Opis študijného programu
Študijný program dokVEPeSJ - verejná ekonomika a politika
Štúdium stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Ekonomická fakulta
Sídlo fakulty Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
02.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
14.02.2022
1. Základné údaje o študijnom programe
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
verejná ekonomika a politika (103151)
b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
3. stupeň, ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 864
c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Banská Bystrica
d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Študijný odbor 8 - ekonómia a manažment; ISCED-F kód odboru: 0413 Manažment a administratíva
e) Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) Forma štúdia.
externá
i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4
k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 3; skutočný počet uchádzačov: 0; počet študentov: 0
2. Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa:

Absolvent  ovláda   súčasný   stav   poznania   v odbore   Ekonómia a manažment s dôrazom  na  teóriu  verejnej  ekonómie  a  politiky v medzinárodnom kontexte. Má schopnosť systematicky rozumieť vzájomným vzťahom a súvislostiam fungovania verejného, súkromného a neziskového sektora v ekonomike (Makroekonómia, Mikroekonómia). Chápe dôvody štátnych intervencií, t. j. obsah odvetví verejného sektora (čo?). Pozná spôsoby realizácie štátnych intervencií, t. j. ekonomiku a manažment odvetví verejného sektora (ako?). Rozumie distribučným súvislostiam              štátnych             intervencií           (pre  koho?), aj       princípom rozhodovania o realizácii štátnych intervencií (ako sa rozhoduje vo verejnom sektore?). Uvedené základné otázky verejnej ekonómie vedecky rieši v súlade s aktuálnym stavom poznania osvojením si zručností a metód vedeckého výskumu (Metodológia a etika vedeckej práce 1,             2,        Kvantitatívne          metódy    vo                 verejnej         politike)  a interdisciplinárnych súvislosti o fungovaní verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia,   Ekonomika   a manažment  verejných  služieb), tvorbe a realizácii verejnej politiky (Verejná politika, Hodnotenie programov verejných politík, Občianska spoločnosť), systéme verejných financií (Verejné financie) na všetkých úrovniach verejnej správy (Miestna a regionálna ekonomika a politika, Verejná správa a regionálny rozvoj). Absolvent ovláda vedecké metódy práce, ktoré je schopný samostatne a tvorivo využívať vo vedecko-výskumnej činnosti a v náročnej praktickej koncepčnej činnosti. Má hlboké poznatky, chápe širšie vzťahy a   ovláda   sofistikované metódy    a  postupy   vedy        a   výskumu zodpovedajúce medzinárodným kritériám. Absolvent preukazuje schopnosti s akademickou integritou koncipovať, navrhovať, zavádzať a prispôsobovať rozsiahly výskumný proces, pričom je schopný vytvoriť a ponúkať vlastné riešenia problémov v oblasti ekonomiky verejného sektora a verejnej politiky vychádzajúce z teoretického poznania problému (Aktívne zapojenie do vedecko-výskumných projektov).

Počas štúdia publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ktoré podrobuje domácej i medzinárodnej oponentúre na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch (Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality, Publikačné výstupy). Počas štúdia vytvorí ucelené kvalifikačné dielo (Projekt dizertačnej práce k dizertačnej skúške, Dizertačná práca), ktoré pôvodným výskumom prispeje k rozšíreniu a posunu hraníc poznania problémov verenej ekonomiky a politiky.

Absolvent je schopný identifikovať a kriticky analyzovať problém, vyhodnocovať výsledky svojho výskumu a syntézy nových a komplexných riešení a myšlienok s aplikáciou nielen v rozvoji teórie, ale aj v spoločenskej praxi.

V oblasti komunikačných zručností absolvent zvláda odbornú diskusiu na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách (Aktívne vystúpenie na konferenciách). Je schopný konzultovať, argumentovať a obhájiť svoj metodologický postup a navrhované riešenia v internom aj externom prostredí (Zahraničná vedecká mobilita) . Absolvent počas doktorandského štúdia aktívne rozvíja prierezové zručnosti ako analytické myslenie, digitálne zručnosti, komunikačné a interpersonálne zručnosti, kreativitu a kognitívne zručnosti, ktoré mu pomôžu nájsť uplatnenie, ako v akademickom sektore, tak aj mimo neho.

Absolvent nájde uplatnenie najmä na pracoviskách vedecko- výskumného charakteru, na vysokých školách, v centrálnych úradoch koncepčného charakteru pri vytváraní metodologických, prognostických a rozhodovacích materiálov, ktorých uplatnenie je žiaduce pri vývoji nových       produktov       a systémov     v ekonomike            verejného sektora, implementácii nových verejných politík a schém podporujúcich spoločenský pokrok založený na vedomostiach. Absolvent nájde uplatnenie aj v nadnárodných analyticko-konzultačných firmách a v supranacionálnych inštitúciách.


Ciele vzdelávania:

Ciele (od 1 až 4) a výstupy vzdelávania (vedomosti, zručnosti a prenositeľné kompetencie – písmená a až b napĺňajúce jednotlivé ciele) vychádzajú z nosných tém jadra znalostí študijného odboru Ekonómia a manažment a kvalifikačného rámca pre Európsky priestor VŠ vzdelávania pre tretí stupeň VŠ vzdelania, ktoré reflektuje profil absolventa a odporúčaný študijný plán ŠP verejná ekonomika a politika s dôrazom na profilové predmety.

Absolvent po absolvovaní doktorandského štúdia ŠP VEP:

 1. Rozumie súvislostiam fungovania verejnej ekonomiky a tvorby verejnej politiky v kontexte medzinárodného súčasného stavu poznania teórie verejnej ekonómie a politiky:

 a) Má systematické vedomosti o makroekonomických a mikroekonomických súvislostiach fungovania verejnej ekonomiky ako priestoru realizácie štátnych intervencií a tvorby verejnej politiky ako priestoru pre rozhodovanie o štátnych intervenciách v multisektorovom ekonomickom priestore (Verejná ekonómia, Verejná politika, Verejné financie, Makroekonómia, Mikroekonómia).

2. Pozná a chápe I) dôvody štátnych intervencií - obsah verejného sektora, ako priestoru realizácie štátnych intervencií (čo?), II) spôsoby realizácie štátnych intervencií - ekonomiku a manažment odvetví verejného sektora (ako?), III) distribučné súvislosti štátnych intervencií (pre koho?), IV) princípy rozhodovania o štátnych intervenciách verejnou voľbou (ako sa rozhoduje vo verejnom sektore?) a je schopný vedecky riešiť v súlade s aktuálnym stavom poznania (kriticky analyzovať a hodnotiť v interdisciplinárnych súvislostiach) uvedené otázky v podobe syntézy nových a zložitých konceptov aplikovateľných v rozvoji teórie, ale aj v spoločenskej praxi:

a) Má systematické vedomosti o interdisciplinárnych súvislostiach fungovania verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia, Ekonomika a manažment verejných služieb, Miestna a regionálna ekonomika a politika), tvorbe a realizácii verejnej politiky (Verejná politika, Miestna a regionálna ekonomika a politika, Občianska spoločnosť), systéme verejných financií (Verejné financie, Hodnotenie programov verejných politík) a zručnosti v identifikácii originálnych výskumných a praktických problémov, koncipovaní inovatívnej metodiky ich riešenia s pridanou hodnotou posunu poznania problémov a tvorby ich riešení významných pre ekonomickú prax.

3. Ovláda metódy vedeckého výskumu, samostatne a tvorivo ich využívať pri I) vedecko-výskumnej činnosti, hlavne pri koncipovaní, návrhu, zavádzaní a prispôsobovaní rozsiahleho výskumného procesu so zachovaním akademickej integrity , II) v náročnej praktickej koncepčnej činnosti vo verenej ekonomike, jej riadení, v tvorbe a realizácii verejnej politiky s ohľadom na spoločensko-ekonomický pokrok:

a) Má systematické vedomosti z metodológie a etiky výskumu zodpovedajúce medzinárodným kritériám, zručnosti a kompetencie využívať metódy vedeckého výskumu, zbierať, spracovať a vyhodnocovať kvantitatívne a kvalitatívne dáta, formulovať závery vo vzťahu k inovatívnemu a komplexnému riešeniu teoretických a praktických problémov verejnej ekonomiky, verejnej politiky (Verejná ekonómia, Verejná politika, Miestna a regionálna ekonomika a politika, Metodológia a etika vedeckej práce, Kvantitatívne metódy vo verejnej politike).

