Opis študijného programu
Študijný program PP_PMS_D2n - podnikové manažérske systémy
Štúdium stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady schváleného Vedeckou radou UMB dňa 10.12.2020 a v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26.1.2021 schváleného rektorom UMB.
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
05.05.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
xxx
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
podnikové manažérske systémy (178019)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania 767
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Poprad
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - Ekonómia a manažment, ISCED-F kód odboru: 0413 Manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Ing.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 25, počet uchádzačov: 24, počet zapísaných študentov: 20
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu podnikové manažérske systémy v študijnom odbore ekonómia a manažment preukazuje rozšírené vedomosti nadväzujúce na základy ekonómie a manažmentu, ktorým porozumel a vie ich aplikovať pri tvorivých riešeniach problémov v nových alebo neznámych prostrediach spojených s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním manažérskych systémov. Má schopnosť integrovať vedomosti a manažérske systémy, zvládať komplexnosť problémov a formulovať rozhodnutia pri obmedzenom množstve informácií. Vie závery a rozhodnutia jasne prezentovať a má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať. Dokáže analyzovať ekonomické a manažérske aspekty procesov organizácie, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má znalosti nielen z operatívneho riadenia, ale aj z oblasti strategického rozhodovania. Myslí abstraktne, strategicky a analyticky, kriticky hodnotí javy, zvláda prácu v interdisciplinárnych pracovných kolektívoch. Aplikuje systémový prístup k riešeniu problémov. Pri tvorbe a realizácii manažérskych rozhodnutí rešpektuje princípy neustáleho zlepšovania, zahŕňajúc spoločenskú a etickú zodpovednosť pri uplatňovaní získaných vedomostí.

Absolvent študijného programu podnikové manažérske systémy je schopný a kompetentný identifikovať potreby organizácie zavádzať manažérske systémy ako  súčasť  strategického  manažmentu  organizácie,  navrhnúť a aplikovať konkrétne riešenia, ktorými organizácia splní požiadavky špecifických normalizovaných a nenormalizovaných manažérskych systémov a vie tieto manažérske systémy trvalo udržiavať. Vie princípy projektového manažmentu a dokáže v rámci získaných zručností a kompetencií riadiť projekty implementácie a integrácie manažérskych systémov. Vie princípy manažmentu rizika,  vie  identifikovať,  analyzovať,  priorizovať,  hodnotiť a eliminovať riziká spojené s aplikáciou daného manažérskeho systému, dokáže analyzovať, modelovať, hodnotiť a zlepšovať hlavné a podporné procesy organizácie zahrnuté do jej manažérskeho systému. Absolvent získa kompetentnosť plánovať a vykonať audit manažérskych systémov, identifikovať nezhody  s požiadavkami  na  špecifické  manažérske systémy, formulovať   zistenia   a závery    auditu    vedúce    k zlepšovaniu a udržateľnosti manažérskych systémov. Má vedomosti a zručnosti na aplikáciu  požiadaviek  normalizovaných   systémov   manažérstva   kvality a systému manažérstva proti korupcii. Získané vedomosti, zručnosti a kompetencie vytvárajú absolventovi predpoklad uplatnenia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia nezávisle na veľkosti a druhu organizácie, ktorá zavádza alebo má zavedený manažérsky systém, alebo vytvára predpoklad uplatnenia sa v projektových a poradenských organizáciách zaoberajúcimi sa implementáciou, auditom a certifikáciou manažérskych systémov.


Ciele vzdelávania:

Ciele a výstupy vzdelávania sú uvedené podľa profilu absolventa v štruktúre profilových predmetov, ktorými sa vedomosti (V), zručnosti (Z) a prenositeľné kompetencie (PK) dosahujú:

Podnikové manažérske systémy

V: Mať rozšírené vedomosti nadväzujúce na základy ekonómie a manažmentu, ktorým študent porozumel a vie ich aplikovať pri tvorivých riešeniach problémov v nových alebo neznámych prostrediach spojených s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním manažérskych systémov. Z: Vedieť navrhnúť a aplikovať konkrétne riešenia, ktorými organizácia splní požiadavky špecifických normalizovaných a nenormalizovaných manažérskych systémov. PK: Vedieť manažérske systémy trvalo udržiavať. Mať schopnosť integrovať vedomosti a manažérske systémy.

Procesný manažment

V: Dokázať analyzovať ekonomické a manažérske aspekty procesov organizácie, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Z: Dokázať analyzovať, modelovať, hodnotiť a zlepšovať hlavné a podporné procesy organizácie zahrnuté do jej manažérskeho systému. PK: Vyznačovať sa vysokou mierou tvorivosti

a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní.

Strategický manažment

V: Mať znalosti nielen z operatívneho riadenia, ale aj z oblasti strategického rozhodovania. Z: Schopnosť a kompetentnosť identifikovať potreby organizácie zavádzať manažérske systémy ako súčasť strategického manažmentu organizácie. PK: Mať schopnosť integrovať vedomosti

a manažérske systémy, zvládať komplexnosť problémov a formulovať rozhodnutia pri obmedzenom množstve informácií.

Projektový manažment

V: Aplikovať systémový prístup k riešeniu problémov a vedieť princípy projektového manažmentu. Z: Dokázať v rámci získaných zručností

a kompetencií riadiť projekty implementácie a integrácie manažérskych systémov. PK: Zvládať prácu v interdisciplinárnych pracovných kolektívoch. Vedieť závery a rozhodnutia jasne prezentovať. Rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať.

Systémy manažérstva kvality

V: Mať vedomosti o požiadavkách normalizovaných systémov manažérstva kvality. Z: Mať zručnosti na aplikáciu požiadaviek normalizovaných systémov manažérstva kvality. PK: Pri tvorbe a realizácii manažérskych rozhodnutí rešpektovať princípy neustáleho zlepšovania, zahŕňajúc spoločenskú a etickú zodpovednosť pri uplatňovaní získaných vedomostí.

Systém manažérstva proti korupcii

V: Mať vedomosti o požiadavkách normalizovaného systému manažérstva proti korupcii. Z: Mať zručnosti na aplikáciu požiadaviek normalizovaného systému manažérstva proti korupcii. PK: Pri tvorbe a realizácii manažérskych rozhodnutí rešpektovať princípy neustáleho zlepšovania, zahŕňajúc spoločenskú a etickú zodpovednosť pri uplatňovaní získaných vedomostí.

Auditovanie manažérskych systémov

V: Vedieť plánovať a vykonať audit manažérskych systémov. Z: Identifikovať nezhody s požiadavkami na špecifické manažérske systémy, formulovať zistenia a závery auditu vedúce k zlepšovaniu a udržateľnosti manažérskych systémov. PK: Myslieť abstraktne, strategicky a analyticky, kriticky hodnotiť javy.

Manažment rizika

V: Vedieť princípy manažmentu rizika. Z: Vedieť identifikovať, analyzovať, priorizovať, hodnotiť a eliminovať riziká spojené s aplikáciou daného manažérskeho systému. PK: Zvládať komplexnosť problémov a formulovať rozhodnutia pri obmedzenom množstve informácií.


