Opis študijného programu
Študijný program VEM_D1nN - verejná ekonomika a manažment
Štúdium stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
03.01.2022
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Verejná ekonomika a manažment (103142)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - ekonómia a manažment; ISCED-F kód odboru: 0413 Manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) Forma štúdia.
denná
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 40; skutočný počet uchádzačov: 30; počet študentov: 10
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa študijného programu verejná ekonomika a manažment má vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti ekonomických a manažérskych disciplín so zameraním na verejný sektor a neziskové organizácie.

Absolvent ovláda a rozumie všeobecným ekonomickým a manažérskym pojmom, ich syntéze, kategóriám a súvislostiam, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Má vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania organizácií verejného a neziskového sektora, rozumie im, vie ich analyzovať, komparovať. Je schopný nadobudnuté poznatky generalizovať a aplikovať, ale aj predikovať a navrhovať možné riešenia (Verejná správa a regionálna politika, Teória služieb, Ekonomika a manažment organizácií, Priestorová ekonomika, Základy verejnej ekonómie, Základy verejných financií). Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce (Manažment ľudských zdrojov vo verejnom sektore). Na základe relevantných informácií z makro a mikroekonómie preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na verejný sektor, neziskové organizácie a väzby v rámci širšieho ekonomického systému (Ekonomika  a manažment  neziskových  organizácií,  Ekonomika  a manažment verejných služieb, Sociálna politika a sociálne poistenie, Municipálna ekonomika a politika, Účtovníctvo vo verejnom sektore). Je schopný sledovať najnovšie trendy v oblasti ekonomiky a manažmentu neziskovo orientovaných organizácií súkromného aj verejného sektora.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh (aj pomocou profilových povinne voliteľných predmetov). Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.


Ciele vzdelávania:

Ciele (od 1 až 4) a výstupy vzdelávania (vedomosti, zručnosti a prenositeľné kompetencie) vychádzajú z nosných tém jadra znalostí študijného odboru Ekonómia a manažment a kvalifikačného rámca pre Európsky priestor VŠ vzdelávania pre prvý stupeň VŠ vzdelania, ktoré reflektuje profil absolventa a odporúčaný študijný plán ŠP verejná ekonomika a manažment s dôrazom na profilové predmety.

Absolvent:

1. Rozumie základným princípom fungovania verejnej ekonomiky ako súčasti ekonomického systému:

- pozná a rozumie ekonomickým pojmom v ich vzájomných súvislostiach, fungovaní a previazanosti v multisektorovom ekonomickom priestore,

- rozvíja prierezové zručnosti a kompetencie v zbere, spracovaní, kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení dát, ich interpretácii a reflexii ekonomicky vhodnými a tvorivými opatreniami.

2. Nadobudnuté poznatky o ekonomických zákonitostiach fungovania organizácií verejného a neziskového sektora vie generalizovať a aplikovať, ale aj predikovať a navrhovať možné riešenia a použiť ich pri riešení problémov fungovania organizácií  verejného  a neziskového  sektora  a vyvodiť všeobecné závery:

- má vedomosti o špecifikách fungovania organizácií verejného a neziskového sektora pôsobiacich vo vybraných odvetviach verejných služieb a na rôznych úrovniach verenej správy,

- je schopný aplikovať nadobudne prierezové zručnosti a kompetencie zamerané na zber, spracovanie a hodnotenie dát v kontexte fungovania verejného sektora, verejnej správy a neziskového sektora, navrhuje vhodné ekonomické riešenie identifikovaných problémových oblastí.

3. Rieši štandardné manažérske problémy, hodnotí efektívnosť a účinnosť prijatých riešení v kontexte najnovších trendov a špecifík organizácií verejného a neziskového sektora:

- na základe poznania vzájomných etických, spoločenských, ekonomických a právnych súvislosti fungovania verejného sektora vie zvoliť a uplatniť opatrenia a nástroje strategického, taktického a operatívneho manažmentu organizácií,

- má prierezové zručnosti a kompetencie v oblasti riadenia projektových tímov a procesov, komunikácie, prezentácie a uplatňovania princípov udržateľnosti.

4. Samostatne sa vzdeláva a rozvíja abstraktné, analytické a kritické myslenie

- osvojí si vedomosti a rozvíja si prierezové zručnosti a kompetencie umožňujúce ďalší rozvoj v praktickom profesionálnom živote alebo ďalšie vzdelávanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia s

dôrazom na využitie cudzieho jazyka a práce s modernými informačnými technológiami.