4. Rozvíja súčasný stav poznania problémov verenej ekonomiky a politiky disemináciou výsledkov vlastného pôvodného výskumu doma a v zahraničí a podporuje tak v akademickom i profesionálnom kontexte pokrok spoločnosti založenej na vedomostiach:

a) Má zručnosti a kompetencie v sprístupňovaní a komunikovaní záverov vlastného výskumu širšej vedeckej komunite i laickej verejnosti prostredníctvom:

a) odbornej diskusie na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách so schopnosťou konzultovať, argumentovať a obhájiť svoj metodologický postup a navrhované riešenia (Aktívne vystúpenie na konferenciách, Zahraničná mobilita),

b) publikovania výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti v priebehu štúdia formou samostatných výskumných štúdií v peer-review časopisoch a impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS (Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality, Publikačné výstupy) a formou uceleného kvalifikačné diela (Projekt dizertačnej práce k dizertačnej skúške, Dizertačná práca) v závere štúdia.

b) Má prierezové zručnosti ako analytické myslenie, digitálne zručnosti, komunikačné a interpersonálne zručnosti, kreativitu a kognitívne zručnosti a kompetencie potrebné pre vytváranie a vedenie tímov projektov výskumu vývoja nových produktov a systémov vo verejnej ekonomike a implementácií nových verejných politík a schém podporujúcich spoločenský pokrok založený na vedomostiach (Aktívne zapojenie do vedecko-výskumných projektov).

Ciele a výstupy vzdelávania sú uvedené v prílohe č. 13 smernice UMB č. 1/2021 s názvom Ciele a výstupy vzdelávania – e3_Príloha_13_ Ciele_

a _výstupy_ vzdelávania.

b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program pripravuje absolventov, ktorí sa uplatňujú ako pedagogickí a odborní  pracovníci  vo  výchove  a  vzdelávací  alebo v administratívnych činnostiach a to najmä v oblasti tvorby stratégií a rozvojových dokumentov. Ich vedomosti, zručnosti a schopnosti im umožňujú perspektívne obsadiť riadiace pozície vo verejnom sektore zamerané na tvorbu rozvojových a strategických dokumentov, a riadiace pozície vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon týchto povolaní:

1113 Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov (starosta, primátor, predseda samosprávneho kraja, riaditeľ príslušného úradu),

1114 Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.)

1112 Vysokí štátni úradníci (napr. predstaviteľ ústredného orgánu štátnej správy, riadiaci pracovník ústredného štátneho orgánu, vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu)

2310003 Odborný asistent vysokej školy

2310004 Asistent vysokej školy

1345003 Vedúci katedry

1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie

Písomné vyjadrenia externých zainteresovaných strán o indikovaných povolania sú súčasťou k_Príloha_ Správy zainteresovaných strán, Indikované povolania.

3. Uplatniteľnosť
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov na UMB je súčasťou medzinárodného projektu Horizont 2020 docEnhance. V rámci jeho aktivít bol zrealizovaný report o trackovaní kariér absolventov doktorandského štúdia, ktorého sa okrem UMB v Banskej Bystrici zúčastnilo ďalších 8 univerzít v EÚ: Aristotle University of Thessaloniki (Greece), UiT Arctic University of Norway Tromso (Norway), Maastricht University (Netherlands), Technical University of Munich (Germany), University of Alcala (Spain), University of Chemistry and Industry Prague (Czech Republic), MNOVA University Lisbon (Portugal) and University of Sassari (Italy). Z odpovedí viac ako 2200 respondentov vyplynulo mnoho zaujímavých poznatkov. Link na webovú stránku projektu: https://docenhance.eu/career-tracking/

Absolvent programu Verejná ekonomika a politika nájde uplatnenie najmä na pracoviskách vedecko-výskumného charakteru, na vysokých školách, v centrálnych úradoch koncepčného charakteru pri vytváraní metodologických, prognostických a rozhodovacích materiálov, ktorých uplatnenie  je  žiaduce     pri  vývoji  nových  produktov  a systémov v ekonomike verejného sektora a implementácií nových verejných politík a schém podporujúcich spoločenský pokrok založený na vedomostiach. Absolvent nájde uplatnenie aj v nadnárodných analyticko-konzultačných firmách a v supranacionálnych inštitúciách.

Absolventi programu sa uplatnili na pozíciách vedecko-pedagogických zamestnancov vysokých škôl doma (Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica; Akadémia policajného zboru v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave) a v zahraničí (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovi univerzity v Brne). Absolventi pôsobia na pozíciách výskumných pracovníkov (Výskumné a inovačné centrum EF UMB Banská Bystrica, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Bratislava, Slovak Business Agency). Množstvo absolventov pôsobí na vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej správy na národnej, regionálnej, miestnej úrovni (Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva SR, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Finančné riaditeľstvo SR).

Absolventi pôsobia tiež ako primátori a starostovia miest a obcí. Časť absolventov našla uplatnenie vo vedúcich manažérskych pozíciách organizácií verejných služieb (napr. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Asociácia nemocníc Slovenska), v mimovládnych neziskových organizáciách (ZMOS – sekcia verejnej správy), v projektových a rozvojových organizáciách (Nadácia otvorenej spoločnosti). Absolventi našli uplatnenie aj vo sfére súkromných podnikov (BONARD, SHP Slovakia, Železiarne Pobrezová, a.s., Hitli, TMF Group), či bankovníctva (Deloitte, Tatra banka).

b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

plk. gšt. v. z. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. et PhD., MBA, MSc., odborný asistent na Katedre informatiky a manažmentu Akadémie policajného zboru

doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., docentka na Katedre sociální politika a sociální práce, Ekonomicko-správní  fakulta  Masarykovi  univerzity v Brne

Ing. Róbert Chovanculiak, PhD., analytik INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ing. Tomáš Virdzek, PhD., Výskumné a inovačné centrum EF UMB Banská Bystrica, oblasť výskumu: dôchodkové sporenie, investovanie a obchodovanie na svetových finančných trhoch.

Ing. Peter Vlček, PhD., vedúci oddelenia metodiky a prípravy projektov, Ministerstvo vnútra SR

Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD., odborná asistentka na Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB Banská Bystrica

Ing. Maroš Malíček, PhD. , Junior analytik spoločnosti Slovak Business Agency (SBA)

Ing. Zuzana Petríková, PhD., Daňový kontrolór, Finančné riaditeľstvo SR Ing. Martina Kubišová, PhD., Starostka obce Kynceľová

Ing. Gabriel Mihályi, PhD. : Predseda sekcie verejnej správy ZMOS, starosta obce Jesenské

Ing. Zuzana Sojaková, PhD., projektový manažér (projekty financované z EU, štátnych fondov pre obce a nimi zriadene rozpočtové a príspevkové organizácie).

Súhlas absolventov na spracovanie osobných údajov je súčasťou i_Príloha_2_ Súhlasy zainteresovaných strán, Absolventi k Opisu ŠP.

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu prebieha na troch úrovniach a to tak, že pre každú úroveň hodnotenia sú definované rôzne množiny zamestnávateľov:

1.     Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho vytvárania

V procese vytvárania študijného programu na ňom participovali títo zamestnávatelia:

·      Úrad vlády SR, Námestie 1. mája 18, Bratislava, Mgr. Peter Hajnala, PhD., riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR

·      Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, Zvolen, Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta Zvolen, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra.