Ciele a výstupy vzdelávania podľa informačných listov predmetov sú uvedené v prílohe č. 13 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Ciele a výstupy vzdelávania.


b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Manažér integrovaného manažérskeho systému

(sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; SKKR: úroveň 7; NKR: úroveň 7; ISCED 2011: 767)

Interný audítor manažérskych systémov

sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; SKKR: úroveň 7; NKR: úroveň 7; ISCED 2011: 767)

Špecialista riadenia systému kvality (sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; SKKR: úroveň 7; NKR: úroveň 7; ISCED 2011: 767; SK

ISCO‐08: 2421002)

Projektový špecialista (projektový manažér)

(sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; SKKR: úroveň 7; NKR: úroveň 7; ISCED 2011: 767; SK ISCO‐08: 2421003)

Špecialista optimalizácie procesov

(sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; SKKR: úroveň 7; NKR: úroveň 7; ISCED 2011: 767; SK ISCO‐08: 2421001)

Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)

(sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; SKKR: úroveň 7; NKR: úroveň 7; ISCED 2011: 767; SK ISCO‐08: 2422002)

c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

xxx

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatniteľnosť absolventov je rozdelená do troch častí:

1.Teoretická uplatniteľnosť absolventov daná povolaniami, na ktoré je absolvent štúdia pripravený:

-      Manažér integrovaného manažérskeho systému

-      Interný audítor manažérskych systémov

-      Špecialista riadenia systému kvality

-      Projektový špecialista (projektový manažér)

-      Špecialista optimalizácie procesov

-      Špecialista riadenia rizík

2.    Všeobecné výsledky zamestnanosti absolventov študijného programu z verejne dostupných zdrojov

Výsledky uplatniteľnosti absolventov študijného programu sú zverejnené na webovom sídle: https://uplatnenie.sk/?degree=S%C5%A0&region=&school=&field=&year=20 19

kde sú prezentované údaje za akademický rok 2018/2019. Na základe analýzy uplatniteľnosti sú výsledky takéto:

-  Zamestnaní absolventi 71 %

-  Absolventi pracujúci na dohodu: 6 %

-  Absolventi ako SZČO: 9 %

-  Absolventi na materskej dovolenke: 3 %

-  Nezamestnaní absolventi: 3 %

-  Absolventi pokračujúci v štúdiu: 0 %

-  Ostatní absolventi (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 9 %

3.  Hodnotenie uplatniteľnosti absolventmi

Uplatniteľnosť absolventov sa taktiež hodnotí prostredníctvom získavania relevantnej spätnej väzby od absolventov v súlade so smernicou UMB č. 2/2022. Na základe hodnotenia kvality vzdelávania absolventov sa v čase od 24.1.2022 do 31.1.2022 realizovala anketa vo výberovom súbore absolventov, na ktorej sa zúčastnilo 6 absolventov, pričom výsledky vo vzťahu k uplatniteľnosti sú takéto:

- Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom: 83%

- Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom: 100%

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Akademický rok 2019/2020

Ing. Martina Jurkovičová – vedúca ekonomického úseku, organizácia v zriaďovateľskej kompetencii miestnej samosprávy

Ing. Patrícia Mladá – accountant, organizácia pôsobiaca v automobilovom priemysle

Akademický rok 2020/2021

PaedDr. Ing. Beáta Taylorová, PhD. – riaditeľka gymnázia a vysokoškolská učiteľka v študijnom programe podnikové manažérske systémy, organizácia v zriaďovateľskej kompetencii vyššieho územného celku.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:

1. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania

V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo

zamestnávatelia:

- Certifikačný orgán CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad

- Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Zástupcovia zamestnávateľov vypracovali správu zainteresovanej strany, kde formulovali pripomienky a dali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu. O rozsahu spracovania pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu, ktorá je súčasťou akreditačného spisu.

2. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania V procese schvaľovania študijného programu môžu vznieť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

- zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,

- zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,

- zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

3. Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov

Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť požiadať spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe sú z hľadiska ich vymedzenia definované v Smernici UMB č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to v súlade ECTS Users' Guide 2015 a zákonom č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú taktiež definované v Študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (https://www.umb.sk/studium/student/know‐how‐pre‐ studenta/studijne‐predpisy.html) a v Študijnom poriadku Ekonomickej fakulty UMB (https://bit.ly/34wDkCB).

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu boli okrem uvedených dokumentov zohľadnené aj nasledovné pravidlá:

- kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit,

- pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania,

- časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie, 

- profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny povinných predmetov tak, aby absolvent nadobudol počas svojho štúdia všetky požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie charakterizované v cieľoch vzdelávania.b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané

študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1978).

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta  v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2 (https://ais2.umb.sk/ais/start.do). UPOZORNENIE: AiS2 je prístupný len pre študentov a učiteľov s prideleným prístupovým menom a heslom. V procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sú informačné listy a odporúčaný študijný plán súčasťou interného akreditačného spisu. https://umbsk.sharepoint.com/:f:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EqJXQXV1OdNPvgpY7CyvCFkByz-dx7LnMXwkRKFokbiyvQ?e=vDyowZ

a sú verejne dostupné na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2148


d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
120
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 74 (z toho 20 za Diplomovú prácu s obhajobou)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 30

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 16

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 20

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Študijný program podnikové manažérske systémy má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov.

Pravidlá pre  overovanie  výstupov  vzdelávania  a hodnotenie  študentov a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 (https://bit.ly/34wDkCB).

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Študenti sú spravidla hodnotení priebežne, pričom sa sleduje osvojovanie vedomostí získaných prostredníctvom všetkých foriem výučby a samostatného štúdia a sleduje sa aj úroveň vypracovania zadaných prác, ak sú takéto práce súčasťou ich študijných povinností. Dosiahnutá úroveň vedomostí a zručností sa hodnotí na základe vopred stanovených kritérií zadávaním kontrolných otázok, testov, konkrétnych študijných úloh, písomných prác a pod. Výsledky  priebežného  hodnotenia  sú  dôležitou  súčasťou  hodnotenia   z predmetov, ak je takýto typ hodnotenia definovaný v podmienkach ukončenia predmetu. Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje v období na skončenie študijných povinností. Riadne a opravné termíny sú s dostatočným časovým predstihom zverejnené v akademickom informačnom systéme AiS2 (https://ais2.umb.sk/ais/start.do). (UPOZORNENIE: AiS2 je prístupný len pre študentov a učiteľov s prideleným prístupovým menom a heslom).

Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia. Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 (https://bit.ly/34wDkCB) a v smernici o vybavovaní sťažností (https://www.umb.sk/univerzita/verejnost‐a‐media/peticie‐a‐

staznosti/staznosti/)).

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu,  na vedúceho inštitútu   alebo na prodekanku  pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.


g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované: v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 (https://bit.ly/34wDkCB).

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné dva akademické roky, ktoré reprezentujú štandardnú dĺžku štúdia.

Témy záverečných prác pre akademický rok 2020/2021 

Ing. Lucia Bartková, PhD.

-    Skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranej organizácii

-    Online marketing ako súčasť komunikačnej stratégie podniku

-    Aplikácia Kanovho modelu pre skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranom podniku

-    Marketingová analýza ako súčasť strategického manažmentu podniku

-    Aplikácia EFQM v konkrétnom podniku

-    Online marketing ako súčasť komunikačnej stratégie podniku


Ing. Jana Janičková, PhD.

-    Personálny audit v podniku

-    Personálny audit v organizácii verejnej správy

-    Finančný plán podniku

-    Perspektíva finančnej situácie podniku

-    Plánovanie finančnej a majetkovej štruktúry podniku

 

Ing. Mária Pomffyová, PhD.