Ciele a výstupy vzdelávania sú uvedené v prílohe e3 akreditačného spisu ŠP.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent   študijného   programu   nájde   uplatnenie   v inštitúciách  a organizáciách verejného sektora, ako napr. v ústredných orgánoch štátnej správy, v miestnej štátnej správe a územnej samospráve, v organizáciách verejnoprávneho a súkromnoprávneho charakteru (vrátane neziskových organizácií) pôsobiacich v odvetviach verejných služieb (zdravotníctvo, školstvo, kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna starostlivosť, silové rezorty), vo verejnoprávnych inštitúciách, v rozvojových a poradenských agentúrach. Absolvent sa uplatní na pozíciách vedúcich odborov a oddelení úradov na pozíciách stredných manažérov, na pozíciách analytikov, odborných pracovníkov vo verejnej sektore a verejnej správe. Ide o pozície:

3352 Odborní pracovníci v daňovej oblasti (napr. správca daňovej agendy, metodik daní, kontrolór daní) (6 a 7 stupeň kvalifikačného rámca);

1113 Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov (starosta, primátor, predseda samosprávneho kraja, riaditeľ príslušného úradu) (6 a 7 stupeň kvalifikačného rámca) ,

1114 Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.) (6 a 7 stupeň kvalifikačného rámca)

143 Riadiaci pracovník v ostatných službách (šport, kultúra, voľný čas) (6 a 7 stupeň kvalifikačného rámca)

359 Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení (napr. všeobecná vnútorná správa, spracovanie návrhov stratégií, správa majetku a pod.) (5, 6  a 7 stupeň kvalifikačného rámca).

Písomné vyjadrenia externých zainteresovaných strán k indikovaným povoleniam sú prílohou k akreditačnému spisu ŠP.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu sú široko uplatniteľní v rôznych odvetviach národného hospodárstva, predovšetkým v odvetviach verejných služieb (zdravotníctvo, školstvo, kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna starostlivosť, silové rezorty), na všetkých úrovniach v štátnej správe a územnej samospráve, predovšetkým v orgánoch verenej správy, verejnoprávnych inštitúciách, verejnoprávnych a súkromnoprávnych organizáciách (vrátane neziskových organizácií) poskytujúcich verejné služby.

Absolvent má predpoklady pôsobiť na pozíciách vedúcich úradov, odborov   a oddelení na pozíciách stredných a vyšších manažérov, na pozíciách analytikov, výskumných a odborných pracovníkov, projektových manažérov, kontrolórov.

Podľa oficiálnej evidencie EF UMB v roku 2021 z pokračuje v ďalšom štúdiu 90% absolventov študijného programu. Na základe dostupných štatistík v rámci projektu Uplatnenie po stopách absolventov v roku 2018:

(https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=714000000&faculty=71402000 0&field=6252R06&year=2018) z 26 absolventov študijného programu pokračovalo v štúdiu 77 %, zamestnaných bolo 16% absolventov.

Absolventi študijného programu pôsobia na odborných pozíciách na úrovni odborných referentov a stredného manažmentu v ústredných orgánoch štátnej správy a nimi zriadených organizácií (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Finančné riaditeľstvo SR, CVTI), v miestnej štátnej správe a územnej samospráve (napr. mesto Banská Bystrica, obec Harmanec) v organizáciách verejnoprávneho aj súkromnoprávneho charakteru pôsobiacich v odvetviach verejných služieb (zdravotníctvo – napr. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, školstvo – viaceré vzdelávacie inštitúcie, napr. Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická univerzita v Bratislave, kultúra – napr. Mestské divadlo z Pasáže BB, šport – napr. Slovenský zväz ľadového hokeja, sociálna starostlivosť, silové rezorty), v organizáciách neziskového mimovládneho sektora (Nadácia otvorenej spoločnosti) ako aj v súkromnom sektore  (napr.  KROS,  SLOB-real,  Yanfeng  Slovakia  Automotive  Interiors Systems).

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

K  úspešným  absolventom  študijného  programu  verejná  ekonomika a manažment patria napríklad:

Ing. Gabriela Bambušeková, Odbor nemocenského a úrazového poistenia Sociálna poisťovňa, Banská Bystrica

Ing. Janka Blažeňáková, HR Profesionál, Yanfeng Slovakia Automotive Interiors Systems, s. r. o. - odštepný závod Námestovo

Ing. Zdenka Brucháčová, Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Simona Durkajová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

Ing. Sandra Golianová, Nemocenské oddelenie, Sociálna poisťovňa, Detva Ing. Dominika Gombárska, Konzultantka ekonomických programov KROS, a. s.