·      Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ing. Miriam Lapuníková, MBA : generálna riaditeľka

Zástupcovia zamestnávateľov vypracovali správu zainteresovanej strany, kde formulovali pripomienky a dali spätnú väzbu k vybraným charakteristikám študijného programu (k_Príloha_ Správy zainteresovaných strán, Správy o hodnotení ŠP). O rozsahu spracovania pripomienok vypracovala osoba zodpovedná za študijný program samostatnú správu, ktorá je súčasťou akreditačného spisu (l_Príloha_Sanovisko_ osoby_ zodpovednej_za_ ŠP).

2.     Hodnotenie kvality študijného programu v procese jeho schvaľovania

V procese schvaľovania študijného programu môžu vznieť pripomienky ku kvalite programu tieto zainteresované strany:

-     zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB,

-     zástupca zamestnávateľa v dočasnej pracovnej skupine Rady pre vnútorný systém kvality UMB,

-     zástupca zamestnávateľa v Rade pre vnútorný systém kvality UMB.

 3.     Hodnotenie kvality študijného programu získavaním spätnej väzby od zamestnávateľov

Spätná väzba získavaná od akýchkoľvek ďalších zamestnávateľov sa uskutočňuje podľa smernice UMB č. 2/2022, kde je možnosť požiadať o spätnú   väzbu   od   ďalších   zástupcov   zamestnávateľov.   V čase vypracovania opisu študijného programu sa takého hodnotenie neuskutočnilo.

4. Štruktúra a obsah študijného programu
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe programov sú definované v študijnom poriadku UMB https://bit.ly/3p2hFdm a v študijnom poriadku EF UMB https://bit.ly/34wDkCB

Pri tvorbe odporúčaného študijného plánu sme okrem uvedených dokumentov riadili ďalšími nasledovnými pravidlami: kreditové ohodnotenie predmetov sa odvíja od časovej náročnosti práce študenta spravidla v rozsahu 1800 hodín za akademicky rok  v dennej forme štúdia a spravidla 1440 hodín za akademicky rok v externej forme štúdia vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, čo predstavuje v priemere 30 hodín/1 kredit.

-    pridelená kreditová dotácia odráža časovú záťaž študenta potrebnú pre nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania

-    časová a obsahová následnosť predmetov v odporúčanom študijnom pláne je stanovená tak, aby jeho absolvovaním študent dosiahol požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie

Napr:

-    profilové predmety sú vymedzené len zo skupiny PP, PVP

-    kredity    profilových    predmetov    je    spravidla    vyššia    ako u neprofilových predmetov

-    podiel kreditov za profilové predmety tvorí minimálne ½ celkového počtu kreditov za PP.

V záujme rešpektovania trendov  ponímania  odborných  problémov v súlade s orientáciou programu v akademickej sfére bola pri tvorbe študijného      plánu      zohľadnená      medzinárodná      kompatibilita a porovnateľnosť so študijnými programami uznávaných zahraničných univerzít. S tými zámerom boli využité poznatky projektu Erazmus + č. 2018-1-SK01-KA203-046330 PAQUALITY (Public Administration Education Quality Enhancement) implementovaného v spolupráci s EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation). Študijný program tak reflektuje skúsenosti medzinárodne akreditovaných  študijných  programov   v oblasti   verejnej   správy  a verejnej politiky. Zároveň boli so zámerom vytvoriť medzinárodne porovnateľný a interdisciplinárny študijný program reflektované štandardy a postup tvorby študijných programov podľa EAPAA (https://www.eapaa.eu/process), čím sa vytvorili predpoklady pre existenciu medzinárodne uznaného a kvalitatívne porovnateľného študijného programu.

V záujme reflektovať na požiadavky praxe pri riešení odborných problémov, v súlade s orientáciou programu, boli pri príprave študijného  plánu  oslovení  aj  vybraní  potenciálni  zamestnávatelia a absolventi programu, ktorí pôsobia v praxi príbuzných odborov.

V snahe zohľadniť aj požiadavky a praktické problémy študentov súvisiace s absolvovaním povinností v študijnej a vedeckej časti plánu, boli do procesu prípravy študijného plánu zapojení aj študenti študijného programu.

b) Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je prílohou interného akreditačného spisu, je dostupný v akademickom informačnom systéme AIS2 a je verejne dostupný na webovom sídle fakulty https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2181

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:

Odporúčaný študijný plán je súčasťou interného akreditačného spisu študijného programu ako príloha č. 12 smernice UMB č. 1/2021. Odporúčané študijné plány sú taktiež súčasťou Sprievodcu štúdiom, ktorý je zverejnený na webovom sídle fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2181). Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, kreditovú dotáciu predmetu, základné vzdelávacie činnosti a ich výmeru v hodinách, odporúčaný semester, záťaž študenta v hodinách a vyučujúcich predmetu. Všetky informačné listy predmetov obsahujú ciele a výstupy vzdelávania, identifikačné údaje o predmete, pravidlá priebežného a záverečného hodnotenia predmetu,  literatúru,  rozdelenie   časovej   záťaže   medzi   metódy a vzdelávacie činnosti. Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2

V rámci ponuky výberových predmetov si môžu študenti vybrať akýkoľvek predmet vyučovaný na jednotlivých súčastiach Univerzity Mateja Bela určený pre tretí stupeň štúdia. Výberové predmety si volia študenti na základe vlastného uváženia. Študijný plán bol zostavený tak, aby pracovná záťaž študenta a počet hodín kontaktnej výučby umožňovali dosiahnutie výstupov vzdelávania študijného programu.

Odporúčaný študijný plán ŠP verejná ekonomika a politika bez uvedenia vyučujúcich (kompletný OŠP ŠP VEP je súčasťou e1_Prílohy_12_Odporúčaný ŠP)

V študijnom pláne študijného programu ekonomika verejná ekonomika a politika nie sú žiadne prerekvizity. Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené používané vzdelávacie činnosti (prednáška, konzultácie) vrátane ich hodinovej dotácie. Vzdelávacia činnosť sa na všetkých predmetoch realizuje kombinovanou metódou podľa počtu študentov prihlásených na daný predmet, čo je uvedené aj v informačných listoch jednotlivých predmetov odporúčaného študijného plánu. Osnova predmetu je povinnou súčasťou informačných listov všetkých predmetov odporúčaného študijného plánu. V jednotlivých informačných listoch predmetov je uvedené pracovné zaťaženie študenta a podiel jednotlivých činností (napr. účasť na priamej vyučovacej činnosti, práca na seminárnej práci, samoštúdium a pod.) na celkovej záťaži študenta. Kreditová dotácia predmetov odráža ich náročnosť a intenzitu/mieru pracovného zaťaženia študenta. Je uvedená pri každom predmete v odporúčanom študijnom pláne. V informačnom liste každého predmetu sú určení vysokoškolský učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní daného predmetu. Informácie o jednotlivých osobách vrátane, ich kontaktných údajov, sú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej fakulty UMB. Miestom uskutočňovania študijného programu ekonomika verejného sektora je Ekonomická fakulta UMB so sídlom v Banskej Bystrici.

d) Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
180
e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Štátna skúška pozostáva z obhajoby dizertačnej práce. Podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov zo študijnej a vedeckej časti vrátane štátnej skúšky – projekt dizertačnej práce.

Podmienky na riadne skončenie štúdia a ďalšie pravidlá upravujúce prerušenie štúdia, individuálny študijný plán, zmenu študijného programu sú definované v Študijnom poriadku EF UMB

https://bit.ly/34wDkCB , Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872  a Smernici   č.   10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB https://www.ef.umb.sk/indexasp?uid=1921

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 86 (študijná časť 36 + dizertačná skúška 20 + príspevok špičkovej medzinárodnej kvality JCR, SJR) 30)

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 48 (študijná časť 18 + vedecká časť 30)

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6 (študijná časť)

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 40 (obhajoba dizertačnej práce)

f) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov  a možnosti opravných postupov sú definované v Študijnom poriadku EF UMB      v čl.      18      https://bit.ly/34wDkCB,      Smernici    č. 7/2021 o doktorandskom         štúdiu         v          čl.          7          a           13 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872   a Smernici   č.   10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB v čl. 4 https://www.ef.umb.sk/indexasp?uid=1921 .