-    Softvérová podpora merania a hodnotenia výkonnosti vybraného podniku

-    Možnosti softvérovej podpory manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku

-    Podpora procesného riadenia vo vybranom podniku

-    Kompetenčné modely a ich úloha vo vybranom podniku

-    Softvérová podpora optimalizácie logistických procesov vo vybranom podniku

 

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA

-    Mobbing a bossing na pracovisku vo vybranej organizácii

-    Pracovná spokojnosť zamestnancov vo vybranom podniku

-    Teória a prax využívania metódy 5S na vybranom pracovisku

-    Zdroje stresu a stratégie jeho zvládania v manažérskej profesii

-    Syndróm vyhorenia u manažérov

 

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

-    Implementácia vybraných požiadaviek manažmentu rizika podľa ISO 9001

-    Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 vo vybranej organizácii

-    Výber a hodnotenie dodávateľov vo vybranej organizácii

-    Procesná analýza a optimalizácia procesov vo vybranom podniku

-    Optimalizácia výrobného procesu vybraného podniku

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

-    Marketingová stratégia vo vybranom podniku

-    Manažment rizika a preventívne nástroje zabezpečovania kvality metódou FMEA

-    Požiadavky zákazníka a ich transformácia do výrobného procesu metódu QFD

-    Vizuálny manažment ako nástroj optimalizácie výrobného procesu

-    Implementácia procesného manažmentu do systému riadenia podniku

-    Realizácia projektu vo vybranom podniku

 

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

-    Implementácia ISO 37001:2016 vo vybranom podniku

-    Integrácia manažérskych systémov vo vybranom podniku

-    Implementácia ISO 45001:2018 vo vybranom podniku

-    Implementácia ISO 14001:2015 vo vybranom podniku

-    Implementácia ISO/IEC 27001:2013 vo vybranom podniku

-    Využitie princípov organizačného auditu pri zlučovaní vybraných obcí a integrácii ich samosprávnych funkcií

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

-    Účtovný a daňový pohľad na starostlivosť o zamestnancov v stredne veľkom podniku

-    Predikcia finančného zdravia vybraného podniku

-    Predikcia finančného zdravia vybraného podniku

-    Zmena systému odmeňovania zamestnancov vybraného podniku a jej dôsledky

-    Podnikateľský plán ‐ zriadenie novej prevádzky existujúceho podniku

-    Zmena systému odmeňovania zamestnancov finančnej spoločnosti a jej dôsledky


Témy záverečných prác pre akademický rok 2021/2022

Ing. Lucia Bartková, PhD.

-    Návrh marketingového plánu pre novovznikajúci podnik

-    Vybrané aspekty marketingového mixu vo vybranej organizácii

-    Skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranej organizácii

-    Návrh zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

-    Online marketing ako súčasť komunikačnej stratégie podniku

-    Marketingová stratégia vo vybranom podniku

-    Marketingová analýza ako súčasť strategického manažmentu podniku

-    Aplikácia Kanovho modelu pre skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranom podniku

-    Aplikácia modelu EFQM vo vybranom podniku

-    Skúmanie spokojnosti a lojality zákazníkov vo vybranej organizácii

 

Ing. Jana Janičková, PhD.

-    Audit systému riadenia ľudských zdrojov v podniku

-    Audit finančného plánu výrobného podniku

-    Simulovaný audit systému finančného riadenia podniku

-    Audit povinnej starostlivosti o zamestnancov podniku

-    Audit finančného plánu podniku služieb

-    Audit finančnej situácie výrobného podniku

-    Optimalizácia finančnej situácie podniku

-    Využitie princípov organizačného auditu pri zlučovaní vybraných obcí a integrácii ich samosprávnych funkcií

 

Ing. Mária Pomffyová, PhD.

-    Softvérová podpora optimalizácie logistických procesov vo vybranom podniku

-    Skvalitnenie informačnej podpory riadenia využitím diagramov dátových tokov v programe Enterprise Architect

-    Modelovanie podnikových procesov vo výrobnom podniku

-    Softvérová podpora hodnotenia výkonnosti vybraného podniku

-    Možnosti programu Enterprise Architect ako prostredia pre tvorbu informačnej podpory

-    Možnosti DEA analýzy ako nástroja na zvyšovanie výkonnosti podniku

-    Úloha nástrojov Business Intelligence ako podpory riadenia podniku

-    Význam kompetenčného modelu ako podpory riadenia vo vybranom podniku

 

Ing. Lucia Hudáková, PhD.

-    Implementácia systému spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranej organizácii

-    Optimalizácia existujúceho systému spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranej organizácii.

-    Zmena marketingového mixu na udržateľný marketingový mix v kontexte SZP v podniku.

-    Implementácia environmentálne orientovaného riadenia vo vybranom podniku.

 

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

-    Výber a hodnotenie dodávateľov vo vybranej organizácii

-    Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku počas COVID‐19 krízy

-    Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 vo vybranej organizácii

-    Analýza rizikových faktorov vplývajúcich na dopyt po produktoch vybraného podniku

-    Analýza uplatňovania princípov spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranom podniku

-    Výskum rizikových faktorov vplývajúcich na spokojnosť zákazníkov vybraného podniku

-    Implementácia vybraných optimalizačných metód v praxi výrobného podniku

-    Výskum využívania možností zabezpečenia sa proti podnikateľskému riziku

-    Implementácia vybraných požiadaviek manažmentu rizika podľa ISO 31000

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

-    Bariéry výkonu interných auditov manažérskych systémov

-    Akreditácia certifikačných orgánov manažérskych systémov

-    Audit integrovaného certifikovaného manažérskeho systému

-    Eliminácia rizík spojených s hlavnými a podpornými podnikovými procesmi

-    Klasifikácia zistení a záverov z externých a interných auditov manažérskych systémov

-    Optimalizácia dodávateľov aplikáciou technickej konsolidácie spojovacieho materiálu

-    Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu projektového manažéra

-    Riadenie projektov v stavebnom priemysle

-    Využívanie chatbotov pri automatizácii podnikových procesov

 

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

-    Využívanie informačných systémov na zabezpečenie plnenia vybraných požiadaviek normy ISO 9001

-    Dobrá prax implementácie manažérskych systémov

-    Integrácia certifikovateľných manažérskych systémov

-    Implementácia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

-    Aplikačná prax spolupráce so zainteresovanými stranami pri zvyšovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

-    Výkon interného auditu kvality v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

-    Trvalé zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania

-    Procesný model vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

-    Zlepšovanie procesu auditovania dodávateľov v strojárskom podniku

-    Implementácia požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 vo vybranom podniku

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

-    Osobitosti merania a hodnotenia výkonnosti vybraného podniku v kontexte krízy vyvolanej pandémiou Covid‐19

-    Riadenie krízy vybraného podniku cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách v kontexte krízy v roku 2020

-    Finančná analýza ako východisko merania a hodnotenia výkonnosti vybraného podniku

-    Finančná analýza ako východisko merania a hodnotenia výkonnosti poľnohospodárskeho podniku

-    Osobné náklady ako súčasť merania a hodnotenia výkonnosti podniku

-    Výkonnosť podniku a jeho potenciál pre rozvoj

-    Hospodárska kríza ako príležitosť pre rast výkonnosti podniku

-    Materiálové náklady ako súčasť merania a hodnotenia výkonnosti podniku

-    Rozhodovanie o efektívnosti organizačnej štruktúry podniku na základe ekonomických výsledkov organizačných jednotiek

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1343), v Študijnom poriadku EF UMB (https://bit.ly/34wDkCB) v čl. 21 a čl. 22. Organizačné usmernenia týkajúce sa obhajoby diplomovej práce sú uvedené na webovom sídle pracoviska v časti Oznamy pracoviska.

Každý učiteľ študijného programu navrhuje témy len v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré zabezpečuje. Téma diplomovej práce je dostatočne konkrétna na to, aby indikovala jej obsah a hlavný cieľ. Pri formulovaní témy diplomovej práce sa pamätá na to, že jej výsledkom je návrh jedinečného inžinierskeho riešenia problému.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na webovej stránke UMB (https://www.umb.sk/medzinarodne‐vztahy/referat‐pre‐medzinarodnu‐ spolupracu/strategie.html) a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB (https://bit.ly/3L4aF8B).

Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1223) v slovenskom a anglickom jazyku.

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Na dodržiavaní akademickej etiky sa kladie dôraz počas celého ich štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk.

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky, a to v prvom roku štúdia v rámci predmetu Úvod do štúdia na vysokej škole, pri zadávaní seminárnych prác a projektov, v rámci Seminára k diplomovej práci a prostredníctvom príslušných ročníkových vedúcich. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. V prípade porušenia akademickej etiky má UMB vytvorené postupy riešenia, a to v Študijnom poriadku EF UMB a v Disciplinárnom poriadku UMB. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB (https://bit.ly/3gkrH4d). Jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov (https://www.umb.sk/studium/student/know‐how‐pre‐studenta/studijne‐predpisy.html).

Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené na webovom sídle univerzity (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o‐univerzite/akademicka‐etika‐ umb/eticka‐komisia/).

 Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o‐univerzite/akademicka‐etika‐ umb/eticka‐komisia/eticky‐kodex‐studenta‐umb.html). Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami na UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o univerzite/akademicka‐etika‐umb/trening.html). Dokumenty sa zverejňujú na webovom sídle univerzity a fakulty.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primerané úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí  študovať  na  UMB.  Postupy  pre  uchádzačov  a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovom sídle univerzity (https://www.umb.sk/studium/student/student so‐specifickymi‐potrebami/informacie‐pre‐studentov‐so‐specifickymi‐ potrebami.html).

Na EF UMB je ustanovená funkcia koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1981).

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní zo strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností (https://www.umb.sk/univerzita/verejnost‐a‐media/peticie‐a‐staznosti/staznosti/).5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy predmetov sú v procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo súčasťou interného akreditačného spisu a zároveň sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2 (https://ais2.umb.sk/ais/start.do) (UPOZORNENIE: AiS2 je prístupný len študentom a zamestnancom s prideleným menom a heslom), pričom obsahuje tieto povinné a povinne voliteľné predmety:

Povinné predmety:

1.      Podnikové manažérske systémy

2.      Procesný manažment

3.      Strategický manažment

4.      Projektový manažment

5.      Systémy manažérstva kvality

6.      Finančno‐ekonomická analýza podniku 2

7.      Systém manažérstva proti korupcii

8.      Auditovanie manažérskych systémov

9.      Manažment rizika

10.   Diplomový seminár

11.   Diplomová práca s obhajobou

Povinné voliteľné predmety:

1.        Systémy manažérstva environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2.        Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle

3.      Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti

4.      Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

5.      Štatistické riadenie kvality

6.      Marketingové stratégie

7.      Logistika

8.      Trvalo udržateľný rozvoj

9.      Informačné systémy na meranie a hodnotenie výkonnosti podniku

10.   Manažment inovácií

11.   Finančný manažment


6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram aktuálneho akademického roka je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)


Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2 (https://ais2.umb.sk/ais/start.do). (UPOZORNENIE: AiS2 je dostupný len

študentom a zamestnancom s prideleným prístupovým menom a heslom).

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E‐mail: jan.zavadsky@umb.sk

Tel.: +421908 068 333

Webový odkaz: https://www.ef.umb.sk/jzavadsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E‐mail: jan.zavadsky@umb.sk

Tel.: +421908 068 333

Webový odkaz: https://www.ef.umb.sk/jzavadsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528


doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E‐mail: zuzana.zavadska@umb.sk

Tel.: +421908 068 333

Webový odkaz: https://www.ef.umb.sk/zuzavadska/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20993


doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E‐mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Tel.: +421‐48‐4461151

Webový odkaz: https://www.ef.umb.sk/vhiadlovsky/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11239


Ing. Lucia Bartková, PhD. (na funkcii docenta od 1.4.2022)

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E‐mail: lucia.bartkova@umb.sk

Tel.: +421908 068 333

Webový odkaz: https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11600doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad E‐mail: lenka.veselovska@umb.sk

Tel.: +421908 068 333

Webový odkaz: https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Centrálny register zamestnancov: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.
d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Učiteľmi sú (s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty):

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26516

https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

lenka.veselovska@umb.sk

Predmety:

-    Systém manažérstva proti korupcii

-    Manažment rizika

-    Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti

-    Trvalo udržateľný rozvoj

-    Manažment inovácií

-    Štatistické riadenie kvality


doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11239

https://www.ef.umb.sk/vhiadlovsky/

vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Predmety:

-    Strategický manažment

-    Finančno‐ekonomická analýza podniku 2

-    Finančný manažment


Ing. Lucia Bartková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11600

https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

lucia.bartkova@umb.sk

Predmety:

-    Strategický manažment

-    Systémy manažérstva kvality

-    Marketingové stratégie


doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20993

https://www.ef.umb.sk/zuzavadska/

zuzana.zavadska@umb.sk

Predmety:

-    Procesný manažment

-    Projektový manažment

-    Auditovanie manažérskych systémov

-    Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle


prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11528

https://www.ef.umb.sk/jzavadsky/

jan.zavadsky@umb.sk

Predmety:

-    Podnikové manažérske systémy

-    Procesný manažment

-    Systém manažérstva proti korupcii

-Systém manažérstva environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Ing. Lucia Hudáková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34402

https://www.ef.umb.sk/lpovazsayova/

lucia.hudakova@umb.sk

Predmety:

-    Systém manažérstva environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

-    Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle

-    Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti

-    Štatistické riadenie kvality

-Manažment inovácií


Ing. Mária Pomffyová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11206

https://www.ef.umb.sk/mpomffyova/

maria.pomffyova@umb.sk

Predmety:

-    Trvalo udržateľný rozvoj

-    Informačné systémy na meranie a hodnotenie výkonnosti podniku


PaedDr. Ing. Beáta Taylorová, PhD.

https://www.ef.umb.sk/index.asp?zid=927&uid=67

beata.taylorova@umb.sk

Predmety:

-    Manažment inovácií

-    Logistika

 

Rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov v súlade s počtom hodín a seminárov študijného programu sú uvedené v prílohe 3 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Kapacita a rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov ŠP. Tento dokument je izolovaným pohľadom na distribúciu počtu vyučovaných hodín jednotlivým vyučujúcim a neodzrkadľuje ich participáciu na ďalších študijných programoch.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD./ https://www.ef.umb.sk/lveselovska3/

Akademický rok 2020/2021

-    Výber a hodnotenie dodávateľov vo vybranej organizácii

-    Implementácia vybraných požiadaviek manažmentu rizika podľa ISO 9001

Akademický rok 2021/2022

-    Výber a hodnotenie dodávateľov vo vybranej organizácii

-    Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku počas COVID‐19 krízy

-    Analýza rizikových faktorov vplývajúcich na dopyt po produktoch vybraného podniku

-    Analýza uplatňovania princípov spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranom podniku

-    Výskum rizikových faktorov vplývajúcich na spokojnosť zákazníkov vybraného podniku

-    Implementácia vybraných optimalizačných metód v praxi výrobného podniku

-    Implementácia vybraných požiadaviek manažmentu rizika podľa ISO 31000


Ing. Lucia Bartková, PhD. / https://www.ef.umb.sk/lbartkova3/

Akademický rok 2020/2021

-    Skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranej organizácii

-    Online marketing ako súčasť komunikačnej stratégie podniku

-    Aplikácia Kanovho modelu pre skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranom podniku

Akademický rok 2021/2022

-    Návrh marketingového plánu pre novovznikajúci podnik

-    Vybrané aspekty marketingového mixu vo vybranej organizácii

-    Skúmanie spokojnosti zákazníkov vo vybranej organizácii

-    Návrh zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

-    Marketingová stratégia vo vybranom podniku

-    Aplikácia modelu EFQM vo vybranom podniku

-    Skúmanie spokojnosti a lojality zákazníkov vo vybranej organizácii


doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD./ https://www.ef.umb.sk/zuzavadska/

Akademický rok 2020/2021

-    Požiadavky zákazníka a ich transformácia do výrobného procesu metódu QFD

Akademický rok 2021/2022

-    Eliminácia rizík spojených s hlavnými a podpornými podnikovými procesmi

-    Optimalizácia dodávateľov aplikáciou technickej konsolidácie spojovacieho materiálu

-    Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu projektového manažéra

-    Riadenie projektov v stavebnom priemysle

-    Realizácia projektu vo vybranom podniku


prof. Ing. Ján Závadský, PhD./ https://www.ef.umb.sk/jzavadsky/

Akademický rok 2020/2021

-    Využitie princípov organizačného auditu pri zlučovaní vybraných obcí a integrácii ich samosprávnych funkcií

Akademický rok 2021/2022

-    Dobrá prax implementácie manažérskych systémov

-    Implementácia požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 vo vybranom podniku

-    Využitie princípov organizačného auditu pri zlučovaní vybraných obcí a integrácii ich samosprávnych funkcií

-    Zlepšovanie procesu auditovania dodávateľov v strojárskom podniku


Ing. Lucia Hudáková, PhD./ https://www.ef.umb.sk/lpovazsayova/

Akademický rok 2020/2021

-    Význam, aplikácia a riadenie metrológie v oblasti kvality produkcie

-    Implementácia systému spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranej organizácii

-    Optimalizácia existujúceho systému spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranej organizácii. Zmena marketingového mixu na udržateľný marketingový mix v kontexte SZP v podniku.