Bc. Jana Harišová, referentka oddelenia kultúry, športu a cestovného ruchu, Mesto Banská Bystrica

Ing.   Nikoleta   Jakuš   Muthová,   PhD.,  Katedra  verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB Banská Bystrica

Ing. Zuzana Lichá, ekonomické oddelenie, SLOB-real, s.r.o.

Ing. Marek Marák, IT špecialista pre informačné systémy/administrátor grantových schém VEGA/KEGA, CVTI

Ing. Janka Obrtancová, Richard Lunter – KICOM, Veľký Slavkov

Ing. Simona Polláková, odborná referentka, obec Harmanec

Súhlasy uvedených absolventov s ich zaradením do opisu študijného programu sú obsahom prílohy i akreditačného spisu.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:

1. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania

V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo zamestnávatelia:

• Úrad vlády SR, Námestie 1. mája 18, Bratislava, Mgr. Peter Hajnala, PhD., riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR

• Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, Zvolen, Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta Zvolen, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra.

• Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

2. Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania V procese schvaľovania študijného programu môžu vznieť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

  • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,
  • zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,
  • zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

3. Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov

Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť požiadať o spätnú väzbu od ďalších zástupcov zamestnávateľov. V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo. Správy o hodnotení študijného programu zainteresovanými stranami (zamestnávateľmi,  študentmi  a absolventmi)  sú  obsahom  prílohy  K  k akreditačného spisu študijného programu. Stanovisko osoby zodpovedajúcej za študijný program k zapracovaniu pripomienok je prílohou l akreditačného spisu študijného programu.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími nasledovnými pravidlami:

-kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok v dennej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit.

-pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania

-časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie

  • profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny PP, PVP,
  • kreditová  dotácia   profilových   predmetov   je   spravidla   vyššia   ako  u neprofilových predmetov,
  • podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne ½ celkového počtu kreditov za povinné predmety v rámci študijného plánu.

V záujme rešpektovania trendov ponímania odborných problémov v súlade s orientáciou programu v akademickej sfére bola pri tvorbe študijného plánu zohľadnená medzinárodná kompatibilita a porovnateľnosť so študijnými programami uznávaných zahraničných univerzít. Pri tvorbe študijného programu boli tiež  využité  poznatky  projektu Erasmus  + č. 2018-1-SK01-KA203-046330 PAQUALITY (Public Administration Education Quality Enhancement) implementovaného v spolupráci s EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation). Študijný program tak reflektuje skúsenosti medzinárodne akreditovaných študijných programov v oblasti verejnej správy. Zároveň boli so zámerom vytvoriť medzinárodne porovnateľný a interdisciplinárny študijný  program  aplikované  štandardy a postup tvorby študijných programov podľa EAPAA (https://www.eapaa.eu/ process), čím sa vytvorili predpoklady pre existenciu medzinárodne uznaného a porovnateľného študijného programu.

V záujme reflektovať požiadavky praxe pri riešení odborných problémov  v súlade s orientáciou programu boli pri príprave študijného plánu oslovení aj vybraní potenciálni zamestnávatelia a absolventi programu pôsobiaci v praxi príbuzných odborov.

Snahou pri tvorbe študijného plánu bolo zohľadniť aj požiadavky a praktické problémy študentov súvisiace s absolvovaním povinností v rámci študijného plánu, preto boli do procesu prípravy plánu zapojení aj študenti študijného programu.

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu, je dostupný v akademickom informačnom systéme AIS2 a je verejne dostupný na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2153

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha e1 spracovaný podľa prílohy č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2153) Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu, literatúru, rozdelenie časovej záťaže medzi metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2

V rámci ponuky výberových predmetov si môžu študenti vybrať akýkoľvek predmet vyučovaný na jednotlivých súčastiach Univerzity Mateja Bela určený pre prvý stupeň štúdia. Výberové predmety si volia študenti na základe vlastného uváženia. Môže ich absolvovať v slovenskom jazyku, ale tiež aj iných svetových jazykoch (napr. anglický, nemecký, francúzsky, ruský a pod.).