Metódy  verifikácie  dosahovania   výstupov   vzdelávania,   kritéria   a podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v informačných listoch predmetov študijného programu a komunikované študentom na začiatku semestra. Výsledky verifikácie a hodnotenia študentov sú zverejnené študentovi v akademickom informačnom systéme. Na požiadanie študenta je učiteľ povinný poskytnúť študentovi spätnú väzbu k výsledku hodnotenia.

Možnosti opravných postupov voči hodnoteniu sú definované: v študijnom poriadku EF UMB, čl. 18 https://bit.ly/34wDkCBv smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/3shoA2J

Okrem toho sa študenti môžu obrátiť na predsedu odborovej subkomisie príslušného študijného programu, na vedúceho katedry ako školiaceho miesta alebo na prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorí sú povinní sa zaoberať každým podnetom.

g) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú definované v Študijnom poriadku EF UMB v čl. 11 a čl. 27 https://bit.ly/34wDkCB, Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu v čl. 6, 7, 11, 13 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1872

h) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V súlade s kultúrou kvality na EF UMB je životný cyklus ŠP ako vzdelávacej služby ohraničený štandardnou dĺžkou štúdia a preto sa v tejto časti uvádza zoznam tém ZP za posledné akademické roky, ktoré sú reprezentujú dĺžku štúdia. Zoznam tém dizertačných prác študijného programu verejná ekonomika a politika je súčasťou samostatnej prílohy k Opisu ŠP e4_Zoznam_ tém_záverečných prác.

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác

Pravidlá týkajúce sa záverečných prác sú definované v Smernici č. 2/2021 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác  a habilitačných prác https://bit.ly/31wKllO, v Študijnom poriadku EF UMB čl. 21 a čl. 22. Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu v čl.16 bod 8. Postup pri obhajobe dizertačnej práce je zverejnený na https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1959           a https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1959/subory/DrS_Obhajoba% 20dizertacnej%20prace_pokyny_2021.pdf


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Podpora individuálnych mobilít študentov je jednou zo strategických priorít UMB v oblasti internacionalizácie. Uvedená priorita je podrobne rozpracovaná v dokumente Stratégia internacionalizácie dostupné na https://bit.ly/3dyvR7l a v Smernici č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B. Informácie o mobilitách v zahraničí sú v súčasnosti zverejnené na webovej stránke EF UMB https://bit.ly/3rUE266 v slovenskom a anglickom jazyku. 3. stupeň štúdia ponúka povinne voliteľný predmet v ZS aj LS Zahraničná mobilita 1 a Zahraničná mobilita 2.

 

Individuálne mobility študentov v rámci daného študijného programu sa realizujú najmä na univerzitách vo Francúzsku (Univerzita v Remeši), v Českej republike (VŠE Praha, Masaryková Univerzita v Brne, MZLU Brno, Univerzita v Pardubiciach, Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej; Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií, České Budějovice) v Slovinsku (University of Ljubljana), v Nemecku (Technische Universitaet Kaiserslautern), v Nórsku (Western Norway University of Applied Sciences), v Poľsku (University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology), v Rumunsku (University of Oradea; National University of Political Studies and Public Adminitration, Faculty of Public Administration in Bucharest), v Maďarsku (Faculty of Political Sciences and Public Administration, National University of Public Service, Budapest) vo Švédsku (School of Public Administration at University of Gothenburg), vo Švajčiarsku (University of Geneva) a v Holandsku (Erasmus University Rotterdam).


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vypracovaný a zverejnený Etický kódex študenta a Ekonomická fakulta má tiež vytvorený vlastný Etický kódex študenta EF UMB. Oba dokumenty sú verejne dostupné v plnom znení na webovom sídle umb.sk a ef.umb.sk.

Študenti sú kontinuálne oboznamovaní so zásadami a pravidlami dodržovania akademickej etiky a to v prvom roku štúdia v rámci predmetov Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2. Vyučujúci a školitelia dôsledne preverujú pôvodnosť predloženej seminárnej práce, vypracovaných vedeckých článkov publikovaných vedeckých príspevkov alebo projektu. V Študijnom poriadku EF UMB čl. 18, ods. 9 je podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti považované za disciplinárny priestupok. Disciplinárne priestupky rieši Disciplinárna komisia EF UMB https://bit.ly/3gkrH4d,, jej postavenie a činnosť upravuje Disciplinárny poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov a Rokovací poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov https://bit.ly/31E2UEv . Na UMB je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú zverejnené a webovom sídle univerzity https://bit.ly/3oBITr0 . Pre študentov je zaväzujúci dokument Etický kódex študenta na UMB https://bit.ly/3EBcZ3t . Každý študent môže zároveň absolvovať online tréning etického rozhodovania v online prostredí v súlade s pravidlami

na  UMB    https://bit.ly/31KQ9Yg  .  Dokumenty  sa  zverejňujú    na webovej stránke fakulty a univerzity.

Zásady akademickej etiky si študent osvojuje aj v rámci predmetov Metodológia a etika výskumu 1, 2, ktoré sú povinnými predmetmi študijného programu.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzita a jej súčasti poskytujú uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami primeranú úpravy a podporné služby a vytvárajú prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na UMB. Postupy pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené v Sprievodcovi štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na UMB   a ďalšími zverejnenými pokynmi na webovej stránke univerzity https://bit.ly/3dxWlFW . Na EF UMB máme ustanovenú funkciu koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, ktorý poskytuje podporu týmto študentom pri ich adaptovaní sa na vysokoškolské prostredie ako aj pri riešení rôznych situácii súvisiacich so štúdiom https://bit.ly/3yk15Zv .


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Postupy pri podávaní podnetov a odvolaní so strany študentov sú definované v Smernici o vybavovaní sťažností https://bit.ly/32VheJn.

5. Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Zoznam predmetov a IL predmetov sú prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu a súčasťou e2_Prílohy_ 11_ Informačné_listy. Informačné listy predmetov sú dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
7. Personálne zabezpečenie študijného programu
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Prof. Ing. Anna Vaňová, PhD. Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja anna.vanova@umb.sk; +421 48 446 20 15 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11187 Miestna a regionálna ekonomika a politika

Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja maria.murraysvidronova@umb.sk; +421 48 446 23 11; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18479 Verejné financie

Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja katarina.vitalisova@umb.sk +421 48 446 20 17; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11637 Verejná politika

Doc. Ing. Kamila Borseková, PhD..; Výskumné a inovačné centrum; kamila.borsekova@umb.sk; +421 48 44 66 217 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18476 Ekonomika a manažment verejných služieb

Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.; Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja beata.mikusovamerickova@umb.sk; +421 48 446 23 17; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11231 Verejná ekonómia

c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety (VUPCH) sú udržiavanou zdokumentovanou informáciou v akademickom informačnom systéme AiS2 a zároveň sa zverejňujú na webovom sídle pracoviska.

Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EQm69qGpSiVBtCpmOWlRsFUBfXipjbemlCiby7j5lyIi6w?e=5zrOSB

Doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/EULjW9IpGTlGoZnDb6nhU_sBkUxm0tj_2L799OxrjtUo0w?e=7lovbZ

Prof. Ing. Anna Vaňová, PhD. https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/Eb5AR0Fc1sRIlbkVBL2T0CkBwfhk71qb71snRNXTwo79jA?e=czannB

Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/ESWHsrE1HRlDl6z-d0oIKVcBlckkLpI6xY-cbYjQo6M6Dg?e=3dPzqq

Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

https://umbsk.sharepoint.com/:b:/s/VnutornySystemKvalityUMB/ES6Mih1b6cdOv6t8-dRKGZsBRij5YrNzmtzX6laljIeZbg?e=PI1R7V

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zoznam učiteľov študijného programu obsahuje všetkých, ktorí sa podieľajú na vyučovaní povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s odporúčaným študijným plánom a informačnými listami predmetov. Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu j_Príloha_3_ Kapacita_učiteľov Opisu ŠP s odkazom na centrálny register zamestnancov a kontakty.

e) Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
f) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu. Zároveň sú VUPCH dostupné v akademickom informačnom systéme AiS2 a zverejnené na webovom sídle EF UMB pri každom vedúcom záverečnej práce. Sú súčasťou g_VUPCH, VUPCH školiteľov ZP ŠP.