-    Implementácia environmentálne orientovaného riadenia vo vybranom podniku


Ing. Mária Pomffyová, PhD./ https://www.ef.umb.sk/mpomffyova/

Akademický rok 2020/2021

-    Softvérová podpora merania a hodnotenia výkonnosti vybraného podniku

-    Možnosti softvérovej podpory manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku

-    Podpora procesného riadenia vo vybranom podniku

-    Kompetenčné modely a ich úloha vo vybranom podniku

Akademický rok 2021/2022

-    Softvérová podpora hodnotenia výkonnosti vybraného podniku


Ing. Katarína Zimermanová, PhD./ https://www.ef.umb.sk/kzimermanova/

Akademický rok 2020/2021

-    Predikcia finančného zdravia vybraného podniku

-    Predikcia finančného zdravia vybraného podniku

-    Zmena systému odmeňovania zamestnancov vybraného podniku a jej dôsledky

Akademický rok 2021/2022

-    Osobitosti merania a hodnotenia výkonnosti vybraného podniku v kontexte krízy vyvolanej pandémiou Covid‐19

-    Riadenie krízy vybraného podniku cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách v kontexte krízy v roku 2020

-    Finančná analýza ako východisko merania a hodnotenia výkonnosti vybraného podniku

-    Finančná analýza ako východisko merania a hodnotenia výkonnosti poľnohospodárskeho podniku

-    Osobné náklady ako súčasť merania a hodnotenia výkonnosti podniku

-    Výkonnosť podniku a jeho potenciál pre rozvoj


Ing. Jana Janíčková, PhD./ https://www.ef.umb.sk/index.a sp?zid=908&uid=67

Akademický rok 2020/2021

-    Finančný plán podniku

-    Perspektíva finančnej situácie podniku

-    Plánovanie finančnej a majetkovej štruktúry podniku

Akademický rok 2021/2022

-    Personálny audit v podniku

-    Audit systému riadenia ľudských zdrojov v podniku

-    Audit povinnej starostlivosti o zamestnancov podniku

-    Audit finančného plánu podniku služieb

-    Audit finančnej situácie výrobného podniku

-    Využitie princípov organizačného auditu pri zlučovaní vybraných obcí a integrácii ich samosprávnych funkcií


PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA/ https://www.ef.umb.sk/index.a sp?zid=897&uid=67

Akademický rok 2020/2021

-    Mobbing a bossing na pracovisku vo vybranej organizácii

-    Pracovná spokojnosť zamestnancov vo vybranom podniku

-    Teória a prax využívania metódy 5S na vybranom pracovisku

-    Zdroje stresu a stratégie jeho zvládania v manažérskej profesii

-    Syndróm vyhorenia u manažérov

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko‐pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác (VUPCH) sú udržiavanou zdokumentovanou informáciou v akademickom informačnom systéme AiS2 (https://ais2.umb.sk/ais/start.do). (UPOZORNENIE: AiS2 je dostupný len študentom a zamestnancom s prideleným prístupovým menom a heslom). VUPCH sú v procese zosúlaďovania študijného programu so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo súčasťou interného akreditačného spisu.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Zuzana Cehuľová, denná forma, 1. rok štúdia, kontakt: zuzana.cehulova@student.umb.sk

Bc. Monika Kellnerová, denná forma, 1. rok štúdia, kontakt: monika.kellnerova@student.umb.sk

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. – hlavný koordinátor poradcov pre 2. stupeň štúdia a študijný poradca pre 1. ročník študijného programu podnikové manažérske systémy

(zuzana.zavadska@umb.sk; tel. č.: +421 908 068 333)


doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD. – študijný poradca pre 2. ročník študijného programu podnikové manažérske systémy

(lenka.veselovska@umb.sk; tel. č.: +421 908 068 333)


doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. – koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami

(radoslav.koziak@umb.sk; tel. č.: +421‐48‐446 2014)

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijný referent

Ing. Lucia Horvátová, lucia.horvatova@umb.sk

+421‐48 446 6127


Referent pre sociálne veci

Jana Lobbová, jana.lobbova@umb.sk

+421‐48 446 1152


Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk

+421‐48 446 2014


Referent pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Jana Prašovská jana.prasovska@umb.sk

+421‐48 446 2197

+421‐48 446 6726


Iný administratívny personál (ak je zriadený)

Ing. Zuzana Vilgová ‐ študijná referentka zuzana.vilgova@umb.sk; tel. č.: +421 908 068 333)

 

Mgr. Miroslav Murin ‐ referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk)

(miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4466812, 6758)

 

Ivana Kapustíková ‐ vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4466213)

 

Ing. Pavol Lupták ‐ oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e‐mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk)

(pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4462165)

 

Milan Lichý ‐ správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4462169)

 

Michal Kindl ‐ správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4462166)

 

Mgr. Jana Štefániková ‐ referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

(jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4466412)

 

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. ‐ referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: +421‐48 4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Študijný program podnikové manažérske systémy sa uskutočňuje na Inštitúte manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB so sídlom v Poprade. Inštitút manažérskych systémov vznikol v roku 2007 transformáciou detašovaného pracoviska EF UMB v Poprade. Vznik Inštitútu bol podmienený intenzifikáciou aplikovaných projektov v oblasti manažérskych systémov, ako aj prípravou nového študijného programu s názvom podnikové manažérske systémy. Na zabezpečenie pedagogickej a vedecko‐výskumnej činnosti zamestnancov a študentov sú k dispozícii priestory situované v budove Integrovaného vzdelávacieho centra Mesta Poprad n. o. na Francisciho ulici v Poprade.

Celková plocha, ktorú má Univerzita Mateja Bela v prenájme je 2690,38 m2, pričom táto plocha zahŕňa kancelárske, administratívne priestory a miestnosti na výučbu. Inštitút manažérskych systémov disponuje 9 miestnosťami určenými na vzdelávací proces, ktoré sú vybavené výpočtovou a didaktickou technikou na primeranej úrovni pre realizáciu vzdelávacieho procesu. Celková kapacita učební je 441 miest, čo vzhľadom na plánované a skutočné počty študentov je plne postačujúce. Budova má potenciál na zriadenie ďalších učební v prípade potreby, avšak plánovaný počet prijatia študentov nebude navyšovaný. Tento potenciál je k dispozícii najmä v súvislosti s organizovaním väčších vedeckých podujatí zameraných na manažérske systémy.

Všetky posluchárne a učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov alebo TV (55“). Súčasťou učební, posluchární, a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či dištančné vyučovanie – videokonferenčné sety, webkamery, všesmerové mikrofóny. Kapacita učební sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí od 20 do 30 miest (4U1, 4U2, 3U7, 2U4, 2U1), od 40 do 60 miest (3U8, 3U9) a kapacita dvoch veľkokapacitných učební je 96 miest    a 120 miest (2U1, 2U6).

Inštitút manažérskych systémov disponuje niekoľkými špecializovanými miestnosťami. Ide o dve počítačové učebne, z ktorých jedna je k dispozícii študentom aj na samoštúdium s počtom 20 počítačov v každej učebni,   o učebňu s možnosťou telekonferenčného prenosu (v učebni 2U6 s kapacitou 96 miest je pre vyučujúcich i študentov k dispozícii telekonferenčný systém na podporu výučby prostredníctvom telemostu, ktorý umožňuje účasť študentov na prednáškach odborníkov pôsobiacich nielen na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ale aj na iných vedeckých a akademických pracoviskách) a jednu kreatívnu učebňu, v ktorej môže prebiehať najmä výučba predmetov zameraných  na  komunikáciu  a marketing.  Veľkokapacitné  kopírovacie  a skenovacie zariadenie a počítač sa nachádzajú v samostatnej multimediálnej miestnosti. Okrem počítačov, ktoré sú v majetku fakulty, majú zamestnanci a študenti možnosť v súlade s pravidlami fungovania metropolitnej siete UMB používať na svoju prácu aj súkromné notebooky alebo iné zariadenia. Všetky priestory fakulty sú pokryté wi‐fi signálom internetovej siete Eduroam a UMB siete pre zamestnancov a hostí.

Všetky bežné učebne sú otvorené, v čase, kedy v nich neprebieha výučba,     a študenti majú možnosť využívať ich ako študovne.

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Informačné zabezpečenie študijného programu podnikové manažérske systémy je na primeranej úrovni z hľadiska zabezpečenia vzdelávacích činností v súlade s cieľmi a výstupmi vzdelávania. Inštitút manažérskych systémov EF UMB (IMS) disponuje servermi a internetovým pripojením, ktoré je bezplatne zdieľané a poskytované všetkým študentom. Východiskom informačného zabezpečenia výskumu pre rozvoj študijných programov je centrálny prístupový bod  Univerzity Mateja Bela do  vysokoškolskej siete SANET,  z ktorého je metropolitnou sieťou prostredníctvom dvoch počítačových ústrední   zabezpečený    rozvod    internetu    do    všetkých    posluchární a kancelárskych priestorov pri rýchlosti prenosu dát 1 GB/s. Personál je vybavený osobnými počítačmi. V priestoroch bola celoplošne implementovaná centrálne riadená WiFi sieť univerzity, ktorá umožňuje najmä pripojenie mobilných zariadení v takmer všetkých priestoroch objektu. Všetky počítače na fakulte fungujú pod operačným systémom Windows, na výučbe sa využívajú programy dostupné v kancelárskom balíku Microsoft Office.

Všetky informácie o študijnom programe, vrátane informačných listov jednotlivých predmetov, sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). (UPOZORNENIE: AiS2 je je prístupný len pre študentov a učiteľov s prideleným prístupovým menom a heslom). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovom sídle EF UMB a v sprievodcovi štúdia na. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia  sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e‐learningového portálu LMS Moodle (LMS). LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne). V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na približne 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb‐digitalna‐kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie‐stredisko/),          v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú viac ako 300 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú viac ako 30 000 knižnými dokumentmi a viac ako 30 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky. IMS disponuje samostatnou knižnicou pracoviska s možnosťou prezenčnej študovne.


Prístup k informačným technológiám

Študenti IMS EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom.

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotenie. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R‐Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania v študijnom programe s priradením k predmetom

Dištančné vzdelávanie prebieha v rámci kombinovanej metódy štúdia najčastejšie prostredníctvom platforiem MS Teams a LMS Moodle. Ekonomická fakulta UMB predpokladá využitie čiastočného dištančného vzdelávania pri všetkých predmetoch.

Na Ekonomickej fakulte sa využíva aj e‐learningový portál LMS Moodle. V tejto platforme má každý predmet vytvorený individuálny kurz, kde sú zverejňované informácie o predmete, študijné materiály a ďalšie informácie pre študentov. Súčasťou portálu je aj diskusné fórum, ktoré je možné využiť aj na komunikáciu. Na hlavnej webovej stránke fakulty je pre jednoduchú orientáciu a rýchly prístup k informáciám pre študentov zverejnený odkaz na kurz v LMS Moodle, kde sú publikované rady a tipy pre študentov vo forme manuálov na prácu so všetkými využívanými e‐learningovými platformami.

V odvodnených prípadoch prerušenia prezenčnej výučby, sú e‐learningové platformy nastavené a pripravené na okamžitý presun výučby v plnom rozsahu do virtuálneho prostredia (MS Teams a LMS Moodle). Na Ekonomickej fakulte UMB je dištančné vzdelávanie realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom.

Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e‐ learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická                 verzia    podpory)        (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne‐ informacie‐ms‐teams.html) ‐ súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeORF_N).

Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko  ako  sme  uviedli  v častiach  vyššie,  všetky  učebne  a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu. Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e‐learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e‐learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.


d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci študijného programu podnikové manažérske systémy sa realizuje spolupráca s praxou, ktorá vychádza z existujúcej spolupráce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a hlavne na Inštitúte manažérskych systémov Ekonomickej fakulty so sídlom v Poprade, ktorý tento študijný program zabezpečuje.

Spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú najmä na pozvaných prednáškach v rámci jednotlivých predmetov, zabezpečovaní stáží a exkurzií, ako aj na spoločných výskumných aktivitách. Tieto inštitúcie sú zároveň primárnymi zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú absolventov tohto študijného programu, čím sa zabezpečuje aj uplatniteľnosť týchto absolventov.

Ekonomická fakulta UMB má podpísané memorandum o spolupráci s Mestom Poprad a viacerými podnikmi v regióne: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2048.

Pri príprave programu aktívne participovali zástupcovia zamestnávateľov z kľúčových podnikov v regióne, ako sú TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad a CHEMOSVIT, a.s. Absolventi študijného programu podnikové manažérske

systémy v týchto inštitúciách môžu nájsť svoje uplatnenie.

Okrem toho je nadviazaná spolupráca s rôznymi ďalšími inštitúciami, či univerzitami doma a v zahraničí, pri ktorých zabezpečujeme kontinuálnu spoluprácu aj v študijnom programe podnikové manažérske systémy. Ide

hlavne o nasledovné organizácie:

-      Úrad vlády Slovenskej republiky

-      Whirlpool Slovakia, spol. s. r. o.

-      CHEMOSVIT, a.s.

-      Pasell Slovakia, s. r. o.

-      Martinus, s.r.o.

-      Stefe SK, a. s.

-      Tatranská mliekareň a.s.

-      DAVITAL, s.r.o.

-      SAP Slovensko s. r. o.

-      Železiarne Podbrezová a. s.

Potvrdením partnerstva a spolupráce s vybranými organizáciami verejného a súkromného   sektora    sú aj podpísané memoranda o spolupráci: https://www.umb.sk/rozvoj/partneri‐umb/zmluvy‐a‐memoranda‐o‐ spolupraci.html

Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom s predstaviteľmi praxe sa pravidelne realizujú prednášky pozvaných hostí aj z iných organizácií.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

V meste Poprad, kde Inštitút manažérskych systémov EF UMB sídli, je študentom k dispozícii viacero športovísk: plaváreň (súčasť Aquacity Poprad), zimný štadión s ponukou verejného korčuľovania, viacero športových klubov a fitnescentier. Inštitút manažérskych systémov spolupracuje s University Dance Centre, ktoré ponúka tanečné kurzy pre študentov IMS. Ekonomická fakulta, ktorej súčasťou je IMS, pravidelne organizuje turistické výlety pre učiteľov a študentov, pričom pravidelne sa tieto výlety organizujú aj v Popradskom okrese, aby sa ich mohli zúčastniť aj vyučujúci a študenti IMS.

V meste Poprad sa nachádzajú dve kiná, divadlo a Dom kultúry, kde sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú k dispozícii aj študentom IMS. V rámci spoločenských podujatí IMS organizuje imatrikulácie študentov 1. ročníka Bc. štúdia, po ktorých nasleduje Beániový ples organizovaný samotnými študentmi IMS. Každoročne vo vianočnom období IMS organizuje posedenie pri punči spojené so súťažami pre študentov. IMS tiež organizuje Vedeckú kaviareň, v rámci ktorej si môžu študenti pri káve a čaji vypočuť prednášky na rôzne zaujímavé témy mimo učebných osnov.

V priestoroch IMS je zriadená tzv. študentská zóna, kde môžu tráviť voľný čas medzi vyučovacími blokmi prípravou na vyučovanie, štúdiom, alebo relaxom. K dispozícii tu je príjemné prostredie, PC, pripojenie na internet, oddychová zóna a knižnica systémom "Požičaj, prečítaj, vráť, prípadne vymeň“.

Mesto Poprad, ležiace pod Vysokými Tatrami, kde pôsobí Inštitút manažérskych systémov EF UMB tiež ponúka veľa možností sociálneho, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia. Z nich sú pre študentov Univerzity  Mateja   Bela   najatraktívnejšie   a zároveň   najvyužívanejšie   a najnavštevovanejšie nasledovné:

Z oblasti športového vyžitia:

-      Indoor minigolf ‐ Zážitková atrakcia priamo v centre Popradu

-      GolemClub Poprad

-      Mestské tenisové kurty

-      Lyžovanie ‐ Snowpark Lučivná, GreguškaSki ‐Pod Lesom, Lopušná dolina, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Vernár Studničky

-      Motokáry Tatry ‐ Motokáry Tatry‐V motorkárovom parku študenti využívajú motokáry s motorom Honda GX 200 (s výkonom 6,5 HP) a Honda GX 270 (s výkonom 9 HP). Aby si mohli vychutnať pocit z jazdy na 9 koňovej motokáre, musia splniť časový limit na 6,5 ke.

-      Vyhliadkový let balónom Poprad‐Let balónom je jeden z tých zážitkov, na ktoré sa nikdy nezabúda. Vzduchoplavec sa preletí v maximálnej výške 1000 metrov nad terénom a nechá sa unášať vetrom pri pozorovaní krajiny až 10‐20 km vzdušnou čiarou. Možnosť zúčastniť sa tohto dobrodružstva od rozbaľovania a nafukovania teplovzdušného balónu horákom až po ceremoniál s povýšením do šľachtického stavu balónistov urobí zo zážitku nezabudnuteľný deň. A to práve študentov láka.

-      Paintball

-      Horská dráha Tatrabob

-      BowlingLiversPub Zámoček a Citybowling Poprad

-      Aréna Poprad ‐ Viacúčelová hala s kapacitou prekračujúcou 2000 divákov vhodná na rôzne športy ako basketbal, fitness, futsal, hádzanú či volejbal.

-      Sportcentrum Zámoček ‐ Multifunkčná hala vhodná na rôzne hry. Bedminton, tenis, stolný tenis, futsal a florbal.

-      Zimný štadión ‐ je využívaný predovšetkým na ľadový hokej, okrem domáceho hokejového klubu využívajú štadión aj amatérske hokejové družstvá z regiónu a je prístupný aj pre študentov. Štadión je využívaný aj na organizovanie veľkých kultúrno‐spoločenských podujatí.

-      Jazdecký Areál Poprad‐Kvetnica.

 

Z oblasti kultúrneho, sociálneho a spoločenského vyžitia:

-      Podtatranské múzeum ‐ múzeum, galéria, pamiatky,

-      Kočiarové múzeum a jazdecké zážitky ‐ zážitková atrakcia, agroturistika, prírodná krása, múzeum, galéria, pamiatka

-      Drevorezby na Kvetnici ‐ Prírodná krása, drevorezby v prímestských rekreačných lesoch Poprad‐Kvetnica ‐ Mestská časť Popradu Kvetnica leží južne od centra mesta a prímestské lesy sa rozprestierajú na pahorkoch Kozích chrbtov.

-      Tricklandia ‐ zážitková atrakcia pre študentov, je to zároveň múzeum, galéria, pamiatka.

-      PoliankovoDigitalGallery ‐ múzeum, galéria, pamiatka, zážitková atrakcia. Na ploche viac ako 600 m2 môžu študenti pomocou moderných technológií zažiť umenie inak. Zažijú unikátny vizuálny zážitok. V blízkosti cyklistického chodníka a rozostavaných športovísk nájdu betónové ihrisko, ktoré je určené pre skateboardovú a bajkerskú komunitu.

-      Dom kultúry‐ predstavuje ideálny priestor pre usporadovanie divadelných predstavení, koncertov či zaujímavých talkshow.

-      Múzeum TANAP‐u ‐ múzeum, galéria, pamiatka ‐ študenti sa tu oboznamujú s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

-      Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie ‐ múzeum, galéria, pamiatka, študenti sa zasväcujú do minulosti Tatier, v ktorej život nebol taký uponáhľaný, kedy fotoaparát a kamera neboli súčasťou výbavy každého turistu. Minulosť, ktorej čas plynul svojím nerušeným tempom a ten čas dokázal človek zaznamenať svojou kamerou a fotoaparátom.

-      Skimuseum ‐ múzeum, galéria, pamiatka ‐ Expozícia SKI MUSEA v Tatranskej Lomnici sa venuje histórii vzniku a vývoja zimných športov vo Vysokých Tatrách od ich samého počiatku až do roku 1945. Študenti sa môžu prostredníctvom 19 náučných tabúľ dozvedieť veľa zaujímavých informácií o začiatkoch lyžovania, korčuľovania, curlingu, horolezectva, sánkovania, či bobovania vo Vysokých Tatrách.

-      Zámčisko Turistická trasa ‐ turistika v okolí Popradu, v krásnej prírode pod Vysokými Tatrami. Vrch Zámčisko sa nachádza v rekreačnej časti mesta Poprad‐ Kvetnica. Aj túto trasu študenti využívajú.

-      Kino Tatra, Cinemax ‐ multisálové kiná premietajúce rôzne žánre filmov a priestory sú využívané aj na organizáciu podujatí pre študentov študijného programu podnikové manažérske systémy, napr. na organizáciu Študentskej vedeckej aktivity,

-      Harmonystudio: V priestoroch sa študenti venujú najmä joge, no organizujú sa tu aj stretnutia na rôzne témy týkajúce sa osobnostného rozvoja. Študenti maľujú mandaly, cvičia cchikung, tancujú, meditujú, stretávajú sa pri rozhovoroch nie len o joge.

-      Geopark Neandertal Gánovce: nálezisko odliatku lebky neandertálca (Homo Neanderthalensis) európskeho a svetového významu sa nachádza v lokalite Hrádok v Gánovciach,

-      Národný park Slovenský raj ‐ Letná a zimná turistika, letná rekreácia pri vode (Palcmanská Maša)

-      Thermal Park Vrbov, AquaSpa Gánovce, AquaCity Poprad

-      Zážitkové jazdy historickými električkami

-      Forum Poprad ‐ nakupovanie a nočný život pre študentov dostupný len 5 minút od priestorov Inštitútu manažérskych systémov EF UMB,

-      Pravidelné akcie. V meste sa pravidelne konajú akcie a podujatia, o ktoré je zo strany študentov pravidelne veľký záujem: Popradská hudobná jar, Leto v Poprade , Hudobný festival – Fun rádio Dohoda, Popradská hudobná jeseň, Medzinárodný festival horských filmov, Najkrajšie Vianoce pod Tatrami ‐ Vianočný jarmok.

Mesto Poprad ponúka študentom bohatý program duchovného vyžitia. Každý týždeň sa organizujú duchovné slávnosti na Námestí sv. Egídia v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie i v Kostole sv. Egídia. Okrem svätých omší majú počas týchto slávností študenti možnosť duchovne sa obohatiť na koncertoch kresťanských kapiel a gospelových skupín i speváckych zborov. Študenti sa môžu zúčastniť duchovných slávností a omší aj v kostoloch: v Kostole evanjelickej cirkvi v Poprade – Veľkej a v Kostole sv. Juraja sa nachádza na Sobotskom námestí v centre mestskej časti Popradu ‐ Spišská Sobota.


f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu podnikové manažérske systémy majú možnosť zúčastniť sa rôznorodých krátkodobých, ale aj dlhodobých zahraničných študijných pobytov. Medzi najobľúbenejšie formy mobilitných programov patria programy:

-      Erasmus+ štúdium v krajinách EÚ

-      Erasmus+ štúdium v krajinách mimo EÚ

-      Central Europe Connect (CEC)

-      CEEPUS

-      Národný štipendijný program

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB (https://bit.ly/3L4aF8B).

Všetky informácie o študijných pobytoch, ako aj návody ako postupovať v jednotlivých fázach študijného pobytu, sú zverejnené webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1223).

Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on‐line).Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu podnikové manažérske systémy aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=411

Okrem uvedených možností majú študenti študijného programu podnikové manažérske systémy  možnosť  absolvovať  stáž  v niektorom  z podnikov v regióne Mesta Poprad v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2048. Ide o nasledujúce inštitúcie:

-      Mesto Poprad

-      Whirlpool Slovakia spol. s r. o.

-      Pasell Slovakia, s. r. o.

-Chemosvit, a. s.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na inžinierske štúdium (podmienky prijatia na štúdium a algoritmus vytvárania poradia uchádzačov) sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB (Možnosti    a podmienky prijatia na štúdium v príslušnom akademickom roku https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=153).

 

Uchádzať o štúdium študijného programu podnikové manažérske systémy musí spĺňať základné osobnostné a vedomostné požiadavky podľa Slovenského kvalifikačného rámca – SKKR na úrovni 6, podľa ktorých sa absolvovaním bakalárskeho štúdia dospeje k tomu, že uchádzač má vedomosti a ich pochopenie v odbore ekonómia a manažment, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru ekonómia a manažment; vedia použiť svoje vedomosti a ich chápanie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a majú kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a (vy)riešením problémov v odbore ekonómia a manažment, majú schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje zvyčajne v odbore ekonómia a manažment a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať, vedia komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku a majú rozvinuté zručnosti vzdelávať sa potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.


b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné   vykonanie   prijímacej   skúšky.    Prijímacia   skúška   pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment. Za test na prijímacej skúške môže uchádzať získať maximálne 100 bodov. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na inžinierske štúdium sú zverejnené na stránke https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=181. Postup  prijímacieho  konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=154. Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane prostredníctvom systému TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

 

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

V akademickom roku 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V akademickom roku 2020/2021 sú údaje vzťahujúce sa na študijný program podnikové manažérske systémy takéto:

-       plánovaný počet prijímaných študentov: 25,

-       počet uchádzačov, ktorí prejavili záujem o štúdium zaslaním prihlášky: 27,

-       počet prijatých študentov: 23,

-       počet zapísaných študentov: 21

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu upravuje Smernica č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela (https://bit.ly/3gjtOFg).


Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa na UMB spravidla uskutočňuje ako:

-      hodnotenie kvality výučby a učiteľov študijného programu študentmi po absolvovaní povinného alebo povinne voliteľného predmetu,

-      hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a ďalších podporných činností študentmi najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky,

-      hodnotenie kvality študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia ich štúdia,

-      hodnotenie kvality študijného programu ďalšími zainteresovanými stranami.


Do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP sú zahrnuté všetky povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré si študent v danom akademickom roku zapísal a ktoré v danom semestri akademického roka absolvoval. Môže sa hodnotiť aj kvalita výučby a učiteľov ŠP v prípade výberových predmetov, ak je takéto hodnotenie vhodné a môže prispieť k zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Hodnotenie kvality vyučovania a učiteľov ŠP sa uskutočňuje vo fyzickej alebo elektronickej podobe, hodnotiaca škála je od 1 ako najlepšie hodnotenie a 5 ako najhoršie hodnotenie, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí otázok je takýto:

-      Na začiatku semestra jasne formuluje kritériá na ukončenie predmetu a dodržiava ich.

-      Rešpektuje stanovený rozvrh vyučovacích hodín.

-      Priebežne zisťuje úroveň vedomostí študentov.

-      Študentov vedie k samostatnej práci, k tvorivému a kritickému mysleniu.

-      Študentov motivuje k prehlbovaniu informácií o predmete.

-      Vyvoláva záujem o predmet napr. aktuálnymi informáciami z praxe.

-      Proces výučby podnecuje odbornú a otvorenú diskusiu.

-      Študentov hodnotí objektívne.

-      Presvedčil/a ma, že štúdium jeho/jej predmetu má zmysel. Predmetom hodnotenia je úroveň kvality vyučovania a úroveň kvality pedagogickej kompetentnosti učiteľa.

 

Hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a podporných činností sa uskutočňuje najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí je takýto (hodnotiaca škála od 1 do 5):

-      Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

-      Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

-      Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

-      Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.

-      Možnosti štúdia odborných predmetov v cudzom jazyku.

-      Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom prostredníctvom poradenskej činnosti.

-      Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.

-      Dostupnosť odporúčanej študijnej literatúry v univerzitnej knižnici.

-      Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.

-      Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

-      Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Získavanie spätnej väzby hodnotením kvality študijného programu absolventmi sa obvykle uskutočňuje v elektronickej podobe, najmenej raz za štandardnú dĺžku štúdia daného ŠP, pričom sa odporúča uskutočniť hodnotenie kvality študijného programu takými absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od ich riadneho skončenia štúdia. Predmetom hodnotenia je príslušný študijný program a úroveň naplnenia cieľov vzdelávania príslušného študijného programu z pohľadu absolventov.


b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle EF UMB (https://bit.ly/3B99TCV), sú uvedené výsledky hodnotenia jednotlivých oblastí.

 

Výsledky spätnej väzby sú prerokúvané na dvoch úrovniach:

1.         Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na úrovni katedry/inštitútu Každý vedúci zamestnanec je povinný oboznámiť s výsledkami hodnotenia kvality vysokoškolských učiteľov, na ktorých sa hodnotenie vzťahuje. Ak je potrebné prijať opatrenie na zlepšenie kvality, opatrenie musí byť súčasťou zápisnice zo zasadnutia pracoviska. Zápisnice sú uložené na sekretariáte IMS.

2.         Prerokovanie výsledkov a prijatie opatrení na fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality

Výsledky hodnotenia kvality sa prerokúvajú na zasadnutí fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality. Ak je identifikovaná nekvalita, fakultný orgán pre vnútorný systém kvality zaviaže dekana na prijatie adekvátnych opatrení. Zápisnice z rokovania rady pre vnútorný systém kvality EF UMB sú zverejnené na webovom sídle RVSK EF UMB (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2049).

Spätná väzba na kvalitu je v rámci politík kvality na UMB zabezpečená aj ako proces neustáleho zlepšovania, kde je možné ktoroukoľvek zainteresovanou stranou podať podnet na zlepšenie kvality. Kontaktné miesta pre zlepšovanie kvality sú uvedené na webovom sídle VSK UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny‐system‐ kvality/zlepsovanie‐vsk‐umb‐16322/).


c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Podľa postupov uvedených v smernici č. 2/2022 sa uskutočňuje hodnotenie kvality študijného programu aj prostredníctvom týchto tvrdení hodnotených absolventmi (hodnotenie od 1 po 5):

-      Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom.

-      Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom.

-      Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom.

-      Fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

-      Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

-      Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky. Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB


Štipendijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB


Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d


Sprievodca štúdiom EF UMB | Sprievodca štúdiom


Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami


Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs


Študentské pôžičky EF UMB | Sociálna starostlivosť o študentov


Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr


Stravovanie EF UMB | Stravovanie


Ubytovanie Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Športové aktivity Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)


Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/


Študentské organizácie https://www.umb.sk/studium/student/volny‐cas/studentske‐organizacie.html


Preukaz študenta Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v BanskejBystrici


Informácie pre uchádzačov o štúdium EF UMB | Podaj si prihlášku


Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB


Etický manažment a etický kódex https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o‐univerzite/akademicka‐etika‐ umb/eticka‐komisia/eticky‐kodex‐zamestnanca‐univerzity‐mateja‐bela‐v‐ banskej‐bystrici.html https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o‐univerzite/akademicka‐etika‐

umb/eticka‐komisia/eticky‐kodex‐studenta‐umb.html


Politika kvality Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK |Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)


Udržateľný rozvoj x


Študentská vedecká a odborná činnosť EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021


Kariérne centrum https://www.umb.sk/univerzita/karierne‐centrum‐umb/


Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.