo všetkých učebniach má Inštitút  manažérskych  systémov   k dispozícii v kanceláriách počítače pre zamestnancov. V dvoch počítačových učebniach je okrem počítača pre vyučujúceho spolu približne 40 počítačov na podporu výučby pre študentov. Vo veľkokapacitnej učebni je okrem premietacieho plátna umiestnená približne v strede miestnosti veľká obrazovka. Všetky počítače na fakulte fungujú pod operačným systémom Windows, na výučbe sa využívajú programy dostupné v kancelárskom balíku Microsoft Office. Tieto má fakulta k dispozícii na základe zmluvy Campus Agreement. Počas štúdia pracujú študenti aj s ďalšími programami ako  IBM  SPSS  Statistics, program R (programy na štatistickú analýzu údajov), ArcGIS (software pre geografické informačné systémy), Amadeus (simulácia prevádzky zariadení cestovného ruchu), Pohoda (program na vedenie podvojného účtovníctva podniku), Eviews (ekonometrický software na tvorbu modelov, spracovanie panelových dát), softvér od spoločnosti SAP ERP umožňujúci riadenie ekonomických procesov vo  virtuálnej  spoločnosti. Vo využívaní najmodernejších softvérových aplikácií veľkou mierou fakulte pomáhajú viaceré externé spoločnosti, ktorých produkty využíva fakulta bezplatne, resp. za znížený poplatok. Ide najmä o produkty spoločností Microsoft a SAP pre výučbu a výskum zameraný na aplikáciu kvantitatívnych metód a informačných systémov v rôznych oblastiach ekonómie. Pracovný a užívateľský komfort zamestnancov a študentov Ekonomickej fakulty a jej pracovísk, vrátane Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprace, sa zvýšil aj zavedením virtuálneho úložiska pre každého zamestnanca a študenta v dátovom centre UMB. Do tohto úložiska má prístup zamestnanec a študent po zadaní hesla z ktoréhokoľvek PC na fakulte (aj z posluchární), ako aj z počítačov mimo metropolitnej siete UMB. Stav počítačovej siete, výpočtovej a didaktickej techniky sa na Ekonomickej fakulte neustále modernizuje, a to tak po stránke hardvéru ako i softvéru. Modernizáciu obidvoch súčastí realizuje fakulta hlavne z mimorozpočtových zdrojov.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania v študijnom programe s priradením k predmetom

Dištančné vzdelávanie prebieha v rámci kombinovanej metódy štúdia najčastejšie prostredníctvom platforiem MS Teams a LMS Moodle. Ekonomická fakulta UMB predpokladá využitie čiastočného dištančného vzdelávania pri všetkých predmetoch.