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Ing. Mária Vavrušová Verejná ekonomika a politika, denná forma štúdia, maria.vavrusova@umb.sk

Ing. Kristína Murínová Verejná ekonomika a politika, denná forma štúdia, kristina.murinova@umb.sk

h) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť zdenka.musova@umb.sk 048 446 2140

i) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Študijný referent: PhDr. Ingrid Balážová, Ingrid.balazova@umb.sk 048 446 2141

Ubytovací referent: Mgr. Ján Gréner - riaditeľ Správy účelových zriadení UMB jan.grener@umb.sk 048/446 6914

Referent pre sociálne veci: Jana Lobbová, jana.lobbova@umb.sk 048 446 1152

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. radoslav.koziak@umb.sk 048 446 2014

Referent pre medzinárodné vzťahy: Mgr. Viera Pavlovičová viera.pavlovicova@umb.sk, 048/446 6727

Administrácia projektov: Ing. Denisa Voskárová denisa.voskarova@umb.sk 048/446 2179

 

Mgr. Miroslav Murin - referent ústavu automatizácie a komunikácie (kancelária preukazov UMB, helpdesk) (miroslav.murin@umb.sk; preukazy@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466812, 6758)

Ivana Kapustíková - vedúci, referentka správy AIS, helpdesk (ivana.kapustikova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466213)

Ing. Pavol Lupták - oddelenie výpočtovej a didaktickej techniky (e- mailové kontá, LMS Moodle, helpdesk) (pavol.luptak@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462165)

Milan Lichý - správca IKT, helpdesk (milan.lichy@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462169)

Michal Kindl - správca IKT, helpdesk (michal.kindl@umb.sk; tel. č.: +421-48 4462166)

Mgr. Jana Štefániková - referentka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (jana.stefanikova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466412)

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. - referentka pre kariérové poradenstvo (zuzana.osvaldova@umb.sk; tel. č.: +421-48 4466227)

Centrum rozvoja doktorandov: Ing. Marta Húšťava Šipulová marta.sipulova@umb.sk 048/446 7177

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Na EF UMB sa neustále snažíme inovovať a modernizovať technické vybavenie v učebniach a posluchárňach, rovnako tak aj vybavenie zamestnancov.

Doktorandi na EF UMB absolvujú výučbovú časť v priestoroch špeciálnej seminárnej miestnosti, ktorá nesie názov „Centrum rozvoja doktorandov“ (skrátené CRD). Táto miestnosť je vybavená 25 miestami na sedenie, interaktívnym 65“ dotykovým displejom s PC, video konferenčným zariadením, projektorom a audio technikou, ktorá sa využíva aj na realizovanie workshopov či iných vedeckých a výchovno-vzdelávacích podujatí pre doktorandov, resp. realizovaných priamo doktorandmi.

Celkovo na fakulte v súčasnosti disponujeme 410 stolovými počítačmi. 50 stolovými počítačmi sú vybavené učebne, posluchárne či seminárne miestnosti a zasadačky, ktoré využívajú pri vyučovaní učitelia. Študenti využívajú v učebniach 92 tenkých klientov, prostredníctvom ktorých sa pripájajú  na  školské  servery  a  87  počítačov  používajú  študenti v počítačových učebniach. Zvyšný počet stolových počítačov používajú zamestnanci vo svojich kanceláriách.

Fakulta disponuje aj približne 200 notebookmi, ktoré primárne využívajú zamestnanci na prácu doma či pri realizovaní pracovných ciest, prípadne sú notebookmi vybavené niektoré zasadačky.

Všetky posluchárne, učebne a zasadačky sú vybavené video premietacou technikou v podobe projektorov (45 ks), TV (12 ks), 55“ a 65“ dotykové displeje (3 ks), interaktívne tabule (3 ks), dotykové monitory k PC v učebniach a posluchárňach (15 ks)

Súčasťou učební, posluchární, zasadačiek a špeciálnych seminárnych miestností sú aj video a audio zariadenia, ktoré umožňujú bezproblémové online či hybridné vyučovanie – videokonferenčné sety (celkovo 7 ks), webkamery (50 ks), všesmerové mikrofóny (50 ks).

Zamestnanci  zároveň  disponujú  vo  svojich  kanceláriách  rovnako webkamerami,  všesmerovými  mikrofónmi  alebo  setmi  slúchadlá a mikrofón, disponujú grafickými tabletmi so stylusom alebo tabletmi s perami.

Na fakulte máme zriadených 8 počítačových učební (7 v Banskej Bystrici a 1 na IMS v Poprade), z toho 3 sú vybavené tzv. RDS klientami (celkovo 92 ks), prostredníctvom ktorých sa pripájajú študenti na RDP Server a 5 počítačových učební, ktoré sú vybavené stolovými počítačmi (celkovo 87 počítačov).

Všetci naši študenti i zamestnanci zároveň môžu využívať možnosť vzdialeného prístupu na servery UMB zo svojich súkromných stolných počítačov alebo notebookov s využitím šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.

Na fakulte majú k dispozícii všetci zamestnanci 10 multifunkčných veľkých centrálne spravovaných tlačiarní so skenerom a kopírkou – okrem toho majú zamestnanci k dispozícii celkovo iných 106 tlačiarní a multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka).

Všetky počítače a notebooky sú pripojené k internetu káblom. Na fakulte máme celkovo rozmiestnených 77 WiFi AP zariadení, z toho 32 ks značky CISCO a 45 značky Ubiquiti , ktoré slúžia pre potreby edukačného procesu pre zamestnancov i študentov.

V priestoroch našej fakulty majú študenti k dispozícii Copy Centrum, Samovzdelávacie stredisko na štúdium cudzích jazykov, pobočku univerzitnej knižnice so študovňou, ktorú dopĺňajú 2 ďalšie študovne.

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Všetky informácie o študijnom programe vrátane informačných listov jednotlivých predmetov sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AiS2). Základné informácie a odporúčaný študijný plán jednotlivých študijných programov je dostupný na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdia na našej fakulte. Sylaby predmetov, kritériá splnenia podmienok na získanie kreditov a kvalitatívneho hodnotenia sú súčasťou kurzov vytvorených pre každý predmet v rámci e-learningového portálu LMS Moodle (LMS).

LMS je na platforme Moodle, a je určený ako primárny nástroj pre riadenie distančného vzdelávania (materiály, prednášky, skriptá, úlohy, testy, termíny, hodnotenia a podobne) V rámci kurzov k jednotlivým predmetom v LMS majú študenti k dispozícii všetky študijné materiály potrebné na úspešné ukončenie a zvládnutie daného predmetu.


Prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším informačným zdrojom

Študenti okrem tradičných printových študijných materiálov dostupných v univerzitnej knižnici majú možnosť pristupovať aj k elektronickým knižným zdrojom, vedeckým článkom a iným publikáciám prostredníctvo univerzitnej knižnice. Z každého školského PC sa dá pripojiť na 20 platených databáz publikačných výstupov, ku ktorým máme licencovaný univerzitný prístup (napr. ProQuest eBook Central, Emerald, Science Direct, Wiley Online Library či HST a iné). K vyššie zmieneným online databázam majú študenti prístup aj z pohodlia domova prostredníctvom VPN pripojenia. Vedecké monografie, učebnice a skriptá z dielne našich pedagógov sú postupne digitalizované a dostupné študentom prostredníctvo Virtuálnej študovne (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/umb-digitalna-kniznica)          a Repozitára UMB (https://repo.umb.sk/) v nadväznosti na politiku otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB disponuje 5 študovňami, jedným samovzdelávacím strediskom, referátom absenčných výpožičiek a vzdelávacím centrom Mateja Bela. Priamo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici majú študenti k dispozícii Samovzdelávacie stredisko

(https://www.library.umb.sk/studovne/samovzdelavacie-stredisko/),  v ktorom majú študenti prístup k jazykovým a odborným databázam, disponujú 317 tlačenými odbornými publikáciami, encyklopédiami a slovníkmi, 8 počítačmi so štandardným programovým vybavením s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom s pripojení na internet, TV, dataprojektorom, 1 multifunkčným zariadením a WiFi. Ekonomická študovňa poskytuje študentom absenčné a prezenčné výpožičky, registráciu používateľov, poradenské a bibliografické informácie, reprografické služby, možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu, disponujú 32 292 knižnými dokumentmi a 37 titulmi periodík v podobe vedeckých a odborných časopisov, dennú tlač, týždenníky a mesačníky.