Študijný plán bol zostavený tak, aby pracovná záťaž študenta a počet hodín kontaktnej výučby umožňovali dosiahnutie výstupov vzdelávania študijného programu.

V študijnom pláne študijného programu verejná ekonomika a manažment sú definované dve prerekvizity (povinný predmet Manažment je prerekvizitou pre predmet Manažment ľudských zdrojov vo verejnom sektore; pre povinne voliteľný predmet Manažment a marketing území je prerekvizitou predmet Manažment a Základy marketingu). Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnovy predmetu sú povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolskí učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB. Miestom uskutočňovania študijného programu verejná ekonomika a manažment je Ekonomická fakulta UMB so sídlom v Banskej Bystrici.

Odporúčaný študijný plán a informačné listy sú obsahom prílohy e1 a e2 ku akreditačnému spisu študijného programu.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 137 (z toho 10 za

obhajobu bakalárskej práce)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 28

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre  overovanie  výstupov  vzdelávania  a hodnotenie  študentov  a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB .

Metódy verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, kritéria a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCB v smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na študijného poradcu, na vedúceho katedry alebo na prodekanku pre pedagogickú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB.

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné akademické roky, ktoré reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém bakalárskych prác študijného programu verejná ekonomika a manažment za posledné tri roky je súčasťou prílohy e4.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22 (https://bit.ly/34wDkCB). Konkrétny postup pri výbere témy bakalárskej práce študentom, o odovzdaní bakalárskej práce, ako aj pokyny k obhajobe bakalárskej práce sú zverejňované aj na stránke Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, ktorá zabezpečuje študijný program: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2040.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku.

Individuálne mobility študentov v rámci študijného programu verejná ekonomika a manažment sa realizujú najmä na univerzitách vo Francúzsku (Univerzita v Remeši) v Českej republike (VŠE Praha, Masaryková Univerzita v Brne, MZLU Brno, Univerzita v Pardubiciach, Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej; Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií, České Budějovice) v Slovinsku (University of Ljubljana), v Nemecku (Technische Universitaet Kaiserslautern), v Nórsku (Western Norway University of Applied Sciences), v Poľsku (University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology), v Rumunsku (University of Oradea; National University of Political Studies and Public Adminitration, Faculty of Public Administration in Bucharest), v Maďarsku (Faculty of Political Sciences and Public Administration, National University of Public Service, Budapest) vo Švédsku  (School  of  Public  Administration at University of Gothenburg), vo Švajčiarsku (University of Geneva) a v Holandsku (Erasmus University Rotterdam).


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk.

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Úvod do štúdia na vysokej škole, Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie, Profesijná etika  pri   zadávaní   seminárnych   prác   a projektov,   v rámci   Seminára k bakalárskej práci. Vyučujúci dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovanej štúdie alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna  komisia  EF  UMB  (https://bit.ly/3gkrH4d),  jej   postavenie  a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov  a Rokovací  poriadok  UMB  v Banskej  Bystrici  pre  študentov https://bit.ly/31E2UEv.   Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0. Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t . Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade   s pravidlami na UMB https://bit.ly/31KQ9Yg. Dokumenty sa zverejňujú na webovej stránke fakulty a univerzity.

Zásady akademickej etiky si študent môže osvojiť aj prostredníctvom výberového predmetu Akademická etika a etiketa zabezpečovanom na Filozofickej fakulte UMB.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravu a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie  príležitostí  študovať  na  UMB.  Postupy  pre  uchádzačov   a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW . Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv .


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy  pri podávaní  podnetov  a odvolaní  so  strany  študentov  sú definované, v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a IL predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu AiS2. (Prílohy e1 a e2 )

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram AR je dostupný na webovom sídle fakulty Harmonogram akademického roka | Študent | Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela (umb.sk)

Aktuálny rozvrh je prístupný cez akademický informačný systém AiS2.

7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; stanislav.kolosta@umb.sk; +421 48 446 27 29;

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11539 Ekonomika a financovanie organizácií, Priestorová ekonomika, Municipálna ekonomika a politika, Udržateľný rozvoj

Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; maria.murraysvidronova@umb.sk; +421 48 446 23 11; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18479 Ekonomika a manažment neziskových organizácií, Účtovníctvo vo verejnom sektore, Základy verejnej ekonómie

Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; Stefan.hronec@umb.sk; +421 48 446 23 17;

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11244 Ekonomika a manažment verejných služieb, Správne právo

Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; katarina.vitalisova@umb.sk; +421 48 446 20 11;

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11637 Manažment ľudských zdrojov vo verejnom sektore, Verejná správa a regionálna politika, Základy verejných financií, Základy verejnej politiky

prof. Ing. Anna Vaňová, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja; anna.vanova@umb.sk; +421 48 446 23 15;

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11187 Manažment a marketing území, Sociálna politika a sociálne poistenie, Teória služieb, Procesný a projektový manažment

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety (VUPCH) sú udržiavanou zdokumentovanou informáciou

v akademickom informačnom systéme AiS2 a zároveň sa zverejňujú na webovom sídle pracoviska https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=66. VPCH sú súčasťou prílohy g akreditačného spisu študijného programu.

Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/ES6Mih1b6cdOv6t8-dRKGZsBRij5YrNzmtzX6laljIeZbg?e=PI1R7V

Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EVHcNPNLDE9Pt1TGfHz2U-wBUK81owqmMozMYz_1vPD9lg?e=rUQxdq

Doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EQ_Il1TcHupHmKlJGUf-Kh4BMaiKUg1TlUMTHCB_vjQvjQ?e=d6Jzqa

Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/ESWHsrE1HRlDl6z-d0oIKVcBlckkLpI6xY-cbYjQo6M6Dg?e=3dPzqq

prof. Ing. Anna Vaňová, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EZPMm2rLeBJKgXUDYnGaWLgBiplNxAOqf_zzB95mMNMfgw?e=rib9Jk

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu (príloha j) s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je príloha e5 ku akreditačnému spisu študijného programu.

f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH sú prílohou g k akreditačnému spisu študijného programu. Zároveň sú VUPCH dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2 a zverejnené na webovom sídle EF UMB pri každom vedúcom záverečnej práce.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Iveta Rošková, Verejná ekonomika a manažment, 1. stupeň, denné štúdium, 2. rok štúdia iveta.roskova@student.umb.sk

Martin Krč, Verejná ekonomika a manažment, 1. stupeň, denné štúdium, 3. rok štúdia martin.krc@student.umb.sk

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijným poradcom pre jednotlivé ročníky štúdia sú nasledujúci učitelia študijného programu:

1.ročník: prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.; anna.vanova@umb.sk; +421 48 446 20 15

2.ročník: Ing. Filip Flaška, PhD.; filip.flaska@umb.sk; +421 48 446 2729

3. ročník: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., katarina.vitalisova@umb.sk; +421 48 446 23 11;

Informácie o študijných poradcoch pre jednotlivé ročníky štúdia sú zverejnené na stránke Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2038

Študent sa priamym preklikom dostane na stránku konkrétneho ročníkového učiteľa, kde nájde kontaktné údaje a odporúčanie, akým spôsobom ho kontaktovať.

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijná referentka: Ing. Lucia Horvátová, vedúca študijného oddelenia, lucia.horvatova@umb.sk , 048 446 6127

Študijná referentka: Ing. Alena Dobrotová alena.dobrotova@umb.sk 048/446 61 25, Jana Ďurdinová jana.durdinova@umb.sk 048/446 61 24, Diana Výlupková diana.vylupkova@umb.sk 048/446 61 32

Referentka pre sociálne veci: Jana Löbbová, jana.lobbova@umb.sk , 048 446 1152

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk 048 446 2014

Referentka pre medzinárodné vzťahy: Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727

Iný administratívny personál:

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk) (miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: 048 4466812, 6758)

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: 048 4466213)

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e-mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk) pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: 048 4462165)

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: 048 4462169)

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: 048 4462166)

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: 048 4466412)

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: 048 4466227)

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú na školské servery a 87 počítačov používajú študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks)

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci zároveň disponujú vo svojich kanceláriách rovnako webkamerami, všesmerovými mikrofónmi alebo setmi slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti, ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne)

V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším - informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvom univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20  platených databáz publikačných výstupov,  ku ktorým  máme  licencovaný  univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvom Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica) a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko (https://www.library.umb.sk/studovne/ samovzdelavacie-stredisko/), v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.


Prístup k informačným technológiám

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whiteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Teams, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby.

V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická    verzia    podpory) (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo aj na YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8W eORF_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite,  nakoľko  ako  sme  uviedli  v častiach  vyššie,  všetky  učebne   a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

Ku všetkým predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e-learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci zabezpečenia vzdelávacích činností študijného programu sa rozvíja spolupráca:

- v riešení projektov pre prax na základe zmluvy o dielo, riešení zadaní z praxe pre študentov a tiež pri spracovávaní bakalárskych prác pre požiadavky praxe so zástupcami organizácií štátnej správy, miestnej  a regionálnej samosprávy (napr. Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí   a rodiny SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, mesto Banská Bystrica, Zvolen, Žarnovica, obec Staré Hory, Podkonice a pod.);

- pri zabezpečení odborných prednášok pre študentov so zástupcami Finančného riaditeľstva SR, Úradu vlády, Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Slovenskej agentúry životného prostredia, so zástupcami jednotlivých ministerstiev SR a ich oddelení apod.

- v realizácii exkurzií s odbornými výkladmi a prezentáciami zástupcov  z praxe v relevantných organizáciách, úradoch a podnikoch pre daný študijný program s možnosťou následných konzultácií pre študentov (napr. AISEC, FNsP FDR Banská Bystrica, Sociálna poisťovňa - pobočka Banská Bystrica, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Štátny archív Banská Bystrica, Mestský úrad Banská Bystrica, Zdravotná poisťovňa Dôvera, Slovenská agentúra životného prostredia, Úrad vládneho auditu, Najvyšší kontrolný úrad, SHP Group, STEFE BB, a pod).

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/). V oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný spevácky zbor Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska- bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu verejná ekonomika a manažment aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka  stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Všetky informácie týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium (podmienky prijatia na štúdium a algoritmus vytvárania poradia uchádzačov) sú zverejnené na  webovom  sídle  Ekonomickej  fakulty  UMB  (Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v príslušnom akademickom roku - https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=178).

Mimo toho, uchádzač o štúdium študijného programu verejná ekonomika a manažment je inteligentnou osobnosťou s dobrým všeobecným prehľadom o aktuálnej situácii v spoločnosti. Je jazykovo zručný minimálne v jednom cudzom jazyku, technicky zdatný v práci s modernými komunikačnými technológiami. Vo svojom správaní uplatňuje princípy etiky, má primerané právne vedomie a sociálne cítenie. Je primerane komunikačne zručný a má záujem o skúmanie ekonomických súvislostí, rozvoj manažérskych zručností a poznanie verejného záujmu. Je flexibilnou a samostatnou mysliacou osobnosť s otvorenou mysľou k novým poznatkom.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z jedného cudzieho jazyka a z písomného testu zo základov ekonómie. V podmienkach prijatia sú stanovené aj pravidlá, kedy je uchádzač oslobodený od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Podmienky prijatia na bakalárske štúdium sú zverejnené na stránke https://bit.ly/3lSRbZN. Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://bit.ly/33jEWyV .

Vyhodnotenie testov sa realizuje automatizovane systému TAP – skenovaním odpovedných hárkov. Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v AR 2021/2022 boli študenti prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. V AR 2020/2021 prejavilo záujem o štúdium na študijnom programe 30 študentov, z ktorých podmienky prijatia na štúdium splnilo 10 študentov.

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v smernici 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici https://bit.ly/3opb0ZR.

Hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa na UMB spravidla uskutočňuje ako:

-      hodnotenie kvality výučby a učiteľov študijného programu študentmi po absolvovaní povinného alebo povinne voliteľného predmetu,

-      hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a ďalších podporných činností študentmi najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky,

-      hodnotenie kvality študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia ich štúdia,

-      hodnotenie kvality študijného programu ďalšími zainteresovanými stranami.

Do hodnotenia kvality výučby a učiteľov ŠP sú zahrnuté všetky povinné   a povinne voliteľné predmety, ktoré si študent v danom akademickom roku zapísal a ktoré v danom semestri akademického roka absolvoval. Môže sa hodnotiť aj kvalita výučby a učiteľov ŠP v prípade výberových predmetov, ak je takéto hodnotenie vhodné a môže prispieť k zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Hodnotenie kvality vyučovania a učiteľov ŠP sa uskutočňuje vo fyzickej alebo elektronickej podobe, hodnotiaca škála je od 1 ako najlepšie hodnotenie a 5 ako najhoršie hodnotenie, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí otázok je takýto:

-      Na začiatku semestra jasne formuluje kritériá na ukončenie predmetu a dodržiava ich.

-      Rešpektuje stanovený rozvrh vyučovacích hodín.

-      Priebežne zisťuje úroveň vedomostí študentov.

-      Študentov vedie k samostatnej práci, k tvorivému a kritickému mysleniu.

-      Študentov motivuje k prehlbovaniu informácií o predmete.

-      Vyvoláva záujem o predmet napr. aktuálnymi informáciami z praxe.

-      Proces výučby podnecuje odbornú a otvorenú diskusiu.

-      Študentov hodnotí objektívne.

-      Presvedčil/a ma, že štúdium jeho/jej predmetu má zmysel.

Predmetom hodnotenia je úroveň kvality vyučovania a úroveň kvality pedagogickej kompetentnosti učiteľa.

Hodnotenie kvality zabezpečenia študijného programu a podporných činností sa uskutočňuje najneskôr v deň absolvovania štátnej skúšky, pričom minimálny okruh hodnotených oblastí je takýto (hodnotiaca škála od 1 do 5):

-      Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

-      Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

-      Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

-      Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.

-      Možnosti štúdia odborných predmetov v cudzom jazyku.

-      Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom prostredníctvom poradenskej činnosti.

-      Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.

-      Dostupnosť odporúčanej študijnej literatúry v univerzitnej knižnici.

-      Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.

-      Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

-      Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Získavanie spätnej väzby hodnotením kvality študijného programu absolventmi sa obvykle uskutočňuje v elektronickej podobe, najmenej raz za štandardnú dĺžku štúdia daného ŠP, pričom sa odporúča uskutočniť hodnotenie kvality študijného programu takými absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od ich riadneho skončenia štúdia. Predmetom hodnotenia je príslušný študijný program a úroveň naplnenia cieľov vzdelávania príslušného študijného programu z pohľadu absolventov.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov sú zverejnené na webovom sídle fakulty https://bit.ly/3B99TCV. Výsledky ankety majú k dispozícii vedúci pracovísk zabezpečujúcich študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana,  kde  sú  identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Výsledky ankety hodnotenia pedagógov študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

Od roku 2020 bola opakovane realizovaná anketa zameraná na hodnotenie spokojnosti študentov s priebehom dištančnej metódy výučby. S výsledkami ankety boli oboznámení všetci vyučujúci prostredníctvom vedúcich pracovísk Spätná väzba na kvalitu je v rámci politík kvality na UMB zabezpečená aj ako proces neustáleho zlepšovania, kde je možné ktoroukoľvek zainteresovanou stranou podať podnet na zlepšenie kvality. Kontaktné miesta pre zlepšovanie kvality sú uvedené na webovom sídle VSK UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/zlepsovanie-vsk-umb-16322/).

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

V súlade so smernicou č. 2/2021 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB  v Banskej Bystrici a realizuje  hodnotenie  študijného  programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia Výsledky ankety sú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program. Predmetom hodnotenia absolventa sú výroky hodnotené prostredníctvom školy do 1 po 5, a to:

-      Absolvent vykonáva prácu súvisiacu s absolvovaným študijným programom.

-      Absolvovanie študijného programu je vhodné odporúčať aj ďalším uchádzačom.

-      Učitelia študijného programu majú záujem o spoluprácu s absolventom.

-      Fakulta poskytuje aj nadväzné vzdelávacie aktivity rozširujúce poznanie v danom študijnom programe.

Pre absolventov študijného programu sú okrem týchto oblastí hodnotené aj ďalšie oblasti spojené so študijným programom:

-      Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.

-      Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

-      Obsah študijného programu reaguje na aktuálne poznatky.

Výsledky prieskumu bývajú zároveň interpretované na zasadnutí katedry. Na základe sebareflexie následne jednotliví učitelia uskutočňujú zmeny vo vyučovacom procese s cieľom zvyšovať spokojnosť absolventov študijného programu pri súčasnom udržaní, resp. zvyšovaní jeho kvality. Výsledky posledného hodnotenia spätnej väzby absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty https://bit.ly/35FV5zH.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom  EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami  EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky  EF UMB | Sociálna starostlivosť o študentov

Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr

Stravovanie EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie  Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity  Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov oštúdium  EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex https://bit.ly/32Y5A0s https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality  Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK |Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Udržateľný rozvoj x

Študentská vedecká a odborná činnosť  EF UMB | Študentská vedecká aktivita 2021

Kariérne centrum https://www.umb.sk/univerzita/karierne-centrum-umb/

Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt

Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe (príloha f).