Na Ekonomickej fakulte sa využíva aj e-learningový portál LMS Moodle. V tejto platforme má každý predmet vytvorený individuálny kurz, kde sú zverejňované informácie o predmete, študijné materiály a ďalšie informácie pre študentov. Súčasťou portálu je aj diskusné fórum, ktoré je možné využiť aj na komunikáciu. Na hlavnej webovej stránke fakulty je pre jednoduchú orientáciu a rýchly prístup k informáciám pre študentov zverejnený odkaz na kurz v LMS Moodle, kde sú publikované rady a tipy pre študentov vo forme manuálov na prácu so všetkými využívanými e-learningovými platformami. V odôvodnených prípadoch prerušenia prezenčnej výučby, sú e-learningové platformy nastavené a pripravené na okamžitý presun výučby v plnom rozsahu do virtuálneho prostredia (MS Teams a LMS Moodle). Na Ekonomickej fakulte UMB je dištančné vzdelávanie realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín. Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby. V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e- learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod. Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory - odkaz) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS (odkaz)alebo aj na YouTube (odkaz). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (odkaz), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu. Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č. 3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu  taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity. Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci študijného programu manažment sa realizuje spolupráca s praxou, ktorá vychádza z existujúcej spolupráce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a hlavne na Inštitúte manažérskych systémov Ekonomickej fakulty so sídlom v Poprade, ktorý tento študijný program zabezpečuje. Plánujeme túto spoluprácu využívať aj naďalej a rozvíjať ju aj v rámci predkladaného študijného programu. Spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú najmä na pozvaných prednáškach v rámci jednotlivých predmetov, zabezpečovaní stáží a exkurzií, ako aj na spoločných výskumných aktivitách. Tieto inštitúcie sú zároveň primárnymi zamestnávateľmi, ktorí potrebujú absolventov tohto študijného programu, čím sa zabezpečuje aj uplatniteľnosť týchto absolventov. Ekonomická fakulta UMB má podpísané memorandum o spolupráci s Mestom Poprad a viacerými podnikmi v regióne: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2048. Pri príprave programu aktívne participovali zástupcovia zamestnávateľov z kľúčových podnikov v regióne, ako sú TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad a CHEMOSVIT, a.s. Absolventi študijného programu manažment v týchto inštitúciách môžu nájsť svoje uplatnenie, čo je jedným z hlavných zámerov tohto študijného programu. Okrem toho je nadviazaná spolupráca s rôznymi ďalšími inštitúciami, či univerzitami doma a v zahraničí, pri ktorých predpokladáme pokračovanie spolupráce aj na študijnom programe manažment aj do budúcna. Ide hlavne o nasledovné organizácie:

 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Whirlpool Slovakia, spol. s. r. o.
 • CHEMOSVIT, a.s.
 • Pasell Slovakia, s. r. o.
 • Martinus, s.r.o.
 • Stefe SK, a. s.
 • Tatranská mliekareň a.s.
 • DAVITAL, s.r.o.
 • SAP Slovensko s. r. o.
 • Železiarne Podbrezová a. s.

Potvrdením partnerstva a spolupráce s vybranými organizáciami verejného a súkromného sektora sú aj podpísané memorandá o spolupráci: (odkaz) Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom s predstaviteľmi praxe sa pravidelne realizujú prednášky pozvaných hostí aj z iných organizácií.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V meste Poprad, kde Inštitút manažérskych systémov EF UMB sídli, je študentom k dispozícii viacero športovísk: plaváreň (súčasť Aquacity Poprad), zimný štadión s ponukou verejného korčuľovania, viacero športových klubov a fitnescentier. Inštitút manažérskych systémov spolupracuje s University Dance Centre, ktoré ponúka tanečné kurzy pre študentov IMS. Ekonomická fakulta, ktorej súčasťou je IMS, pravidelne organizuje turistické výlety pre učiteľov a študentov, pričom pravidelne sa tieto výlety organizujú aj v Popradskom okrese, aby sa ich mohli zúčastniť aj vyučujúci a študenti IMS. V meste Poprad sa nachádzajú dve kiná, divadlo a Dom kultúry, kde sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú k dispozícii aj študentom IMS. V rámci spoločenských podujatí IMS organizuje imatrikulácie študentov 1.ročníka Bc. štúdia, po ktorých nasleduje Beániový ples organizovaný samotnými študentmi IMS. Každoročne vo vianočnom období IMS organizuje posedenie pri punči spojené so súťažami pre študentov. IMS tiež organizuje Vedeckú kaviareň, v rámci ktorej si môžu študenti pri káve a čaji vypočuť prednášky na rôzne zaujímavé témy mimo učebných osnov. V priestoroch IMS je zriadená tzv. študentská zóna, kde môžu tráviť voľný čas medzi vyučovacími blokmi prípravou na vyučovanie, štúdiom, alebo relaxom. K dispozícii tu je príjemné prostredie, PC, pripojenie na internet, oddychová zóna a knižnica systémom "Požičaj, prečítaj, vráť, prípadne vymeň“. Mesto Poprad, ležiace pod Vysokými Tatrami, kde pôsobí Inštitút manažérskych systémov EF UMB tiež ponúka veľa možností sociálneho, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Z nich sú pre študentov Univerzity   Mateja   Bela    najatraktívnejšie    a zároveň   najvyužívanejšie a najnavštevovanejšie nasledovné:


Z oblasti športového vyžitia:

 • Indoor minigolf - Zážitková atrakcia priamo v centre Popradu
 • GolemClub Poprad
 • Mestské tenisové kurty
 • Lyžovanie - Snowpark Lučivná, GreguškaSki -Pod Lesom, Lopušná dolina, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Vernár Studničky
 • Motokáry Tatry - Motokáry Tatry-V motorkárovom parku študenti využívajú motokáry s motorom Honda GX 200 (s výkonom 6,5 HP) a Honda GX 270 (s výkonom 9 HP). Aby si mohli vychutnať pocit z jazdy na 9 koňovej motokáre, musia splniť časový limit na 6,5 ke.
 • Vyhliadkový let balónom Poprad-Let balónom je jeden z tých zážitkov, na ktoré sa nikdy nezabúda. Vzduchoplavec sa preletí v maximálnej výške 1000 metrov nad terénom a nechá sa unášať vetrom pri pozorovaní krajiny až 10-20 km vzdušnou čiarou. Možnosť zúčastniť sa tohto dobrodružstva od rozbaľovania a nafukovania teplovzdušného balónu horákom až po ceremoniál s povýšením do šľachtického stavu balónistov urobí zo zážitku nezabudnuteľný deň. A to práve študentov láka.
 • Paintball
 • Horská dráha Tatrabob
 • BowlingLiversPub Zámoček a Citybowling Poprad
 • Aréna Poprad - Viacúčelová hala s kapacitou prekračujúcou 2000 divákov vhodná na rôzne športy ako basketbal, fitness, futsal, hádzanú či volejbal.
 • Sportcentrum Zámoček - Multifunkčná hala vhodná na rôzne hry. Bedminton, tenis, stolný tenis, futsal a florbal.
 • Zimný štadión - je využívaný predovšetkým na ľadový hokej, okrem domáceho hokejového klubu využívajú štadión aj amatérske hokejové družstvá z regiónu a je prístupný aj pre študentov. Štadión je využívaný aj na organizovanie veľkých kultúrno-spoločenských podujatí.
 • Jazdecký Areál Poprad-Kvetnica.


Z oblasti kultúrneho, sociálneho a spoločenského vyžitia:

 • Podtatranské múzeum - múzeum, galéria, pamiatky,
 • Kočiarové múzeum a jazdecké zážitky - zážitková atrakcia, agroturistika, prírodná krása, múzeum, galéria, pamiatka
 • Drevorezby na Kvetnici - Prírodná krása, drevorezby v prímestských rekreačných lesoch Poprad-Kvetnica - Mestská časť Popradu Kvetnica leží južne od centra mesta a prímestské lesy sa rozprestierajú na pahorkoch Kozích chrbtov.
 • Tricklandia - zážitková atrakcia pre študentov, je to zároveň múzeum, galéria, pamiatka.
 • PoliankovoDigitalGallery - múzeum, galéria, pamiatka, zážitková atrakcia. Na ploche viac ako 600 m2 môžu študenti pomocou moderných technológií zažiť umenie inak. Zažijú unikátny vizuálny zážitok. V blízkosti cyklistického chodníka a rozostavaných športovísk nájdu betónové ihrisko, ktoré je určené pre skateboardovú a bajkerskú komunitu.
 • Dom kultúry- predstavuje ideálny priestor pre usporadovanie divadelných predstavení, koncertov či zaujímavých talkshow.
 • Múzeum TANAP-u - múzeum, galéria, pamiatka - študenti sa tu oboznamujú s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.
 • Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie - múzeum, galéria, pamiatka, študenti sa zasväcujú do minulosti Tatier, v ktorej život nebol taký uponáhľaný, kedy fotoaparát a kamera neboli súčasťou výbavy každého turistu. Minulosť, ktorej čas plynul svojím nerušeným tempom a ten čas dokázal človek zaznamenať svojou kamerou a fotoaparátom.
 • Skimuseum - múzeum, galéria, pamiatka - Expozícia SKI MUSEA v Tatranskej Lomnici sa venuje histórii vzniku a vývoja zimných športov vo Vysokých Tatrách od ich samého počiatku až do roku 1945. Študenti sa môžu prostredníctvom 19 náučných tabúľ dozvedieť veľa zaujímavých informácií o začiatkoch lyžovania, korčuľovania, curlingu, horolezectva, sánkovania, či bobovania vo Vysokých Tatrách.
 • Zámčisko Turistická trasa - turistika v okolí Popradu, v krásnej prírode pod Vysokými Tatrami. Vrch Zámčisko sa nachádza v rekreačnej časti mesta Poprad- Kvetnica. Aj túto trasu študenti využívajú.
 • Kino Tatran, Cinemax - multisálové kiná premietajúce rôzne žánre filmov a priestory sú využívané aj na organizáciu podujatí pre študentov študijného programu manažment, napr. na organizáciu Študentskej vedeckej aktivity,
 • Harmonystudio: V priestoroch sa študenti venujú najmä joge, no organizujú sa tu aj stretnutia na rôzne témy týkajúce sa osobnostného rozvoja. Študenti maľujú mandaly, cvičia cchikung, tancujú, meditujú, stretávajú sa pri rozhovoroch nie len o joge.
 • Geopark Neandertal Gánovce: nálezisko odliatku lebky neandertálca (Homo Neanderthalensis) európskeho a svetového významu sa nachádza v lokalite Hrádok v Gánovciach,
 • Národný park Slovenský raj - Letná a zimná turistika, letná rekreácia pri vode (Palcmanská Maša)
 • Thermal Park Vrbov, AquaSpa Gánovce, AquaCity Poprad
 • Zážitkové jazdy historickými električkami
 • Forum Poprad - nakupovanie a nočný život pre študentov dostupný len 5 minút od priestorov Inštitútu manažérskych systémov EF UMB,
 • Pravidelné akcie. V meste sa pravidelne konajú akcie a podujatia, o ktoré je zo strany študentov pravidelne veľký záujem: Popradská hudobná jar, Leto v Poprade , Hudobný festival – Fun rádio Dohoda, Popradská hudobná jeseň, Medzinárodný festival horských filmov, Najkrajšie Vianoce pod Tatrami - Vianočný jarmok.

Mesto Poprad ponúka študentom bohatý program duchovného vyžitia. Každý týždeň sa organizujú duchovné slávnosti na Námestí sv. Egídia v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie i v Kostole sv. Egídia. Okrem svätých omší majú počas týchto slávností študenti možnosť duchovne sa obohatiť na koncertoch kresťanských kapiel a gospelových skupín i speváckych zborov. Študenti sa môžu zúčastniť duchovných slávností a omší aj v kostoloch: v Kostole evanjelickej cirkvi v Poprade – Veľkej a v Kostole sv. Juraja, ktorý sa nachádza na Sobotskom námestí v centre mestskej časti Popradu - Spišská Sobota.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu manažment majú možnosť zúčastniť sa rôznorodých krátkodobých, ale aj dlhodobých zahraničných študijných pobytov. Medzi najobľúbenejšie formy mobilitných programov patria programy:

 • Erasmus+ štúdium v krajinách EÚ
 • Erasmus+ štúdium v krajinách mimo EÚ
 • Central Europe Connect (CEC)
 • CEEPUS
 • Národný štipendijný program

 

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB (odkaz). Všetky informácie o študijných pobytoch, ako aj návody ako postupovať v jednotlivých fázach študijného pobytu, sú zverejnené webovom sídle fakulty (odkaz). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+. Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records). Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného program manažment aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: (odkaz)


Okrem uvedených možností majú študenti študijného programu manažment možnosť absolvovať stáž v niektorom z podnikov v regióne Mesta Poprad v rámci           podpísaného    Memoranda     o spolupráci: (odkaz). Ide o nasledujúce inštitúcie:

 •  Mesto Poprad
 •  Whirlpool Slovakia spol. s r. o.
 •  Pasell Slovakia, s. r. o.
 •  Chemosvit, a. s.
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium (podmienky prijatia na štúdium a algoritmus vytvárania poradia uchádzačov) sú zverejnené na  webovom  sídle Ekonomickej fakulty UMB (Možnosti  a podmienky prijatia na štúdium v AR 2023/2024). Uchádzač o štúdium študijného programu manažmentu musí spĺňať základné osobnostné a vedomostné požiadavky podľa kompetenčného rámca podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovni 4. Uchádzač má prehĺbené všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni aplikácie a odborné vedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných pojmoch v širších súvislostiach. Uchádzač má kognitívne zručnosti, vie používať prakticky informácie všeobecného charakteru, je schopný aplikovať prehĺbené všeobecné a odborné vedomosti, používať odbornú  dokumentáciu.  Uchádzač  musí  byť   zodpovedný,  samostatný a sociálne kompetentný. Vyznačuje sa samostatným riešením problémových úloh v predvídateľných meniacich sa podmienkach, zodpovednosťou za prácu v predvídateľných meniacich sa podmienkach, zodpovednosťou za riadenie menšieho kolektívu a zodpovednosťou za riadenie menšieho kolektívu. Uchádzač musí byť racionálnym, sebavedomým, vyrovnaným človekom, pripraveným pre bakalárske štúdium. Uchádzač je vedomosťami, spôsobilosťami a zručnosťami získanými vo všeobecnovzdelávacích predmetoch na strednej škole pripravený na štúdium v študijnom programe manažment. Počas štúdia na strednej škole si osvojil vedomosti o zákonoch spoločenských vied, rozumie im a vie ich použiť a aplikovať v teórii a praxi, chápe súvislosti medzi spoločenskými javmi. Uchádzač je schopný samostatne a systematicky sa vzdelávať, prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a rýchlo a spoľahlivo si osvojovať nové poznatky, vyhľadávať ich, triediť a spracovávať nové informácie, kriticky ich hodnotiť a používať v nových situáciách. Dokáže pomocou logického uvažovania tvorivo riešiť problémy z rôznych oblastí života. Orientuje sa v globálnych problémoch súčasného sveta, chápe komplexnosť vzťahu medzi prírodou a ľudskou činnosťou, zdravím a životným prostredím. Ovláda aspoň jeden cudzí jazyk minimálne na úrovni B1.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z jedného cudzieho jazyka a z písomného testu zo základov ekonómie. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium sú zverejnené na webovej  stránke  (odkaz). Postup   prijímacieho   konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 (odkaz). Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systémom TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty. Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentmi. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

V akademickom roku 2023/2024 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V akademickom roku 2022/2023 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe manažment 30 uchádzačov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 29 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu upravuje Smernica č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela (odkaz).

Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa na UMB spravidla uskutočňuje ako:

 • hodnotenie kvality výučby a učiteľov študijného programu študentmi po absolvovaní povinného alebo povinne voliteľného predmetu,
 • hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a ďalších podporných činností študentmi najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky,
 • hodnotenie kvality študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia ich štúdia,
 • hodnotenie kvality študijného programu ďalšími zainteresovanými stranami.

Do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP sú zahrnuté  všetky povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré si študent v danom akademickom roku zapísal a ktoré v danom semestri akademického roka absolvoval. Môže sa hodnotiť aj kvalita výučby a učiteľov ŠP v prípade výberových predmetov, ak je takéto hodnotenie vhodné a môže prispieť k zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Hodnotenie kvality vyučovania a učiteľov ŠP sa uskutočňuje vo fyzickej alebo elektronickej podobe, hodnotiaca škála je od 1 ako najlepšie hodnotenie a 5 ako najhoršie hodnotenie, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí otázok je takýto:

 • Na začiatku semestra jasne formuluje kritériá na ukončenie predmetu a dodržiava ich.
 • Rešpektuje stanovený rozvrh vyučovacích hodín.
 • Priebežne zisťuje úroveň vedomostí študentov.
 • Študentov vedie k samostatnej práci, k tvorivému a kritickému mysleniu.
 • Študentov motivuje k prehlbovaniu informácií o predmete.
 • Vyvoláva záujem o predmet napr. aktuálnymi informáciami z praxe.
 • Proces výučby podnecuje odbornú a otvorenú diskusiu.
 • Študentov hodnotí objektívne.
 • Presvedčil/a ma, že štúdium jeho/jej predmetu má zmysel.