Prístup k informačným technológiám

Študenti EF UMB majú bohatý a veľmi pružný prístup k informačným technológiám. V prípade technických problémov s informačnými systémami sa študenti i zamestnanci môžu obrátiť na stránku technickej podpory helpdesk.umb.sk (https://helpdesk.umb.sk/), na ktorej nájdu všeobecné informácie, návody a postupy k používateľským kontám, ku kontám Office 365, k AiS2, LMS Moodle, k pripojeniu na internet a WiFi v priestoroch fakulty a internátov a k študentským preukazom

Študenti majú k dispozícii rozvrhy v systéme AiS2, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú na záverečné i priebežné skúšky, dostávajú priebežné i záverečné hodnotene. Vyučujúci komunikujú so študentmi prostredníctvom ich študentských mailových schránok, prípadne prostredníctvom možnosti zasielania hromadných mailov cez AiS2 alebo príslušný kurz v LMS Moodle.

Každý študent a vyučujúci má na základe svojho študentského alebo zamestnaneckého univerzitného účtu prístup k piatim licenciám balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, PowerBI, Teams, Whteboard, a iné).

Každá katedra prevádzkuje na webe fakulty katedrové sekcie, v ktorých informujú študentov o dôležitých informáciách, aktualitách, a pod.

Súčasťou softvérového vybavenia, ktoré majú študenti k dispozícii pre potreby vzdelávacieho procesu, je okrem aplikácii dostupných v rámci balíku Office 365 alebo MS Office 2016/2019, R a R-Studio, štatistický softvér IBM SPSS 28, SAP, Power BI, SQL, Inkscape, CorelDRAW, 7Zip, WinRAR, JAVA, Adobe Reader (v niektorých prípadoch Adobe Acrobat Pro), QGIS, Notepad ++, webové prehliadače Windows Explorer alebo Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, IrfanView, VLC player, Total Commander, PC Translátor, Abbyy Fine Reader či softvér na nahrávane videa (v niektorých učebniach je to Camtasia, vo väčšine prípadov Open Broadcaster Software) a iné.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je realizované najmä prostredníctvom pravidelných videokonferenčných online stretnutí podľa rozvrhu pre daný semester prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá umožňuje využiť aj audioprednášky, zdieľanie dokumentov, chatovanie, vytváranie samostatných študijných skupín.

Každý vyučovaný predmet má v danom semestri vytvorený samostatný tím, ktorého členmi sú vyučujúci a študenti daného predmetu. Súčasne s MS Teams je používaný LMS Moodle ako nástroj pre poskytovanie študijných materiálov vo forme učebných textov, prednášok, zadaní, dátových súborov, riešení a videoprezentácií. LMS Moodle slúži aj na priebežné a záverečné odovzdávanie zadaní študentov a poskytovanie kontroly formou testov a poskytovanie spätnej väzby študentom. Okrem aplikácie MS Teams, pedagógovia využívajú v niektorých prípadoch aplikáciu Zoom či Google Meet alebo Cisco Webex. Naši pedagógovia majú možnosť používať education licenciu od Slido pre vyššiu interakciu študentov pri online vyučovaní alebo získavaní spätnej väzby. V prípade potreby špeciálneho softvéru inštalovaného v počítačových učebniach majú študenti k týmto počítačom zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom šifrovanej VPN (prostredníctvom RDP klienta na svojom PC sa pripoja na náš RDS server) a majú tak možnosť využívať potrebný softvér aj pri dištančnom vyučovaní bez obmedzenia.


Prístupy, manuály e-learningových portálov

V prípade dištančného (prípade aj hybridného) vzdelávania online výučba prebieha prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do predmetového tímu sa postupne pridajú všetci študenti, s ktorými vyučujúci následne realizuje online prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie a pod.

Inštrukcie k prezenčnému vyučovaniu vrátane návodov majú študenti i pedagógovia k dispozícii na Helpdesk.umb.sk (k dispozícii je slovenská aj anglická verzia podpory)         (https://helpdesk.umb.sk/sk/23/zakladne- informacie-ms-teams.html) - súčasťou návodov sú aj videá (ktoré sú pre pedagógov a študentov dostupné čiastočne aj v kurze IT Služby (IT Services) v LMS https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=182 alebo   aj                  na                                     YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLxzjGZonsfzV7RTjvqlUizBMq8WeOR F_N). Študenti aj zamestnanci sa môžu rovnako obrátiť aj na správcov IKT na EF UMB (https://helpdesk.umb.sk/user/local_admins), ktorí im dokážu pomôcť aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie

Prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie je možné realizovať de facto okamžite, nakoľko ako sme uviedli v častiach vyššie, všetky učebne a posluchárne, v ktorých prebieha vyučovanie, sú vybavené potrebnou technikou, ktorá umožňuje prenos audia a videa prostredníctvom internetu.

K predmetom študijného programu sú vytvorené v LMS Moodle kurzy. Využívanie portálu študentmi aj zamestnancami sa riadi Smernicou č.3/2016 o využívaní e-learningu na UMB, ktorá je prístupná hneď v úvode prostredia (https://lms.umb.sk/). Každý študent je na začiatku štúdia (1. rok štúdia) podrobne inštruovaný v zmysle využívania e- learningovej podpory a ostatných potrebných nástrojov a systémov na úvodnom stretnutí (https://youtu.be/Po6youDiKj4). V prípade problémov a otázok využíva ďalšie konzultačné hodiny vyučujúcich. Každý vyučujúci na začiatku semestra aktualizuje kurz a zašle študentom informácie o prístupoch (heslá). V kurzoch sa nachádzajú okrem sylabov a podmienok ku ukončeniu predmetu taktiež odkazy na online hodiny cez MS Teams, prípadne ZOOM, videá prednášok s výkladom, rôzne zadania k úlohám, podporné fóra a diskusie, ankety, študijné materiály a iné aktivity.

Prostredníctvom kurzov môže prebiehať aj hodnotenie študentov. V prípade potreby (napr. aktuálna pandemická situácia) prechádzame aj v prípade prezenčnej výučby plynulo na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých predmetoch študijného programu.

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci zabezpečenia študijného programu sa pri zabezpečovaní vzdelávacích činností rozvíja spolupráca:

- v rámci riešenia domácich a medzinárodných vedecko-výskumných projektov – zapájanie študentov doktorandského štúdia do projektových  aktivít  a konzultácií  pri  riešení  dizertačných  prác  s domácimi a zahraničnými projektovými partnermi (napr., Agentúra pre podporu vedy a výskumu, Slovak Business Agency, International Association for Management Development in Dynamic Societies, NISPAcee, Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumným ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, SAV, DEVCO, Európska komisia a so zástupcami množstva partnerských univerzít v rámci EÚ aj mimo EÚ. -  v rámci riešenia projektov pre prax a tiež pri spracovávaní dizertačných prác so zástupcami organizácií štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, záujmovými združeniami (napr. Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Najvyšší kontrolný úrad, Samosprávne kraje, mesto Banská Bystrica, Zvolen, Žarnovica, ZMOS, Únia miest Slovenska, ZHK, SBA, BIC BB, Ekonomický ústav SAV, Klaster Horehronie, Klaster Liptov, Sociálna poisťovňa, verejné zdravotné poisťovne - Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ....). Na základe spolupráce so Železiarňami v Podbrezovej v rámci inžinierskeho štúdia sa spolupráca rozšírila aj na doktorandské štúdium, kde bola v rámci spolupráce pre potreby praxe spracovaná dizertačná práca Využitie športového marketingu pre rozvoj športu v regióne (J. Kuboš, 2016). V rámci získania a realizácie projektu Banská Bystrica - hlavné mesto športu bola pre potreby mesta Banská Bystrica spracovaná dizertačná práca Získanie titulu Európske mesto športu a jeho vplyv na rozvoj mesta (K. Šulajová, 2019),

-  pri zabezpečení odborných prednášok pre študentov so zástupcami Finančného riaditeľstva SR, Úradu vlády, Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Štatistického úradu SR, Okresného úradu v BB, so zástupcami samosprávnych krajov, ministerstiev SR a ich oddelení, regiónov, miest a obcí a pod.,

-  pri podpore publikačných a vedeckých výsledkov doktorandov a ich pedagogických zručností prostredníctvom odborných prednášok, workshopov a seminárov s možnosťou konzultácií s uznávanými odborníkmi, a so zástupcami Výskumného a inovačného centra UMB, ako aj so zástupcami Univerzitnej knižnice UMB a ďalšími podujatiami organizovanými Centrom rozvoja doktorandov - CRD (napr. workshopy a semináre organizované CRD: ABC pre začínajúceho výskumníka, Doktorandské štúdium v európskom kontexte, Elektronické zdroje pre výskum, Hodnotenie akademického impaktu výskumníkov, Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov a scientometrické databázy, Etika vedeckého výskumu a publikovania, Malá didaktika pre učiteľov a doktorandov, Kvantitatívne metódy v R, Ako publikovať výsledky výskumu v kvalitných časopisoch a prečo je dobré zapojiť sa do výskumných projektov, Kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov, Možnosti hodnotenia akademického impaktu výskumníkov a výskumných organizácií,... ) a pod.,

- pravidelne organizovaná konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Scienta Juventa na Ekonomickej fakulte UMB.

e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

UMB ponúka študentom a študentkám bohaté možnosti sociálneho športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia (https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/).        V         oblasti športových aktivít ponúka možnosť zapojiť sa do viacerých športových klubov (atletický klub, basketbalové družstvo žien, gymnastický klub, hokejový univerzitný tím, horoklub, karate klub, klub juda). Klub športu pre všetkých ponúka študentstvu tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitness – posilňovňa, Power Zumba, Country tance, jumping, klasická a športová masáž.

V oblasti umeleckého vyžitia priamo na UMB fungujú tri umelecké súbory: Univerzitný        spevácky             zbor      Mladosť (https://youtu.be/aIUOyNNf24s), Univerzitný folklórny súbor Mladosť (https://youtu.be/fRZ9GYAj84k) a Komorný orchester Mladosť (https://youtu.be/75FPEJynxSk). Študenti a študentky majú možnosť zapojiť sa aj do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, súbor je otvorený pre študentov a študentky, ktorí majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. University Dance Center ponúka pre študentstvo rôzne tanečné kurzy (https://www.unidc.sk/mesto/banska- bystrica/).

Študenti a študentky UMB sa môžu stať účastníkmi programu Medzinárodná                                    cena            vojvodu            z            Edinburghu (https://youtu.be/BSy4TKWuD1I). Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Študenti a študentky našej univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Pre trávenie voľného času ponúka EF UMB viacero vhodných priestorov pre študentov vo svojom vonkajšom areáli (priestor na sedenie na lavičkách, v prípade dobrého počasia priamo na tráve). Priamo v budovách EF UMB sa nachádzajú 2 kaviarne, chill out oddychová a relaxačná zóna, 2 respíria, v rámci ktorých majú študenti prístup k PC a internetu a vyžívajú ich na projektové stretnutia, štúdium a pod. Ďalej je to Ekonomická študovňa, Samovzdelávacie stredisko. Študenti i zamestnanci majú priamo na fakulte k dispozícii jedáleň a bufet, okrem toho na fakulte máme viacero nápojových automatov.

Pred prepuknutím pandémie COVID-19 študenti pravidelne organizovali zábavné kvízy pre študentov či Beánie (fakultný študentský ples). Okrem aktivít ponúkaných priamo zo strany fakulty a univerzity poskytuje bohaté možnosti vyžitia aj mesto Banská Bystrica, s ktorým UMB aktívne spolupracuje a o možnostiach pravidelne informuje študentstvo cez sociálne siete, web fakulty, maily a informačné tabule v priestoroch fakulty.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Účasť na mobilitách a stážach sa riadia Smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB https://bit.ly/3L4aF8B a sú zverejnené v samostatnej sekcii webovej stránky EF UMB https://bit.ly/3rUE266. Konkrétne ide o mobility v rámci programu Erasmus+, ako aj mobility aj v rámci iných schém (napríklad prostredníctvom organizácie SAIA). Výzva na podávanie prihlášok na mobility je zverejnená každý rok v prvej polovici zimného semestra. Záujemcovia o mobilitu predkladajú prihlášku, motivačný list, CV a doklad o úrovni cudzieho jazyka. Následne sa uskutočňuje predvýber účastníkov, ktorý pozostáva z hodnotenia zaslaných dokumentov a osobného pohovoru (prezenčne alebo on-line). Výsledky predvýberov sú študentom oznámené po pridelení grantu Národnou agentúrou Erasmus+.

Po ukončení mobility prodekanka pre pedagogickú činnosť potvrdí uznanie ECTS kreditov získaných na mobilite na základe potvrdeného výpisu výsledkov (Transcript of records).

Okrem možnosti štúdia sa ponúka študentom študijného programu Verejnej ekonomiky a politiky aj možnosť účasti na stáži na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ stáž, do ktorého je zapojená Univerzita Mateja Bela, má študent možnosť zvoliť si zo širokej ponuky organizácií na webovej stránke Ekonomickej fakulty alebo osloví vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU. Aktuálna ponuka stáží je zverejnená na webovom sídle fakulty: https://bit.ly/3J38HDs.

9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Záujemca o štúdium v programe Verejná ekonomika a politika je inteligentnou osobnosťou s výborným všeobecným prehľadom o aktuálnej situácii v spoločnosti a interdisciplinárny v problematike verejnej ekonomiky, verejného sektora a verejnej politiky. Je jazykovo zručný v minimálne v jednom cudzom jazyku odborne. Vo svojom správaní uplatňuje princípy etiky, má primerané právne vedomie a sociálne cítenie. Je primerane komunikačne zručný a má záujem o vedecké skúmanie ekonomických a manažérskych súvislostí v nosných výskumných témach študijného programu. Je flexibilnou a samostatnou mysliacou osobnosť s otvorenou mysľou k novým poznatkom. Vie kriticky a analyticky myslieť, čo uplatňuje pri riešení štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Na ich základe je schopný navrhovať a aplikovať originálne riešenia identifikovaných problémov a vyvodzovať adekvátne závery. Uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa Slovenského klasifikačného rámca – SKKR na úrovni 7. Vhodné je, ak má skúsenosti v publikačnej činnosti, v zapojení do projektových aktivít a účasť v Študentskej vedeckej aktivite.

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného programu 2. stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je posúdenie znalostí uchádzača z problematiky verejnej ekonomiky a politiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce na základe prezentácie projektu na dizertačnú prácu. Projekt na dizertačnú prácu by mal minimálne argumentovať aktuálnosť témy/naliehavosť riešenia problému v rámci: rozvoja teórie, ktorá bude tvoriť východisko riešenia výskumného problému daného témou práce a riešenia problému v hospodárskej praxi – t.j. medzeru v poznaní problému a originálny predmet skúmania s naznačením metodiky skúmania.

Okrem toho sa vyžaduje aj znalosť anglického jazyka. Prijímacia skúška, prezentácia projektu na dizertačnú prácu a diskusia k nej prebieha  v anglickom jazyku, vzhľadom k tomu je možné posúdenie komunikačnej kompetencie uchádzača v cudzom jazyku.

Podrobne   podmienky    prijatia   na    3.    stupeň    štúdia        na https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1332 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=328

a Informácie pre uchádzačov https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1333 https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1333/subory/DrS_PK_info%20 pre%20uchadzacov%202022_2023%20na%20web.pdf

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa  štúdia  na  Ekonomickej  fakulte  UMB   v Banskej  Bystrici   a vychádzajú zo Smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, čl. 4.

b) Postupy prijímania na štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Postup prijímacieho konania a podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú stanovené v dokumente Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 20xx/20xx+1 https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1332 Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu  z vypísaných tém.

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1333

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tri súčasti: prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť), priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje dve súčasti: prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku, posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť). Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 90.

Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou.

Zloženie skúšobnej komisie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov predsedov odborových subkomisií jednotlivých doktorandských študijných programov. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Výsledky sú zverejnené uchádzačom na webovom sídle fakulty v deň konania prijímacej skúšky. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia fakulty

Zloženie prijímacej komisie pozostáva minimálne z dvoch členov vedenia fakulty, tajomníka fakulty a minimálne dvoch členov skúšobnej komisie. O výsledku prijímacej skúšky je vyhotovená zápisnica. Prijímacia komisia určí hranicu pre prijatie a predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi.

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia.

Výsledky prijímacieho konania sú evidované v akademickom informačnom systéme.

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími relevantnými dokumentami.

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie konanie na AR 2021/2022 Počet uchádzačov: 0 Prijatých: 0

Prijímacie konanie na AR 2020/2021 Počet uchádzačov: 0 Prijatých: 0

Prijímacie konanie na AR 2019/2020 Počet uchádzačov: 2 Prijatých: 2

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

V snahe neustále zvyšovať kvalitu študijných programov v doktorandskom štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (ďalej ako EF UMB), bol v auguste 2021 realizovaný anonymný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 17 študentov, z toho 10 študentov denného a 7 študentov externého doktorandského štúdia. Z celkového počtu 28 študentov doktorandského štúdia sa do dotazníkového prieskumu zapojil 60,71 % podiel študentov. Cieľom tohto prieskumu bolo prostredníctvom 21 otázok zistiť motiváciu študentov k doktorandskému štúdiu, hodnotenie prvkov doktorandského štúdia, hodnotenie rozvoja prierezových zručností, hodnotenie supervízie, hodnotenie akademického a výskumného prostredia a taktiež bol vytvorený priestor pre vyjadrenia vlastného názoru študentov. Hodnotenie doktorandského štúdia študentmi vo vyššie uvedených oblastiach bolo priaznivé, medzi oblasti, ktoré je potrebné   skvalitňovať    patrí    potreba    medzinárodných    mobilít a zvyšovanie kvality publikačných výstupov doktorandov. Výsledky prieskumu boli poskytnuté garantom ŠO Ekonómia a manažment.

Ďalšou anketou, ktorá sa realizuje na univerzite je anketa zameraná na hodnotenie pedagógov. Cieľom ankety je získať od študentov spätnú väzbu na kvalitu výučby vybraným pedagógom, spôsob jej zabezpečenia zo strany pedagóga, jeho prístup k výučbe a k hodnoteniu študentov. V rámci ankety majú študenti tiež možnosť otvorenej odpovede, kde môže vyjadriť svoj názor na pedagóga, jeho prácu, prípadne uviesť svoju nespokojnosť. Anketa je anonymná a robí sa prostredníctvom akademického informačného systému AiS2. Každý pedagóg má prístup k výsledkom ankety týkajúcej sa jeho osoby, vedúci katedry má k  dispozícii výsledky ankety všetkých pracovníkov katedry.

Pri prechode na dištančnú formu výučby bola realizovaná po ukončení skúškového obdobia v zimnom a letnom semestri anketa prostredníctvom aplikácie SLIDO, ktorej cieľom bolo zistiť názory študentov na priebeh dištančnej metódy výučby a identifikovať problémy súvisiace s realizáciou dištančnej metódy výučby.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu sú definované v smernici 2/2022 Pravidla hodnotenia kvality vzdeláva UMB https://bit.ly/3opb0ZR.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankety vzťahujúcej sa k hodnoteniu kvality študijného programu majú k dispozícii predseda odborovej komisie a osoby zabezpečujúce študijný program a sú podrobne komunikované na kolégiu dekana, kde sú identifikované kritické oblasti a následne sú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

Výsledky     ankety     hodnotenia      pedagógov      študentmi, návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované na úrovni grémia a kolégia dekana. S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných pracovísk a hodnotení zamestnanci.

S výsledkami  ankety,   ktorá   monitorovala   spokojnosť   študentov s priebehom dištančnej metódy výučby boli oboznámení vyučujúci prostredníctvom osôb zodpovedných za študijný program.

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

V rámci hodnotenia študijného programu sme v posledných rokoch využili realizáciu aktivít projektu Erasmus+ PAQUALITY (2018-2021). V rámci   plnenia   projektových   úloh   boli   realizované   stretnutia s absolventmi a zamestnávateľmi študentov, kde mali priestor vyjadriť svoje názory  a postrehy  k obsahu  študijného  programu,  ako  aj ku kompetenciám, zručnostiam a vedomostiam, ktoré  študenti štúdiom nadobudnú. Zároveň bol študijný program zaradený do výskumu medzinárodného porovnania študijných programov v oblasti verejnej správy a verejnej politiky so zameraním na vyhodnotenie jeho relevantnosti pre získanie medzinárodnej akreditácie EAPAA. Hodnotenie bolo pozitívne.

V súlade so smernicou 2/2022 P ravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici https://bit.ly/3opb0ZR a bude realizovať hodnotenie študijného programu absolventmi, u ktorých uplynul aspoň rok od riadneho ukončenia štúdia. Výsledky ankety budú k dispozícii osobám zodpovedným za študijný program a budú podrobne komunikované na kolégiu dekana, a na základe podnetov zo strany absolventov ku kvalite študijného programu budú prijímané opatrenia na zlepšenie z úrovne fakulty a z úrovne pracoviska zabezpečujúceho študijný program.

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok https://bit.ly/34wDkCB

Štipendijný poriadok https://bit.ly/3uDHFyX

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie https://bit.ly/3gkrH4d

Sprievodca štúdiom  EF UMB | Sprievodca štúdiom

Doktorandské štúdium - legislatíva  EF UMB | Študijné predpisy doktorandského štúdia

Prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami  EF UMB | Študenti so špecifickými potrebami

Školné a poplatky spojené so štúdiom https://bit.ly/3us0THs

Študentské pôžičky https://bit.ly/3shp60o

Pracovné ponuky a brigády https://bit.ly/3giRpGr

Stravovanie EF UMB | Stravovanie

Ubytovanie Správa účelových zariadení UMB | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športové aktivity  Voľný čas | Študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Protidrogové a poradenské služby https://poradenstvo.umb.sk/

Študentské organizácie – Centrum rozvoja doktorandov https://bit.ly/34vzf1w

Preukaz študenta  Študentské preukazy | Preukazy UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium  EF UMB | Podaj si prihlášku

Alumni Klub EF UMB | Alumni klub UMB

Etický manažment a etický kódex https://bit.ly/32Y5A0s https://bit.ly/3J1EWD4

Politika kvality  Vnútorný systém zabezpečovania kvality | Základné vnútorné predpisy VSK | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)

Udržateľný rozvoj 

Študentská vedecká a odborná činnosť - Scientia Iuventa EF UMB | Scientia Iuventa - si.umb.sk

Kariérne centrum https://bit.ly/3ooQ2KJ

Vedecké časopisy EF UMB | Vedecké časopisy

Ďalšie podľa jednotlivých fakúlt Odkazy na ďalšie relevantné predpisy a informácie sú uvedené vo Vnútornej hodnotiacej správe.