Predmetom hodnotenia je úroveň kvality vyučovania a úroveň kvality pedagogickej kompetentnosti učiteľa. Medzi ďalšie spôsoby monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu patria anonymné spätné väzby, ktoré sú realizované pedagógmi na jednotlivých predmetoch.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

Hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a podporných činností sa uskutočňuje najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí je takýto (hodnotiaca škála od 1 do 5):

 • Vhodnosť    (skladba)    predmetov   tvoriacich    študijný    program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.
 • Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.
 • Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.
 • Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.
 • Možnosti štúdia odborných predmetov v cudzom jazyku.
 • Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom prostredníctvom poradenskej činnosti.
 • Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.
 • Dostupnosť odporúčanej študijnej literatúry v univerzitnej knižnici.
 • Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.
 • Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.
 • Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Získavanie spätnej väzby hodnotením kvality študijného programu absolventmi sa obvykle uskutočňuje v elektronickej podobe, najmenej raz za štandardnú dĺžku štúdia daného ŠP, pričom sa odporúča uskutočniť hodnotenie kvality študijného programu takými absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od ich riadneho skončenia štúdia. Predmetom hodnotenia je príslušný študijný program a úroveň naplnenia cieľov vzdelávania príslušného študijného programu z pohľadu absolventov.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty (odkaz) a na webovom sídle Inštitútu manažérskych systémov, kde je uvedený počet študentov zapísaných na daný predmet, počet študentov  zúčastnených  na   hodnotení   kvality   učiteľov   a vyučovania a jednotlivé hodnotené predmety, ak sa na nich zúčastnil požadovaný minimálny počet študentov.

 

Výsledky spätnej väzby sú prerokúvané na dvoch úrovniach:

1.Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na úrovni katedry/inštitútu Každý vedúci zamestnanec je povinný oboznámiť s výsledkami hodnotenia kvality vysokoškolských učiteľov, na ktorých sa hodnotenie vzťahuje. Ak je potrebné prijať opatrenie na zlepšenie kvality, opatrenie musí byť súčasťou zápisnice zo zasadnutia pracoviska. Zápisnice sú uložené na sekretariáte IMS.

2. Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality

Výsledky hodnotenia kvality sa prerokúvajú na zasadnutí fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality. Ak je identifikovaná nekvalita, fakultný orgán pre vnútorný systém kvality zaviaže dekana na prijatie adekvátnych opatrení. Zápisnice z rokovania rady pre vnútorný systém kvality EF UMB sú zverejnené na webovom sídle RVSK EF UMB.

 

Spätná väzba na kvalitu je v rámci politík kvality na UMB zabezpečená aj ako proces neustáleho zlepšovania, kde je možné ktoroukoľvek zainteresovanou stranou podať podnet na zlepšenie kvality. Kontaktné miesta pre zlepšovanie kvality sú uvedené na webovom sídle VSK UMB (odkaz)

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Podľa postupov uvedených v smernici č. 2/2022 sa uskutočňuje hodnotenie kvality študijného programu aj prostredníctvom týchto tvrdení hodnotených absolventmi (hodnotenie od 1 po 5):

 •  Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom.
 •  Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom.
 •  Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom.
 •  Fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

 •  Vhodnosť    (skladba)    predmetov   tvoriacich    študijný    program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.
 •  Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.
 • Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sú zverejnené na webovom sídle fakulty (odkaz) a na webovom sídle Inštitútu manažérskych systémov v časti „Hodnotenie kvality študijného programu“.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu